självmord

Från Wikipedia, den fria encyklopedin
Hoppa till navigation Hoppa till sökning
Klassificering enligt ICD-10
Z91.5 Personlig historia om självskada (parasuicid, självförgiftning, självmordsförsök)
ICD-10 online (WHO-version 2019)
Enligt legenden kastade den grekiska poeten Sappho sig från en sten ur en oförklarad kärlek till färjemannen Phaon . Målning av Ernst Stückelberg , 1897.

Ett självmord (föråldrat också självmord ; från latin sui "hans [jag]" och caedere "att döda, mörda" [1] [2] ) är den avsiktliga uppsägningen av sitt eget liv . Självmord , självmord och självmord används synonymt. Den 20 januari 2011 erkände Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna rätten att avsluta sitt liv som en mänsklig rättighet. [3]

Begreppet självmord beskriver ett psykologiskt tillstånd där tankar , fantasier , impulser och handlingar är ihållande, upprepade eller i kritiska eskaleringar som syftar till att medvetet åstadkomma sin egen död .

Översikt

Självmord är ett komplext fenomen. Enligt Världshälsoorganisationen bör självmord betraktas som en "hälsopolitisk prioritet" på grund av dess frekvens. [4] Självmord kan begås av olika skäl; den ideologiska och juridiska klassificeringen är extremt heterogen. Medan olika domar i Europa efter millennieskiftet klassificerar självmord som en mänsklig rättighet, har historiskt självmord också dömts till döden postumt .

Uppskattningsvis begick 793 000 människor världen över självmord 2016, cirka 10 000 av dem i Tyskland. I världen begick 10,5 personer per 100 000 människor ett självmord, i Tyskland var andelen 13,6 självmord per 100 000 för män och 4,8 självmord per 100 000 kvinnor. Det globala förhållandet mellan män och kvinnor är cirka 1,8; i Tyskland är cirka 70 procent av självmorden manliga. Omkring 79 procent av alla självmord i världen begås i låg- eller medelinkomstländer. Självmord var den näst vanligaste dödsorsaken bland 15 till 29 -åringar 2016. De vanligaste metoderna är bekämpningsmedel och skjutvapen , och hängning väljs också ofta. [4] Självmord kan begås aktivt och passivt, till exempel genom att inte använda medicin. [5]

En självmordshandling som inte leder till döden kallas ett självmordsförsök . Försök uppskattas vara 10 gånger vanligare än genomförda självmord. [6] Tidigare självmordsförsök är den största riskfaktorn för genomförda självmord. [4]

Ur klinisk psykologi och psykiatri är självmordshandlingar ofta ett symptom på en psykisk störning . Självmordshandlingar kan förebyggas med psykoterapeutisk eller psykiatrisk behandling och olika förebyggande åtgärder. [4] Utöver detta övervägande finns till exempel också det kontroversiellt diskuterade begreppet assisterat självmord och den kontroversiella termen att bokföra självmord . I princip antar Världshälsoorganisationen (WHO) att självmord och självmord är stigmatiserande och föremål för ett generellt tabu . Världshälsoorganisationen kritiserar också den grundläggande underskattningen av ämnet självmord. Från och med 2018 var självmordsförebyggande endast en prioritet i hälsopolitiken i "få länder", och endast 38 länder hade en förebyggande strategi alls. [4]

Som en oberoende vetenskap som behandlar självmord, särskilt ur psykiatrisk-medicinsk synvinkel, uppstod självmord på 1900-talet.

beteckning

Självmord värderades annorlunda i samhällen och epoker, vilket också uttrycks i språk. Fyra ord är vanliga på tyska: självmord , självmord , självmord och självmord . [7] Självmord är väl etablerat inom yrkesgruppen. [8] [9] Ordet är som det ny-latinska ordet Suicidium [10] [11] som användes fram till 1900-talet, en modern [12] neologism . [13] Historiskt sett användes tentamen suicidii för självmordsförsök. [14] [15] En annan synonym som inte längre används inkluderar latinska Propricidium . [16]

Begreppet självmord används i allmänhet, även om detta begrepp inte används av många medier och förkastas av många experter. [8] Detta är baserat på det faktum att detta begrepp innebär en värdering och att den juridiska definitionen av mord inte uppfylls. [9] Dessutom är självmord ett komplext fenomen som inte bara kan påverka självmordet utan även tredje parter. Efter en 2004 av Peter Helmich i German Medical Journal publicerade artiklar komplicerar den dömande terminologin sorgens sorg . [8] Enligt Barbara Schneider, vice ordförande i det tyska samhället för självmordsförebyggande , gör tabuet "självmord", som förstärks av användningen av termen självmord , det förebyggande arbetet svårare. [9]

”De olyckliga, deprimerade eller vanföreställda störningarna är respekt, förståelse, medkänsla och terapeutisk ansträngning. deras släktingar behöver och förtjänar medkänsla [...]. Inget ord är mer olämpligt än "självmord" för ett sådant öde. "

- Peter Helmich : Deutsches Ärzteblatt [8]

Betydelsen av det underliggande latinska ordet caedere är bredare än bara "att döda" eller "mörda" och i mer allmän mening innefattar åtgärder som "skär ner" och "föll". Enligt Helmich understryker detta de olika klassificeringsmöjligheterna. [8] Ändå är den vardagliga termen fortfarande vanlig, tillsammans med olika eufemistiska formuleringar. Den senare läste ungefär "att ta livet" eller "lägga händerna på sig själv" (snarare än att begå självmord, begå självmord eller döda dig själv) och göra ett sätt att ta avstånd är. [17]

Begreppet självmord används officiellt . Skillnaden mellan uppsåt och vårdslöshet är fortfarande öppen.

Självmord

Självmord är den historiskt äldsta tyskspråkiga termen för ett självmord. Den ursprungligen icke- dömande termen är egentligen inte ett tyskt ordskapande, utan uppstod som en lånöversättning av det neo-latinska suicidium på 1600-talet. [gd 1] Ordet självmord uppträdde på 1500 -talet, för första gången med Martin Luther som "sein selbs körder" (hans egen mördare). [18]

Den indoeuropeiska roten till ordet mord betyder "att gnidas upp, slipa" (jfr från samma rotspråk spröd och smärta ). [gd 2] Ordet betydde ursprungligen "död" (jfr det relaterade latinska ordet mors för "död"). Men redan i gammal germansk tid hade betydelsen av ordet skiftat i många stammar och stod för "avsiktligt, hemligt dödande".

I 1652 etablerade John Donne begreppen själv mord för förkastligt självmord och själv mord för självmord som inte var klandervärt från början i det engelska språket. [19]

I sin filosofiordbok (1923) bad Fritz Mauthner om att begreppet självmord skulle ersättas med självmord : ”[Jag är] benägen att använda det nya, mindre än perfekta uttrycket för självmord - ännu inte bokat i DW - det gamla och de språkord som påminner om straffrätt att föredra framför självmord . [...] Jean Paul vågade förvandla sig till självmord ; tanken är alltid kopplad till brottslighet , som den kallades homicie de soi-même på franska tills efter mitten av 1700-talet. Självmord påminner mig, som en trappa, en fristad, om något som leder ut i det fria, som ger frihet. " [20]

I de vetenskaper som berör fenomenet avvisas begreppet självmord mestadels idag, [21] eftersom det ses som en bedömning av gärningen som enligt den allmänna uppfattningen bör undvikas. Fred Dubitscher sa att självmord var "inte ett mord i strikt mening och inte ett brott". [22] Adrian Holderegger uttryckte det: "Denna rest av en religiös fördom och en föråldrad rättsuppfattning har inte längre plats i ett modernt bedömningssystem". [23]

självmord

Begreppet självmord förutsätter att en person dödar sig själv i fullt medvetande om sitt sinne och självbestämd . Enligt German Society for Suicide Prevention är detta dock inte fallet. Överlevande efter ett självmordsförsök rapporterade att "de inte kunde fatta beslut vid den tiden." [9]

Termen bildades i början av 1900 -talet från Friedrich Nietzsches On Free Death , ett kapitel i hans verk Also sprach Zarathustra . [gd 3] Den som avser en fri död bör, enligt Nietzsche, välja en "ädel" död "vid rätt tidpunkt": "I din död ska din ande och din dygd fortfarande lysa, som en kvällsröd runt jorden: eller annars går döden dåligt ut för dig. " [24]

Ett exempel på självmord baserat på filosofiska överväganden kan ses i Sokrates död , som vägrade fly, accepterade domstolen med respekt för lagen och diskuterade filosofiska frågor med sina vänner till slutet. Seneca , som redan hade varit allvarligt sjuk, accepterade hans dödsdom i Stoa -andan som en moraliskt likgiltig sak ( Adiaphora ) efter den misslyckade attacken mot kejsaren Nero och har handlat i stor utsträckning med sina vänner muntligt och skriftligt med död och självmord. Han kritiserade de filosofer som förklarade att självmord var en synd.

Filosofen Wilhelm Kamlah talade om ett beslut att begå självmord efter noggrant övervägande och av inre fred och frihet och beskrev det som en grundläggande rättighet . [25] Filosofen Ludger Lütkehaus bad också om att "friheten till döden" skulle respekteras. [26]

Ur psykiatrisk synvinkel är det en form av rationell hantering av självmordstendenser, som den hårt traumatiserade författaren Jean Améry utförde 1978. [21]

Duden beskriver termen som ett täckord . [27]

Assisterade självmord och mord på begäran

Om självmordet utförs med hjälp av en annan person, kallas det över överträdelsen beroende på antingen "assisterat självmord" eller på det juridiska språket " död på begäran " eller " assisterat självmord ". Sådana former av dödshjälp är internationellt kontroversiella och rättsligt reglerade annorlunda. Inom geriatri och geriatrisk vård diskuteras passiv dödshjälp upprepade gånger i samband med begreppen ” artificiell näring ” eller ”matvägran”.

orsaker

Dagens resultat

Den vanligaste orsaken till ett självmord eller självmordsförsök ses idag i diagnostiserbar psykisk ohälsa. Beroende på uppskattningen tillskrivs 90% av alla självmord i västerländska samhällen detta. [28] Eftersom diagnosen ofta bara ställs som en misstänkt diagnos efter ett framgångsrikt självmord är denna klassificering åtminstone tveksam, eftersom endast självmordsakten och beskrivningar av anhöriga kan användas för diagnosen. Det senare kan vara ofullständigt eller felaktigt, eller enskilda incidenter kan ges olämplighet i efterhand ( återkallelse ). Andra studier tittar bara på patienter med en känd psykiatrisk sjukdom och visar också en hög andel psykiskt sjuka personer som är involverade i självmord, även om detta tenderar att underskattas här eftersom många psykiatriska sjukdomar är odiagnostiserade. Följaktligen förekommer självmord oftare vid depression och maniodepressiva sjukdomar .

Läkemedel kan också orsaka självmordstankar. Vanligtvis är grunden för den oönskade läkemedelseffekten ökningen eller utlösningen av en depression eller psykos. Denna biverkning har statistiskt påvisats i Phosphordiesterasehemmern , kinoloner , 5-alfa reduktashämmare , bupropion och SSRI . [29]

Missbruk , personlighetsstörningar och kronisk smärta spelar också en viktig roll, men de har också smidiga övergångar till depression. Faktorer som utlöser självmord kan då vara livskriser som separering från partnern, rädsla för misslyckande eller ekonomisk ruin - men detta inträffar bara i cirka 5 till 10% av fallen som den enda bakgrunden till självmord. Ändå kan det antas att det finns både en inre och en yttre orsak till depression, det vill säga att en patient som är mottaglig för depression blir deprimerad som ett resultat av de omständigheter under vilka de lever.

Studier från psykiatriska universitetskliniken i Zürich visar att såväl faktiska som hotade arbetsförluster är utlösaren i cirka 20% av alla självmord. Under åren 2000 till 2011 undersöktes 233 000 självmord i 63 länder utifrån WHO -uppgifter. 45 000 av dem var direkt eller indirekt relaterade till en arbetsförlust. Dessutom föregår ökningen av självmordsfrekvensen i allmänhet en högre arbetslöshet med cirka sex månader. [30] [31]

En svensk studie visar att risken för självmord ökar för vuxna som inte var i form som ungdomar. Risken för självmord är särskilt hög när det inte bara saknas fysisk kondition utan också en kognitiv försämring. [32]

I vissa fall ses självmord som en persons sista utväg från ett liv som bestäms av fysisk smärta och lidande som inte kan lindras med hjälp av medicin. De utlösande faktorerna beror också på kulturen. Till exempel är den så kallade ansiktsförlusten känd som ett motiv för självmord i Asien.

Historiska tolkningar

Sociologen Émile Durkheim analyserade självmords sociala sammanhang på empirisk basis med sitt arbete om självmord (Le suicide) 1897. Han skiljer mellan det egoistiska , det altruistiska , det anomiska och det fatalistiska självmord.

Sigmund Freuds postulat om en dödsinstinkt i sitt arbete Beyond the Pleasure Principle (1920) har i bästa fall marginellt att göra med självmord. Freud förstår snarare "dödsinstinkten" ganska allmänt som en destruktiv aspekt av livet som också kan hittas hos encelliga organismer och djur. Begreppet dödsinstinkt, som Freud själv kallade "spekulation", var kontroversiellt från början, även bland anhängare av psykoanalysen .

I sin filosofibok (1923) jämförde Fritz Mauthner självmordet med en katt som stod på havsväggen, som, eftersom den är omgiven av heta järnstänger, hoppar in i det dödliga vattnet. Liksom katten, som annars skulle ha drabbats av allvarliga brännskador, dödar vi bara oss själva om vi anser att överlevnad är mer oönskad än döden. Först då uppstår möjligheten att medvetna motiv blir starkare än instinkten för självbevarelse . [33]

Hans Rost sammanställde tusentals texter av alla slag om olika aspekter av självmord i en bibliografi 1927. "Suizid-Bibliothek" från Rosts gods finns nu i Augsburg State and City Library, och stora delar av det finns också i mikroform (se litteratur).

Alfred Hoche (1865–1943) myntade begreppet ” självmordsbalans ” för självmord efter en rationell övervägande av levnadsförhållandena. Balansmordsmord i betydelsen av ett rationellt beräknat beslut motsvarar en subjektiv känsla. Viktor Frankl talade därför för att uteslutande använda begreppet ”bokförande självmord” för den berörda personens perspektiv. [34]

Självmordsförebyggande

Ofta meddelas ett självmord i förväg. Dessutom finns det några tecken som kan föregå självmord. Erwin Ringel introducerade termen presuicidalt syndrom för tre sådana symtom ( förträngning av tänkande, hämning av aggression eller vändning av aggression och självmordsfantasier ).

Psykologer tar ställning till att sådana tillkännagivanden och varningsskyltar ska tas på allvar och att den berörda personen bör tas upp öppet om de misstänker självmord . De hävdar att människor som vill dö av självmord tenderar att hitta någon att prata med om dessa tankar. En central punkt för profylax är därför att hjälpa människor att prata om sina problem och självmordstankar (” självmordspakt ”) så att de inte blir ännu mer isolerade . Av denna tanke kom telefonrådgivning fram på 1950 -talet som en institution för förebyggande av självmord.

”Nürnbergalliansen mot depression”, ledd av psykiateren Ulrich Hegerl, undersökte från 2001 till 2002 om en utbildningskampanj om depression kan förhindra självmord och självmordsförsök. Allmänläkare utbildades på fyra kompletterande interventionsnivåer, en professionell PR -kampanj utformades, multiplikatorer som lärare , journalister , pastorer och vårdpersonal behandlades och utbildades, och stödåtgärder och informationsmaterial erbjöds för de drabbade och deras anhöriga. Efter två års intervention (2001 och 2002) minskade det totala antalet självmord och självmordsförsök betydligt med 24% jämfört med kontrollåret 2000 och kontrollregionen Würzburg. Inga statistiskt signifikanta bevis var möjliga för självmord enbart, eftersom den undersökta regionen och därmed antalet självmord var för små och de slumpmässiga årliga fluktuationerna för starka.

