korruption

Från Wikipedia, den fria encyklopedin
Hoppa till navigation Hoppa till sökning
Översikt över Corruption Perception Index i en internationell jämförelse (från och med 2018)

Korruption är missbruk av ett visst förtroendeförhållande . Det kan förekomma z. B. med tillstånd, föremål och kontraktstilldelningar. Missbruket består i att erhålla eller bevilja fördelar som det inte finns något legitimt anspråk på.

Inom offentlig förvaltning och rättsväsendet leder korruption å ena sidan till stora ekonomiska förluster. Till exempel kan ett företag få en order även om det presterar dåligt. Å andra sidan finns det också immateriella effekter, som tappat förtroende för demokrati och rättsstatsprincipen.

Uttrycket kommer från det latinska corruptio : 'Korruption, korruption, korruption'. Harold Dwight Lasswell definierar det som en särskild fördel för vilken ett gemensamt intresse kränks. [1]

berättelse

Exempel Preussen

I de feodala europeiska territoriella staterna på 1700 -talet utövades korruption systematiskt. Friedrich II mutade ministrar vid kejsarinnan Maria Theresas hov och antog att hon i sin tur mutade hans ministrar. Diplomater hade en viss rätt att mutas. Tjänstemän vid den preussiska domstolen var kungens tjänare som var tvungna att livnära sig på så kallade idrottsmän , kontantersättning eller natura som mottagaren av tjänsten fick betala. Fram till slutet av imperiet fick preussiska tjänstemän endast cirka två tredjedelar av lönen de behövde för att finansiera den livsstil som förväntades av dem baserat på deras rang. För att kompensera fanns bidrag , en anläggning som fortfarande finns idag i lönesystemet och ytterligare tillstånd för deltidsarbete, som dock också var begränsat. Ett dekret från den preussiska kungen förbjöd hans tjänstemän att leka i paviljonger . Full lön för tjänstemän är en progressiv fransk uppfinning i ny europeisk historia.

Bismarcks reptilfond är också känd, en källa till pengar med vars hjälp han kunde finansiera sina politiska mål oberoende av parlamentariska bestämmelser.

Habsburgseffekten beskriver 2016 vetenskapligt statistiskt tillförlitliga kopplingar till Östeuropa mellan det tidigare Habsburg-området och människorna som bor där i dag och deras lägre tendens till korruption, mutor och större förtroende för administration, polis och jurisdiktion jämfört med människor på icke-Habsburgs sida den tidigare gränsen. [2]

Definitioner

Korruption i ekonomisk mening

Korruption kan särskiljas från andra utbytesrelationer (t.ex. på en marknad) om det ses som ett fenomen med tre aktörer involverade:

 • mutor,
 • den mutade
 • och klienten av mutade.

I ekonomisk litteratur kallas dessa klient, agent och huvudman (se teorin om huvud-agent ). Huvudman och agent har ett avtalsförhållande där huvudmannen anförtror agenten en uppgift och ger honom ett sätt att utföra denna uppgift och ger honom ett spelrum inom vilket han kan agera. Detta är den maktposition som nämns. Agenten använder detta (ofta mot huvudmannens intressen) för att kunna erbjuda klienten något i utbyte.

Korruption beskriver både ”givarens” och ”mottagarens” verksamhet (jfr definitionen av Myrdal 1989: 405). Många koder kallar detta "aktivt mutor" och "passivt mutor" (korrumperbarhet). Minst en av samarbetspartnerna missbrukar en maktposition eller förtroende och hamnar därför i en normkonflikt mellan partikularistiska normer och universalistiska normer. De inblandade måste väga om de väger den uppnåbara nyttan av korruption högre än riskerna (de negativa sanktioner som kan förväntas) vid en eventuell upptäckt.

Enligt tysk lag

Straffrätten har ingen övergripande korruptionsbestämmelse, utan sanktionerar i stället orättvisan i samband med korruption vid olika brott . [3] Den tyska lagstiftaren har varken definierat begreppet korruption eller använt det i straffrätten.

