terrorism

Från Wikipedia, den fria encyklopedin
Hoppa till navigation Hoppa till sökning

Terrorism (härledd från " terror " från det latinska terror "rädsla", "skräck") förstås som kriminella våldshandlingar mot människor eller juridiska frågor (såsom mord , kidnappningar , mord och explosiva attacker ) som politiska, religiösa eller ideologiska mål ska uppnås. Terrorism är utövande och spridning av terror. Det fungerar som ett tryckmedel och är främst avsett att sprida osäkerhet och terror eller att skapa eller tvinga sympati och vilja att stödja. [1] Det finns ingen allmänt accepterad vetenskaplig definition av terrorism. De olika juridiska definitionerna av begreppet, vare sig det är i nationell straffrätt eller internationell rätt , är ofta kontroversiella av liknande skäl.

Terrorister når inte ut rymden militärt (som gerillan ), utan vill snarare "ockupera sinnet" enligt en klassisk formulering av Franz Wördemann och därigenom tvinga fram förändringsprocesser. [2] Terrorism är inte en militär - utan i första hand en kommunikationsstrategi. [3]

Människor och grupper som utför attacker kallas ofta helt enkelt av politiker och media för "terrorism", till exempel i termer som "internationell terrorism". Begreppet statsterrorism beskriver statligt organiserade eller sponsrade våldshandlingar som inte alltid bygger på rättslig grund eller som bedöms som terrorister.

uttryck

Orden terrorism , terrorism och terrorism användes först på 1700 -talet för att beteckna våldsamma regeringsåtgärder. [4] I samband med den franska revolutionen av "var terror mot konventionen " utropades 1793-1794 som regeringen alla som kontrarevolutionära avrättade sekretessbelagda personer eller lät fängsla. Bland annat Louis XVI. , Marie Antoinette och grevinnan Dubarry guillotinerade . År 1795 fann termen terrorism sin väg till tysk användning. Det är initialt synonymt med den jakobinska terrorregimen i Frankrike och överfördes till konst och estetik från 1820 -talet.

Avgränsningar

Det är svårt att objektivt avgränsa begreppet terrorism, eftersom det ofta används av respektive styrande regeringar som legitimation för att fördöma sina motståndare - ibland oavsett om de använder våld eller inte - och för att motivera sin egen användning av våld mot förmodade eller faktiska fiender av den aktuella tillståndsordern används. I synnerhet är det svårt att skilja mellan kriminella handlingar och legitima motståndshandlingar. [5]

Terrorism skiljer sig mindre från motståndsrörelser , gerillor eller nationella befrielserörelser i valet av sina vapen än i valet av dess mål: en nationell frigörelse eller motståndsrörelse är mestadels militärt omfattande, medan terrorism försöker locka största möjliga uppmärksamhet med sina handlingar våld för att undergräva stängda maktstrukturer och exemplifiera sårbarheten hos sådana strukturer och för att öppna dem offentligt för befolkningen.

I mångåriga terrororganisationer är det inte heller ovanligt att gränserna för organiserad brottslighet blir suddiga på grund av kommersialisering ("våldsamt företagande" enligt Elwert ) (till exempel finansierade IRA och ETA sig delvis genom att pressa ut skyddspengar från lokala företagare. [6] )

Definitioner

Det finns ingen enhetlig definition av vad som kan och inte kan kallas terrorism, varken i politisk praxis eller i forskning. [7] [8] År 2004 utarbetade FN: s säkerhetsråd en definition som är bindande enligt internationell rätt i resolution 1566 , [9] även om den ännu inte har blivit allmänt erkänd. Gränsen mellan " motståndskämpe " och "terrorist" är ideologiskt formad och därför ofta kontroversiell. Sociologen Henner Hess tycker att terminologin är ett problem, eftersom den skulle ligga i betraktarens öga. Som vissa kallar en terrorist kan andra definiera det som en "krigare av Gud", en revolutionär eller en frihetskämpe. Richard Reeve Baxter , tidigare domare vid Internationella domstolen , sa:

Vi har anledning att beklaga att ett juridiskt begrepp om terrorism någonsin tvingades på oss. Termen är oprecis; det är tvetydigt; och framför allt tjänar det inte något avgörande juridiskt syfte. [10]

Det finns en annan definition av terror för nästan varje stat . Dessutom gäller olika definitioner av de enskilda myndigheterna iUSA . [11] Definitionen återspeglar respektive myndighets prioriteringar och särskilda intressen. USA: s utrikesdepartement anser att våldshandlingar är terroristiska när de riktas mot icke-stridande , medan departementet för inrikes säkerhet talar om terror när viktig infrastruktur attackeras. [12]

1988 fanns det redan 109 olika definitioner av ordet "terror" och detta antal kommer sannolikt att ha ökat betydligt efter särskilt den 11 september 2001. [13] Vissa terrorismforskare skiljer mellan begreppen "terrorism" och "terror". Enligt detta förstås en våldsam metod som terror om den används av en stat, som också kallas statsterrorism . Denna beteckning ingår dock inte i de andra definitionerna, åtminstone. Inom terrorismforskning förstås terrorism som en våldsam metod som inte minst riktas mot civila och civila institutioner. Frihetskämpen eller motståndskämpen använder visserligen fysiskt våld, men han begränsar sig främst till militära mål och avser därmed att direkt uppnå målen för sin organisation. Däremot är terroristen främst bekymrad över de psykologiska konsekvenserna av våldsanvändning. Terroristens våld är kommunikativt och indirekt, terroristen kan bara nå sitt mål via omvägar. Hans kommunikation riktas till hans offer, som kan vara en stat och dess apparater, eller civila. Motstånds- eller frihetskämpen är främst begränsad till militära mål.

Disciplinen terrorismforskning är nyare och har ännu inte tagit fram en allmänt tillämplig vetenskaplig definition. Termen användes först under den franska revolutionen, men i motsats till dess negativa konnotation idag hade den en positiv konnotation. För den så kallade "regime de la terreur", även La Grande Terreur från åren 1793/94, från vilken både det engelska ordet "terrorism" och det tyska begreppet härleds, ansågs terreur ( skräck ) som ett instrument för att verkställa ordning i oroligheterna och upproret efter upproret 1789. Det syftade till att befästa den nya regeringens makt genom att skrämma kontrarevolutionärer och avvikande. En av revolutionens intellektuella motorer, Maximilien de Robespierre , sammanfattar sin förståelse av terror på följande sätt: ”Terror är inget annat än rättvisa , omedelbar, obeveklig och okuvlig rättvisa; det är därför en form av dygdens uttryck ”(Berhane 2011).

Det var dock först när det var kopplat till massmedia som terrorism blev en global politisk-militär strategi. Enligt Carsten Bockstette kan terrorism definieras enligt följande: Terrorism är den ihållande och dolt fungerande kampen på alla plan genom den medvetna generationen av rädsla genom allvarligt våld eller hotet av den, i syfte att uppnå egna politiska mål. Detta görs med delvis bortse från befintliga krigskonventioner. Man försöker uppnå högsta möjliga publicitet. Så att skapa skräck är en viktig del av definitionen. [3]

Enligt Bockstette kan terrorism vara en del av en asymmetrisk konflikt och lösa en konflikt med mindre resurser mot en klart överlägsen makt med våldsamma medel från underjorden. Terroristgrupper hävdar ofta att de är gerillor och att de måste bekämpa partisaner med okonventionella metoder för att använda våld på grund av deras militära underlägsenhet. I jämförelse med partisaner kan dock terrorister vanligtvis inte stå emot en direkt militär konfrontation och undvika den, eftersom de är sämre än fienden i antal och utrustning. Till skillnad från partisaner uppmärksammar terrorister inte de fysiska utan snarare de psykologiska konsekvenserna av deras attacker. [3]

Enligt Pehlivans omfattande definition är terrorism ”[...] skapande av terror

 • som ett motståndsmedel ( ultimakvot ) genom den långsiktiga och centralt kontrollerade föreningen av mer än två personer
 • att uppnå ett specifikt (politiskt) mål baserat antingen på en social revolutionär, nationalistisk eller religiös ideologi eller på en separatistisk motivation (avskildhetsautonomi)
 • genom användning av eller hotas av organiserat, kontinuerligt, upprepat, asymmetriskt, målmedvetet och planerat, oberäkneligt och förutsägbart, oväntat och kriminellt våld
 • med en godtycklig , opersonlig, symbolisk och kaotisk karaktär
 • mot civila, militära eller neutrala personer och föremål
 • med hemliga, militära eller tekniska metoder
 • med konventionella, biologiska, kärnvapen, kemiska eller virtuella vapen
 • utan någon humanitär eller juridisk begränsning
 • på nationell, regional eller global nivå.