Den österrikiska psykiatern Erwin Ringel undersökte metoder för att förebygga självmord och grundade världens första centrum för självmordsförebyggande i Wien 1948. Han inledde också grundandet av International Association for Suicide Prevention (IASP) [35] 1960 och blev dess första ordförande. Gernot Sonneck fortsätter självmordsforskning i Österrike och grundade tillsammans med sina kollegor Wiener Werkstätte för självmordsforskning 2007. [36]

German Society for Suicide Prevention (DGS) erbjuder bakgrundsinformation om hela ämnet självmord: förebyggande, forskning, praktiska råd, litteratur, hjälpmedel och liknande. I december 2002 grundade detta samhälle en initiativgrupp National Suicide Prevention Program for Germany. Över 70 organisationer och nästan 200 experter arbetar med detta. Hon ser självmordsförebyggande inte bara som en hälsopolitik, utan också som en social uppgift. I mitten av augusti 2011 uttalade Gerd Storchmann från föreningen NEUhland i Berlin för ungdomar som riskerar självmord, efter tre flickors gemensamma självmord i närheten av Cloppenburg , att "i princip fördöma" internetforum om självmord genom vilka de tre kan ha träffats; dessa behöver inte alltid ha negativa effekter. [37]

Begripligt som självmordsförebyggande (leder naturligtvis till stress för medmänniskor, till exempel genom självmord på järnväg eller faller i djupet)

 • bristen på rådgivande litteratur med saklig information om smärtfria och hänsynsfulla metoder för självmord och
 • hindringen av assisterat självmord genom yrkesmässiga och juridiska bestämmelser.

År 2003 utropade Världshälsoorganisationen (WHO) den 10 september för första gången till World Suicide Prevention Day. Denna årliga handlingsdag syftar till att öka allmänhetens medvetenhet om detta tabubelagda ämne, eftersom WHO anser att självmord är ett av vår tids största hälsoproblem.

Galler på observationsdäcket i Empire State Building

Som en förebyggande åtgärd är vissa byggnader med höga utsiktsterrasser utrustade med klätterstänger eller textilnät. I juni 2014 beslutades att utrusta Golden Gate Bridge , en struktur med ett särskilt stort antal självmordshopp, med ett horisontellt nät som fångar upp dem som faller. I Empire State Building lyfts räcket upp till taket med ett galler: det nedre området har ett galler med diagonalt korsade stag, ovanför det, vertikala stag. [38]

Ett märkt räcke för Mapo -bron i Seoul

I vissa länder, till exempel Sydkorea , är tunnelbanespår säkrade med så kallade plattformsdörrar . Användningen av dessa minskar kraftigt självmord i tunnelbanetrafik. [39] I Seoul publicerades uppmuntrande ord och slagord på räcken på broarna som sträcker sig över Hanfloden i hopp om att förhindra självmord. Dessa meningar, som lyser på natten, kom från medborgare i staden Seoul liksom utvalda stjärnor. Åtgärdens effektivitet undersöks. [40]

I en riktlinje som publicerades första gången 1997 rekommenderar det tyska pressrådet återhållsamhet i rapporteringen om självmord [41] (se Werther Effect: Reaktion av media ) för att undvika copycat -handlingar (se Werther Effect ). År 2013 utfärdade Sydkorea nya riktlinjer för rapportering om självmord. [42] Enligt en studie av Jang et al. Från och med 2021 ledde 2012 års självmordsförebyggande lag och de rapporteringsriktlinjer som den medförde till en minskning av självmord. [43]

Självmordsförebyggande hos ungdomar:

En studie som publicerades 2014 med mer än 44 000 ungdomar i Tyskland identifierade totalt nio faktorer som är väsentligt relaterade till självmordsförsök hos ungdomar. Åtta faktorer hittades som var förknippade med en högre risk för självmordsförsök hos ungdomar: [44]

Den enda skyddande faktorn Donath och kollegor kunde hitta var en auktoritativ föräldrastil i barndomen. [44] Detta sänkte senare risken för att ungdomar på allvar skulle försöka begå självmord. Forskarna drar slutsatsen av dessa fynd att uppfostringsstilen är väsentlig och att mycket tidiga förebyggande tillvägagångssätt kan utvecklas här som inkluderar egenskaperna och genomförandet av den auktoritativa uppfostringsstilen i vardagen. Det föreslås också att befintliga och accepterade förebyggande program för ungdomar, t.ex. B. sikta på substansförbrukning (se läkemedelsförebyggande ), att expandera när det gäller självmordsförebyggande.

statistik

Över hela världen

Självmord per 100 000 män (vänster) eller kvinnor (höger) per år (databas 1978–2008). <1 1–5 5–5,8 5,8–8,5 8,5–12 12–19 19–22,5 22,5–26 26–29,5 29,5-33 33-36,5> 36,5 Självmord per 100 000 män (vänster) eller kvinnor (höger) per år (databas 1978–2008). <1 1–5 5–5,8 5,8–8,5 8,5–12 12–19 19–22,5 22,5–26 26–29,5 29,5-33 33-36,5> 36,5
Självmord per 100 000 män (vänster) eller kvinnor (höger) per år (databas 1978–2008).

<1 1-5 5-5,8 5,8-8,5 8,5-12 12-19 19-22,5 22,5-26 26-29,5 29,5 till 33 33 till 36,5> 36,5

Enligt World Suicide Report från Världshälsoorganisationen (WHO) begick cirka 804 000 människor världen över självmord 2012. Det motsvarar 11,4 per 100 000 personer. [45] 2012 var självmord den näst vanligaste dödsorsaken för 15 till 29 -åringar efter trafikolyckor. [45]

En översikt över självmordsfrekvensen världen över i jämförelse finns i listan över självmordsfrekvenser efter land . Ett globalt genomsnitt kan inte fastställas på grund av otillräcklig data. Inom OECD varierade självmordsfrekvensen (självmord per 100 000 invånare / år) mellan 11 och 16 mellan 1960 och 2005. Sedan en topp på 16,0 1984 har självmordsfrekvensen minskat stadigt och uppgick till 11,4 år 2005. [46] Enligt en rapport från EU -kommissionen från 2005 dog 58 000 människor varje år i Europeiska unionen till följd av självmord, de flesta av dessa fall drabbar personer som lider av depression. För andra dödsorsaker listas i samma rapport 50 700 dödsfall på väg och 5 350 offer för våldsbrott årligen.

Självmordstalen är starkt beroende av kön; frekvensen är genomgående högre hos män än hos kvinnor. I välbärgade länder är andelen män cirka 75% och i fattigare länder cirka 60%. [45] Bangladesh och Kina är de enda länder där andelen kvinnor överstiger andelen män.

Den högsta självmordsfrekvensen i världen rapporteras från Sri Lanka , med 35,3 2015 (män 58,7; kvinnor 13,6), den högsta självmordsfrekvensen bland kvinnor från Sydkorea med 16,4 2015 (män 40,4; genomsnitt 28,3). [47] Den högsta självmordsfrekvensen i Europa mättes i Litauen , med 32,7 2015 (män 58,0, kvinnor 11,2). De lägsta rapporterade självmorden inträffade i Sydamerika, Afrika (särskilt Egypten) och några asiatiska länder i slutet av 1900 -talet. [48] [49] De lägsta självmordsfrekvenserna i Europa mättes i Grekland , med 4,3 2015 (män 7,1, kvinnor 1,7) och i Albanien , även med 4,3 2015 (män 5, 9, kvinnor 2,7). [47]

Självmordsfrekvensen är också åldersberoende, men detta beroende varierar mycket från en kultur till en annan. Det är högst i världen för personer i åldern 70 och över. [45] I Sydkorea ökar självmordsfrekvensen stadigt med åldern, men minskar i Norge och Nya Zeeland , medan det i länder med låga självmordsfrekvenser som Portugal, Grekland eller Italien knappast är beroende av ålder. [46]

Tyskland

frekvens

Anzahl der Suizidsterbefälle pro Jahr in Deutschland 1980–2017

Bei Suiziden ist im Allgemeinen eine hohe Dunkelziffer anzunehmen.

In Deutschland wird bei 1,1 % aller Todesfälle Suizid als Ursache amtlich festgestellt. Todesfälle mit äußerer Ursache werden zu 31 % als Suizid, zu 60 % als Unfall klassifiziert, in den Unfällen enthalten: Stürze 25 % und 17 % Verkehrstod . [50] [destatis 1] [destatis 2]

Seit dem Jahr 2000 werden in Deutschland 9.000 bis 11.000 Suizide pro Jahr registriert, das sind 11 je 100.000 Einwohner und Jahr. [51] Die Zahl der Suizide in Deutschland sank seit 1980, wobei von 2007 bis 2014 eine Stagnation zu sehen war.

Als Gründe für Veränderungen werden die Krankheitslast durch psychische Störungen, speziell Depressionen , [52] eine verbesserte fachärztliche Versorgung, die Enttabuisierung psychischer Erkrankungen und Probleme der methodischen Erfassung angesehen. So wurde in der Zwischenzeit die Kategorie der „unklaren Todesursache“ eingeführt, [53] und unter den vermeintlichen 1.000 Drogentoten pro Jahr dürfte es ebenfalls eine hohe Anzahl von Suizidenten geben, ganz abgesehen von denen, die an Alkohol-Missbrauch (>70.000) und als Folge des Tabakrauchens (>110.000) starben. [54] Eine realistische Schätzung der tatsächlichen Suizidzahlen ist über der statistisch erfassten Anzahl anzusiedeln. [55]

Nach der Veröffentlichung von Goethes Roman Die Leiden des jungen Werthers war es 1774 zu einer Suizidwelle gekommen, wobei zahlreiche Tode deutlich als Nachahmung der Roman-Vorlage erkennbar waren. In der wissenschaftlichen Literatur werden die Nachahmer-Suizide deswegen als „ Werther-Effekt “ bezeichnet. Inzwischen haben zahlreiche Studien (wie beispielsweise zweimalige Zunahme nach der Erstausstrahlung und Wiederholung des Filmes Tod eines Schülers ) einen Zusammenhang zwischen der Berichterstattung über Suizide und einem Anstieg der Taten bestätigt. Deswegen mahnt der Deutsche Presserat die Medien in seinem Kodex bei der Berichterstattung über Suizide zur Zurückhaltung. [56] Die mediale Berichterstattung über den Suizid des Fußball-Torhüters Robert Enke hatte womöglich einen Einfluss auf die Anzahl der Suizide 2009. [57] Diese Deutung wird jedoch durch den ebenso starken Anstieg 2010 und den weiteren Anstieg auch 2011 relativiert. [52]

Region

Innerhalb Deutschlands bestehen signifikante regionale Unterschiede. Die Anzahl der Suizide je 100.000 Einwohner und Jahr in verschiedenen Bundesländern unterscheidet sich bis zum Faktor 2. [58] [destatis 3] Ähnlich große Unterschiede (Faktor 1,5) finden sich auch bei anderen Aufteilungen von Deutschland in die frühere Bundesrepublik und neue Länder einschließlich Ost-Berlin . [59] [60] [destatis 4] [61] Forscher führen dies jedoch weniger auf die Gesellschaftsordnung zurück, da das Territorium der DDR hauptsächlich Gebiete wie Sachsen und Thüringen umfasste, die schon im Deutschen Reich erhöhte Suizidraten aufwiesen. [61] Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gehören aktuell weiterhin zu den Bundesländern mit erhöhten Suizidraten. [62]

Alter und Geschlecht
Sterblichkeit durch vorsätzliche Selbstbeschädigung je nach Alter und Geschlecht

Die Sterblichkeit durch Suizid ist sehr stark abhängig von Alter und Geschlecht. So waren Kinder im Jahr 2007 mit einer Sterblichkeit von weniger als 0,3 je 100.000 Einwohner betroffen. In der Gruppe der 15- bis 19-Jährigen betrug die Sterblichkeit 2,1 (weiblich) bzw. 6,2 (männlich) je 100.000 Einwohner und stieg bei den 85-Jährigen und Älteren auf 18 bzw. 69 je 100.000 Einwohner. Der Anteil von Selbsttötungen an den Todesursachen erreicht dennoch bei jungen Erwachsenen sein Maximum, da deren Sterblichkeit durch Krankheit sehr niedrig ist. In der Altersgruppe der 15- bis 35-Jährigen war Suizid Ursache in einem von sechs Todesfällen (17 %). Insgesamt betrug die Suizidsterblichkeit von weiblichen Personen 5,7, von männlichen 17 je 100.000 Einwohner. Von den 9.402 Suiziden wurden 7009 (74,5 %) von Männern ausgeführt. Wegen der bei Frauen schneller abnehmenden Suizidzahlen hat dieser Anteil steigende Tendenz. [destatis 1] [destatis 2]

Jahreszeit

Die Zahl der Suizide ist auch einer jahreszeitlichen Schwankung unterworfen. 2006 nahmen sich während der Frühlings- und Sommermonate mehr Menschen das Leben als während der Herbst- und Wintermonate. Von März bis Juli lag der Anteil an den Suiziden des Jahres über dem Anteil des Monats am Jahr, besonders deutlich im Mai und Juli, von August bis Februar lag der Suizidanteil dagegen gleichmäßig unter den Jahresanteilen. [destatis 5]

Berufsgruppen, soziale Gruppen

Die Suizidrate von Ärzten ist bis zu 3,4-mal höher als die anderer Bürger, bei Ärztinnen ist die Rate bis zu 5,7-mal erhöht. [63] Neben der berufsbedingten dauerhaften Beschäftigung mit belastenden Themen wie Krankheit und Tod ist eine mögliche Erklärung für diese hohe Rate, dass Ärzte sowohl die Expertise als auch Zugang zu Mitteln zur Ausführung eines Suizids besitzen, über die andere Bevölkerungsgruppen seltener verfügen.

In Strafvollzugsanstalten ist der Suizid die häufigste Todesursache. Auch der prozentuale Anteil an der sozialen Gruppe übersteigt den anderer Gruppen deutlich. [64] Es gab 1987 Angaben von einer zehn Mal höheren Rate. Im selben Jahr nahm das Bundesverfassungsgericht die Verfassungsbeschwerde des Strafgefangenen Günther Adler nicht an, der aufgrund der selbst angenommenen „Aussichtslosigkeit“ seines Lebens vom Staat Hilfe zur Selbsttötung einklagen wollte. [65]

Methoden

Bei den Suiziden in Deutschland wurden folgende Todesursachen erfasst: [66]

Männer griffen häufiger zu den sogenannten „harten“ Suizidmethoden des Erhängens, Erdrosseln oder Erstickens als Frauen, die wiederum häufiger „weiche“ Methoden wie eine Vergiftung mit einer Überdosierung von Medikamenten etc. anwendeten. [67] [destatis 6]

Im Jahr 2008 nahmen sich auf deutschen Bahnstrecken 714 Menschen das Leben, im Jahr 2009 waren es laut Bericht des Eisenbahn-Bundesamtes 875. [68]

Suizidversuche

Die Zahl der Suizidversuche liegt gegenüber den vollendeten Suiziden geschätzt um einen Faktor 10-20 höher. [69] [9] Auch hier ist mit hohen Dunkelziffern zu rechnen. Der Einfluss von Alter und Geschlecht ist gegenüber den vollendeten Suiziden genau umgekehrt. Bei jungen Frauen ist die Häufigkeit von Suizid-Versuchen am größten, bei älteren Männern am niedrigsten. Stichproben-Schätzungen für Deutschland ermittelten für 2001 für Frauen 131 und für Männer 108 Versuche je 100.000 Einwohner. Für 15- bis 24-jährige Frauen werden bis zu 300 Versuche je 100.000 Einwohner geschätzt. Insgesamt dominieren bei den Suizidversuchen weiche Methoden der Vergiftung (78 % weiblich, 59 % männlich) gefolgt von der Verwendung schneidender oder stechender Gegenstände (14 % weiblich, 23 % männlich). Die Intention der Suizidversuche korreliert signifikant mit dem Alter: Bei Jüngeren dominieren parasuizidale Gesten und Pausen, bei Älteren liegen eher Suizidversuche im engeren Sinn, das heißt mit Tötungsabsicht, vor. [70]

Österreich

In der Zwischenkriegszeit von 1919 bis 1939 gab es in Österreich zwischen 30 und 40 Suizide je 100.000 Einwohner und Jahr. Für die Jahre 1940 bis 1945 liegen keine Daten vor. Im Jahr 1945 wurde mit 60 Suiziden je 100.000 Einwohner (absolut 4500) eine außergewöhnlich hohe Suizidrate verzeichnet.