Relevanta brott mot korruption är särskilt [3] [4]

På så sätt förverkligas vanligtvis ytterligare brott, så kallade medföljande brott [3] . De åtföljande brotten möjliggörs ofta av korruptionsbrotten.

Straffnormerna i lagen om bekämpning av internationellt mutor (IntBestG) och EU: s mutlag (EUBestG), liksom lagen om bekämpning av korruption i hälso- och sjukvårdssystemet ochlagen om bekämpning av korruption, är också relevanta för Tyskland. [5] Korruptionsbrotten enligt § 299 StGB -mutor och mutor i affärsförfaranden åtalas enligt 301 StGB endast på begäran, såvida inte brottsbekämpande myndighet anser att ett ex officio -ingripande är nödvändigt om det finns ett särskilt allmänt intresse av åtal.

Tyska federala kriminalpolisen

Det tyska BKA hänvisar till definitionen av kriminologisk forskning. Följaktligen är korruption "missbruk av ett offentligt ämbete, en funktion i ekonomin eller ett politiskt mandat till förmån för en annan, på hans eller hennes initiativ eller på eget initiativ, att vinna en fördel för sig själv eller en tredje part, med förekomst eller i väntan på att det uppstår skada eller nackdel för allmänheten (gärningsmän i en officiell eller politisk position) eller för ett företag (betraktar gärningsmän som funktionärer i ekonomin). "

Situationell korruption uppstår med spontant beslutsfattande. Däremot bygger strukturell korruption på långsiktiga, korrupta relationer och planerades medvetet i förväg. [6]

Transparency International

Transparency International definierar korruption som missbruk av anförtrodd makt för privat vinning. ( Korruption definieras operativt som missbruk av anförtrotts makt för privat vinst. ) [7]

Denna definition står i kontrast till den gamla amerikanska definitionen av Harold Dwight Lasswell ovan: "... kränkningar av det gemensamma intresset för särskilda fördelar är korrupta" . Vid den tiden användes den som en riktlinje för utkastet till den amerikanska antikorruptionslagen " Foreign Corrupt Practices Act " från 1977 och (endast) tjugo år senare OECD - " konvention om bekämpning av mutor av utländska tjänstemän i internationella affärer. ". I båda syns också ansvaret för brottet (korruption) och särskilt hos initiativtagarna i deras eget land. [8] [9]

Genom att Lasswell bara identifierar den avsiktligt orsakade skadan på ett offentligt eller privat samhälle för självberikning som ett korruptionskriterium, inkluderar han den aktiva och den passiva partnern lika - mot bakgrund av att den "aktiva" i nästan alla fall är den främsta mottagaren och initiativtagare till korruption är.

Enligt definitionen av TI betonas dock missbruk av den egna positionen som det enda kriteriet. Filosofin bakom det är att endast de som möjliggör (accepterar) korruption ska ha det juridiska fokuset. I slutändan innebär TI att eftersom ingen moral kan förväntas från den "aktiva" privata industrin (jfr WB [10] ), måste den "passiva" offentliga tjänstemannen därför bära hela ansvaret.

Detta ”moderna” perspektiv utlöste ”kritik av Transparency International” på 1990 -talet. I synnerhet eftersom TI tillkom under samma lagstiftningsperiod (1991-1994) när parlamentet i Bonn uttryckligen legitimerade korruption mot tjänstemän i den europeiska södra utvidgningen och FN: s och OECD: s rekommendationer tillät mutor utomlands att vara avdragsgilla .

I den aktuella TI årsredovisningen för 2015 finns det index för korruptionsuppfattning KPI, enligt fler länder där upplevt mindre korruption jämfört med 2014 / uppfattat (Engl. Att uppfatta) var, som de där korruptionen hade ökat under föregående år. Enligt index uppfattar danskarna sig som främsta löpare bland de mest korrupta länderna i världen. Tyskland ligger på 10: e plats och har därför förbättrats enligt vår egen uppfattning: 2014 var Tyskland fortfarande 12: e i näringslivets självuppfattning. [11] Sammantaget känns det globala näringslivet mindre korrumperat jämfört med finanskrisens början.