Terrorism kan särskiljas från terrorism, terrorens regeringstid som ett maktmedel (prima ratio) av stater mot sitt eget folk. " [14] [15]

Termen har upplevt en världsomspännande unik expansion sedan 2013 i Turkiet. I maj 2016 bestämde den Ankara-baserade tankesmedjan TARK att det fanns 11 000 fångar i Turkiet av politiska skäl, inte minst akademiker, journalister och andra intellektuella, även om det är en globalt unik situation som Turkiet också döms för terrorism kan vara om ens indirekt anklagades ingen relation till politiskt våld. Termen "obeväpnad terrorism" uppfanns för detta av AKP -regeringen och tillämpades genom rättspraxis. [16]

I april 2018 specificerade Facebook kriterierna för radering av artiklar på sin plattform och presenterade för första gången definitionen av terrorism som raderingarna bygger på: Enligt detta är terrorist "varje icke-statlig organisation som deltar i uppsåtliga handlingar våld mot människor eller egendom, mot en civilbefolkning eller en regering eller skrämma en internationell organisation för att uppnå ett politiskt, religiöst eller ideologiskt mål ”. [17]

Akademiska tillvägagångssätt

"Gerillan [...] tenderar att uppta utrymme för att senare fånga sinnet, terroristen upptar sinnet eftersom han inte kan ta platsen." [18] Denna mening av Franz Wördemann är möjligen den mest omfattande definitionen av terrorism. Han skiljer terrorism från andra våldsamma konflikter som mellanstatliga krig, gerillakrig och krigsföretagande. Detta utesluter dock inte att aktörer i de senare konflikterna också använder sig av terroristmedel. Enligt den gemensamma uppfattningen är terroråtgärder användningen av våld mot civila mål och icke-stridande med avsikt att sprida rädsla och skräck och eventuellt efterlysa en tredje part för sympati och onda nöjen med avsikt att undergräva och störta det befintliga systemet av regel.

Istället för ett försök att definiera termen terrorism i sig, kommer det redan beskrivna moraliska dilemmat att illustreras med hjälp av exemplet på FN: s hantering av terrorism, vilket också beskrivs av Hoffman 2002:

Minnesmärke för offren för OS -attacken i München 1972
exempel

Efter mordförsöket i München vid de olympiska spelen 1972 , under vilka elva israeliska idrottare dödades, föreslog dåvarande FN: s generalsekreterare att FN skulle engagera sig aktivt i kampen mot terrorism. Olika arabiska , afrikanska och asiatiska medlemsländer motsäger detta med motiveringen att varje befrielserörelse oundvikligen skulle beskrivas av förtryckarna som terrorism. Men människor som är förtryckta och utnyttjade har all rätt att försvara sig, inklusive våld. Därför skulle ett beslut att aktivt ”bekämpa terrorism” placera de etablerade strukturerna över de icke-etablerade utmaningarna och därmed befästa status quo. Syrien tillade att det var FN: s moraliska och juridiska skyldighet att stödja kampen för befrielse.

Denna debatt resulterade i en definitiv förlamning av FN, som ännu inte har övervinnats. Meddelandet av den 8 december 2004 till FN: s 59: e generalförsamling rekommenderade att ta itu med den enastående definitionen av terrorism. Detta hade dock redan rekommenderats i tidigare meddelanden, kombinerat med en förklaring om kampen mot terrorism .

Enligt Kofi Annans definition är terrorism varje handling i avsikt att orsaka död eller allvarlig fysisk skadacivila och icke-stridande i syfte att skrämma befolkningen eller tvinga en regering eller internationell organisation att göra något att göra eller inte göra. Det är inte nödvändigt att diskutera om stater kan göra sig skyldiga till terrorism eller inte, eftersom en stats obegränsade användning av väpnade våld mot en civil befolkning redan är klart förbjuden enligt internationell lag. [19]

Ibland finns det också röster som förespråkar ett ideologiskt och politiskt neutralt förhållningssätt till ämnet terrorism. [20]

Derivat - Terrorist

En terrorist är en person eller grupper av människor som avser, tillkännager, planerar och genomför attacker och andra terroristaktioner eller effekter. [21] Tilldelningen sker vanligtvis av de grupper som berörs av den. [22]

berättelse

Minnessten för Georg Wurster, Wolfgang Göbel och Siegfried Buback som mördades av RAF den 7 april 1977 i Karlsruhe

Terrorism är utbredd över hela världen och är en aktuell, men ingalunda ett nytt fenomen (se sicarianer , eldsjälar , mördare och Young Italy -rörelsen runt Giuseppe Mazzini ). Listorna över kända mord , sprängämnen och terrorattacker ger en översikt. Den moderna formen av terrorism utvecklades i Europa under sadeltiden omkring 1800 och är vanligtvis motiverad med en ideologi som riktar sig mot de attackerade människorna, grupper av människor eller staten och som inte kan verkställas med fredliga medel (se även fundamentalism och extremism ) . [23] I sin studie av terrorismens uppfinning 2016 kom historikern Carola Dietze till slutsatsen att det moderna uttrycket - med hjälp av de amerikanska och franska revolutionerna - bara blev uppenbart efter attentatet på Felice Orsini mot Napoleon III. 1858 och dess transnationella mottagning i Europa, Ryssland och USA. [24]

Terrorsexperten David C. Rapoport har identifierat fyra vågor av terrorism sedan 1800 -talet - anarkistiska , antikoloniala , neo -vänster och religiösa - som har varit transnationella mediehändelser från början (medan tidigare terroraktiviteter som Ku - Klux-Klan förblev regionalt isolerad): I det första grundade anarkisterna modern terrorism på 1880-talet från det ryska tsarimperiet, som varade i ungefär en generation . Följande, delvis överlappande vågor var också globala fenomen: Från 1920-talet var den antikoloniala vågen dominerande i cirka 40 år, från 1960-talet den nya vänstervågen, som avtog i slutet av 1900-talet, och från den religiösa vågen som rådde från 1979 och framåt hade ersatts. [25] Betydande exempel på den nya vänstervågen är Röda arméns fraktion (RAF), irländska republikanska armén (IRA), brigaten Rosse (BR) och Euskadi Ta Askatasuna (ETA).

Efter den 11 september 2001 ledde den amerikanska regeringens " krig mot terrorism " å ena sidan till terroriseringen av civilbefolkningen (till exempel i Pakistan) [26] [27] , samt till en ny dimension av terrorism genom specifikt planerade självmordsbombningar av islamister, särskilt genom terrornätverket Al-Qaida . Dess medlemmar citerade en historisk bakgrund som går tillbaka till korstågens tid. Osama bin Laden beskrev folk i väst som " korsfarare " och krävde ett "religionskrig" från östens muslimer för att stödja det muslimska samhället i väst. [28] Den historiska referenspunkten är ismailiernas islamiska religiösa samfund , en splittrad grupp av shiiterna , som dock är oförenlig med deras teologiska och filosofiska traditioner. [29]

Mål och terroristberäkning

Terroristernas mål är att uppmärksamma deras politiska, moraliska eller religiösa bekymmer och tvinga dem att lyssna. Terrorberäkningen kännetecknas av en sekvens av tre:

 1. Den (planerade [30] ) våldshandlingen syftar till en destabilisering av de angripna, vilket ska uppnås genom det faktiska beviset på hans sårbarhet.
 2. Avsikten är att använda rädsla och skräck för att störa den tidigare funktionaliteten i förhållandena som attackeras, det vill säga att skada deras processer och försvaga deras sammanhang.
 3. Att generera reaktioner från de attackerade, genom vilka de verkliga målen för terrorism kan uppnås.

Hämndåtgärder skapar (i bästa fall) sympati och vilja att stödja målgruppen. Terroristerna hoppas att systemet kommer att ”maskeras” eller ”avslöjas”. Om det genom ökande stöd är möjligt att gå vidare till öppet gerillakrig, då har terrorkalkylen gett resultat.

Rädslan som har uppstått i befolkningen till följd av attacker tenderar att öka tron ​​på att regeringen inte kan skydda medborgarna i landet. Regeringens makt försvagas alltså "inifrån". Att staten vidtar motåtgärder var z. Exempelvis avsåg den tyska RAF : Statens reaktioner bör få medborgarna att göra uppror mot staten och dess herravälde .

Terrorismens egenskaper: strategi och tillvägagångssätt

Terrorism är en våldsam strategi för icke-statliga och statliga aktörer som använder den för att uppnå politiska, ideologiska men också religiösa och till och med affärsmål. När det gäller kostnad-resultat-förhållandet kan terrorism också vara en mycket effektiv form av krigföring. Utan stor ansträngning och utrustning kan mycket stora skador göras och ett stort intryck kan göras.

Terrorismens strategi bygger främst på psykologiska effekter. Målgruppen som påverkas bör vara chockad och skrämd, till exempel bör kriget föras in i fiendens förmodligen säkra ”inlandet”. Genom att sprida osäkerhet och förvirring ska motståndet mot terroristerna lamas.

Faktum är att alla terrororganisationer delar vissa grundläggande särdrag, till exempel en relativt svag ställning gentemot den attackerade maktapparaten. Våldet riktas ofta mot mål med högt symboliskt innehåll (t.ex. religiösa platser, regeringsbyggnader) för att förnedra och provocera motståndaren, men alltmer också mot så kallade mjuka mål, det vill säga platser i offentliga liv som är svåra att skydda ( t.ex. kollektivtrafik, restauranger). Det finns också gisslan och kidnappningar , inklusive officiella representanter för "fienden". Normalt är offren för terrorhandlingar i konflikten helt oengagerade (kvinnor och barn, medborgare i stater som inte är inblandade i konflikten).