Die Suizidraten nach 1945 schwanken zwischen 20 und 30 Suiziden je 100.000 Einwohner, bei absolut 1500 bis über 2000 Suiziden pro Jahr. Aufgrund dieser Zahlen gilt Österreich im internationalen Vergleich als ein Land mit mittlerer (10–20) bis hoher (über 20) Suizidrate. Zwischen 1945 und 1986 kam es zu einem deutlichen Anstieg der Rate von 20 auf 28 Suizide je 100.000 Einwohner. Danach war die Zahl rückläufig und fiel 1999 auf rund 19 Suizide je 100.000 Einwohner. Die Suizidraten entwickeln sich regional höchst unterschiedlich, während sie zum Beispiel in Wien seit 1986 zurückgehen, steigen sie in Tirol und Oberösterreich seit 1991 an.

Die Selbsttötungsrate von Männern ist in Österreich doppelt so hoch wie die von Frauen und steigt mit zunehmendem Alter. Während männliche Jugendliche bis zum 15. Lebensjahr eine Suizidrate von 2 haben, haben gleichaltrige Mädchen eine Suizidrate von 1. Mit 85 Lebensjahren beträgt die Suizidrate bei Männern jedoch 120, bei Frauen dagegen nur 33. Die Suizidraten von Männern über 85 sind wie in Deutschland besonders hoch, ihre Rate liegt 140 % über jener der 60- bis 64-Jährigen.

Unter Gefängnisinsassen , die allerdings weit überwiegend männlich und tendenziell älter sind, herrscht eine hohe Selbstmordrate. Eine Quelle nennt 20 Suizide pro 8800 Gefangene, also eine Rate von 227/100.000. [71] Der Briefbombenattentäter Franz Fuchs versuchte einen Suizid durch Rohrbombe bei seiner Festnahme 1997, sprengte sich dabei beide Hände kaputt und erhängte sich 2000 in Einzelhaft. Der Mörder Jack Unterweger wurde 1990 vorzeitig auf Bewährung aus der Haft entlassen, im Jahr 1994 wegen weiterer 9 Morde verurteilt und erhängte sich in der Folgenacht in der Zelle.

Für die Arrestzelle der Kaserne Hörsching im Gebäude der Wache an der Haupteinfahrt wurde um 1985 die Vorschrift, die Schuhbänder außerhalb der Zelle zu belassen, streng vollzogen, wohl um Strangulation zu vereiteln. Ein kleiner Rucksack mit 2,5 cm breiten Schulterriemen wurde jedoch in der Zelle toleriert.

Im Polizeianhaltezentrum (PAZ, ehemals Polizeigefangenenhaus) Graz werden Schnürschuhe im Allgemeinen toleriert, ein Rucksack in der Zelle ist allerdings tabu (2000 und 2019). In den Zellen sind Zigaretten, Feuerzeug und das Rauchen erlaubt. Mitunter brennt es durch Unfall oder Brandlegung, Gefangene können dann aus einer meist versperrten Zelle nicht flüchten, nicht alle Zellen haben Rauchmelder, auf das Betätigen der Klingel oder Sprechanlage reagiert die Wache oft minutenlang nicht. Im PAZ Bludenz wurde – 3 Stunden nach seiner nächtlichen Einlieferung, nach Alarm durch den Brandmelder – am 7. April 2017 ein 28-jähriger Österreicher, der eine 14-Tage-Verwaltungsstrafe absitzen sollte, aus seiner brennenden Zelle gezogen, er starb nach 8 Wochen Koma und konnte nicht befragt werden. Die Polizei nimmt Brandlegung an. [72] [73] 2015 starb ein Spanier (28) im PAZ Villach in seiner um 6 Uhr morgens mit Brandrauch verqualmten Zelle. Auch hier bleibt die Ursache unklar. [74]

Die Zahl der Suizidversuche kann wegen der schwierigen Datenerhebung nur geschätzt werden. Hochrechnungen haben eine Zahl von rund 25.000 bis 30.000 Suizidversuchen pro Jahr ergeben. Dabei handelt es sich vorwiegend um Vergiftungen (vor allem mit Alkohol) und Medikamentenüberdosierungen.

Die häufigste Suizidmethode bei Männern und Frauen in Österreich ist das Erhängen. Rund 40 % der Suizide von Frauen erfolgen durch Erhängen, 25 % durch Vergiften und 14 % durch Sturz aus der Höhe . Bei Männern erhängen sich fast 50 % der Suizidenten, ungefähr 20 % erschießen sich und rund 10 % vergiften sich. [75]

Schweiz

2014 starben in der Schweiz etwas über 1.000 Menschen durch Suizid (ca. 750 Männer und 275 Frauen). Dies entspricht einer jährlichen Suizidrate von 20 pro 100.000 Männern und 7 pro 100.000 Frauen. [76] Im Jahr 2017 haben 1.043 Menschen Suizid begangen; weitere 1.009 Menschen haben assistierten Suizid begangen. [77] [78]

Die zwischen 1969 und 2000 erfolgten Suizide wurden auf folgende Arten vollzogen: [79]

 • Erhängen 25 %
 • Schusswaffen 24 %
 • Vergiftung durch feste oder flüssige Substanzen 14 %
 • Herunterstürzen 10 %
 • Ertrinken 9 %
 • Schienensuizid 7 %
 • Vergiftung durch Gase 6 %
 • Schneiden, Stechen 2 %

Frankreich

In Frankreich ist die Suizidrate deutlich höher als in Deutschland (siehe Liste Suizidrate nach Ländern ). Etwa 2006 betrug sie 18 pro 100.000; in Deutschland unter 12 pro 100.000. [80] Laut der französischen UNPS (Union Nationale pour la Prévention du Suicide) töten sich seit vielen Jahren über 10.000 Menschen pro Jahr in Frankreich selbst; [81] Alkoholkonsum in Lebenskrisen senke bei vielen Menschen die Hemmschwelle, einen Suizid auszuführen.

Erscheinungsformen

Alterssuizid

Die Suizidalität nimmt in Europa mit dem Alter zu. [82] Als eine Altersgrenze für diese Zunahme wird mitunter das sechzigste Lebensjahr genannt. Ein Teil der Senioren leidet (tatsächlich oder vermeintlich) an einer schweren Erkrankung; bei ihnen kommt es zu Selbstaufgabe -Suiziden. Diese können auf dem Wege erfolgen, dass ein Mensch seine Nahrungs- und/oder Flüssigkeitsaufnahme bewusst reduziert oder ganz einstellt. Für Angehörige und Pflegende entsteht dabei oft eine ethische Konfliktsituation zwischen Respekt vor der Entscheidungsfreiheit und der Furcht, der Tod durch Durst oder Hunger könnte unfreiwillig erfolgen.

Depression (Krankheit) als eine Ursache für Suizidgedanken ist in jeder Altersstufe, also auch bei Hochaltrigen, mit ungefähr gleich guten Erfolgsaussichten ( Prognose ) behandelbar. Andererseits gibt es die Auffassung, dass auch Depressive einen freien Willen haben und entscheiden können; es sei ihnen deshalb zuzugestehen, dass sie, wie andere Kranke, heilende oder leidenmindernde therapeutische Eingriffe ablehnen. [83]

Suizidbeihilfe

Die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben geht davon aus, dass es in Deutschland zahlreiche Patientensuizide gibt. Zum Teil sieht sie es als eine ihrer Aufgaben, individuell und gesellschaftlich dafür Unterstützung zu leisten. Ethisch wird darüber unterschiedlich geurteilt.

Weitere sogenannte Suizidbeihilfe-Organisationen haben sich etwa seit 2000 in Deutschland gegründet. [84] In der Folge wurde in Deutschland am 3. Dezember 2015 ein Gesetz erlassen ( BGBl. I S. 2177 ), welches die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung durch den neu gefassten § 217 Strafgesetzbuch (StGB) unter Strafe stellt.

Doppelsuizid

Allgemeines Beispiel: Ein Paar setzt sich in ein Auto und leitet bei laufendem Motor durch einen Schlauch die Abgase in das Wageninnere. Jeder der beiden hat durch das Öffnen der Wagentür auf seiner Seite bis zum Schwinden der Sinne die Möglichkeit, den Suizid abzubrechen, verzichtet aber darauf (vom BGH [85] entschieden, wobei der Überlebende, der das Gaspedal durchgetreten hatte, wegen einer Tötung auf Verlangen gemäß § 216 StGB an seiner Freundin verurteilt wurde).

Beim Internetsuizid verabreden sich zwei Personen über das Internet zum gemeinsamen Suizid.

Beispiele für Doppelsuizid

 • Stefan Zweig und seine Frau Charlotte starben 1942 im brasilianischen Exil durch Doppelsuizid mittels Medikamenteneinnahme. Charlotte Zweig wartete den Tod ihres Mannes ab, bevor sie sich selbst eine Überdosis verabreichte. [86]
 • Adolf Hitler und seine Frau Eva töteten sich am Nachmittag des 30. April 1945 im Führerbunker der Neuen Reichskanzlei gemeinsam. Beide vergifteten sich mit Kaliumcyanid , Adolf Hitler schoss sich außerdem in die Schläfe. [87]

Beispiele für Suizid und Tötung auf Verlangen

 • Heinrich von Kleist tötete am 21. November 1811 am Kleinen Wannsee bei Berlin auf deren Wunsch erst Henriette Vogel und dann sich selbst. Doch da Kleist seine todeswillige, an Gebärmutterkrebs erkrankte geistige Freundin tötete, würde es heute strafjuristisch kein „Doppelsuizid“ sein. Es wäre eine Tötung auf Verlangen der Henriette Vogel durch Kleist. [88]
 • In der Nacht zum 30. Januar 1889 starben auf Schloss Mayerling der österreichisch-ungarische Thronfolger, Kronprinz Rudolf , und seine Geliebte Mary Vetsera . Die näheren Umstände sind bis heute ungeklärt, da der Wiener Hof Schlüsseldokumente vernichtet und Zeitzeugen zum lebenslangen Schweigen verpflichtet hat. Nach dem aktuellen Stand der Forschung erschoss der von Depressionen geplagte 30-jährige Rudolf zunächst die 17-jährige Baronesse Vetsera, ehe er sich selbst durch einen Kopfschuss tötete.
 • Hans Fallada verabredete 1911 in Rudolstadt mit seinem Freund Hanns Dietrich von Necker eine gemeinsame Selbsttötung. Die Freunde tarnten das Vorhaben als „Duell“. Von Necker starb, Fallada überlebte schwer verletzt, wurde strafrechtlich belangt und medizinisch behandelt, blieb bis zum Lebensende 1947 psychisch labil und drogenabhängig . Wenn das Vorhaben wie geplant in die Tat umgesetzt worden wäre, wäre auch das kein „Doppelsuizid“, sondern strafrechtlich als eine wechselseitig begangene Tötung auf Verlangen zu werten gewesen. [89]
 • Johannes R. Becher versuchte 1910 in München, sich und seine sieben Jahre ältere Geliebte zu töten, indem er verabredungsgemäß zuerst auf sie und dann auf sich selbst schoss. Während die Frau starb, überlebte Becher. Die Tat war offensichtlich vom Vorbild Kleists inspiriert, dem Becher sein erstes veröffentlichtes literarisches Werk widmete, die „Kleist-Hymne“ Der Ringende . Becher wurde wegen Tötung auf Verlangen angeklagt, entging jedoch auf Betreiben seines Vaters, eines Richters am Oberlandesgericht München, der Verurteilung, indem er für unzurechnungsfähig erklärt wurde. Becher musste sich in den folgenden Jahren wiederholt wegen Suchterkrankungen klinisch behandeln lassen und unternahm noch mehrere Suizidversuche. [90]
 • Steglitzer Schülertragödie 1927 in Berlin-Steglitz: Die verabredete Tötung und Selbsttötung wegen komplizierter Beziehungsprobleme mit vier jugendlichen Beteiligten. Zwei Menschen starben, einer führte die versprochene Tat nicht aus, überlebte, trat später unter dem neuen Namen Ernst Erich Noth als Schriftsteller und Wissenschaftler hervor und lebte bis 1983. [91]

Massensuizid

Erweiterter Suizid

In selteneren Fällen geht mit einem Suizid die Tötung Dritter (meist Partner und Kinder) einher, vorweg oder in Tateinheit , mit Absicht oder mit Eventualvorsatz . In diesen Fällen spricht man oft von einem erweiterten Suizid . [92] Auch wenn die weiteren Getöteten nicht um ihr Einverständnis gefragt wurden, gilt die Sprachregelung erweiterter Suizid . [93]

Die Begriffe Mitnahmesuizid [94] sowie homicide-suicide („Homozid-Suizid“) und murder-suicide werden synonym benutzt. [95] Ein Mitnahmesuizid liegt allerdings nur dann vor, wenn das Ziel, sich selbst zu schaden, größer ist als das Ziel, anderen Schaden zuzufügen. [93]

Der Amoklauf mit abschließender Selbsttötung ist ein Spezialfall eines erweiterten Suizids, bei dem häufig dem Täter nicht bekannte Menschen Opfer sind.

Der Begriff erweiterter Suizid wurde 2006 in der Schweiz zum Unwort des Jahres bestimmt. Befremden und eine Diskussion um diesen Begriff gab es auch in Meldungen und Kommentaren zum herbeigeführten Germanwings-Absturz in den Alpen 2015. Für solche Ereignisse wurde der Begriff Pilotensuizid geprägt.

Suizid als Protestaktion und politisches Mittel

Jan-Palach-Denkmal am Prager Jan-Palach-Platz mit dem Datum der Selbstverbrennung

Durch öffentlich durchgeführte Suizide wird oft versucht, einem in politisch-moralisch-ethischen Sinn „höheren Anliegen“ dienlich zu sein und entsprechende öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen. Spektakuläre Beispiele dafür sind:

 • Bei Kurdenprotesten in Deutschland zündeten sich am 19. März 1994 in Mannheim die beiden Frauen Nilgün Yildirim („Berîvan“) und Bedriye Tas („Ronahî“), aus Protest gegen die Verbote der Newrozfeiern in der Bundesrepublik und die Beteiligung der BRD am Krieg in Kurdistan , selbst an. Beide starben an ihren Verbrennungen. [96]
 • Im Vietnamkrieg verbrannten sich viele Geistliche und Mönche an öffentlichen Plätzen, indem sie sich mit Benzin übergossen und vor laufender Kamera anzündeten. Diese Protestsuizide hörten bald auf, da sie den Kriegsverlauf nicht beeinflussen konnten.
 • Jan Palachs Selbstverbrennung am 16. Januar 1969 in Prag, an deren Folgen er drei Tage später starb, rührte aus dem Protest gegen die Niederschlagung des Prager Frühlings und erregte internationales Aufsehen.
 • In der damaligen DDR wollte der evangelische Pfarrer Oskar Brüsewitz am 18. August 1976 vor der Michaeliskirche in Zeitz durch seine Selbstverbrennung auf die Kirchenfeindlichkeit des SED -Regimes hinweisen („Fanal von Zeitz“).
 • Die Selbstverbrennung Hartmut Gründlers am 16. November 1977 vor der St.-Petri-Kirche in Hamburg während eines SPD-Parteitages richtete sich gegen die Energie- bzw. Atompolitik der damaligen Bundesregierung. Gründler war Doktorand in Tübingen und Anhänger der Lehren Gandhis .
 • Seit April 1998 zündeten sich 118 Tibeter und 22 Tibeterinnen aus Protest gegen die chinesische Politik und Unterdrückung Tibets an. 117 von ihnen starben.
 • Im Dezember 2010 verbreitete sich in Tunesien rasch die Nachricht über die Selbstverbrennung des Gemüsehändlers Mohamed Bouazizi am 17. Dezember 2010 in Sidi Bouzid , einer 250 Kilometer südlich der Hauptstadt Tunis gelegenen Stadt. [97] [98] Die Unruhen weiteten sich schnell zu einer Revolution aus.
 • Seit der Austerität und zunehmenden Krise in Griechenland hat die Anzahl der Suizide stark zugenommen. Besonders bekannt wurde der Suizid des ehemaligen Apothekers Dimitris Christoulas am 4. April 2012 auf dem Athener Syntagma-Platz. [99] [100] Christoulas hatte an Protesten teilgenommen, in einem Abschiedsbrief schrieb er, dass ein würdevolles Leben in Rente in Zukunft nicht mehr möglich sei. [101]

Seit den 1980er Jahren hat sich die Anzahl sogenannter Selbstmordattentate bei Konflikten im islamischen Kulturbereich stark erhöht. Das Aufkommen von Selbstmordangriffen in diesem Zeitraum wird von einigen als militärische Strategie gesehen. Sie ist auch in Sri Lanka vorgekommen. [102] Spezifischer dazu siehe weiter unten

Hungerstreiks führen manchmal zum Tod der Ausführenden. An den Folgen eines politisch motivierten Hungerstreiks starben beispielsweise der nordirische IRA -Aktivist Bobby Sands 1981 (vgl. Irischer Hungerstreik von 1981 ) sowie der deutsche RAF -Angehörige Holger Meins 1974. Beide hatten mit ihrer Verweigerung der Nahrungsaufnahme in jeweils unterschiedlichem Kontext in der Haft versucht, einen Status als politische Gefangene sowie Verbesserungen der Haftbedingungen durchzusetzen.