KPI säger dock ingenting om den faktiska omfattningen av korruption. Men det ger affärsmän ett intryck av känsligheten för hur skadlig korruption uppfattas på den nationella marknaden och om den politiska viljan därför råder för att eventuellt agera mot den. Ett exempel är muta som har varit vanlig i decennier i Förbundsrepubliken Tyskland, varigenom parlamentariker uteslutits från åtal om de därefter belönades för specifika politiska beslut. Endast om ersättningen betalades i förväg kunde den lagligen åtalas som korruption. Med denna ovanligt "liberala" reglering hade det tyska näringslivet under åratal undergrävt OECD: s konvention mot korruption av utländska tjänstemän (1997) och ändå tilldelat sig en extremt hög KPI (10-20: e plats). Märkligt nog, även vid den tidpunkt då mutor var juridiskt avdragsgilla (avsnitt 4 (5) nr 10 EStG, giltigt till 19 mars 1999). Det var inte förrän 2014 som juridisk korruption avskaffades under press från FN, så att Tyskland var det sista landet som också följde UNCAC . Nu (2015) känner tyska affärsmän sig ännu mer ”mindre korrumperade”.

Internationella bedömningar

Internationella valutafonden uppskattar att mutor orsakar 2 biljoner dollar i skada varje år. OECD räknar till och med med skador på upp till 4 biljoner dollar. Till detta hör massiva negativa effekter på ekonomisk tillväxt och statssamhället. [12] På global nivå är kampen mot korruption och skapandet av rättssäkerhet (t.ex. genom avtals- och registersäkerhet, formella krav , oberoende och effektiva domstolar eller administration) nycklarna till innovation, produktivitet och välstånd. [13]

Läget i Tyskland

Antal fall och skador

Federal Corruption Situation Report publicerad av Federal Criminal Police Office (BKA) innehåller i allmänhet de senaste resultaten om situationen och utvecklingen på området korruption i en kondenserad form. Databasen består bara av alla de förfaranden som har ägt rum med polisens inblandning. [14]

2019 Federal Corruption Situation Report rapporterar om 4 428 brott som anmälts till polisen, en ökning med 42,7% jämfört med föregående år. Tittar man på den femåriga trenden har antalet registrerade brott stigit igen för första gången sedan 2015. Flera omfattande utredningar från förbundsstaterna, inklusive mutor (§334 StGB), särskilt allvarliga fall av korruption och mutor (§335 StGB) samt mutor och korruption i sjukvården, kan nämnas som orsaken till ökningen. Det genomsnittliga antalet fall under de senaste fem åren (5854 fall) överskreds dock inte.

År 2019 fanns det totalt 2539 misstänkta, 3,3% fler än 2018. Av dessa är 1423 givare (förmånstagare / mutare) och 1116 är tagare (förmånstagare / mutare). Medan antalet mottagare minskade med 27,2% till 1 116 (2018: 1 534) jämfört med 2018, ökade antalet givare med 54% till 1 423 (2018: 924). Andelen offentliga tjänstemän bland tagarna motsvarar 67%.

Offentlig förvaltning är det föredragna målet för korruption med 49,9%, följt av ekonomin med 39,3%och brottsbekämpning med 9%. Branschen som påverkas mest av korruption är serviceindustrin.

År 2019 var cirka 32,1% av givarna i en chefsroll eller i en ledningsfunktion, endast 4,9% var kontorister eller anställda (2018 fortfarande 20,9%), 25,6% var privatpersoner och 37, 4% av funktionen är okänd.

År 2019 var deltagandet i evenemanget den mest uppnådda förmånen för mottagaren med 75%. Till exempel sägs i flera fall anställda inom den offentliga förvaltningen ha fått gratisbiljetter till evenemang eller tillgång till inköpskontingenter som inte är fritt tillgängliga. I gengäld godkändes evenemang för givarsidan och områden / rum hyrdes för evenemang. I minst ett fall beviljades gynnsammare villkor än de som föreskrivs i avgiftsschemat. Denna korruption och utnyttjande av den lokala regeringen, etablerad genom åren, ledde till inte obetydliga ekonomiska förluster.