Effekterna av terroraktiviteter kan ökas genom att rapportera i massmedia ; vissa terrorister använder denna effekt medvetet, till exempel genom att distribuera avrättningsvideor av kidnappningsoffer.

Ett annat mål med terroraktiviteter är mobilisering av sympatisörer och radikalisering av politiskt relaterade rörelser. Terrorister ser sig själva som befriare av de ”förtryckta”.

Mobilisering av supportrar uppnås ofta främst genom "motståndarens" motreaktioner mot attacker. Om han kan provoceras till oproportionerliga, brutala åtgärder bör detta "av-legitimera" honom (t.ex. begränsning av friheten genom utegångsförbud). På detta sätt kan terrorister byta till den attackerade rollen.

På senare tid har terroristernas våldsstrategier också syftat till att generera ekonomiska effekter. Genom att angripa mål av ekonomisk betydelse som är svåra att skydda (t.ex. attacker mot oljeproduktionsanläggningar eller turistcentrum), är ekonomin och "motståndarnas" regeringar avsedda att destabiliseras och deras egna politiska ideologier verkställas.

En viktig egenskap hos terrorgrupper är att de mestadels fungerar som terroristceller taktiskt helt oberoende av varandra. Varje terroristcell bestämmer självständigt när och var de ska ta initiativet. Som ett resultat kan terrorister inte attackeras som tydligt identifierbara och avgränsbara stridsenheter (se antiterrorism ).

Terroristgrupper ägnar sig ofta också åt kriminell verksamhet som inte främst är politiskt motiverad men som till exempel tjänar till att samla in pengar. Därför har de (som ETA eller PKK ) ofta oundvikligen en koppling till organiserad brottslighet.

Typer av terrorism

Två sätt att dela upp terrorism verkar förnuftiga. Å ena sidan enligt den rumsliga omfattningen, å andra sidan enligt motivation och målsättning. Enligt den rumsliga omfattningen kan tre typer av terrorism särskiljas:

 • Nationell terrorism är begränsad när det gäller mål och handlingsområde till en stats territorium. Exempel på detta är de maoistiska rörelserna i Nepal , Bhutan , Bangladesh , Indonesien och Filippinerna eller RAF i Förbundsrepubliken Tyskland .
 • Internationell terrorism har interna mål, men åtgärdens omfattning sträcker sig utanför landets gränser och oengagerade tredje parter görs till offer. Ett exempel på detta är den filippinska Abu Sajaf .
 • Transnational terrorism har stora delar av världen i sikte och syftar till att förändra den internationella (ekonomiska eller dominerande) ordningen. Terrornätverken Al-Qaida och Islamiska staten är de enda föreningar som detta gäller.

Om man tar motivation och målsättning som grund kan följande huvudformer av terrorism identifieras: [31]

Socialrevolutionär terrorism, vänsterterrorism

Den politiskt vänster motiverade, socialrevolutionära terrorism, även känd som vänster vinge terrorism , har sitt intellektuella ursprung i handlingens propaganda av 19th century, som inte riktar civilbefolkningen.

I samband med " Nya vänstern " i Västtyskland i början av 1970-talet uppstod en ny variation av vänsterterrorism, som kännetecknades av avslag från Förbundsrepubliken. Vänster terrorism hade konsekvenser i RAF och i de italienska röda brigaderna när det gäller publiciteten av deras attacker. Attackerna syftade till revolutionär omkastning av befintlig social dominans och egendomsförhållanden i det drabbade landet, och ibland även mot försöket att släppa loss ett revolutionärt inbördeskrig . De mötte dock stort allmänt motstånd i Tyskland. I västvärldens länder misslyckades sådana rörelser konsekvent och förlorade helt sin betydelse med järnridåns fall . I Latinamerika var det ursprunget till dagens gerillagrupper som FARC eller ELN . För närvarande finns det denna marxistinspirerade terrorism i form av ” maoistiska rörelser” i vissa länder i Syd- och Sydostasien .

Höger terrorism

Högern terroristverksamhet är mestadels baserad på rasistisk och etnisk tro. Det största antalet dödsfall från terroraktiviteter registreras i Tyskland av högerterrorism. [32] Början på höger terroristaktiviteter i Tyskland kan anges med mordet på Kurt Eisner 1919. I Weimarrepubliken begick högerextremister upp till 400 " politiska mord ", bland offren för de mestadels i volontärkåren organiserade gärningsmän var främst politiker från socialdemokraterna och kommunisterna . När nationalsocialisterna kom till makten 1933 blev högerterrorism statspolitik. Ingen höger terroristverksamhet kan bevisas under de två första decennierna i Förbundsrepubliken Tyskland . I slutet av 1960-talet bildades en våldsam nynazistisk underground och 1968 sköt gruppen runt Bernd HengstDKP: s kontor. Den mest kända attacken från den militära idrottsgruppen Hoffmann var bombattacken på Oktoberfest i München med 12 döda. Tyska aktionsgrupper under Manfred Roeder begick sju attacker med två döda. In den 1980er und 1990er Jahren verlagerte sich der Schwerpunkt rechtsterroristischer Aktivitäten von politischen Gegnern zu rassistischen Attacken wie dem Mordanschlag von Mölln und dem Mordanschlag von Solingen und der Mord- und Anschlagsserie des Nationalsozialistischen Untergrunds . Neben den organisierten Gruppen agierten Einzeltäter wie Kay Diesner . Mehrere Anschläge wie jener auf die Münchner Synagoge durch das Aktionsbüro Süd konnten im Vorfeld aufgedeckt werden. [33] Ähnliche Aktivitäten sind im gesamten europäischen Raum nachweisbar, die größte Anzahl an Todesopfern forderten die Anschläge in Norwegen 2011 . In den Vereinigten Staaten ist der Rechtsterrorismus zudem religiös begründet und erklärt sich aus endzeitlicher Eschatologie und dem Kampf gegen als satanisch identifizierte Personen und Gruppen und weist Überschneidungen mit dem Militia - sowie Abtreibungsgegnermilieu auf. In den USA lässt sich der rechtsextreme Terrorismus mit dem Ku-Klux-Klan bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen. Breit rezipierte Vorkommnisse neuerer Zeit sind Ruby Ridge und Branch Davidians sowie der Bombenanschlag auf das Murrah Federal Building in Oklahoma City . [34]

(Ethnisch-)Nationalistischer Terrorismus

Der nationalistische bzw. ethnisch-nationalistische Terrorismus ist der Kampf eines Volkes oder einer ethnischen Minderheit mit dem Ziel vermehrter Autonomie oder der Gründung eines eigenen Staates unter Berufung auf „historisch gewachsene Besonderheiten“. Zur Politik dieser Terrorismusform gehört die Tradition der Konfliktivität und der gewaltsamen Selbsthilfe.

Beispiele: Die ETA (Basken), ASALA (Armenier), die PKK (Kurden), die IRA , UVF und UDA (alle drei Nordiren) in Europa und Vorderasien.

Religiöser Terrorismus

Gedenktafel für Terroropfer des 29. August 1981, Wien 2018

Der Ausdruck „religiöser Terrorismus“ stößt weithin auf Widerspruch, sowohl bei den Vertretern der Religionen selbst als auch bei Außenstehenden, die der Religion an sich oft kein terroristisches Potential zusprechen. Historisch hat sich jedoch gezeigt, dass als terroristisch einzustufende Aktionen vielfach in religiösem Kontext erfolgen, allerdings zeitlich und räumlich so unterschiedlich und vielschichtig, dass die Möglichkeit einer Definition immer wieder angezweifelt wird.

Eine Betrachtung des religiösen Terrorismus konzentriert sich auf das Motiv, durch das religiöse Menschen zu terroristischen Aktionen bewegt werden. Als Merkmal des religiösen Terrorismus gilt daher in erster Linie die persönliche Überzeugung der Täter. Der Philosoph Jakob Friedrich Fries schuf dafür im 19. Jahrhundert nicht nur für religiöse Attentäter eine theoretische Grundlage. Nach Bruce Hoffman stellt Gewalt für den religiösen Terroristen „zuerst und vor allem einen sakramentalen Akt oder eine von Gott gebotene Pflicht dar“. [35]

Vor allem seit Mitte der 1980er Jahre hat der religiöse Terrorismus an Bedeutung gewonnen. Er geht aus Sekten oder fundamentalistischen Strömungen innerhalb bestimmter Religionen hervor. Insbesondere radikal- islamische Organisationen wie die palästinensische Hamas , die libanesische Hisbollah und nicht zuletzt die Terrornetzwerke Al-Qaida und Islamischer Staat sind Beispiele für islamistisch motivierten Terrorismus . Eine christliche Terrororganisation war die Lord's Resistance Army . Weitere Ausprägungen sind Gruppierungen wie der KKK, extremistische Abtreibungsgegner, Kreuzritter, Einzel-Attentäter wie Anders Behring Breivik , Kreuzritter, Milizen wie im libanesischen Bürgerkrieg oder Separatistische Organisationen im Nordosten Indiens .