Suizid als militärische Taktik

Schon der chinesische General Sunzi erwähnte um 500 v. Chr. die militärische Taktik des Selbstmordangriffs, zu dem man einen Gegner nicht treiben solle. Suizid ist auch eine Möglichkeit, sich der Gerichtsbarkeit oder Festnahme durch politische oder militärische Feinde zu entziehen und den Gegner dabei zu schocken und zu beeindrucken. Bekannt wurde der Massensuizid auf der Festung Masada durch jüdische Zeloten unter Eleasar ben Ja'ir im Jahr 73 n. Chr.

Mehr oder weniger legendär sind die Taten von Arnold Winkelried und Carl Klinke .

Im Zweiten Weltkrieg , speziell in dessen Endphase, flogen junge japanische Piloten der Spezialeinheit Shimpū Tokkōtai mit ihren Kampfflugzeugen Angriffe auf amerikanische Schiffe, was als „Kamikaze-Taktik“ bezeichnet wurde. Das nationalsozialistische Deutschland übernahm zu Ende des Zweiten Weltkrieges diese Taktik, so dass auch deutscherseits derartige Einsätze befohlen und geflogen wurden.

In Bürgerkriegen, in Kriegen oder bei Aufständen agieren in der jüngeren Vergangenheit vermehrt Selbstmordattentäter , so beispielsweise im Irak.

Besonders bekannt wurden die Selbstmordattentäter, die am 11. September 2001 mehrere Zivilflugzeuge entführten und zwei davon in die beiden Türme des World Trade Center sowie eines ins Pentagon steuerten.

Hinweisschild auf der Deutschen Bosel , mit Hinweis zur Telefonseelsorge

Suizid in Weltanschauungen

Die Frage der moralischen Zulässigkeit des Suizids wird kulturell sehr unterschiedlich betrachtet. Oft lässt sich in den unterschiedlichen Gesellschaften ein zwiespältiges Verhältnis feststellen. Vielfach wurde und wird in den Gesellschaften ein meist unterschiedlich definierter „ehrenhafter Selbstmord“ als einzig zulässige Art der Selbsttötung weitgehend akzeptiert. Dazu zählte der japanische Seppuku , bei dem es darum ging, eine verlorene Ehre wiederherzustellen. Mit ähnlichem Ziel kommt das auch in Europa vor, bei Militärs und Politikern (nicht selten durch Selbsterschießung), aber auch bei Kaufleuten im Bankrott . Im Jahr 1900 löste die Veröffentlichung von Arthur Schnitzlers Leutnant Gustl einen Skandal aus. Der Protagonist der Novelle ist froh, nicht aus Ehre sich selbst töten zu müssen, da sein unebenbürtiger Kontrahent plötzlich verstorben ist. Die österreichische Offiziersgesellschaft degradierte den nestbeschmutzenden Autor. [103]

Antike

Die moralische Wertung des Suizids wurde bereits in der Antike sehr kontrovers diskutiert. In Tragödie und Epik wurden Suizidenten vielfach als Helden verehrt. Der griechische Philosoph Hegesias (3. Jahrhundert v. Chr.), der den Spitznamen Peisithanatos („der zum Tode Überredende“) führte, betonte in seinen aus seiner pessimistischen Lebensauffassung gespeisten Vorträgen das Elend der menschlichen Existenz . Er schrieb dem Einzelnen das Recht zu, sich das Leben zu nehmen. Das menschliche Leben habe an sich keinen besonderen moralischen Wert. Seine Ausführungen erwiesen sich dabei als derart überzeugend, dass seine Vorträge in Ägypten verboten wurden, weil sich viele Zuhörer das Leben nahmen.

Führende griechische Philosophen wie Pythagoras und Platon (sh. Phaidon), später auch Römer wie Cicero ( Somnium Scipionis ) [104] lehnten den Suizid hingegen aus religiösen und religiös-ethischen Gründen ab. Viele Stoiker der mittleren römischen Schule wie etwa Cato der Jüngere und Seneca [105] sahen dagegen in der Selbsttötung für bestimmte Fälle durchaus eine Wahlmöglichkeit. Für Mark Aurel (um 170 n. Chr.) waren Leben und Tod als solche belanglos. Wichtig war ihm eine von Nächstenliebe geprägte vernunftgemäße Lebensführung. Sein Kaisertum sah er – zumindest in seiner öffentlichen Selbstdarstellung – als Befehl, seine Pflicht zu erfüllen „wie ein Soldat beim Sturm auf die feindliche Mauer“. [106] Sich aufzugeben gehörte daher nicht zum Lebenskonzept des Marcus Aurelius; der Tod als Notwendigkeit – eben beispielsweise während der Pflichterfüllung – jedoch schon. Dies deckte sich durchaus mit der traditionellen Sichtweise der römischen Nobilität , die den „römischen Tod“, also die ehrenvolle Selbsttötung in bestimmten Situationen, stets propagiert hatte.

Der durch Literatur und Filme bekannt gewordene, hauptsächlich von römischen Feldherren praktizierte Suizid, sich in ausweglosen Situationen ins Schwert zu stürzen, wurde aber zumindest in der späteren Kaiserzeit nicht mehr einhellig als „ehrenvoller Tod“ betrachtet, da seine Durchführung zumeist in völlig aussichtslosen Situationen stattfand, in denen Armeeangehörige entweder einem vielleicht noch schrecklicheren Ende entgegensahen oder eine persönliche Schande verhindern wollten. So schreibt der griechische Historiker Cassius Dio um 220 rückblickend über das Ende des Oberkommandierenden Publius Quinctilius Varus während der Schlacht im Teutoburger Wald (9 n. Chr.):

„Varus und die übrigen Offiziere erfaßte Angst, sie möchten entweder lebendig in Gefangenschaft geraten oder von ihren grimmigsten Feinden getötet werden […], und das ließ sie eine zwar schreckliche, aber notwendige Tat wagen: Sie begingen Selbstmord. […] Als sich die Kunde davon verbreitete, leistete vom Rest der Leute, selbst wenn er bei Kräften war, auch nicht einer mehr Widerstand, vielmehr ahmten die einen das Beispiel ihres Feldherrn nach, während die anderen selbst ihre Waffen wegwarfen und sich vom Nächstbesten, der da wollte, niedermachen ließen; denn Flucht war unmöglich, wie sehr sie einer auch ergreifen wollte.“ [107]

Im Fall des Kaisers Nero geriet dessen versuchte Selbsttötung – zumindest in der Darstellung der durchweg feindseligen Überlieferung – während seiner Flucht zu einer Schmach, da er bei seinem Dolchstich in den Hals die Nachhilfe seines letzten Getreuen benötigte. [108] Neros Tod war kein Suizid von der Art, wie dieser beim Militär praktiziert wurde. Die Selbsttötung seines kurzzeitigen Nachfolgers Otho , der sich nach verlorener Bürgerkriegsschlacht im Jahr 69 das Leben nahm, wird in den Quellen hingegen gelobt. [109]

Judentum

Im Judentum ist JHWH als der Schöpfer der Welt derjenige, der das Leben gibt und wieder nimmt. So wurden Suizidenten bis ins 20. Jahrhundert alle üblichen Trauerriten versagt. Wie Verbrecher mussten sie an gesonderten Orten außerhalb der Friedhöfe beerdigt werden; eine Praxis, die die Kirchen später übernahmen. Der Suizid war in Israel bis 1966 eine Straftat und damit stark tabuisiert .

Heute wird (je nach jüdischer Ausrichtung) der psychische Zustand des Suizidenten als psychische Krankheit und der eigentliche Suizid als Folge dieser Krankheit angesehen. Dadurch ist es möglich, die Trauerriten wieder durchzuführen.

Doch auch im Judentum gab und gibt es die Möglichkeit, durch einen „ehrenhaften Selbstmord“ höchste Verehrung zu genießen. So bewertete das rabbinische und später auch das orthodoxe Judentum all jene religiös inspirierten Suizide als einem Martyrium gleichwertig, die im Angesicht eines drohenden qualvollen Todes, einer unsittlichen Behandlung oder des Zwangs zu Apostasie erfolgten. [110] Dies wird auch als Kiddusch HaSchem – Heiligung des Namens (Gottes) – bezeichnet. Daher werden im heutigen Staat Israel auch die Menschen auf dem Masada hoch geehrt, welche sich vor dem letzten Angriff der Römer selbst töteten.

Christentum

In der Spätantike setzte sich die Kirche mit den philosophischen Lehren auseinander. Vielfach war die Trennung zwischen Philosophie und Religion noch nicht deutlich ausgeprägt. Auch der Kirchenvater Augustinus hatte trotz aller Kritik an Platon viele grundsätzliche platonische Vorstellungen in seine Anschauungen und damit in die katholische Tradition einfließen lassen. [111] So rief Augustinus Platon in seinem bekanntesten Werk De civitate Dei als Zeugen für ein Verbot der Selbsttötung auf. Augustinus legte das biblische Gebot Du sollst nicht töten in der Weise aus, dass es auch auf die Erhaltung des eigenen Lebens anzuwenden sei. Später übernahm die Kirche die jüdische Tradition und weigerte sich – analog zum Judentum – bis ins frühe 20. Jahrhundert, Suizidenten die Bestattung auf Friedhöfen zu gewähren. Stattdessen wurde der Leichnam in ungeweihter Erde beerdigt, siehe Eselsbegräbnis . In der Bibel werden mehrere Suizide geschildert, allerdings ohne dass diese bewertet werden. [112]

Ein wichtiges Argument des Katholizismus gegen Suizid ist, dass das Leben an sich Gott gehöre und so das Geschenk des Lebens zurückgewiesen werde. Eng verwandt damit ist die Ansicht, dass menschliches Leben heilig und einzigartig sei und alle Anstrengungen unternommen werden müssen, es zu schützen. Diesen Standpunkt hatte bereits Cicero vertreten.

Suizidenten-Friedhof mit anonymen Holzkreuzen in Berlin-Grunewald , Aufnahme aus dem Jahr 1931

Im Codex Iuris Canonici (CIC) von 1917 war die überlegte Selbsttötung ein Ausschlussgrund für eine kirchliche Begräbnisfeier . [113] Das galt indes nicht im Falle von Anzeichen der Reue. Im Zweifelsfall war ein kirchliches Begräbnis zu gewähren. [114] Der CIC von 1983 erwähnt unter den Ausschlussgründen von einem kirchlichen Begräbnis (Can. 1184) den Suizid nicht mehr.

Wie in jeder Wissenschaft gab und gibt es im theologischen Diskurs jedoch verschiedenartige Stimmen. Der evangelische Theologe und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer etwa schrieb in seiner Ethik:

„Nicht das Recht auf Leben, sondern die Gnade, noch weiter leben zu dürfen unter Gottes Vergebung, vermag gegen diese Versuchung zum Selbstmord zu bestehen. Wer aber wollte sagen, daß Gottes Gnade nicht auch das Versagen unter dieser härtesten Anfechtung zu umfassen und zu tragen vermöchte?“ [115]

Islam

Im Islam gilt Suizid als streng verboten. Einigen Hadithen zufolge wird Menschen, die sich töten, die Aufnahme ins Paradies verweigert, und es droht ihnen ein „ewiges Höllenfeuer“. Zumindest gilt es als eine schwere Sünde (Sure 4,29), [116] [117] denn nach muslimischer Ansicht hat nur Gott das Recht, über Leben und Tod zu entscheiden. [gb 1]

Gleichwohl begingen Menschen, die sich als Muslime ansahen, zahlreiche Selbstmordattentate . Dies geschah und geschieht teils im Zeichen eines Kampfes gegen „Ungläubige“, [gb 1] und teils im Rahmen innerislamischer Kämpfe verschiedener Glaubensrichtungen. Die Grenzen zwischen Selbsttötung und Glaubenszeugnis sind in diesen Fällen fließend. Offenbar glauben viele Attentäter, nach ihrem Tod sogleich ins Paradies aufgenommen zu werden. [gb 2] Besonders durch den schiitischen Islam wurde der Märtyrertod auch politisiert. [117]

Der islamische Märtyrertod bedarf stets der Zustimmung von religiösen Führern und einer Glaubensgemeinschaft; sonst würde er als Selbstmord angesehen. In der schiitischen Tradition war zudem festgelegt, dass nur unverheiratete Männer und keine Frauen den Märtyrertod sterben durften. Zudem mussten die Eltern stets zustimmen. Diese Traditionen wurden zu Beginn der 1980er Jahre durch Ajatollah Khomeini aufgeweicht, der eine Zustimmung der Eltern nicht mehr für notwendig erachtete. Dieser Meinung schloss sich auch der führende schiitische Religionsgelehrte im Libanon, Großayatollah Mohammad Hussein Fadlallah (1935–2010), an. Er sah es als Pflicht von Mädchen und Jungen an, auch ohne Zustimmung der Eltern in den Tod zu gehen. [118] Die innermuslimischen Streitigkeiten, wer Märtyrer sei und wer nicht, macht die Verurteilung von al-Qaida durch Fadlallah deutlich. Fadlallah ist auch geistiger Mentor der radikalislamischen Terrororganisation [119] [120] Hisbollah , doch er lehnt es ab, den islamischen Kampf in den Vereinigten Staaten fortzusetzen, wie dies bei den Terroranschlägen am 11. September 2001 in New York City geschah. So verurteilt er die Angriffe von al-Qaida als „nicht mit der Scharia […] und dem wahren islamischen Dschihad vereinbar“. Für Fadlallah sind die Kämpfer der al-Qaida keine Märtyrer, sondern „bloße Selbstmörder“. [121]

Auch im sunnitischen Islam wird die Selbsttötung als Sünde betrachtet; [117] gleichwohl gibt es dort eine Suizid-Tradition. [122] Nachdem schiitische Gelehrte den Vorbehalt der Zustimmung der Eltern zum Märtyrertod ihrer Kinder eingeschränkt oder aufgehoben hatten, unterstütze auch der Sunnit Abdalsalam Faradsch , Vordenker der ägyptischen Dschihad-Gruppe, in seiner Schrift Die vergessene Pflicht (1981) diese Haltung. [118]

Die vergleichsweise niedrige allgemeine Suizidrate in islamisch geprägten Ländern dürfte auch auf den Gedanken der Vorherbestimmung des Schicksals („ Kismet “) zurückzuführen sein. [gb 2]

Buddhismus

In den buddhistischen Schriften wird die Selbsttötung differenziert betrachtet. Der Buddhismus selbst schwankt zwischen klarer Ablehnung und bedingter Zustimmung zur Selbsttötung. Keinesfalls ist die Selbsttötung mit der Tötung eines anderen Wesens zu vergleichen, und Formen der Selbsttötung, die andere Leben gefährden, werden vor allem aufgrund dieser Tatsache geächtet. Die Selbsttötung mit dem Ziel, die eigene Erleuchtung vor einem Rückfall (z. B. bei schwerer Krankheit) zu schützen oder um nach der Wiedergeburt zu einer höheren Daseinsform aufzusteigen, wird in den Schriften da und dort positiv gewertet. Voraussetzung für eine positive Wertung der Selbsttötung ist ein „klarer, konzentrierter und ruhiger Gemütszustand“ und das „Vertrauen in einen Buddha“. Unter diesen Voraussetzungen wird die Selbsttötung als nicht verwerflich oder karmisch schädlich bezeichnet. [md 1]

Einer der bekanntesten Texte im Pali-Kanon zum Thema der Selbsttötung ist das Channovāda-Sutta : [VeW 1]

„Den auf Grund von schwerer Krankheit suizidalen Mönch Channa besuchen Sāriputta und Mahācunda, dessen Weggefährten. Ausführlich erkundigen sie sich über eventuelle Mängel der Nahrung, der Pflege oder der medizinischen Versorgung. Doch Channa verneint jeden Mangel. Dann erkundigen sie sich über eventuelle Mängel der Erleuchtung, doch Channa legt ausführlich dar, dass er die Erleuchtung verwirklicht hat. Nachdem die beiden Mönche bei Channa keinen Mangel gefunden haben, sprechen sie ihm noch einmal die Lehre vom Ende des Leidens zu und verlassen ihn. Channa greift zum Schwert und tötet sich so. Daraufhin befragt Sāriputta den Buddha und legt ihm den Fall vor:
‚Vom ehrwürdigen Channa, o Herr, ist zum Schwert gegriffen worden. Welches ist sein Weg, welches sein Schicksal nach dem Tod?' [VeW 2]
Buddha verweist darauf, dass Channa sich in der gründlichen Befragung als untadelig erwiesen hat, also als einer, der Arhatschaft erlangt hat und nicht wiedergeboren werden wird. So gesehen ist schon die Fragestellung des Sāriputta verfehlt. Sāriputta verweist aber auf die Verwandten und Freunde, die das Verhalten von Channa als verwerflich erachten, doch dies weist Buddha zurück:
„Wer, o Sāriputta, diesen Körper abwirft, und einen anderen Körper anlegt, den nenne ich tadelnswert. Das ist bei Channa dem Mönch nicht (der Fall); untadelhaft hat Channa, der Mönch, zum Schwert gegriffen“. [VeW 3]

Es scheint also hier so zu sein, dass einer, der nicht wiedergeboren werden wird, durchaus durch Selbsttötung sterben darf.