År 2018 var det fortfarande den största typen av förmåner för mottagaren att ta emot kontanter med 62,9%. År 2019 var andelen bara 11,6%. Andelen deltagande i evenemang var endast 4,5% under 2018. Andra anmärkningsvärda fördelar under 2019 var andra monetära förmåner med 5,6%, naturaförmåner med 5,5%. Givarsidan gynnades 2019 med 42,1%, framför allt av att få officiella godkännanden. Denna fördel var bara 18,5% 2019. Den näst högsta typen av förmåner 2019 var att få order på 25,5%. Denna fördel var fortfarande den vanligaste 2018 med 48,8%. Ytterligare anmärkningsvärda fördelar för "givarna" under 2019 var att påverka straffrättsligt åtal med 8,6%, andra konkurrensfördelar med 6,0%, att få intern information med 3,8%och uppehålls- och arbetstillstånd med 2,9%.

Enligt BKA bestämdes den totala monetära skadan på cirka 47 miljoner euro för 2019. Detta motsvarar en minskning med 61,2% jämfört med 2018 (121 miljoner euro) och 83,3% jämfört med 2017 (291 miljoner euro). BKA påpekar dock att de redovisade beloppen endast återspeglar den faktiska omfattningen i begränsad omfattning, eftersom det till exempel är svårt att mäta den skada som orsakas av att få tillstånd. [14]

fall

Typer av korruption

Federal Criminal Police Office (BKA) skiljer mellan situationell och strukturell korruption. [15] Kriminologen Giessen Britta Bannenberg bestämde tre strukturer baserade på hennes filanalys av korruptionsfall: trivial eller tillfällig korruption, strukturen för etablerade relationer och nätverkskorruption. [16]

Situationell korruption

Situationell korruption är korruption som begås spontant ur en situation (därför också kallad spontan korruption); så de är inte planerade eller förberedda. Den avgörande faktorn är den gynnsamma möjligheten (därav Bannenberg: tillfällig korruption ). Enligt Bannenbergs forskning är händelsen begränsad till två eller ett fåtal personer och är inte avsedd att upprepas.

Exempel: En berusad förare erbjuder polismannen som kontrollerar honom 100 €. Föraren hoppas på en lyckad mutning för att komma undan utan poäng och körkort. En kollega som ansvarar för att registrera sig för vidareutbildning / konferenser går med på att planera - och förväntar sig något i gengäld.

Strukturell korruption

I strukturell korruption bygger den korrupta handlingen på långsiktiga (”vuxna”) relationer; det är planerat och förberett innan brottet begås. Ofta initieras det genom att ”mata”, det vill säga genom små pengar eller andra mindre förmåner, det testas i vilken utsträckning mottagaren är mottaglig och villig att fortsätta agera korrupt i framtiden. Mängden och frekvensen av donationer kommer att öka med tiden. Enligt Bannenberg är ett sådant tillvägagångssätt begränsat när det gäller utrymme och personal; det sker regionalt i mottagarens ekonomiska område.

Exempel: "Vetenskapliga evenemang" anordnas varje kvartal. B. Utarbeta rapporter för cigarettindustrin, för tal eller föreläsningar, vars innehåll har varit känt i flera år, enorma avgifter betalas.

Nätverkskorruption

Enligt Bannenberg är korruption i nätverket ”omfattande brott, som i många fall kan hänföras till organiserad brottslighet.” [17] Det finns många givare, men få mottagare. Brotten begås ofta under flera år, ibland i decennier, regionalt, nationellt eller internationellt.

Denna typ av korruption är en del av strategin som används av vissa anställda i företag eller företag; det är (mestadels) förknippat med mer omfattande brott som bedrägeri, förtroendebrott, utpressning eller skatteflykt. Oavsett typ av korruption, nämner BKA andra fakta relaterade till korruption, [18] i synnerhet dokumentförfalskning, avtal som begränsar konkurrens i anbud, motverkande av påföljder och falsk certifiering i ämbetet, brott mot offentlig sekretess och brott mot tillhörande strafflag.