Als Gründe für islamistischen Terror werden materielle und spirituelle Motive genannt. So meint der Ökonom Muhammad Yunus : „Nehmen Sie die Islamisten: Sie geben den Armen etwas zu essen, außerdem Waffen und eine Ideologie. Es gibt gar keinen Zweifel, dass Armut die Brutstätte von Terrorismus ist.“ [36] Einige islamistische Terroristen wie Umar Farouk Abdulmutallab stammen allerdings aus der gebildeten Oberschicht , [37] sodass Armut zwar als ein Faktor, nicht aber als alleinige Ursache gelten kann.

Homegrown Terrorism

Homegrown Terrorism („hausgemachter Terrorismus“) bezeichnete ursprünglich Terror, der von Personen ausgeht, die im Zielland des Terrors unscheinbar aufwuchsen und erst dort zu ihrer terroristischen Überzeugung gelangten. Der Begriff wird vor allem im anglophonen Sprachraum bei islamistischem Terror der neueren Zeit angewandt.

Man bezeichnete damit zum Beispiel die Terroranschläge am 7. Juli 2005 in London , wo bei insgesamt vier Explosionen in drei U-Bahnen und einem Bus 56 Menschen ums Leben kamen und mehr als 700 verletzt wurden. Die größtenteils aus Pakistan stammenden Täter wurden in Großbritannien geboren, entstammten säkularen Familien und waren ins Gemeindeleben integriert, bevor sie sich islamistischen Organisationen anschlossen und Terror gegen das eigene Land ausübten. Der Begriff wurde eingeführt, weil bisherige islamistische Terroranschläge in westlichen Ländern vorwiegend von extra zu diesem Zweck eingereisten Menschen ausgeübt wurden. Dessen ungeachtet ging Terror in Europa bis in die 1980er vor allem von Personen aus, die aus dem jeweiligen Zielland stammten, so etwa die Rote Armee Fraktion in der Bundesrepublik Deutschland oder die Action directe (AD) in Frankreich .

Seit Beginn des 21. Jahrhunderts bezeichnen Sicherheitskreise Deutschlands mit hausgemachtem Terrorismus eine Art des islamistischen Terrorismus, dessen Akteure nicht mehr traditionell aus islamischen Ländern stammen oder Nachkommen islamischer Immigranten sind. Der „neue“ hausgemachte Terrorismus rekrutiert sich vielmehr aus gebürtigen deutschen Staatsangehörigen, vor allem Jugendlichen, die zum Islam konvertiert und ins Fahrwasser des Islamismus geraten sind. Sie werden in speziellen Trainingscamps islamischer Länder ausgebildet und mit den technischen wie ideologischen Voraussetzungen zur Durchführung von Terroraktionen ausgestattet.

Als typisches Beispiel des hausgemachten Terrorismus charakterisierte der deutsche Bundesminister des Innern Wolfgang Schäuble die am 5. September 2007 deutschen Fahndern ins Netz gegangenen drei Mitglieder der Islamischen Dschihad-Union , von denen zwei zum Islam konvertierte Deutsche seien.

Der ehemalige Präsident des Bundeskriminalamtes Jörg Ziercke sieht Deutschland damit nicht mehr nur als Ruheraum, sondern auch als Ziel des internationalen Terrorismus. [38]

Konservativer „vigilantistischer“ Terrorismus

Der konservativ motivierte „ vigilantistische Terrorismus“ zielt im Gegensatz zu anderen Formen des Terrorismus nicht auf die Schwächung, sondern auf die Stärkung der bestehenden staatlichen Ordnung ab, allerdings indem die Gesetze, auf denen diese Ordnung beruht, durch Selbstjustiz gebrochen werden. Der rassistische Ku-Klux-Klan in den USA und paramilitärische Gruppierungen in Lateinamerika und Nordirland sind als vigilantistischer Terrorismus zu bezeichnen, ebenso – laut dem Soziologen Matthias Quent – der rechtsterroristische Nationalsozialistische Untergrund in Deutschland.

Terrorismus aufgrund verletzten Rechtsgefühls

Der Terror war auch in Staaten mit etabliertem Rechtssystem gelegentlich eine Antwort der in ihren Rechten tatsächlich oder vermeintlich verletzten Schwächeren gegenüber den Stärkeren. Ein Beispiel bildet die von Kleist in der Novelle Michael Kohlhaas literarisch verarbeitete blutige Fehde des Kaufmanns Hans Kohlhase gegen den Kurfürsten von Sachsen . Gerhard Gönner beschreibt diese Form von Terror als „Antwort der verletzten verabsolutierten Rechtschaffenheit“. Sie resultiere aus einer eigentlich passiven Haltung zur Welt, die in ständiger Furcht vor Verletzung zu einem Aggressionsstau [39] führe. Dieser könne angesichts einer ungesühnten Rechtsverletzung zu terroristischen Ausbrüchen führen. [40]

Staatsterrorismus

Staatsterrorismus bezeichnet Gewaltakte, die als terroristisch eingestuft sind und von Staatsorganen oder zumindest informell durch einen Staat kontrollierten Akteuren (z. B. Todesschwadronen oder Untergrundbewegungen ) vollzogen beziehungsweise durch eine souveräne Regierung gefördert werden. So sind aus der jüngeren Vergangenheit Fälle dokumentiert, in denen Staaten bzw. deren Geheimdienste unter „ falscher Flagge “ Terrorakte initiierten, die dann etwa unerwünschten politischen Gruppierungen untergeschoben wurden, um diese zu diskreditieren.

Staatsterror

Staatsterror bezeichnet staatsphilosophisch den gezielten Einsatz der Angst der Bürger vor dem Gewaltmonopol des Staates als Zwangsmittel zur Erzwingung der Gesetzestreue seiner Bürger. Am prominentesten wurde der Begriff vom Liberalismus des Hobbesschen Kontraktualismus in seinem Werk Leviathan geprägt. Für Hobbes verlieh der Terror dem Staat ( terror of legal punishment ) das notwendige und legale Zwangsmittel zu seiner Konstitution.

In der Totalitarismustheorie bildet der staatliche Terror, etwa durch Kontrolle und Überwachung und den Verzicht auf rechtsstaatliche Prinzipien, ein zentrales Merkmal totalitärer Staaten. Insbesondere wird von Staatsterror gesprochen, wenn sich ein totalitäres System gewaltsam seiner Gegner entledigt: Als im 20. Jahrhundert hervorstechende Beispiele für solchen Staatsterror werden zuvorderst die innenpolitische gewaltsame bis zur willkürlichen Ermordung reichende Unterdrückung von auch vermeintlichen Oppositionellen während der NS-Diktatur in Deutschland [41] sowie unter der Herrschaft Josef Stalins in der Sowjetunion benannt, dort insbesondere die sogenannten Stalinschen Säuberungen , auch bezeichnet als „ Großer Terror “. Bei anderen geschichtlichen Vorgängen ist die Begriffsverwendung nicht eindeutig, so wird etwa die Entführung und Ermordung von bis zu 30.000 Menschen durch die argentinische Militärdiktatur ab 1976 je nach Quelle sowohl als Staatsterrorismus [42] als auch als Staatsterror [43] bezeichnet.

Ökoterrorismus

Der Begriff bezeichnet Taten (ausdrücklich auch Straftaten), die eine politische Dimension haben (Terrorismus) und im Zusammenhang mit der Umwelt (Ökologie) stehen. Nach verschiedenen Verständnissen bezeichnet man damit

 • entweder gewaltsame Handlungen mit dem Ziel, die Umwelt zu schützen
 • oder Taten mit erheblichem Schaden für die Umwelt (siehe etwa Agroterrorismus ).

Bioterrorismus

Die Nutzung biologischer Kampfstoffe durch Terroristen wird als Bioterrorismus bezeichnet.