Die Kommentarliteratur zu diesem Fall lehnt es aber strikt ab, diesen Text als Beleg dafür zu nehmen, dass sich ein Arhat im Gegensatz zu einem Unerlösten töten darf. In den Kommentaren wird der Moment der Erlangung der Arhatschaft in den Augenblick des Todes hinein verlegt, um zu betonen, dass der Akt der Selbsttötung nicht die Tat eines Erlösten war, sondern noch die Tat eines Menschen, der davor stand. Wäre er nämlich schon im Zustand der Arhatschaft, wäre Channa ein ethisches Vorbild für alle Buddhisten, und dies soll ja gerade nicht daraus abgeleitet werden. [123]

Jede Selbsttötung, die mit Selbstbehauptung verbunden ist, wird also prinzipiell als ethisch verwerflich angesehen, da ja dies gerade die Ursache für die ewige Wiedergeburt Samsara ist. [md 1]

Da im Buddhismus alles Leben höchste Achtung genießt, ist auch im heutigen Buddhismus der Suizid geächtet, insofern eine destruktive Motivation ursächlich ist. In Thailand und Sri Lanka , welche vom Theravada -Buddhismus geprägt worden sind, gilt ein Suizid auch als Schande für die gesamte Familie. [gb 3]

Nur in sehr seltenen Fällen kann ein Suizid positiv bewertet werden, wenn dadurch beispielsweise andere Menschen gerettet werden.

Hinduismus

Mit der Verdrängung des Buddhismus durch den Hinduismus ab dem 5. Jahrhundert in Indien fand der Suizid weite Verbreitung. Die zu den bedeutendsten Texten der Hindus gehörenden Puranas betonen, dass die Selbsttötung Lohn der Asketen sei, um deren Frömmigkeit zu besiegeln, jedoch kein Ausweg für Menschen, die nicht an die Götter glauben. Im Geiste dieser Texte lassen sich daher Pilger bei Festumzügen zu Ehren von Jagannath ( Rath Yatra ) von den Rädern seines Prozessionswagens überrollen; andere suchen heilige Plätze auf, an denen man aus großer Höhe in den Tod springen, sich ertränken oder, speziell bei Himalaya-Heiligtümern, im Schnee erfrieren kann. [gk 1]

Eine aus ganz Ostasien bekannte Art der Selbsttötung ist die Witwenverbrennung . Für eine Frau galt es im Hinblick auf ihre Wiedergeburt als verdienstvoll, in das Leichenfeuer ihres Mannes zu springen. Es kam jedoch auch vor, dass Angehörige den Tod der Ehefrau erzwangen. Auch nach dem Verbot der Witwenverbrennung durch die Kolonialverwaltung Britisch-Indiens im 19. Jahrhundert gingen immer wieder Frauen ins Feuer. Im Gegensatz zu einigen Strömungen des Buddhismus bleibt bei den Hinterbliebenen eines Suizidenten im Hinduismus kein Makel haften. [gk 1]

Jainismus

Indische Mönche, die dem Jainismus angehören, vollziehen das Todes fasten zum Abschluss eines langen rituellen Übungsweges. [gk 1]

Philosophie

Bedeutende Vertreter der Aufklärung wie die Philosophen Immanuel Kant und Georg Wilhelm Friedrich Hegel bestreiten das Recht des Menschen, seinem Leben selbst ein Ende zu setzen. Bei Kant finden sich dazu platonische Einflüsse. Auch er bedient sich daher des Bildes, dass ein Mensch seinen Wachposten nicht verlassen darf. [gb 4] Dieser Philosoph findet den Suizid grundsätzlich verwerflich: „Das Subjekt der Sittlichkeit in seiner eigenen Person vernichten, ist eben so viel, als die Sittlichkeit selbst ihrer Existenz nach, so viel an ihm ist, aus der Welt zu schaffen.“ [gb 5]

Kants Zeitgenosse David Hume ist dagegen der Meinung, dass die Selbsttötung ein der menschlichen Gesellschaft eingestiftetes Recht sei. [gb 5] Der christlichen Ansicht, dass das menschliche Leben heilig und einzigartig sei und alle Anstrengungen unternommen werden müssten, dieses zu schützen, entgegnet Hume, dass es in diesem Sinne für einen Christen auch falsch sein müsse, einen natürlichen Tod hinauszuzögern, da dies Gottes Wille widerspreche.

Arthur Schopenhauer , dessen philosophisches System in seinem Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung in die „Verneinung des Willens zum Leben“ als ethisches Ziel mündet, verwarf gleichwohl den Suizid, weil dieser ihm zufolge keineswegs – wie die freiwillige Askese – eine Verneinung des Willens zum Leben zum Ausdruck bringe, sondern vielmehr „ein Phänomen starker Bejahung des Willens“ darstelle. Denn „die Verneinung [des Willens zum Leben] hat ihr Wesen nicht darin, daß man die Leiden, sondern dass man die Genüsse des Lebens verabscheuet. Der Selbstmörder will das Leben und ist bloß mit den Bedingungen unzufrieden, unter denen es ihm geworden.“ [124] Der von Schopenhauer stark beeinflusste Philosoph Philipp Mainländer unternahm in seiner Philosophie der Erlösung dagegen eine „Apologie des Selbstmords“. [125]

Albert Camus nahm sich in seinem philosophischen Essay Der Mythos des Sisyphos des Problems Suizid an. Dabei erklärt er zwar den Suizid als einzigen Ausweg aus der Absurdität des menschlichen Lebens, lehnt ihn jedoch aber vehement ab. Die Stärke des modernen Menschen zeichne sich laut Camus nicht dadurch aus, sich selbst das Leben zu nehmen, sondern im Gegenteil dazu die Absurdität zu erkennen und trotzdem mit seinen Aufgaben fortzufahren, wie er am Beispiel des „Mythos des Sisyphos“ erklärt.

Rechtswissenschaft

In der Rechtswissenschaft zeichneten sich vereinzelte Forderungen zur Liberalisierung des Suizids ab, dessen Ausführung in vielen Gebieten Europas bis in das beginnende 19. Jahrhundert hinein weiterhin als Straftatbestand geahndet wurde. So machte der Strafrechtsreformer und wichtige Ideengeber Cesare Beccaria in seinen Ausführungen deutlich, dass der Suizid keiner Bestrafung unterzogen werden solle, „weil sie nur auf einen kalten und leblosen Leichnam oder auf Unschuldige fallen kann.“ [126]

Andere Kulturen

In anderen Kulturen kann die rituelle Selbsttötung gesellschaftlich akzeptiert sein. Zu nennen wären hier das japanische Seppuku oder das indische Sati . Auch bei den Maya in ihrer klassischen Periode war die Göttin Ixtab für diejenigen Krieger zuständig, die nach dem Verlust ihrer Ehre von ihr mit einem Seil in einen der dreizehn Himmel gezogen werden.

Schwieriger zu beurteilen ist die Rolle des Suizids bei den Suruahà im Amazonas-Gebiet. Cunahá, ein Gift zum Töten von Fischen, das aus bestimmten Lianenwurzeln gewonnen wird, nehmen die Stammesmitglieder ab dem 12. Lebensjahr zu spirituell-rituellen Zwecken zu sich. Dies endet dann tödlich, wenn die Wurzel nicht schnell genug wieder ausgespien wird. Es gibt auf der anderen Seite kein Wort für „Suizid“ bei den Suruahá.

Eskimo-Kultur:

Bei den Eskimos entsprach es bis zur Übernahme des Christentums , zeitlich etwa bis zum Umzug aus den Camps in Siedlungen zur Mitte des 20. Jahrhunderts, alter Tradition, zur Sicherung der Überlebensfähigkeit des Stammes oder einer Großfamilie kranke oder behinderte Kinder und lebensuntüchtig gewordene alte Menschen (diese überwiegend auf eigenen Wunsch) bei Wanderungen im Camp zurückzulassen oder gar zu töten. [127] Bei den Eskimos war Suizid nach Franz Boas gegen Ende des 19. Jahrhunderts keine Seltenheit [al 1] und geschah im Allgemeinen durch Erhängen. [al 2] Gewaltsamer Tod einschließlich Suizid wurde schleichendem Tod vorgezogen, [al 2] da gemäß den Vorstellungen der Eskimos die Seelen nach gewaltsamem Sterben nach Qudlivun, Land des Glücklichseins (happy land) , gehen. [al 1] Zwar besaßen Männer das Recht, ihre alt gewordenen Eltern zu töten, doch geschah dies eher selten. [al 2] Alte, die sich nutzlos vorkamen oder deren Leben eine Last für sie selbst und ihre Angehörigen darstellte, wurden zum Beispiel durch Messerstiche oder Erdrosselung getötet, gewöhnlich, doch nicht generell, auf Bitte des betroffenen Eskimos, oder verstoßen. [al 2] Nach Knud Rasmussen war Suizid bei den Alten der Iglulik -Region alltäglich. [al 3] Auch sie glaubten, durch gewaltsamen Tod ihre Seele für die Reise ins Jenseits zu reinigen. [al 3] Die Tötung erfolgte durch Erhängen, Erschießen oder Erstechen. [al 4] Eskimos, die Beihilfe für ihren Suizid benötigten, mussten ihre Angehörigen dreimal nacheinander bitten. [al 5] Familienmitglieder versuchten zunächst, den Bittsteller bei den beiden ersten Ansinnen von seinem Vorhaben abzubringen, doch wurde die dritte Bitte als verbindlich akzeptiert. [al 5] Gelegentlich wurden der Suizidschwur auch zurückgenommen und Hunde dafür geopfert. [al 5] Der eigentliche Suizid erfolgte öffentlich und unter Anwesenheit der Angehörigen. [al 5] War der Suizid akzeptiert, hatte sich das Opfer wie allgemein die Verstorbenen zu kleiden. [al 5] Das Sterben erfolgte an einem festgelegten Ort, wo dann auch der materielle Besitz des Verstorbenen zerstört wurde. [al 5] Laut Statistics Canada war im Jahr 2004 im Inuit-Territorium Nunavut Suizid die zweithäufigste Todesursache. [128] Weitere Einzelheiten zu Suizid bei den Eskimos in Vergangenheit und Gegenwart sind unter Inuit-Kultur (Abschnitt Tod) nachzulesen.

Ainu-Kultur:

In der Ainu-Religion existiert die Ansicht, dass die Seele eines Menschen, der Suizid begeht, zu einem Geist beziehungsweise einer Art Dämon werde, welcher die Lebenden heimsuche (Tukap), [129] um jene Erfüllung zu finden, welche ihr im Leben verwehrt geblieben war. [130] Hat jemand einen anderen derartig stark beleidigt und beschimpft, sodass dieser Suizid beging, gilt er als für dessen Tod mitverantwortlich. [131] Hintergrund sei hierbei, laut Norbert Richard Adami, dass die Ainu-Ethik primär auf die Förderung von Harmonie und Solidarität zwischen Einzelnem und Gemeinschaft ausgerichtet ist, was mit einem erheblichen sozialen Druck einhergehe, „Meinungsverschiedenheiten möglichst gütlich beizulegen“, worin sich die Ainu-Kultur von der Westlichen , „mit ihrer sehr viel geringer entwickelten Soldarität“, unterscheide. [131]

Juristische Bewertung

Deutschland

Verfassungsrecht

In Deutschland bildet den äußeren Rahmen für die rechtliche Bewertung der Suizidproblematik das Grundgesetz . Unveränderbare Richtschnur hierfür ist die Unantastbarkeit der Menschenwürde nach Art. 1 GG. Geschützt ist sie nach heutiger Auffassung in der Gestalt, wie der einzelne Mensch sich in seiner Individualität begreift und sich seiner selbst bewusst wird. [132] Hieraus wird abgeleitet, die Unantastbarkeit der Menschenwürde schütze den Einzelnen auch davor, zum Objekt von Menschenwürdedefinitionen anderer zu werden. [83] Ihre Konkretisierung erfährt die Unantastbarkeit der Menschenwürde insbesondere im Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit , soweit diese nicht Rechte anderer verletzt oder gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt ( Art. 2 GG).

Dieses Grundrecht umfasst nach gegenwärtiger Ansicht die Freiheit, lebensverlängernde oder gesundheitserhaltende Maßnahmen abzulehnen. [83] Uneinigkeit besteht, inwieweit die Ausübung dieses Freiheitsrechts gegen das Sittengesetz verstößt. Religiös fundierte Wertsetzungen können für die Klärung dieser Frage nicht maßgebend sein. Sie dürfen zwar durch die Religionsfreiheit in Deutschland ( Art. 4 GG) vom Einzelnen gelebt, anderen aber nicht gegen ihren Willen übergestülpt werden. Entsprechendes gilt für Wertsetzungen, die aus philosophisch- weltanschaulichen Systemen abgeleitet sind, denn keines von ihnen kann beanspruchen, allgemeingültig zu sein. Der Philosophie Kants folgend, der der Begriff des Sittengesetzes entlehnt ist, verbinden sich denn auch damit keine bestimmten materiellen Bewertungen, sondern eine Prüfung der Frage, inwieweit das Handeln des Einzelnen Maßstab für eine allgemeine Gesetzgebung sein könnte ( Kategorischer Imperativ ). [ml 1]

Strafrecht

Der Suizid versuch ist in Deutschland als Ausdruck des Selbstbestimmungsrechts straffrei, dies galt bis 2015 grundsätzlich auch für die Teilnahme , also Anstiftung oder Beihilfe , nicht aber die Tötung auf Verlangen ( § 216 Abs. 1 StGB ).

Seit 2015 war die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung in Deutschland dagegen strafbewehrt gewesen (§ 217 StGB). Allerdings hat das BVerfG diese Bestimmung wegen des Verstoßes gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht Anfang 2020 für verfassungswidrig erklärt. [133]

Die Verleitung eines Schuldunfähigen oder die Anstiftung mittels einer Täuschung kann Totschlag bzw. Mord (des Suizidenten) in mittelbarer Täterschaft ( § 25 Abs. 1 Alt. 2 StGB) sein: Täter des Tötungsdeliktes ist dann der Einfluss nehmende Hintermann, da er das Geschehen durch sein Verhalten maßgeblich beherrscht. Ein Lehrbuchbeispiel für einen solchen Tatverlauf ist der Siriusfall .