Exempel (överregionalt): Chefen för en byggnadsmyndighet träffar verkställande direktörer för vissa byggföretag ibland för arbetsluncher på fina restauranger, ibland för seglingsturer, till privata golfturneringar eller liknande för att - som externt deklarerat - diskutera den ekonomiska situationen i allmänhet och orderläget i synnerhet att byta, men faktiskt för att prata om kommande order och eventuella erbjudanden och att komma överens om villkor och priser.

Britta Bannenberg upptäckte korruption när hon utvärderade brottsfiler:

 • Vid tilldelning av stora order till monopolliknande entreprenörer eller karteller, till exempel byggande av flygplatser, avloppsreningsverk i stora städer, motorvägar, kaserner, bostads- och kommersiella områden med deponier och buller, utrustning från polisen och väpnade styrkor och fallkomplex i samband med varv,
 • i förtroende- och körkortsförfaranden,
 • i samband med immigrationsmyndigheter och organiserad brottsmuggling
 • och i många förfaranden inom det medicinska området (hjärtklaffprocedurer, medicinska produkter).

Former av korruption

I termer av 331 §§ ff. StGB -korruption följer

Att acceptera fördelar och "visa sig redo att mutas" är i princip alltid en aktiv handling.

”Mottagaren” kräver ofta aktivt en fördel - detta kan gå så långt som utpressning . Potentiella entreprenörer ges sedan alternativet: Utan mutor, ingen order eller ingen officiell handling, t.ex. B. inget bygglov. Begärda fördelar är alltid straffbara i den mening som avses i § 331 (3) StGB. Godkännande leder inte till straffrihet.

Vid accept av förmåner i enlighet med 331 § brottsbalken accepterar tjänstemannen den förmån som han inte har rättslig rätt till - ungefär som motsvarande för att utföra sina uppgifter. Det behöver inte finnas en olaglig officiell handling.

Muta och mutor i den mening som avses i § 332 och § 334 StGB går alltid hand i hand med ett åsidosättande av ”tagaren”, det vill säga en olaglig officiell handling. Den officiella handlingen kan också bestå av en underlåtenhet.

Eftersom §§ 331 ff. StGB inkluderar även fördelar som beviljas till tredje part, sponsring eller donationer (se även partidonationer) offentliga organ eller partier kan vara en inkörsport för korruption. Sponsring och donationer uppfyller i princip det objektiva faktum att bevilja en fördel i den mening som avses i 331 §§ ff. StGB.

Vem som är offentlig tjänsteman bestäms i enlighet med 11 § första stycket nr 2 i brottsbalken. Medlemmarna i kommunrepresentativa organ ( kommunfullmäktige , kommunfullmäktige ) är inte ämbetsinnehavare, såvida de inte har anförtrotts specifika administrativa uppgifter som går utöver deras mandatverksamhet i kommunparlamentet och tillhörande utskott. [19] BGH ser dock ett behov av lagstiftningsåtgärder här. På alla andra områden i det offentliga och privata livet har den förändrade allmänna förståelsen för den särskilda sociala skadan av korruption lett till en avsevärd utvidgning av det straffrättsliga ansvaret för korrupt beteende. [20] Denna utveckling har hittills kringgått brottet för mutor av parlamentariker . Det straffbara brottet i § 108e StGB ses därför ofta som praktiskt taget meningslös "symbolisk lagstiftning", som med rubriken bara låtsas vid första anblicken - och särskilt för allmänheten - att parlamentsledamöter är åtminstone ungefär lika med offentliga tjänstemän ur synvinkel av mutbrott. Hittills har bara en MP dömts enligt denna norm. [21]

Tredje parter i den mening som avses i 331 §§ ff. StGB kan också vara tjänstemannens eget anställningsorgan. Ett brott uppstår till exempel när sponsring / donationer är kopplade till beställningar / kontrakt som slutits av den mottagande administrativa enheten (olagligt avtal).