Crime-Terror-Nexus

Vor allem seit den Anschlägen des 11. September 2001 wird Terrorismus analytisch mit dem organisierten Verbrechen in Verbindung gebracht. Terroristische Organisationen generieren allerdings Finanzmittel, um politische Ziele zu verfolgen, und ökonomische Ziele stehen bei ihnen nicht wie beim organisierten Verbrechen an erster Stelle, sondern dienen als Mittel einem übergeordneten Zweck. Auch unterscheiden sich die Strukturen in ihrem modus operandi – während in der organisierten Kriminalität der Fokus vor allem darauf liegt, die illegal generierten Mittel in den legalen Geldkreislauf einzuspeisen (z. B. durch Geldwäsche), sind terroristische Organisationen eher daran interessiert sind, ihre Finanzen (ob nun legal, z. B. in Form von Spenden, oder illegal erworben) innerhalb ihrer terroristischen Netzwerke zu verteilen. Allerdings generieren terroristische Organisationen auch illegal Finanzen, z. B. mittels Geiselnahmen, Erpressungen, Raubüberfällen, Waren- und Menschenschmuggel sowie Drogenhandel . Diese Verbindung zwischen krimineller Aktivität und politisch motivierter terroristischer Gewalt wird oft als „Nexus“ von organisiertem Verbrechen und Terrorismus bezeichnet. [44]

Bedeutende historische Crime-Terror-Allianzen bestanden zwischen dem internationalen Drogenhandel und aktiven Terror-Organisationen, wie zum Beispiel dem kolumbianischen Medellin-Kokain-Kartell , das 1993 die marxistisch orientierte Guerillagruppe ELN ( Ejército de Liberación Nacional ) beauftragte, Autobomben gegen die Regierung zu platzieren. Berüchtigt war auch die Kooperation zwischen den linksrevolutionären kolumbianischen FARC ( Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ) und mexikanischen Drogenkartellen. [44] [45] Weitere Fälle sind Al-Qaida im Maghreb , die sich eine Finanzgrundlage sowohl durch erpresserische Geiselnahmen als auch durch die Übernahme des Schmuggels von Kokain und synthetischen Drogen zwischen Spanien und Algerien sicherte, oder aber der al Qaida-zugehörige Mokhtar Belmokhtar , der als „Marlboro Man“ für seine Schmuggelaktivitäten (Zigaretten und Drogen) bekannt wurde. [45] [44]

Der durch die Kriege im Irak und in Syrien erstarkte IS schließlich kontrollierte über längere Zeit ein Territorium, auf dem er nicht nur natürliche Ressourcen, sondern die gesamte Infrastruktur ausbeuten konnte, und so zur bislang wohl finanzstärksten terroristischen Organisation avancierte, die auch illegale Finanzeinkünfte kontrollierte (Geiselnahmen, Geld-wäsche etc.). Der IS galt in seiner Hochphase als die finanzstärkste terroristische Organisation weltweit, mit einer „Kriegskasse“ von ca. 500 Millionen Dollar nach mehreren erfolgreichen Banküberfällen im Nordirak und der Erschließung der Möglichkeit sich durch Erdöleinnahmen und Besteuerungsmaßnahmen in besetzten Gebieten mehrere Haupteinnahmequellen zu sichern. [45]

In Europa sah die Lage allerdings – vor allem aufgrund der seit 2001 ergriffenen rigiden Antiterrormaßnahmen – anders aus. Dschihadistisch motivierte Gruppen in Europa sahen sich genötigt, die Umsetzung ihrer Pläne selbst zu finanzieren, sich finanziell und logistisch abzusichern und ihre Operationen auch allein zu organisieren. Hierfür bediente man sich immer öfter krimineller Netzwerke. [46] Die verheerenden Anschläge in Europa durch Mitglieder des „ Islamischen Staates “ (IS), 2015 in Paris sowie 2016 in Brüssel und Berlin , wurden teilweise von Individuen mit krimineller Vorgeschichte verübt. Sie waren in ihrer Vergangenheit in kriminelle Machenschaften, wie Kleinkriminalität, organisiertes Verbrechen oder illegalen Handel, verwickelt, bevor dem Dschihadismus zuwandten. [47] [48] [49] Diese Erkenntnis wird auch von deutschen Sicherheitsbehörden und internationalen Forschungszusammenschlüssen bestätigt, deren Analysen zu den biographischen Hintergründen deutscher Syrien- und Irak-Ausreiser, aufzeigen, dass zwei Drittel derer, die aus Deutschland ausreisten, um sich dschihadistisch motivierten Organisationen, wie dem IS oder dem lokalen al Qaida -Ableger der al-Nusra Front, an-zuschließen, bereits vor ihrer Ausreise kriminell aufgefallen waren. [50] [51] Für den Schauplatz Europa lässt sich der Modus Operandi des IS, mittels kleiner Zellen Anschläge außerhalb von Kriegsgebieten durchzuführen, besonders gut mit einem Modell lokal generierter krimineller, oft auch kleinkrimineller Finanzierung umsetzen. Mit dem neuen Rekrutierungspool verändert sich auch die Art der Anschläge. Nicht mehr logistisch und organisatorisch aufwändige Anschläge stehen im Vordergrund, sondern sog „low cost“-Attacken, wie sie in den letzten Jahren mit wenig Aufwand vermehrt in Europa Angst und Schrecken verbreitet haben. 90 % der dschihadistisch motivierten „Plots“ waren in Europa selbst finanziert und vergleichsweise kostengünstig und Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass die Finanzierung von terroristischen Aktivitäten über Straftaten zunehmen wird. [52]

Innenpolitische Konsequenzen

Demokratie kann man definieren als „Herrschaft durch das Volk“. Dies beinhaltet eine verantwortliche Regierung, die auf die Interessen des Volkes eingehen muss und die vom Volk abhängig ist. Das Volk verfügt über die Macht, bei Wahlen die Regierung abzuwählen. Damit bestimmt das Elektorat zu einem großen Teil die Richtung der Politik. Wenn Terrororganisationen (vor allem in der Zeit vor Wahlen) die Präferenzen des Elektorats beeinflussen, dann kann dies die Innenpolitik eines Staates direkt oder indirekt beeinflussen und/oder sich auf den Wahlausgang auswirken.

Der Effekt von Terrorismus auf Präferenzen der Wählerschaft lässt sich exemplarisch am Nahostkonflikt darlegen. [53] [54] Bei einer zeitlichen Betrachtung des Konflikts ergibt sich hinsichtlich der politischen Orientierung einzelner Gebiete, dass Terrorismusereignisse in rechtsorientierten Bezirken die Unterstützung rechter Parteien erhöhen. In linksorientierten Gebieten hingegen nimmt die Unterstützung rechter Parteien ab, wenn sich die Anschläge außerhalb des jeweiligen Bezirks ereigneten. Damit erzielen terroristische Aktivitäten eine Polarisierung des Elektorats. Diese Ergebnisse beziehen sich hauptsächlich auf anhaltenden innerstaatlichen Terrorismus. Dem gegenüber steht der Einfluss transnationalen Terrorismus. Die spanischen Parlamentswahlen kurz nach den Madrider Zuganschlägen bieten hier einen Einblick. [55] Die Anschläge mobilisierten Bürger, die für gewöhnlich wenig partizipieren, darunter jüngere oder weniger gebildete Bürger. Zudem wurden Wähler der Mitte und der Linken mobilisiert und einige wechselten zur Opposition. Nicht zuletzt beeinflussten die Anschläge die Wahlentscheidung der Bürger. Die Misswirtschaft der konservativen Partei Partido Popular (PP) und deren Außenpolitik im Irak und Afghanistan hatten nachweislich Einfluss auf die Präferenzen des spanischen Elektorats; die PP verlor bei den Wahlen kurz nach den Anschlägen Wählerstimmen und musste in die Opposition. Wenn Terroranschläge also kurz vor Parlamentswahlen stattfinden, löst dies seitens der Opposition und der Medien eine Bewertung der bisherigen Politikergebnisse der regierenden Parteien aus. Terrorismus trägt somit zur Mobilisierung des Elektorats bei.

Neben dem direkten Einfluss von Terrorismus auf die Präferenzen der Wähler wirken sich Terroranschläge auch auf die Koalitionsbildung innerhalb repräsentativer Demokratien aus. [56] Somit werden sich eher Koalitionen bilden, die externen Schocks standhalten können. Angesichts terroristischer Bedrohungen bilden sich deshalb eher übergroße Koalitionen , da angenommen wird, dass Politiker durch übergroße Koalitionen in dieser Zeit eine Instabilität der Regierung vermeiden wollen. Außerdem führen externe Bedrohungen zu ideologisch homogenen Koalitionen, da ein interner Konsens eher zu Stabilität führt. Dieser Effekt entsteht insbesondere bei transnationalen Terroranschlägen, da Parteien in Bezug auf innerstaatlichen Terrorismus bereits politische Positionen einnehmen und Koalitionsmöglichkeiten somit ohnehin eingeschränkt sind. Transnationaler Terrorismus fördert daher übergroße, ideologisch homogene Regierungen, da diese angeblich konsequenter gegen externe Bedrohungen vorgehen können.

Ein weiteres Problem stellt das Verbot terroristischer Parteien dar, da dies im Widerspruch zu dem Recht der Bürger innerhalb einer Demokratie steht, sich kompetitiven Wahlen zu stellen. [57] Kommt es also zum Verbot politischer Parteien, werden fundamentale Prinzipien der Repräsentation und Gleichheit übergangen – ein demokratisches Paradox entsteht (vgl. streithafte Demokratie). Gleichwohl ist es in einigen post-kommunistischen Ländern sowie in zahlreichen afrikanischen und indischen Verfassungen möglich, Parteien zu verbieten. Auch in Israel und Deutschland besteht die Möglichkeit, mit einem sogenannten Parteiverbot eine Partei zu verbieten, weil sie Terrorhandlungen oder bewaffnete Auseinandersetzungen gegen den Staat unterstützt oder ermutigt. Terrorismus beeinflusst somit das Legitimitätsprinzip repräsentativer Regierungen.