Wer aufgrund einer Garantenpflicht verpflichtet ist (z. B. Angehörige, Ärzte etc.), eine Selbsttötung zu verhindern, kann wegen Totschlags (oder ggf. Mordes) durch Unterlassen bestraft werden, wenn er die gebotene Rettungshandlung unterlässt. Der Gehilfe, aber auch jeder zufällige Zeuge des Geschehens kann ferner, wenn er keine Hilfe leistet, nachdem der Suizident die Tatherrschaft verloren hat (z. B. weil er bewusstlos ist), wegen unterlassener Hilfeleistung nach § 323c StGB bestraft werden. In der Vergangenheit wurde nämlich vom Bundesgerichtshof die Meinung vertreten, dass das Auffinden eines bewusstlosen, aber noch nicht verstorbenen Suizidenten einen Unglücksfall im Sinne des § 323c StGB darstelle. Dies ist in der Strafrechtswissenschaft umstritten und wird vor allem mit dem Argument abgelehnt, dass ein frei verantwortlicher Bilanzsuizid kein Unglücksfall, sondern Ausdruck des Selbstbestimmungsrechts des Einzelnen sei. [134] Dagegen wird vor allem eingewendet, dass hinzukommende Personen (Rettungsdienst, Notarzt, Angehörige) in dieser Situation meist nicht zuverlässig überprüfen können, ob es sich wirklich um einen frei verantwortlichen Suizid handelt. [135] Im Übrigen kann auch die gesamte Situation eines Suizidalen so interpretiert werden, dass eine Hilfe grundsätzlich erforderlich ist, also bereits zum Beispiel ein Alleinlassen einer möglicherweise suizidalen Person eine unterlassene Hilfeleistung ist.

Allerdings kann die allgemeine Hilfeleistungspflicht in Konkurrenz zu einer bestehenden Patientenverfügung und zum Selbstbestimmungsrecht treten. Sterbehilfe als Tötungsdelikt, im Gegensatz zur Sterbebegleitung als auftragsgemäßes, palliativmedizinisches Handeln des Arztes, muss auch ethischen Begründungen standhalten. Eine (ärztliche) Versorgung des Suizidenten kann sich als Körperverletzung darstellen, wenn sie nicht durch einen Notstand oder die Geschäftsführung ohne Auftrag gerechtfertigt ist (siehe auch: Arzthaftung ). So sind Ärzte nicht verpflichtet, Patienten nach einem Suizidversuch gegen deren Willen das Leben zu retten. [136] In der Praxis werden im Falle eines akuten Suizides in aller Regel sämtliche noch erfolgversprechenden lebensrettenden Maßnahmen durchgeführt, da das Vorhandensein oder die Wirksamkeit einer Patientenverfügung in der gebotenen Eile kaum geprüft werden können.

Reformbestrebungen im Strafrecht

Die Verfassung eröffnet Spielräume, dem Selbstbestimmungsrecht des Menschen auch über die Beendigung seines Lebens größere Akzeptanz entgegenzubringen. [ml 2] Dies ist in den letzten Jahrzehnten auf Gesetzesebene wiederholt, bisher aber ohne Erfolg versucht worden. Hervorzuheben sind zwei, von Juristen und Medizinern erarbeitete Reformvorschläge aus den Jahren 1986 und 2005. [137] Über eine gesetzliche Fixierung von heute bereits weitgehend tolerierten Verfahrensweisen der Einstellung medizinischer Behandlungen bei Kranken (sogenannte passive Sterbehilfe) hinaus soll diese auch für Suizidenten gelten. Im Falle der Beihilfe zu einer auf ernstlicher Entscheidung beruhenden Selbsttötung Volljähriger soll sich nicht mehr strafbar machen, wer die Rettung des darüber bewusstlos gewordenen Suizidenten unterlässt. Schließlich wird behutsam für Ärzte eine Möglichkeit zu aktiver Sterbehilfe eines tödlich Kranken eröffnet nach Ausschöpfung aller therapeutischen Möglichkeiten zur Abwendung eines unerträglichen und unheilbaren Leidens. Diese Vorschläge haben die volle Zustimmung des Deutschen Juristentages 2006 gefunden. [138]

Psychisch-Kranken-Gesetze

Wer Selbsttötung androht oder ankündigt, muss damit rechnen, wegen erheblicher Selbstgefährdung in eine psychiatrische Klinik zwangseingewiesen und behandelt zu werden. Rechtsgrundlage sind dabei die Psychisch-Kranken-Gesetze der Bundesländer. Rechtliche Voraussetzung für diesen schwerwiegenden Eingriff in die Grundrechte ist, dass diese Selbstgefährdung auf einem als psychische Krankheit eingestuften Zustand beruht.

Versicherungsrecht

Nach deutschem Recht zahlt eine Lebensversicherung auch bei Suizid, wenn die Tat im Zustand der Unzurechnungsfähigkeit begangen worden ist ( § 161 VVG ) oder seit Versicherungsbeginn mehr als drei Jahre vergangen sind. Diese Frist kann durch eine Einzelvereinbarung erhöht werden. In allen anderen Fällen wird nur der Rückkaufswert inkl. Überschussanteile erstattet. Die Versicherer sind hierdurch insbesondere gegenüber Personen abgesichert, deren Selbsttötungsabsicht bei Abschluss des Versicherungsvertrages bereits feststeht und die auf Kosten der Versichertengemeinschaft für ihre Hinterbliebenen sorgen wollen. Näheres ist in der Regel in den Allgemeinen Lebensversicherungsbedingungen ausgeführt.

Im bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Versicherungsvertragsgesetz wurde bei Suizid nur gezahlt, wenn Unzurechnungsfähigkeit vorlag. [139] Zugunsten des Versicherungsnehmers kann von den Regeln abgewichen werden.

Österreich

Auch in Österreich ist der Suizid straffrei; im Gegensatz zu Deutschland wurde der Mord von der Selbsttötung im Strafrecht ( § 75 Strafgesetzbuch ) ausdrücklich abgegrenzt. Strafbar sind jedoch die Tötung auf Verlangen (§ 77 StGB) und die „Mitwirkung am Selbstmord“ (§ 78 StGB), die mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren geahndet werden. Tötung auf Verlangen liegt vor, wenn die Handlung, die unmittelbar den Tod eines anderen herbeiführt, auf dessen ausdrückliches und ernstliches Verlangen vom Täter selbst unternommen wird. „Mitwirkung am Selbstmord“ hat zur Voraussetzung, dass der Täter einen anderen dazu verleitet, die Handlung, die unmittelbar dessen Tod herbeiführen soll, selbst zu unternehmen, oder dass er die Unternehmung einer solchen Handlung auf irgendeine Weise ermöglicht oder erleichtert. Die „Mitwirkung am Selbstmord“ kann auch durch psychische bzw. moralische Unterstützung erfolgen.

Aktive Sterbehilfe ist in Österreich strafbar und fällt entweder unter den Tatbestand des Mordes (§ 75 StGB), der Tötung auf Verlangen (§ 77 StGB) oder der „Mitwirkung am Selbstmord“ (§ 78 StGB). Nicht strafbar ist hingegen die passive Sterbehilfe, der Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen beim Sterben, wenn ein Patient dies aktuell wünscht oder diesen Wunsch im Vorhinein mit einer gültigen Patientenverfügung zum Ausdruck gebracht hat. Erlaubt ist auch die aktive indirekte Sterbehilfe, worunter man medizinische Maßnahmen versteht, die das Leiden eines Menschen unter Einsatz aller helfenden Mittel lindern, auch wenn dadurch möglicherweise der Sterbeprozess verkürzt wird.

Ähnlich wie in Deutschland fällt selbst vorsätzliches Gewährenlassen einer Selbsttötung nur demjenigen als Mitwirkung zur Selbsttötung zur Last, der von Rechts wegen zum hindernden Eingreifen besonders verpflichtet ist (z. B. Angehörige, Ärzte usw.). Wer es jedoch unterlässt, einem Verletzten die zu seiner Rettung aus der Gefahr des Todes oder einer beträchtlichen Körperverletzung oder Gesundheitsschädigung offensichtlich erforderliche Hilfe zu leisten, erfüllt den Tatbestand der Unterlassung der Hilfeleistung (§ 95 StGB).

Laut OGH-Erkenntnis (OGH 14O s 158/99) fehlt es einem Unmündigen an der nötigen Reife, die ganze Tragweite seines Selbsttötungsentschlusses erfassen und sein Verhalten dieser Einsicht entsprechend steuern zu können. Mangels eines einem Unmündigen zurechenbaren ernst zu nehmenden Sterbewillens ist daher eine ihm bei der Selbsttötung geleistete Hilfe nicht als „Mitwirkung am Selbstmord“ (§ 78 StGB), sondern als Mord (§ 75 StGB) zu beurteilen.

Schweiz

Das schweizerische Bundesgericht hat in einem Urteil vom 3. November 2006 (2A.48/2006/2A.66/2006 = BGE 133 I 58) den Suizid neu als ein Menschenrecht formuliert: „Zum Selbstbestimmungsrecht im Sinne von Artikel 8 EMRK (sc. Europäische Menschenrechtskonvention ) gehört auch das Recht, über Art und Zeitpunkt der Beendigung des eigenen Lebens zu entscheiden; dies zumindest, soweit der Betroffene in der Lage ist, seinen entsprechenden Willen frei zu bilden und danach zu handeln“.

Das schweizerische Strafrecht bestraft lediglich Personen, die aus selbstsüchtigen Beweggründen jemanden zum Suizid verleiten oder ihm Hilfe dabei leisten, sowohl bei vollendeter Tat als auch beim Versuch, mit maximal 5 Jahren Gefängnis. Diese Formulierung ermöglicht in der Praxis eine große Grauzone für die Sterbehilfe . Damit gehört die Schweiz zu den liberalsten Ländern in dieser Hinsicht. In der Schweiz ansässige Organisationen wie Exit und Dignitas bieten ihren Mitgliedern für geringen finanziellen Aufwand Sterbehilfe an. Dies macht die Schweiz weltweit zu einem Anlaufpunkt für sogenannte „Sterbetouristen“. Im Jahr 2016 beendeten 928 Personen mit Hilfe von Exit ihr Leben. [140] Bestrebungen, die Kriterien zu verschärfen und Sterbehilfe gesetzlich anders zu regeln, sind vom Schweizerischen Bundesrat am 29. Juni 2011 aufgegeben worden mit der Begründung, die allgemeinen Gesetze seien ausreichend, um allfällige Missbräuche bekämpfen zu können.

Das Militärstrafgesetz verbietet den Suizid indirekt über die Verstümmelung (Art. 95 MStG), sofern der Suizidversuch gesundheitliche Konsequenzen mit sich zieht: Wer sich durch Verstümmelung oder auf andere Weise zur Erfüllung der Militärdienstpflicht bleibend oder zeitweise, ganz oder zum Teil, untauglich macht oder untauglich machen lässt, wer einen andern, mit dessen Einwilligung, durch Verstümmelung oder auf andere Weise zur Erfüllung der Militärdienstpflicht bleibend oder zeitweise, ganz oder zum Teil, untauglich macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.

Großbritannien und Nordirland

Im Vereinigten Königreich war Suizid bis 1961 eine Straftat. [141] Die Strafbarkeit gründete sich auf den Umstand, dass die Krone durch den Suizid einen Untertan verliert.

Rezeption

Film

 • Der deutsche Film Die Sünderin (Hauptrolle: Hildegard Knef ; Erstaufführung Januar 1951) war in den 1950er Jahren Objekt von Kritik und moralischer Entrüstung : zum einen, weil die Hauptdarstellerin (sie spielte eine Prostituierte namens Marina, die ihrem todkranken Geliebten nackt Modell liegt) wenige Sekunden nackt zu sehen war; zum anderen, weil er die Themen Sterbehilfe und Suizid thematisiert: Marina leistet dem erblindeten Geliebten mit Schlaftabletten Sterbehilfe und tötet sich anschließend selbst. Suizid wurde in den katholischen wie den evangelischen Kirchen lange als schwere Sünde eingestuft, teils gestützt auf das Gebot „Du sollst nicht töten“ ( Ex 20,13 EU ). Den Suizid der Marina kann man rezipieren als „Tod als Ausweg“ oder „Tod als gangbarer Weg“; ebenso als Gesellschaftskritik : „die Gesellschaft tabuisiert bzw. verdammt Sterbehilfe so sehr, dass demjenigen, der altruistisch Sterbehilfe geleistet hat, praktisch nur Suizid oder Auswanderung bleiben, um der ihm bevorstehenden gesellschaftlichen Ächtung zu entgehen“.
 • Das Meer in mir (2004, Originaltitel: Mar Adentro ). Auf einer wahren Begebenheit beruhender Film über den galicischen Seemann Ramón Sampedro , der infolge eines Badeunfalls in jungen Jahren eine Form der Querschnittslähmung ( Tetraplegie ) erleidet und in seinem Leben fortan keinen Sinn mehr sieht. Der Film begleitet ihn bei seinem verzweifelten, aber am Ende vergeblichen Kampf für das Recht auf aktive Sterbehilfe . Mit Unterstützung einer Freundin nimmt sich Sampedro schließlich das Leben.
 • A Single Man (2009, Ein alleinstehender Mann ). Der Film spielt im Los Angeles des Jahres 1962. Ein alternder homosexueller Literaturprofessor, der um seinen langjährigen Partner trauert, der bei einem Unfall starb, bereitet seinen Suizid vor.
 • The Virgin Suicides (1999, dt. Untertitel Das Geheimnis ihres Todes, Regie: Sofia Coppola ): Die Familie Lisbon lebt in den 1970er Jahren in einem kleinen Vorstadthaus mit ihren fünf streng behüteten Töchtern Cecilia (13), Lux (14), Bonnie (15), Mary (16) und Therese (17). Der Film beginnt mit einem Suizidversuch der Dreizehnjährigen; beim zweiten Versuch stirbt sie. Danach verschärfen die strenggläubigen Eltern die Regeln im Haus drastisch. Eines Nachts sterben alle anderen vier Schwestern ebenfalls durch Suizid. Die Eltern ziehen weg; die Nachbarn wenden sich bald wieder ihrem Alltag zu. Nur die Nachbarsjungen, allesamt verliebt in eine der Töchter, fragen sich noch jahrelang, wie es zu den Selbsttötungen kommen konnte.
 • Thread of Lies (2014, Regie: Lee Han). Nach dem Tod ihrer 14-jährigen Schwester stößt Man-ji auf die Gründe ihres Todes und erfährt, dass sie von ihren Mitschülern gemobbt wurde.
 • Ein Lied von Liebe und Tod – Gloomy Sunday (1999). Im Budapest der 1930er und 1940er Jahre: eine Dreiecksbeziehung zwischen einer Kellnerin, einem Restaurantbesitzer einem Pianisten. Das Lied Gloomy Sunday zieht sich als roter Faden durch den Film. Das 1933 komponierte Lied wurde in den 1930er Jahren als melancholisches „Lied der Selbstmörder“ bekannt und durch den Film ab 1999 wieder bekannt, in deutschsprachigen Ländern unter dem Titel Das Lied vom traurigen Sonntag .
 • Kurt Früh : Dällebach Kari (1970)

Literatur

Weitere Bücher (Auswahl, alphabetisch nach Autoren):

Verwandte Themen

Suizidprävention:

Suizidarten:

Literatur

Bibliographien, Textsammlungen

 • Hans Rost : Bibliographie des Selbstmordes. Verlag Roderer, Regensburg 1992, ISBN 3-89073-343-3 (Repr. d. Ausg. Augsburg 1927).
 • Suizid-Bibliothek. 1.000 Werke aus den Jahren 1578 bis 1945. (ca. 100.000 Seiten auf 1500 Mikrofiches). Harald Fischer Verlag, Erlangen 2005, ISBN 3-89131-463-9 .