Korrupta handlingar omfattar också - men inte straffrättsligt - de lediga platser i förvaltningar och offentliga företag som sker ur partipolitisk synvinkel: beskydd av kontor , [22] nepotism (nepotism), klientelism .

Fördelarna med tagaren

Med en andel på 41,1 procent var kontanter den vanligaste fördelen på mottagarsidan [23] 2011, omedelbart följt av naturaförmåner med 34 procent (2010 tillsammans 97 procent).

Exempel: Pengar (så kallad "muta"): Överföring av kontanter eller överföringar till ett dolt konto eller betalning för falska transaktioner: falsk leverans, expertutlåtande eller råd eller värdefulla materialgåvor som biljetter till viktiga kultur- eller sportevenemang eller leasing av bilar, yachter, fritidshus och gratis eller billigare tjänster, t.ex. B. i verkstad, husbyggnad, trädgårdsunderhåll och liknande.

Ytterligare fördelar relaterade till gästfrihet / firande (8,5 procent), resor och semester (4,3 procent) och deltagande i evenemang (3 procent).

Exempel: Finansiering av årsdagar och födelsedagar, kryssningar i Karibien, semester vid Sydsjön, vilket möjliggör tillgång till exklusiva evenemang. Andra fördelar inkluderar rabatter, sidobetyg, utomordentligt höga rabatter när du köper bil, skaffar dig ett lukrativt sidobeteckning, besöker en bordell , [24] en senare karriär eller ett välbetalt jobb för den mutade personen eller för en av hans släktingar .

BKA sätter mottagarnas monetära fördelar 2011 på 120 miljoner euro.

Givarens fördelar

På givarsidan var att få order det vanligaste målet för korruption 2011 med en andel på 46,3 procent. Detta följs långt efter: förvärv av andra konkurrensfördelar (19 procent), officiella godkännanden (8,5 procent) eller intern information (7,5 procent).

Exempel: (huvudsakligen) byggentreprenader, manipulation av öppna anbud, preferens för så kallade "domstolleverantörer" (vid begränsade anbud), godkännande av subventioner, nybyggnationer, tillbyggnader och tillbyggnader, koncessioner, förräderi mot räder och tycka om.

BKA nämner andelar av andra fördelar: Säljer droger (5,3 procent), påverkar brottsbekämpande myndigheter (3,9 procent) och fördelar under 3,5 procent: betalning av falska och förfalskade räkningar, erhållande av uppehålls- och arbetstillstånd, avgiftsbesparingar, bland annat

För 2011 rapporterade BKA donatorernas monetära fördelar till 195 miljoner euro. [25]

Kritik mot åtgärderna

2014 kritiserades Tysklands åtgärder mot korruption i förbundsdagen av experter från Europarådet. I landet saknas tydliga regler för interaktion mellan parlamentsledamöter och lobbyister och det finns för lite transparens på olika områden. Genomförandet av de rekommenderade åtgärderna kritiserades i flera delrapporter från delegationen som "totalt sett otillfredsställande", senast 2021 (från och med 2021). Reformerna på detta område genom den stora koalitionen i 2021 är välkommet, men ännu inte tillräckligt omfattande. [26]

Effekter av korruption

Korruption och kampen mot korruption är i dag centrala frågor i både industriländer och utvecklingsländer. I internationella transaktioner tar företag från industriländer vanligtvis rollen som aktiva människor i korruptionen och de utvecklingsländer som tar på sig den passiva rollen. Detta viktiga område i den ofta statliga underlåtenheten att skydda befolkningen, ekonomin och samhället orsakar massornas ilska mot härskarna och andra eliter i många länder på grund av dess massiva effekter. [27] Internationellt undergräver bristen på framsteg i kampen mot korruption rättsstaten och tron ​​på demokrati. [28]