Zusammenfassend kann davon ausgegangen werden, dass Demokratien die Gefahr von terroristischen Anschlägen erhöhen: Das Elektorat, aber auch die Regierung eines Staates reagieren auf Terroranschläge, was Terroristen Einflussmöglichkeiten auf die Innenpolitik eines Staates bietet. Allerdings ist dieser Zusammenhang nicht eindeutig, da die Responsivität demokratischer Systeme zu einer Mäßigung extremistischer Gruppen führen könnte und außerdem den Nutzen terroristischer Aktivitäten verringert. Die Beziehung zwischen Demokratien und Terrorismus lässt sich somit auch unter Berücksichtigung der politischen Konsequenzen nicht eindeutig herausarbeiten. [58] [59]

Terrorismusabwehr

Im Wesentlichen kann man hier zwei Ansätze unterscheiden: Bekämpfung des Terrorismus

 • durch tatsächliche Kampfhandlungen und Gewaltanwendung (operative Maßnahmen) oder
 • durch Maßnahmen, die der politischen, ideologischen oder wirtschaftlichen Ursachenbekämpfung dienen (‚strukturelle Maßnahmen'). [60]

Dazu treten Maßnahmen der Überwachung —insbesondere

Inzwischen nimmt jedoch die Skepsis vor übertriebenem Abhören und Überwachen zu, insbesondere seit den Enthüllungen Edward Snowdens über die NSA . In europäischen Medien wurde diesbezüglich der Begriff „Terror- Paranoia “ geprägt, der vor allem mit den USA assoziiert wird.

Im Kampf gegen den Terrorismus wurde im Dezember 2020 von den Innenminister der EU die Resolution „Sicherheit durch Verschlüsselung und Sicherheit trotz Verschlüsselung" verabschiedet, [61] die darauf abzielt, Sicherheitsbehörden die Möglichkeit zu geben, verschlüsselte Kommunikation entschlüsseln zu können. [62]

Siehe auch Terrorabwehr in Israel

Terrorismusbekämpfung als staatlich proklamiertes Kriegsziel:

Der Krieg gegen den Terrorismus (engl. „War on Terrorism“) ist ein von der US-Regierung unter George W. Bush verbreitetes politisches Schlagwort , das eine Bandbreite politischer, militärischer und juristischer Schritte gegen den als Problem identifizierten internationalen Terrorismus zusammenfasst.

Terroristische Vereinigungen

Eine ‚terroristische Vereinigung' (deutscher Rechtsbegriff seit 1976) oder ‚terroristische Organisation' (Vereinte Nationen) ist eine auf eine längere Dauer angelegte Organisation mehrerer Personen (Terroristen), deren Ziel es ist, durch Handlungen, die unter rechtsstaatlichen Voraussetzungen als Straftaten bewertet werden, vor allem politische Ziele zu erreichen. Diese Ziele können von anderen (zum Beispiel religiösen oder wirtschaftlichen) Motiven begleitet sein. Terroristische Vereinigungen versuchen durch Gewaltaktionen, Schrecken (lat. terror ) in ein Land zu tragen, um ihre Ziele zu erreichen.

Strafrecht

Der unter ( § 129a ) StGB dargelegte Straftatbestand „Bildung terroristischer Vereinigungen“ wurde 1976 im Zuge der Terrorismusbekämpfung in das StGB aufgenommen und führte den Begriff „ Terroristische Vereinigung “ als Rechtsbegriff ein. 129a StGB ist Bestandteil eines von Kritikern als Lex RAF bezeichneten Gesetzesbündels, das mit besonderem Bezug auf die Rote Armee Fraktion (RAF) verabschiedet (= eingeführt) wurde. [63]

Die Liste der durch das Außenministerium der Vereinigten Staaten ausgewiesenen terroristischen Organisationen im Ausland wird von vielen Staaten als Rechtsgrundlage für eine entsprechende Strafverfolgung benutzt.

Opferzahlen

Weltweit

Die Global Terrorism Database (GTD) umfasst systematische Daten zu inländischen und internationalen terroristischen Ereignissen im Zeitraum 1970 bis 2017 und enthält aus diesem Zeitraum mehr als 180.000 Fälle. [64]

Laut National Counterterrorism Center (NCTC) der USA starben 2011 insgesamt 12.500 Menschen durch terroristische Angriffe. [65] Der Global Terrorism Index des Institutes for Economy & Peace untersucht jährlich Opferzahlen, am stärksten betroffene Länder usw. Dem Index zufolge verloren z. B. im Jahr 2013 über 80 % der Opfer in einem der folgenden fünf Länder ihr Leben: Irak, Afghanistan, Pakistan, Nigeria und Syrien. 66 % der Anschläge wurden von einer der folgenden Terrorgruppen (oder ihren Partnern) verübt: Islamischer Staat , Boko Haram , von den Taliban und al-Qaida . [66] [67]

Im Jahr 2014 beispielsweise wurden 78 % in einem der fünf Ländern Irak, Nigeria, Afghanistan, Pakistan und Syrien getötet. Boko Haram tötete 6.644, ISIL 6073, die Taliban 3.310 und Islamisten aus dem Volk der Fulbe 1.229 Menschen. [68]

Laut Daten des Institute for Economics and Peace :

Jahr Tote durch Terrorismus davon in Europa
2000 3.329 [69]
2012 11.133 [70]
2013 17.958 [70] oder
18.111 [71]
244 [72]
2014 32.685 [73] 31 [73]
2015 29.376 [74] 487 [75]
2016 25.673 [76] 827 [77]
2017 18.814 [78] 204 [77]
2018 15.952 [79] 62 [80]

Deutschland und Europa

Zwei sehr detaillierte Studien über den Nordirlandkonflikt der Jahre 1969 bis 1998, das CAIN-Projekt von der University of Ulster und Lost Lives, errechnete rund 1800 Todesopfer. [81]

Zwischen 1970 und 1998 wurden durch Anschläge der RAF 34 Menschen ermordet. Laut dem National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (Global Terrorism Database der University of Maryland, USA) sind in Europa von 2000 bis 2015 durch Terrorismus 675 Menschen ums Leben gekommen. [82]

Relative Wahrscheinlichkeit

Die Gefahr eines Terroranschlags in westlichen Staaten wird im Allgemeinen in der Bevölkerung erheblich überschätzt. Terroranschläge sind äußerst seltene Ereignisse, werden jedoch in der medialen Berichterstattung überproportional hervorgehoben. Es ist in Deutschland (Stand Frühjahr 2016) etwa 1,13-fach wahrscheinlicher, von einem Blitz erschlagen als Opfer eines islamistischen Terroranschlags zu werden, die Wahrscheinlichkeit, an einer Grippe zu sterben, 3797-fach höher. [83]