Monographien

 • Jean Améry : Hand an sich legen. Diskurs über den Freitod. (Werke; 3). Klett-Cotta, Stuttgart 2005, ISBN 3-608-93563-0 .
 • Andreas Bähr (Hrsg.): Sterben von eigener Hand. Selbsttötung als kulturelle Praxis. Böhlau, Köln 2005, ISBN 3-412-18405-5 .
 • Paul B. Baltes ua: Schwerpunkt Selbstbestimmtes Sterben. (Aufklärung und Kritik/Sonderheft; 11). Gesellschaft für kritische Philosophie, Nürnberg 2006, ISSN 0945-6627 .
 • Emmanuel Bauer ua: Wenn das Leben unerträglich wird. Suizid als philosophische und pastorale Herausforderung (= Forum Systematik. Band 40). Kohlhammer, Stuttgart 2011, ISBN 978-3-17-021413-2 .
 • Ursula Baumann: Vom Recht auf den eigenen Tod. Die Geschichte des Suizids vom 18. bis zum 20. Jahrhundert. Böhlau, Weimar 2001, ISBN 3-7400-1180-7 .
 • Thomas Bronisch: Der Suizid. Ursachen, Warnsignale, Prävention. CH Beck, München 2007, ISBN 978-3-406-55967-9 .
 • Claude Guillon , Yves LeBonniec: Gebrauchsanleitung zum Selbstmord . Eine Streitschrift für das Recht auf einen frei bestimmten Tod. Robinson-Verlag, Frankfurt am Main 1982, ISBN 3-88592-032-8 .
 • Thomas Haenel: Amok und Kollektivsuizid. Selbsttötung als Gruppenphänomen. Verlag NZZ Libro, Zürich 2012, ISBN 978-3-03823-773-0 .
 • Arno Herberth, Thomas Niederkrotenthaler und Benedikt Till (Hrsg.): Suizidalität in den Medien. Interdisziplinäre Betrachtungen. Suicidality in the Media. Interdisciplinary Contributions. Lit-Verlag, Münster/Wien 2008, ISBN 978-3-8258-1641-4 .
 • Kay Redfield Jamison : Wenn es dunkel wird. Zum Verständnis des Selbstmordes. BTV, Berliner Taschenbuch Verlag, Berlin 2002, ISBN 3-8333-0232-1 .
 • Wilhelm Kamlah : Meditatio Mortis. Kann man den Tod verstehen und gibt es ein Recht auf den eigenen Tod? Klett Verlag, Stuttgart 1976.
 • Heike Knebel, Nathalie Klüver: Reflexionen – Suizidprävention bei Kindern und Jugendlichen. Kilian-Andersen-Verlag, Ratekau 2010, ISBN 978-3-9813623-0-5 .
 • Paul-Ludwig Landsberg: Das moralische Problem des Selbstmords. Aus dem Französischen von Eva Moldenhauer. Herausgegeben von Eduard Zwierlein. Mit einem Essay von Wilhelm Kamlah. Verlag Matthes und Seitz, Berlin 2012, ISBN 978-3-88221-978-4 .
 • Edouard Levé: Selbstmord. Verlag Matthes und Seitz, Berlin 2012, ISBN 978-3-88221-591-5 .
 • Manfred von Lewinski: Ausharren oder gehen? Für und wider die Freiheit zum Tode. Olzog, München 2008, ISBN 978-3-7892-8254-6 .
 • Realino Marra: Suicidio, diritto e anomia. Immagini della morte volontaria nella civiltà occidentale. Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1987.
 • Georges Minois: Geschichte des Selbstmords. Artemis & Winkler, Düsseldorf 1996, ISBN 3-538-07041-5 .
 • Susanne Niemz: Sozialverträgliches Sterben. Die Debatte um assistierten Suizid und Sterbehilfe. S. Roderer, Regensburg 2010, ISBN 978-3-89783-701-0 .
 • Hermann Pohlmeier : Selbstmordverhütung. Zur Ethik von Selbstbestimmung und Fremdbestimmung. (= Medizinethische Materialien. 96). Zentrum für medizinische Ethik, Bochum 1994, ISBN 3-927855-74-X .
 • Sebastian Scherr: Depression – Medien – Suizid. Zur empirischen Relevanz von Depressionen und Medien für die Suizidalität. Springer/VS, Wiesbaden 2015, ISBN 978-3-658-11161-8 . (Zugleich phil. Diss., Univ. München 2015)
 • Geo Stone: Suicide and attempted suicide. Methods and consequences. Carroll & Graf, New York 2001, ISBN 0-7867-0940-5 .
 • Anne Waak: Der freie Tod. Eine kleine Geschichte des Suizids. Aufbau Verlag, Berlin 2017, ISBN 978-3-351-05034-4 .
 • Roger Willemsen : Der Selbstmord. Briefe, Manifeste, literarische Texte. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2002, ISBN 3-462-03169-4 .
 • Hans Wedler: Suizid kontrovers. Wahrnehmungen in Medizin und Gesellschaft. Kohlhammer, Stuttgart 2016, ISBN 978-3-17-031046-9 .
 • Mark Williams: Suicide and attempted suicide. Understanding the cry of pain. Penguin Books, London 2001, ISBN 0-14-100561-0 .
 • Suizid und Suizidprävention in der Schweiz. Bundesamt für Gesundheit, Bern 2005. ( online ( Memento vom 15. Januar 2013 im Internet Archive ))
 • Thomas Macho : Das Leben nehmen. Suizid in der Moderne . Suhrkamp, Berlin 2017.

Aufsätze

 • Ingo Schaaf: Opfertod und Todessuche als Exempel in Antike und Christentum. In: Römische Quartalschrift für Christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte . Band 114, 2019, S. 27–42.
 • V. Ajdacic-Gross ua: Methods of suicide: international suicide patterns derived from the WHO mortality database. In: Bulletin of the World Health Organization. Jg. 86, Nr. 9, September 2008, S. 657–736.
 • Hubertus Busche: Darf man sich selbst töten? Die klassischen Argumente bei Thomas von Aquin und David Hume. In: Philosophisches Jahrbuch. Jg. 111, 2004, S. 62–89.
 • Heidrun Bründel: Suizid im Jugendalter. In: Jürgen Raithel (Hrsg.): Risikoverhaltensweisen Jugendlicher. Formen, Erklärungen, Prävention. Opladen 2001.
 • Paul Geiger: Die Behandlung der Selbstmörder im deutschen Brauch. In: Schweizerisches Archiv für Volkskunde. Jg. 26, 1925, S. 145–170.
 • Udo Grashoff: Die hohe Selbsttötungsrate der DDR – verursacht durch politische Repression?
 • Clinton E. Rhyne ua: Dimensions of suicide. Perceptions of lethality, time and agony. In: Suicide and Life-Threatening Behavior. Jg. 25, 1995, Heft 3.
 • Dirk Richter ua: Suizide im sozialen Kontext des Wohnumfeldes: Eine ökologische Analyse in einer deutschen Großstadt. (Dortmund) In: Psychiatrische Praxis. Jg. 37, 2009, S. 137–141.
 • Ferdinand Tönnies : Der Selbstmord von Maennern in Preussen. [1932]. In: Ferdinand Tönnies Gesamtausgabe . Band 22, Berlin/New York 1998, S. 357–380.
 • Frank van Tubergen, Wout Ultee: Political integration, war and suicide. In: International Sociology. Jg. 21, 2006, Heft 2, S. 221–236. (Eine empirische Prüfung der soziologischen Selbstmordtheorie Émile Durkheims )
 • Jeffrey R. Watt (Hrsg.): From Sin to Insanity. Suicide in Early Modern Europe. Cornell University Press, Ithaca/USA 2004, ISBN 978-0-8014-4278-0 .
 • Ludwig A. Minelli: Vom Tabu zum Menschenrecht / Maßgeblicher Beitrag der Schweiz zu dieser Entwicklung / Doch Deutschland ist einstweilen noch rückständig . In: Aufklärung und Kritik. 3/2020, S. 7–24, und 4/2020, S. 73–88, ISSN 0945-6627.

Artikel aus Nachschlagewerken

Weblinks

Wikibooks: Suizidprophylaxe – Lern- und Lehrmaterialien
Wikisource: Selbstmord – Quellen und Volltexte
Wiktionary: Suizid – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Wikiquote: Suizid – Zitate
Commons : Suizid – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Prävention