Im Bereich der öffentlichen Verwaltung und der Justiz führt Korruption einerseits zu hohen materiellen Schäden und anderseits aber auch zu immateriellen Auswirkungen wie Vertrauensverlust der Bürger in staatliche Organe. So kann es beispielsweise zu Auftragsvergaben an Unternehmen kommen, obwohl sie teurere oder schlechtere Leistungen erbringen als solche Unternehmen, die bei einer objektiven und transparenten Ausschreibung ausgewählt würden. Die den Amtsträgern gewährten Vorteile werden in der Regel bei der Rechnungsstellung eingerechnet. Deshalb werden dann Leistungen abgerechnet, die entweder gar nicht oder nicht in dem ausgewiesenen Umfang erbracht wurden. Die finanziellen Lasten hat letztlich der Steuerzahler zu tragen. Dabei gilt, dass eine Ausnutzung öffentlicher Positionen zum privaten Vorteil gemeinwohlwidrig ist. [29]

Im Gesundheitswesen führt Korruption einerseits zu überhöhten Preisen und andererseits erschwert sie den Zugang zu medizinischen Leistungen. Weiterhin kann sie dazu führen, dass sich Therapieformen oder Medikamente etablieren, die objektiv betrachtet keine medizinisch optimale Behandlung darstellen. Sogar an Pflegepersonen während der Behandlung verabreichte Trinkgelder bestechen , wenn sie Vorteile bis hin zur Zwei-Klassen-Medizin verursachen können. In vielen Ländern gehört die Zahlung von Bestechungsgeldern in Krankenhäusern zum Alltag, um beispielsweise einen OP-Termin zu bekommen.

Generell führt Korruption dazu, dass die Leistungen von Organisationen in ihrem Umfang abnehmen oder qualitativ schlechter werden, die dafür zu entrichtenden Geldbeträge aber steigen. Nach Angaben der Weltbank muss durchschnittlich jeder Mensch rund sieben Prozent seiner Arbeitsleistung für Korruptionsschäden aufbringen.

Einen Sonderfall stellt die zwischenstaatliche Korruption dar, wobei auf der einen Seite der aktiv Korrupte und auf der anderen Seite sowohl passiver Partner, als auch Geschädigter nicht zur gleichen Jurisdiktion gehören. In solchen Fällen wird im Geltungsbereich des eigenen Gesetzes weder ein Beamter korrumpiert, noch der Staat geschädigt. Dieses Quasi-Outsourcing der Korruption wurde in Vorbereitung des Euros insbesondere in der BRD der 1990er praktiziert und hatte Kritik der OECD heraufbeschworen, zumal die damalige Kohl-Regierung die Korruption deutscher Konzerne in die Europäische Süderweiterung bewusst durch Steuererleichterungen mitfinanzierte. Neben den oben beschriebenen Schäden an deren Volkswirtschaften, müssen sich die Opferstaaten den Vorwurf gefallen lassen, nicht genug gegen Korruption vorzugehen.

Während sich also die nationale Korruption lediglich als Ungerechtigkeit im Wettbewerb zwischen großen und kleinen zeigt – liquide Unternehmen haben in Sachen Korruption einen klaren Wettbewerbsvorteil – insgesamt aber die Volkswirtschaft nicht nennenswert schwächt, so stellt die zwischenstaatliche Korruption eine Gefahr für juristisch unvorbereitete Volkswirtschaften (siehe Griechenland) dar, die in Freihandelszonen wie z. B. dem Europäischen Binnenmarkt vertraglich gebunden sind, auf jegliche protektionistische Gegenmaßnahme zugunsten ihrer Volkswirtschaft zu verzichten (Maastricht 1993).

Infolge der erheblichen rechtlichen Unterschiede bei der nationalen Bewertung bzw. Verfolgung von Korruption und dem damit verbundenen enormen Vermögen hat sich eine international geheim arbeitende Vermögensbewahrungs- und Consultingindustrie entwickelt. Diese Beratungsunternehmen und Offshoring -Anbieter dienen vorwiegend nicht dem Zweck der legalen Steueroptimierung oder Wirtschaftsberatung, sondern zur Umgehung von Vorschriften und einer Vielzahl krimineller Aktivitäten wie Geldwäsche und Korruption. Diese Unternehmen schaffen sich durch Nutzung von Steueroasen und Ausnutzung aller möglichen Lücken ihr eigenes Rechtssystem und betreiben zusätzlich massive Lobby-Arbeit zur Eröffnung neuer Schlupflöcher und zur Abschaffung von Straftatbeständen beziehungsweise Formvorschriften. [30]