Liste von Terroranschlägen

Literatur

 • Mark Juergensmeyer : Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence. 4. Auflage. University of California Press, Berkeley 2017, ISBN 978-0-520-29135-5 .
 • Florian Peil: Terrorismus – wie wir uns schützen können. Murmann, Hamburg 2016.
 • Christine Hikel, Sylvia Schraut (Hrsg.): Terrorismus und Geschlecht. Politische Gewalt in Europa seit dem 19. Jahrhundert (= Geschichte und Geschlechter . Band   61 ). Campus , Frankfurt a. M./New York 2012, ISBN 978-3-593-39635-4 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
 • David J. Whittaker (Hrsg.): The Terrorism Reader. 4. Auflage. Routledge, Abingdon 2012, ISBN 978-0-415-68731-7 (Rezension) .
 • Peter Waldmann : Terrorismus. Provokation der Macht. Gerling-Akademie-Verlag, München 1998, ISBN 978-3-932425-09-7 ; Murmann Verlag, Hamburg 2010, ISBN 3-938017-17-1 .
 • Dipak K. Gupta: Understanding Terrorism and Political Violence. Routledge, London, New York 2008, ISBN 978-0-415-77164-1 .
 • Tobias O. Keber : Der Begriff des Terrorismus im Völkerrecht. Entwicklungslinien im Vertrags- und Gewohnheitsrecht unter besonderer Berücksichtigung der Arbeiten zu einem umfassenden Übereinkommen zur Bekämpfung des Terrorismus (= Öffentliches und Internationales Recht. Band 10). Lang, Frankfurt am Main 2008, ISBN 978-3-631-58240-4 .
 • Philipp H. Schulte: Terrorismus und Anti-Terrorismus-Gesetzgebung – Eine rechtssoziologische Analyse. Waxmann, Münster 2008, ISBN 978-3-8309-1982-7 .
 • Alexander Straßner (Hrsg.): Sozialrevolutionärer Terrorismus. Theorie, Ideologie, Fallbeispiele, Zukunftsszenarien. Wiesbaden 2008, ISBN 978-3-531-15578-4 .
 • Eric Hobsbawm : Globalisierung, Demokratie und Terrorismus. DTV, München 2009, ISBN 978-3-423-24769-6 (Aufsatzsammlung, englisches Original 2007).
 • Peter Waldmann , Stefan Malthaner: Terrorismus. In: Dieter Nohlen , Florian Grotz (Hrsg.): Kleines Lexikon der Politik . 4., aktualisierte und erweiterte Auflage. Beck, München 2007, S. 573–578.
 • Wilhelm Dietl , Kai Hirschmann, Rolf Tophoven : Das Terrorismus-Lexikon – Täter, Opfer, Hintergründe. Frankfurt am Main 2006.
 • Institut für Sicherheitspolitik (Hrsg.): Jahrbuch Terrorismus. Opladen, Farmington Hills, MI 2006 ff.
 • Ben Saul: Defining Terrorism in International Law. Oxford University Press, Oxford, New York 2006.
 • Johann Ulrich Schlegel, Der Terror und die Freiheit, Reaktion, Philosophie und die zurückgekehrte Religion, Baden-Baden 2016
 • Ulrich Schneckener : Transnationaler Terrorismus. Charakter und Hintergründe des „neuen“ Terrorismus. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2006, ISBN 978-3-518-12374-4 .
 • Charles Townshend : Terrorismus. Eine kurze Einführung (= Reclams Universalbibliothek . Band 18301). Reclam, Stuttgart 2005, ISBN 3-15-018301-4 .
 • Paul Berman: Terror und Liberalismus. Bundeszentrale für Politische Bildung, Bonn 2004 (Lizenzausgabe der Europäischen Verlags-Anstalt), ISBN 3-89331-548-9 .
 • Josef Isensee (Hrsg.): Der Terror, der Staat und das Recht. Duncker und Humblot, Berlin 2004, ISBN 3-428-11127-3 .
 • Walter Laqueur : Krieg dem Westen. Terrorismus im 21. Jahrhundert. Propyläen, Berlin 2003, ISBN 3-549-07173-6 .
 • Sean K. Anderson, Stephen Sloan (Hrsg.): Historical Dictionary of Terrorism. Scarecrow Press, Lanham, MD 2002.
 • Bruce Hoffman: Terrorismus – der unerklärte Krieg. Neue Gefahren politischer Gewalt. Fischer Taschenbuch, Frankfurt am Main 2002, ISBN 3-596-15614-9 .
 • Peter Heine : Terror in Allahs Namen. Extremistische Kräfte im Islam. Herder, Freiburg 2001, ISBN 3-451-05240-7 .
 • Martha Crenshaw, John Pimlott (Hrsg.): Encyclopedia of World Terrorism. Drei Bände. Sharpe, Armonk 1997.

Weblinks

Wiktionary: Terrorismus – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Commons : Terrorism – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wikinews: Portal:Terrorismus – in den Nachrichten