Wissenschaft

Statistik

Kulturelle Rezeption

Historische Aspekte

Fußnoten

 • Günther Drosdowski (Bearbeitung): Duden – Das Herkunftswörterbuch – Etymologie der deutschen Sprache. Bibliographisches Institut & FA Brockhaus AG, Mannheim 1989, ISBN 3-411-20907-0 .
 1. S. 666.
 2. S. 469.
 3. S. 203.
 • Manfred von Lewinski: Ausharren oder gehen? – Für und wider die Freiheit zum Tode. Olzog, München 2008, ISBN 978-3-7892-8254-6 .
 1. S. 161 ff.
 2. S. 117 ff.
 1. a b S. 43.
 2. a b S. 44.
 3. S. 47.
 4. S. 15.
 5. a b S. 16.
 • Gerhard Krause, Gerhard Müller, Siegfried M. Schwertner, Matthias Glockner: Theologische Realenzyklopädie . Band 35. Verlag Walter de Gruyter, Berlin 2003, ISBN 3-11-017781-1 .
 1. a b c S. 443.
 • Martin Delhey: Buddhismus und Selbsttötung. (= Buddhismus in Geschichte und Gegenwart, Band VII.) Universität Hamburg, 2002, S. 111–132. online (PDF) ( Memento vom 16. Januar 2013 im Internet Archive )
 1. a b S. 127.
 1. S. 226–231.
 2. S. 230.
 3. S. 231.
 • Antoon A. Leenaars, Michael J. Kral, Ronald J. Dyck: Suicide in Canada. 1998 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche)
 1. a b S. 207.
 2. a b c d S. 195.
 3. a b S. 196.
 4. S. 197.
 5. a b c d e f S. 198.
 • Statistisches Bundesamt
 1. a b Aus: GENESIS-Online , vorsätzliche Selbstbeschädigung (Statistik 23211)
 2. a b Bevölkerung nach dem Gebietsstand ab 1950. Zahlen und Fakten – Gesellschaft und Staat – Bevölkerung ; GENESIS Online Statistik 12411.
 3. Stefan P. Rübenach: Todesursache Suizid. (PDF) In: Auszug aus Wirtschaft und Statistik. Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2007, S. 968.
 4. Tabelle 1: Sterbefälle an Vorsätzlicher Selbstbeschädigung/-vergiftung im Zeitverlauf destatis.de (PDF) S. 964.
 5. destatis.de (PDF) S. 969.
 6. AktuellSuizid (PDF) S. 966.
 • Andere
 1. Suizid in duden.de, abgerufen am 26. November 2012.
 2. Georges: Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch. ( caedo ).
 3. [1]
 4. a b c d e who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide , World-Health-Organization -Website, 24. August 2018. Abgerufen am 24. August 2019.
 5. Hans H. Studt, Ernst R. Petzold: Psychotherapeutische Medizin: Psychoanalyse. Psychosomatik. Psychotherapie. Ein Leitfaden für Klinik und Praxis. de Gruyter 1999, S. 122 ( online ).
 6. suizidprophylaxe.de Deutsche-Gesellschaft-für-Suizidprävention -Website: Suizidalität. Abgerufen am 25. August 2019.
 7. Zur Geschichte und einer Diskussion der genannten Ausdrücke siehe Jens Ostwald: Selbstmord? Suizid? Freitod? Selbsttötung? (PDF), Suizidprophylaxe 2017; 44.3, S. 87–102, abgerufen am 9. September 2020 und Jens Ostwald: On the Early History of the Word Freitod (PDF), 人間科学研究 = Waseda Journal of Human Sciences 2021; 33.2&34.1, S. 187-203, abgerufen am 25. Juli 2021.
 8. a b c d e Peter Helmich: Selbstmord: Ein Wort, das es nicht geben sollte , Deutsches-Ärzteblatt -Website 2004; 101(23): A-1652 / B-1374 / C-1324. Abgerufen am 25. August 2019.
 9. a b c d e Jana Zeh: Suizid bleibt ein totgeschwiegenes Tabu , n-tv -Website, 10. September 2013. Abgerufen am 25. August 2019.
 10. Alphonse Devergie: Suicidium; Selbstmord . In: Universal-Lexicon der practischen Chirurgie und Medizin. Band 13: Spinalirritatin – Tyrotoxicon. Voigt & Fernau, Leipzig 1846, S. 224–240.
 11. Otto Dornblüth : Klinisches Wörterbuch. 13./14. Auflage 1927, Artikel Suicidium .
 12. DWDS: Suizid (Gemäß Wolfgang Pfeifer : Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. )
 13. Anna Kuhlmann: Das Phänomen des Suizids in der lateinischen Literatur. Literarische Darstellung des Suizids in den philosophischen Schriften Senecas und Ciceros . GRIN Verlag, 2017, ISBN 978-3-668-58757-1 ( google.de [abgerufen am 19. September 2019]).
 14. Thomas Haenel: Suizidhandlungen. Neue Aspekte der Suizidologie. Springer-Verlag, Berlin 1989, ISBN 978-3-540-50533-4 , S. 36.
 15. Pschyrembel Klinisches Wörterbuch (1986).
 16. Deutsches Rechtswörterbuch (DRW): Selbstmord .
 17. Jürgen Dreyer: planet-wissen.de/gesellschaft/tod_und_trauer/selbsttoetung/index.html , Planet-Wissen -Website, 5. Januar 2015. Abgerufen am 25. August 2019.
 18. Martin Luther: Dr. Martin Luthers' sämmtliche Werke: Homiletische und katechetische Schriften. C. Heyder, 1832, S. 333 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
 19. Theologische Realenzyklopädie. Band 32. Spurgeon – Taylor . Mit Horst Balz, Gerhard Krause, James K. Cameron, Stuart G. Hall, Gerhard Müller, Brian L. Hebblethwaite, Karl Hoheisel, Wolfgang Janke. 2001, S. 466. .
 20. Fritz Mauthner: Wörterbuch der Philosophie. Band 3. Leipzig 1923, S. 180–182 (online)
 21. a b Carlos Watzka : Sozialstruktur und Suizid in Österreich: Ergebnisse einer epidemiologischen Studie für das Land Steiermark. S. 24. .
 22. Fred Dubitscher: Lebensschwierigkeiten und Selbsttötung: Beratung und Vorbeugung. Thieme, Leipzig 1971, S. 5. Dieser Autor war ein führender NS-„ Eugeniker “ gewesen, vgl. sein Handbuch: Der Schwachsinn. Handbuch der Erbkrankheiten. Band 1, Gesamthrsg. Arthur Gütt . Thieme, Leipzig 1937, bis 1942 in 6 Bänden.
 23. Suizid und Suizidgefährdung. Freiburg i. Ue./Freiburg i. Br. 1979, S. 33.
 24. Friedrich Nietzsche : Also sprach Zarathustra. Vom freien Tode im Projekt Gutenberg-DE
 25. Wilhelm Kamlah: Das Recht auf den Freitod, ein menschliches Grundrecht. Bemerkungen zu einer Schrift von Jean Améry, Rezension zu: Jean Améry: Hand an sich legen. Diskurs über den Freitod. Stuttgart 1976, In: Neue Zürcher Zeitung. Nr. 211 vom 9. September 1976, S. 27.
 26. „Ich habe einen kleinen Schlüssel bei mir“. Essay in der Badischen Zeitung , 19. August 2014.
 27. Freitod, der , duden.de, abgerufen am 27. Juli 2016.
 28. Geneviève Arsenault-Lapierre, Caroline Kim, Gustavo Turecki: Psychiatric diagnoses in 3275 suicides: a meta-analysis. In: BMC Psychiatry. 2004, 4, S. 37.
 29. P. Schweikert-Wehnet: Suizidale Gefahren durch Arzneimittel . Hrsg.: Pharmazeutische Zeitung. Band   162 , Nr.   2 . Govi Verlag, Eschborn 12. Januar 2017, S.   21 .
 30. Modelling suicide and unemployment
 31. Suicide, unemployment, and the effect of economic recession
 32. MAI Åberg, J. Nyberg, K. Torén, A. Sörberg, HG Kuhn, M. Waern: Cardiovascular fitness in early adulthood and future suicidal behaviour in men followed for up to 42 years. In: Psychological Medicine. S. 1–10, doi:10.1017/S0033291713001207 .
 33. zeno.org
 34. Viktor Emil Frankl: Ärztliche Seelsorge. Grundlagen der Logotherapie und Existenzanalyse. 10. Auflage. Wien 1982, S. 66.
 35. iasp.info
 36. suizidforschung.at
 37. https://web.archive.org/web/20140221090631/http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gdVCE6Pkg3Tgn-PubRmwj0pL55QQ?docId=TX-PAR-EIJ04&hl=de Experte lehnt Verbot von Internet-Foren zum Thema Selbstmord ab – AFP-Meldung vom 17. August 2011.
 38. Bilder von einer Aussichtsplattform des Empire State Building , abgerufen am 28. Juni 2014.
 39. Yong Woon Chung, Sung Jin Kang, Tetsuya Matsubayashi, Yasuyuki Sawada, Michiko Ueda: The effectiveness of platform screen doors for the prevention of subway suicides in South Korea . In: Journal of Affective Disorders . Band   194 , 2016, S.   80–83 , doi : 10.1016/j.jad.2016.01.026 .
 40. Bahk Eun-ji: Seoul City reviewing effectiveness of suicide prevention warnings on bridge handrails. In: The Korea Times . 24. Januar 2021, abgerufen am 31. Juli 2021 (englisch).
 41. Deutscher Presserat: Richtlinie 8.7 – Selbsttötung (Fassung vom März 2015)
 42. Kim So-hyun: Reporting guidelines reduced number of suicides: study. In: The Korea Herald . 25. Juni 2021, abgerufen am 31. Juli 2021 (englisch).
 43. Jihoon Jang, Woojae Myung, Seongcheol Kim, Minhee Han, Vidal Yook, Eun Ji Kim, Hong Jin Jeon: Effect of suicide prevention law and media guidelines on copycat suicide of general population following celebrity suicides in South Korea, 2005-2017 . In: Australian and New Zealand Journal of Psychiatry . 7. Juli 2021, doi : 10.1177/00048674211025701 .
 44. a b C. Donath, E. Gräßel, D. Baier, S. Bleich, T. Hillemacher: Is parenting style a predictor of suicide attempts in a representative sample of adolescents? (PDF) In: BMC Pediatrics. 2014, 14, S. 113.
 45. a b c d Preventing suicide: A global imperative. Luxemburg 2014, ISBN 978-92-4-156477-9 . Weltgesundheitsorganisation (WHO), Online (mehrsprachig)
 46. a b Society at a Glance 2009: OECD Social Indicators: Social Cohesion Indicators: Suicides.
 47. a b Suicide rates, Data by country. Weltgesundheitsorganisation , abgerufen am 23. September 2017 .
 48. Stefan Klein : Das Geheimnis des Lächelns. In: Stefan Klein: Die Glücksformel oder Wie die guten Gefühle entstehen. Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 2003; 6. Auflage: Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg 2004, ISBN 3-499-61513-4 , S. 286.
 49. Statistical Demographic Yearbook of the United Nations. Ausgaben 1981 bis 1997.
 50. Stand 2007
 51. 2009:9571, 2017: 9.235, 2016: 9.838 Suizide. In: Destatis > Themen > Gesellschaft und Umwelt > Gesundheit > Todesursachen > Suizide. Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, abgerufen am 8. Dezember 2019 .
 52. a b Statistisches Bundesamt: Das Informationssystem der Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Statistisches Bundesamt, Bonn 2013 (www.gbe-bund.de).
 53. Broschüre (PDF) auf bmfsfj.de
 54. Drogen- und Suchtbericht 2012 ( Memento vom 26. Mai 2012 im Internet Archive ) (PDF; 2,5 MB) der Drogenbeauftragten der Bundesregierung
 55. ZB 25 % darüber laut Klaus Kutzer: Die derzeitige Rechtsprechung auf dem Prüfstand: Kann die Unterscheidung von „Normalpatient“ und Suizidpatient Bestand haben? In: Suizid und Suizidversuch. Beck, München 2005, ISBN 3-406-53989-0 , S. 185.
 56. Steigende Selbstmordrate – Enke-Tod sorgt für „Werther-Effekt“. ( Memento vom 24. November 2010 im Internet Archive ) dpa-Meldung, via Financial Times Deutschland vom 23. November 2010.
 57. Schäfer, Markus und Oliver Quiring: Gibt es Hinweise für einen „Enke-Effekt“? – Die Presseberichterstattung über den Suizid von Robert Enke und die Entwicklung der Suizidzahlen in Deutschland . In: Publizistik, 58(2) . 2013, S.   141–161 .
 58. Suizide pro 100.000 Einwohner und Jahr: 2006 Maximum Bayern 13, Minimum Sachsen-Anhalt 6,6; 1990 Maximum Sachsen 28, Minimum Nordrhein-Westfalen 12.
 59. 1980 Gesamt 24, West 21, Ost 33; Gesamt: 18.451 Suizide, West: 12.868 bei 66,66 Mio, Ost: 5.583 bei 16,74 Mio aus Grosses Universal Volkslexikon in zehn Bänden. Lizenzausgabe Fackelverlag, Stuttgart 1984 (1983 FA Brockhaus, Wiesbaden und Deutscher Taschenbuchverlag, München), Band 8, S. 619.
 60. Suizide pro 100.000 Einwohner und Jahr: 1982 West 25, Ost 35
 61. a b Grashoff: In einem Anfall von Depression. 2006.
 62. Der Spiegel. Heft 33. 2016.
 63. Zitiert nach: Ärzte als Patienten – eine schwierige Rolle. In: Forschung und Praxis. 453, 2007, Beilage der Ärzte-Zeitung .
 64. Klaus Laubenthal : Strafvollzug. Springer-Verlag, 2015, ISBN 978-3-642-54819-2 , S. 152.
 65. Jämmerliche Kreatur – Ein zu lebenslanger Haft verurteilter Mörder fordert vom Staat Beihilfe zur Selbsttötung . In: Der Spiegel . Nr.   11 , 1987 (online ).
 66. Betrachtung der 10.209 Suizide im Jahr 2014
 67. 2006 "harte Methoden" Männer 53 %, Frauen 35 %
 68. Schmerzensgeld-Prozess nach Suizid: Der Preis des Lebens. Auf: spiegel.de , 26. Juli 2011.
 69. DAS UNTERSCHÄTZTE PROBLEM: Todesursache Suizid VON PETER-PHILIPP SCHMITT -04.09.2012-17:09
 70. suizidprophylaxe.de
 71. Marcus J. Oswald: Selbstmord in JA Garsten – 26 Jähriger tot – Sittenbild Gericht und Gefangen, haftwien.wordpress.com, 12. November 2006, abgerufen 18. Februar 2020. – Fehlerhafte Zahl in der Quelle: 0,00019 Prozent. Korrekt wäre: 0,00019 = 0,019 Prozent.
 72. Bis zuletzt im Koma : Brand in Zelle: Häftling (28) im Spital gestorben krone.at, 1. Juni 2017, abgerufen 18. Februar 2020.
 73. Dichter Qualm : Häftling legt in eigener Zelle Feuer: Lebensgefahr krone.at, 7. April 2017, abgerufen 18. Februar 2020.
 74. Ursache unklar : Brand in Polizeianhaltezentrum Villach: 28-Jähriger tot derstandard.at, 14. Februar 2015, abgerufen 18. Februar 2020.
 75. (Hrsg.): Österreichischer Psychiatriebericht 2001. Teil 1 . Daten zur psychiatrischen und psychosozialen Versorgung der österreichischen Bevölkerung. Ludwig-Boltzmann-Institut für Sozialpsychiatrie, Wien 2001 bmgf.gv.at (PDF)
 76. Bundesamt für Statistik: Assistierter Suizid (Sterbehilfe) und Suizid in der Schweiz. 11. Oktober 2016, abgerufen am 27. November 2016 .
 77. Todesursachenstatistik 2017: Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs sind weiterhin die häufigsten Todesursachen in der Schweiz. In: bfs.admin.ch . 16. Dezember 2019, abgerufen am 16. Dezember 2019 .
 78. Todesursachen-Statistik – Woran die meisten Schweizerinnen und Schweizer sterben. In: srf.ch . 16. Dezember 2019, abgerufen am 16. Dezember 2019 .
 79. Bundesamt für Statistik, Neuenburg
 80. Welt Online (2008): Immer mehr Lebensmüde im Land der Lebenslust. welt.de
 81. Zahlentafel ( Memento vom 15. Januar 2013 im Internet Archive )
 82. siehe auch Suizid im Alter: „Es hat doch alles keinen Sinn mehr.“ Auf: sueddeutsche.de , 10. September 2014.
 83. a b c Friedhelm Hufen : In dubio pro dignitate – Selbstbestimmung und Grundrechtsschutz am Ende des Lebens. In: NJW , 2001, 849, 851.
 84. ZB Dignitate
 85. BGH, Urteil vom 14. August 1963, Az. 2 StR 181/63, Vollstext = BGHSt 19, 135 - Gisela-Fall.
 86. „Declaração“ bei casastefanzweig.org ( Memento vom 27. September 2013 im Internet Archive )
 87. Ian Kershaw : Das Ende. Kampf bis in den Untergang. NS-Deutschland 1944/45. München 2011, S. 474.
 88. Heinrich von Kleist, sämtliche Briefe ( Memento vom 30. Juni 2013 im Internet Archive ) In: Kleist-Archiv Sembdner, Heilbronn.
 89. Falladas Fall in Thüringen. Abgründe und Alpträume des jungen Rudolf Ditzen. (PDF; 576 kB), Ärzteblatt Thüringen, 17 (2006) 5, S. 233.
 90. Es ist in Becher-Biographien betreffs seiner Geliebten sowohl der Name Fuß als auch Fuchs zu lesen. Vgl. Jens-Fietje Dwars: Johannes R.Becher. Triumph und Verfall. Aufbau Taschenbuch Verlag, Berlin 2003, S. 18 f.
 91. Der Selbstmörder-Klub .
 92. Erweiterter Selbstmord. In: Hamburger Abendblatt . 21. Februar 2009.
 93. a b Thomas Heanel: Suizid und Zweierbeziehung. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2001, ISBN 3-525-45895-9 , S. 42 f.
 94. Waldemar Burghard ua: Mitnahmesuizid. In: Kriminalistik. Heidelberg 1996, ISBN 3-7832-0995-1 , S. 389.
 95. Maria Faller-Marquardt, Stefan Pollak: Erweiterter Suizid mit Tötung von 5 Familienangehörigen aus 3 Generationen. In: Gerold Kauert , Hansjürgen Bratzke (Hrsg.): Kausalität forensische Medizin, Toxikologie, Biologie, Biomechanik und Recht. BWV, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2006, ISBN 3-8305-1189-2 , S. 43.
 96. Die Zeit 1. April 1994 Hat das Verbot die PKK noch gestärkt?
 97. Mehrere Tote bei Protesten. In: die Tageszeitung . 9. Januar 2011, abgerufen am 1. November 2011 .
 98. Über 20 Tote bei Unruhen in Tunesien. In: ORF . 10. Januar 2011, abgerufen am 1. November 2011 .
 99. What austerity looks like inside greece. In: New Yorker , 31. März 2015.
 100. Untersucht wurde der Zusammenhang der Suizide in veröffentlichten Studien im BMJ Open und in Lancet . Originallink: The impact of economic austerity and prosperity events on suicide in Greece: a 30-year interrupted time-series analysis.
 101. Greek suicide seen as an act of fortitude as much as one of despair. In: The Guardian , 5. April 2012.
 102. Robert A. Pape: Dying to Win. The strategic logic of suicide terrorism. Random House, New York 2005.
 103. Werner Mück (Hrsg.): Österreich: das war unser Jahrhundert. Kremayr & Scheriau, 1999, S. 152.
 104. Karl Büchner: Marcus Tullius Cicero, De re publica – Vom Gemeinwesen. Verlag Reclam, Stuttgart 1981, S. 334–353.
 105. U. a. epistulae morales 70
 106. Selbstbetrachtungen. 7,7.
 107. Cass. Dio. 56, 21 f.
  Reinhard Wolters: Die Schlacht im Teutoburger Wald. CH Beck, München 2008, ISBN 978-3-406-57674-4 , S. 105.
 108. Emil Nack, Wilhelm Wägner: Rom: Land und Volk der alten Römer. Verlag Carl Ueberreuter, Wien 1976, ISBN 3-8000-3131-0 , S. 230.
 109. Sueton : Otho, 11 f.
 110. Peter Kuhn: Gottes Trauer und Klage in der rabbinischen Überlieferung (Talmud und Midrasch). Brill Academic Publication, Leiden 1978, ISBN 90-04-05699-8 , S. 148.
 111. Kurt Flasch: Augustinus – Einführung in sein Denken. 3. überarbeitete Ausgabe, Verlag Reclam, Ditzingen 1994, ISBN 3-15-009962-5 , S. 16.
 112. Elisabeth Brockmann: Selbsttötungen in der Bibel. In: AGUS e. V. (Hrsg.): Kirche – Umgang mit Suizid. S. 18–20.
 113. Can. 1240 § 1 n. 3
 114. Can. 2350 § 2
 115. Edwin Robertson: Dietrich Bonhoeffer. Leben und Verkündigung. Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1989, S.   132–133 .
 116. Ursula Spuler-Stegemann : Die 101 wichtigsten Fragen zum Islam. CH Beck, München 2007, ISBN 978-3-406-51111-0 , S. 128.
 117. a b c Silke Wörmann: Afghanische Frauen zwischen Islam und Sozialismus. Tectum Wissenschaftsverlag, Marburg 2003, ISBN 3-8288-8534-9 , S. 132.
 118. a b Hans G Kippenberg: Gewalt als Gottesdienst. CH Beck, München 2008, ISBN 978-3-406-49466-6 , S. 94.
 119. EU-Parlament : EU-Parlament bestätigt terroristische Aktivitäten der Hisbollah . 8. März 2005.
 120. EU-Rat : Gemeinsamer Standpunkt 2008/586/GASP des Rates vom 15. Juli 2008 (PDF)
 121. Michael Mann: Die ohnmächtige Supermacht. Campus Verlag, Frankfurt 2003, ISBN 3-593-37313-0 , S. 226.
 122. Andrea Strasser: Zentralasien und Islam. Deutsches Orient-Institut 2002, ISBN 3-89173-067-5 , S. 526.
 123. Damien Keown: Buddhism and Suicide: The Case of Channa. In: Journal of Buddhist Ethics , Band. 3, University of London, 1996.
 124. Arthur Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung. I, 4. Buch, § 69
 125. Philipp Mainländer: Die Philosophie der Erlösung. Ausgewählt von Ulrich Horstmann . Frankfurt am Main 1989, hier S. 137 ff.
 126. Cesare Beccaria: Des Herrn Marquis von Beccaria unsterbliches Werk von Verbrechen und Strafen. Akademie Verlag, Berlin 1966, S. 169.
 127. Michael Romahn: Abenteuer in Alaska. 2003, S. 10 ( Google Books ).
 128. Ranking and number of deaths for the five leading causes by region, Canada, 2004. Statistics Canada, abgerufen am 3. Februar 2009 (englisch).
 129. Takako Yamada: The Worldview of the Ainu. Nature and Cosmos Reading from Language , S. 25–37, S. 123.
 130. Norbert Richard Adami: Religion und Schaminismus der Ainu auf Sachalin (Karafuto) , Bonn 1989, S. 45.
 131. a b Adami: Religion und Schaminismus der Ainu auf Sachalin (Karafuto) , S. 79, S. 119.
 132. Karl-Heinz Seifert, Dieter Hömig: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Taschenkommentar. 7. Auflage. Art. 1, Rdn. 4
 133. Urteil des BVerfG vom 26. Februar 2020 - 2 BvR 2347/15, 2 BvR 651/16, 2 BvR 1261/16, 2 BvR 1593/16, 2 BvR 2354/16, 2 BvR 2527/16
 134. LG Gießen , Beschluss vom 28. Juni 2012, Az. 7 Qs 63/12, Volltext : Wer als zuständiger Arzt einer psychiatrischen Klinik nichts zur Verhinderung eines freiverantwortlich begangenen Selbstmordes unternimmt, macht sich nicht strafbar, auch wenn der betreffende Patient wegen Suizidgefahr überwiesen wurde.
 135. Vgl. BGH, Urteil vom 4. Juli 1984, Az. 3 StR 96/84, Volltext = BGHSt 32, 367; Es „kann die jedermann treffende allgemeine Hilfspflicht nicht davon abhängig gemacht werden, ob im konkreten Einzelfall der Selbstmörder aufgrund eines freiverantwortlich gefaßten oder eines auf Willensmängeln beruhenden Tatentschlusses handelt oder gehandelt hat. Dies kann innerhalb der kurzen Zeitspanne, die für die unter Umständen lebensrettende Entscheidung am Unglücksort zur Verfügung steht, kaum jemand ohne psychiatrisch-psychologische Fachkenntnisse und ohne sorgfältige Abklärung der äußeren und inneren Motivationsfaktoren zuverlässig beurteilen.“
 136. 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs: Az.: 5 StR 132/18 und 5 StR 393/18.
 137. Baumann ua: Alternativentwurf eines Gesetzes über Sterbehilfe . Entwurf eines Arbeitskreises von Professoren des Strafrechts und der Medizin sowie ihrer Mitarbeiter. Stuttgart 1986, S. 11 f. Schöch, Verrel ua: Alternativentwurf Sterbebegleitung 2005 . [www.home.tiscali.de/sterbehilfe Sterbehilfe ].
 138. Beschlüsse des 66. Deutschen Juristentages . (PDF) S. 7 ff.
 139. § 169 VVG 1963
 140. aargauerzeitung.ch abgerufen am 1. August 2019.
 141. Gerry Holt: When suicide was illegal. BBC , 3. August 2011; abgerufen am 30. Januar 2015.