Einzelnachweise

 1. Definition nach Peter Waldmann : Terrorismus und Bürgerkrieg. Der Staat in Bedrängnis. Gerling Akademie, München 2003, ISBN 3-932425-57-X .
 2. Franz Wördemann : Terrorismus. Motive, Täter, Strategien. Piper, München, Zürich 1977, S. 53; Andreas Elter : Die Definition von Terrorismus. In: Dossier: Die Geschichte der RAF. Bundeszentrale für politische Bildung , 20. August 2007.
 3. a b c Bockstette, Carsten: „ Terrorismus und asymmetrische Kriegsführung als kommunikative Herausforderung“. In: Carsten Bockstette, Siegfried Quandt, Walter Jertz (Hg.) (2006) Strategisches Informations- und Kommunikationsmanagement. Handbuch der sicherheitspolitischen Kommunikation und Medienarbeit ; Bernard & Graefe Verlag.
 4. Charles Tilly: „Terror, Terrorism, Terrorists.“ In: Sociological Theory 22 (1): 5–14, S. 8, 2004.
 5. Vgl.Marsavelski, A. (2013) The Crime of Terrorism and the Right of Revolution in International Law Connecticut Journal of International law, Vol. 28, S. 278–275.
 6. Vgl. Soziologie der Kriminalität: theoretische und empirische Perspektiven (2002), S. 98.
 7. Bruce Hoffman: Terrorismus – Der unerklärte Krieg, Frankfurt 2006, ISBN 3-10-033010-2 , S. 21–80.
 8. bpb : Die Definition von Terrorismus , abgerufen am 22. November 2011.
 9. vgl. Adam Roberts: The 'War on Terror' in Historical Perspective , in: Thomas G. Mahnken und Joseph A. Maiolo: Strategic Studies – A Reader , Oxon: Routledge 2007, 398.
 10. Originalwortlaut: „We have cause to regret that a legal concept of terrorism was ever inflicted upon us. The term is imprecise; it is ambiguous; and, above all, it serves no operative legal purpose.“ Zit. n. University of New South Wales : What is 'terrorism'? Problems of legal definition , 2004.
 11. Universität von Oklahoma : International Law: Blaming Big Brother: Holding States Accountable for the Devastation of Terrorism ( Memento vom 14. Januar 2009 im Internet Archive ), 2003.
 12. Bruce Hoffman: Terrorismus – Der unerklärte Krieg, Frankfurt 2006, ISBN 3-10-033010-2 , S. 68 f.
 13. Vgl. University of New South Wales : What is 'terrorism'? Problems of legal definition ( Memento vom 19. August 2006 im Internet Archive ), 2004.
 14. E. Pehlivan: Verbesserung der polizeilichen Zusammenarbeit zwischen EU und Türkei durch Europäisierungder inneren Sicherheit: eine Untersuchung am Beispiel der Terrorismusbekämpfung. Duisburg. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-280226 . 2009.
 15. Vgl. Peter Waldmann: Terrorismus. Provokation der Macht. München 1998, S. 15 f.
 16. Abuse Of Anti-Terror Law Is Destroying Turkey's Democracy. Institute of Social and Political Researches (TARK), Ankara, 10. Mai 2016, archiviert vom Original am 17. Mai 2016 ; abgerufen am 17. Mai 2016 .
 17. WELT: Extremistische Posts: Facebook hat jetzt eine eigene Definition für Terrorismus . In: DIE WELT . 24. April 2018 ( welt.de [abgerufen am 4. Mai 2018]).
 18. Franz Wördemann unter Mitarbeit von Hans-Joachim Löser: Terrorismus. Motive, Täter, Strategien. München u. Zürich: Piper 1977. S. 57.
 19. Fünf Punkte gegen den Terrorismus – Kofi Annan zum Terrorismus. In: ag-friedensforschung.de. 11. März 2005, abgerufen am 28. Februar 2015 .
 20. Steffen Roth, Jens Aderhold: World Society on the Couch: Anti‐Terror Consultancy as an Object and Test‐Bed of Professional Sociology. In: HUMSEC Journal. Band 1, Nummer 2, 2008, S. 67–82.
 21. Vgl. auch wiktionary .
 22. Zum Begriff ausführlich reflektierend und mit weiteren Literaturnachweisen Thomas Marzahn: Das Feindstrafrecht als Komponente des Präventionsstaats? (= Beiträge zur Strafrechtswissenschaft. Papersbacks. Bd. 6). Lit, Berlin 2011, ISBN 978-3-643-10704-6 , S. 29–32.
 23. Wolfram Siemann: Metternich. Staatsmann zwischen Restauration und Moderne. Beck, München 2010, ISBN 978-3-406-58784-9 , S. 66 f.
 24. Carola Dietze : Die Erfindung des Terrorismus in Europa, Russland und den USA 1858–1866. Hamburger Edition, Hamburg 2016, ISBN 978-3-86854-299-8 (beruht auf der Habilitationsschrift). Rezension von Armin Pfahl-Traughber , Rezension von Peter Eisenmann .
 25. David C. Rapoport: The Four Waves of Modern Terrorism. In: Audrey Kurth Cronin, James M. Ludes (Hrsg.): Attacking Terrorism. Elements of a Grand Strategy. Georgetown University Press, Washington, DC 2004, S. 46–73, hier S. 46 f. (PDF) .
 26. Stanford Law School: Living Under Drones: Death, Injury and Trauma to Civilians from US Drone Practices in Pakistan. Abgerufen am 9. Mai 2019 (englisch).
 27. Glenn Greenwald: New Stanford/NYU study documents the civilian terror from Obama's drones | Glenn Greenwald . In: The Guardian . 25. September 2012, ISSN 0261-3077 ( theguardian.com [abgerufen am 9. Mai 2019]).
 28. Bigalke Abou-Taam (Hrsg.): Die Reden des Osama bin Laden. 2006, S. 111 f.
 29. Sebastian Simmert: Terrorismus im Zeichen falscher Traditionen. Über die Unvereinbarkeit ismailitischen Gedankenguts mit terroristischen Handlungen. In: Zeitschrift für Rechtsphilosophie. Heft 2, 2013, S. 3–17, hier S. 16 f.
 30. Brent Smith: A Look at Terrorist Behavior: How They Prepare, Where They Strike , NIJ Journal, Bd. 260, Juli 2008.
 31. Nohlen 2001, S. 514–518 (nennt neun).
 32. Ruf nach Aus für V-Leute ist purer Aktionismus ( Memento vom 17. November 2011 im Internet Archive ) Financial Times Deutschland, 16. November 2011.
 33. Rechtsterrorismus – Es begann im Jahr 1919 von Sven Felix Kellerhoff in Welt online, 14. November 2011.
 34. Right Wing Terrorism and Weapons of Mass Destruction (pdf; 91 kB) von Paul de Armond, 1999, auf der Website des Public Good Projects, abgerufen 16. November 2011.
 35. Bruce Hoffman: Terrorismus – der unerklärte Krieg. Neue Gefahren politischer Gewalt. Fischer Taschenbuch, Frankfurt am Main 2002, ISBN 3-596-15614-9 , S. 122.
 36. Hasnain Kazim : Ökonom Muhammad Yunus: „Menschen sind keine Geldmaschinen“. In: Spiegel Online , 8. Mai 2007.
 37. Detroit-Bomber – reiche Eltern, radikale Gesinnung. In: Die Welt , 27. Dezember 2009.
 38. Ermittler fahnden nach Hintermännern (tagesschau.de-Archiv)
 39. Zur Definition und Verursachung von Aggressionsstaus vgl. [1]
 40. Gerhard Gönner: Vom „zerspaltenen Herzen“ und der „gebrechlichen Einrichtung der Welt“. Versuch einer Phänomenologie der Gewalt bei Kleist. Stuttgart 1989, S. 175.
 41. Thomas Lange / Gerd Steffens: Der Nationalsozialismus Band 1: Staatsterror und Volksgemeinschaft 1933–1939 . Wochenschau Verlag , Schwalbach 2013, ISBN 3-89974-399-7 .
 42. Michael Riekenberg : Kleine Geschichte Argentiniens. CH Beck , 2009, S. 174.
 43. Josef Oehrlein : Gewissheit nach Jahrzehnten. FAZ, 31. Juli 2010.
 44. a b c Tamara Makarenko: Europe's Crime-Terror Nexus: Links Between Terrorist and Organised Crime Groups in the European Union . Hrsg.: European Parliament: Directorate-General for Internal Policies. Nr.   20 . Brüssel Brussels.
 45. a b c Colin P. Clarke: Drugs & Thugs: Funding Terrorism through Narcotics Trafficking . In: .“ Journal of Strategic Security. Special Issue: Emerging Threats . Nr.   2016 : 1-15 .
 46. Magnus Ranstorp: Microfinancing the Caliphate: How the Islamic State is Unlocking the Assets of European Recruits . Hrsg.: CTC Senitel. May 25, 2016.
 47. Matenia Sirseloudi: Double Trouble: Kleinkriminalität, Organisiertes Verbrechen und Terrorismus . Hrsg.: Violence Prevention Network. Band   13 . Berlin ( violence-prevention-network.de [PDF]).
 48. Kacper Rekawek et al.: From Criminals to Terrorists and back? Hrsg.: Globsec. Bratislava ( globsec.org [PDF]).
 49. Colin P. Clarke: Crime and Terror in Europe: Where the Nexus Is Alive and Well . Hrsg.: Rand Corporation. 2016.
 50. Bundeskriminalamt (BKA), Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), Hessisches Informations- und Kompetenzzentrum gegen Extremismus (HKE): Analyse der Radikalisierungshintergründe und -verläufe der Personen, die aus islamistischer Motivation aus Deutschland in Richtung Syrien oder Irak ausgereist sind. 2016, abgerufen am 19. Mai 2020 .
 51. Matenia Sirseloudi: From Criminals to Terrorists and Back. The German Case. Report I and II . Hrsg.: Globsec. Bratislava ( globsec.org [PDF]).
 52. Hazim Fouad: Quo vadis Jihadis? Aktuelle Dynamiken im Themenfeld jihadistische Radikalisierung in Deutschland . In: Sabrina Ellebrecht, Stefan Kaufmann, Peter Zoche (Hrsg.): (Un-)Sicherheiten im Wandel. Gesellschaftliche Dimensionen von Sicherheit . Lit-Verlag, Münster 2018.
 53. Claude Berrebi und Esteban F. Klor(2006): On Terrorism and Electoral Outcomes: Theory and Evidence from the Israeli-Palestinan Conflict. In: The Journal of Conflict Resolution. 50/6, S. 899–925.
 54. Claude Berrebi und Esteban F. Klor (2008): Are Voters Sensitive to Terrorism? Direct Evidence from the Israeli Electorate. In: American Political Science Review. 102/ 3, S. 279–301.
 55. Valentina A. Bali (2007): Terror and Elections: Lessons from Spain. Electoral Studies 26/3, S. 669–687.
 56. Indridi H. Indridason (2008): Does Terrorism influence Domestic Politics? Coalition Formation and Terrorist Incidents. In: Journal of Peace Research. 45/2, S. 241–259.
 57. Sozie Navat (2008): Fighting Terrorism in the Political Arena: The Banning of Political Parties. Party Politics. 14/6, S. 745–762.
 58. Peter Kurrild-Klitgaard, Mogens K. Justesen und Robert Klemmensen (2006): The political economy of freedom, democracy, and transnational terrorism. In: Public Choice. 128, S. 289–315.
 59. Sarah Jackson Wade und Dan Reiter (2006): Does Democracy Matter? Regime Type and Suicide Terrorism. In: Journal of Conflict Resolution. 51/2, S. 329–348.
 60. Seth G. Jones , Martin C. Libicki: How Terrorist Groups End. Lessons for Countering al Qa'ida (free PDF), Rand Corporation , Juli 2008, ISBN 978-0-8330-4465-5 .
 61. Rat der EU: Verschlüsselung: Rat nimmt Entschließung zur Sicherheit durch Verschlüsselung und Sicherheit trotz Verschlüsselung an. 14. Dezember 2020, abgerufen am 29. Dezember 2020 .
 62. Stefan Krempl: Terrorbekämpfung und Verschlüsselung: EU-Rat forciert umstrittene Crypto-Linie. In: heise online. 13. November 2020, abgerufen am 29. Dezember 2020 .
 63. Wehrhafte Demokratie oder „Gesinnungsterror“? ( Memento vom 8. Oktober 2007 im Internet Archive ) bei politische-bildung-brandenburg.de.
 64. Global Terrorism Database . Abgerufen am 6. Dezember 2018.
 65. https://fas.org/irp/threat/nctc2011.pdf
 66. Institute for peace & economics, Global Terrorism Index 2014 , Seite 2 – Zitat: „In 2013 terrorist activity increased substantially with the total number of deaths rising from 11,133 in 2012 to 17,958 in 2013, …“, „Over 80 per cent of the lives lost to terrorist activity in 2013 occurred in only five countries – Iraq, Afghanistan, Pakistan, Nigeria and Syria.“, „..,66 percent in 2013, are claimed by only four terrorist organisations; ISIS, Boko Haram, the Taliban and al-Qa'ida and its affiliates.“
 67. Islamisten verüben 66 Prozent aller Bluttaten. Welt online , 18. November 2014.
 68. Institutes for economy & peace: Global Terrorism Index 2015 Seite 4 – Zitat: 'The largest ever year-on-year increase in deaths from terrorism was recorded in 2014, rising from 18,111 in 2013 to 32,685 in 2014.' Seite 2 – Zitat: 'Terrorism remains highly concentrated with most of the activity occurring in just five countries — Iraq, Nigeria, Afghanistan, Pakistan and Syria. These countries accounted for 78 per cent of the lives lost in 2014.' (Opferzahlen der Terrororganisationen S. 41–43)
 69. Global Terrorism Index 2015, S. 2 Institute for Economics and Peace
 70. a b Global Terrorism Index 2014, S. 2 Institute for Economics and Peace
 71. Global Terrorism Index 2015, S. 4 Institute for Economics and Peace
 72. Global Terrorism Index 2015, S. 35 Institute for Economics and Peace
 73. a b Global Terrorism Index 2015, S. 37 Institute for Economics and Peace
 74. Global Terrorism Index 2016, S. 2 Institute for Economics and Peace
 75. Global Terrorism Index 2016, S. 22 Institute for Economics and Peace
 76. Global Terrorism Index 2017, S. 4
 77. a b Global Terrorism Index 2017, S. 2 Institute for Economics and Peace
 78. Global Terrorism Index 2018, S. 4 Institute for Economics and Peace
 79. Global Terrorism Index 2019, S. 2 Institute for Economics and Peace
 80. Global Terrorism Index 2019, S. 3 Institute for Economics and Peace
 81. David McKitrick, Seamus Kelters, Brian Feeney, Chris Thornton, David McVea (Hrsg.): Lost Lives. 2004.
 82. National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START), Global Terrorism Database , abgerufen 2016.
 83. Warum vieles wahrscheinlicher ist, als Opfer eines Terroranschlags zu werden. In: Südkurier . 14. April 2016; Ortwin Renn : Terror in Europa: Kein Grund, so viel Angst zu haben. In: Zeit Online . 19. Juli 2016.