Nach einer Schätzung des Internationalen Währungsfonds werden durch Korruption weltweit umgerechnet 1,3–1,75 Billionen Euro verschlungen. Das schwächt das globale Wirtschaftswachstum um ungefähr zwei Prozent. [31] In aktuellen Wirtschaftswachstums modellen gilt Korruption wie auch Geldwäsche als einer der langfristigen und nachhaltigen Wachstumsverhinderer. [32]

Gemäß Daten der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2014 schädigt Korruption die Wirtschaft in der Europäischen Union pro Jahr um 120 Milliarden Euro. Die Lage ist jedoch in den einzelnen Mitgliedsstaaten sehr unterschiedlich. Als Spitzenreiter unter den durch Korruption Geschädigten erweisen sich Griechenland, Italien, Kroatien, Zypern, Spanien und Bulgarien. [33] In Österreich fügte im Jahr 2014 Korruption der Wirtschaft einen Schaden von 27 Milliarden Euro zu und hemmte das Wirtschaftswachstum erheblich. Gleichzeitig rutschte die Republik Österreich auf den 16. Platz des Korruptionsindexes von Transparency International ab und wird dem Land bei der Korruptionsbekämpfung gehöriger Aufholbedarf bescheinigt. [34]

Während der IWF die globalen jährlichen Schäden durch Korruption auf rund 2000 Milliarden Dollar taxiert, kommt die OECD sogar auf den Betrag von 4000 Milliarden Dollar. [35] Im Jahr 2012 haben Schwellen- und Entwicklungsländer laut einer Studie durch Korruption, Geldwäsche und Handelsbetrug eine Billion Dollar verloren und wächst das Volumen illegaler Geldflüsse doppelt so schnell wie das Wirtschaftswachstum. [36]

Das Korruptionsdilemma

Der Vorteil des Korrumpierten ist meist nur ein Bruchteil des Schadens an der Organisation, die ihn beschäftigt oder beauftragt hat. [37] Dieser ist im Ausmaß eher mit dem Nutzen des Angreifers, also des aktiv Korrupten zu vergleichen. Gewinnorientierte Unternehmen sind daher darauf bedacht, die Korrumpierung ihrer Mitarbeiter zu verhindern. Es zeigt sich ein grundsätzliches Dilemma : Einerseits liegt es im Interesse der Unternehmen, die passive Korruption ihrer Mitarbeiter zu unterbinden, da diese sie schädigt. Andererseits möchten sie selbst in die aktive Korruption „investieren“, um sich gegenüber anderen Marktakteuren durchzusetzen und z. B. durch Bestechungsgelder lukrative Aufträge zu akquirieren.

Dieses Dilemma besteht nur dann nicht mehr, wenn Korruption ausnahmslos aller Unternehmen in diesem Markt effektiv unterbunden oder legal und flächendeckend praktiziert wird. Das Dilemma besteht also gerade darin, dass ein einzelnes Unternehmen in der Situation, in der alle anderen nicht korrumpieren, die höchsten Gewinne aus Korruption einfahren kann. Je weniger korrumpieren, desto größer der Marktanteil der Wenigen. Jedes einzelne Unternehmen hat also einen extrem hohen Anreiz zu korrumpieren, sei es um höhere Gewinne zu machen oder um nicht der einzige „Dumme“ zu sein, der nicht korrumpiert und deshalb aus dem Markt ausscheiden muss. Das Dilemma weist darauf hin, dass durch eine unvollständige Bekämpfung der Korruption, der erwünschte Qualitäts- und Preiswettbewerb auf dem Markt – im Extremfall durch ein einziges „schwarzes Schaf“ – gekippt werden kann.

Es weist aber auch den Weg zu einer weiteren Möglichkeit der Bekämpfung. Indem nämlich nicht moralisch an die Unternehmen appelliert wird, ihren Profit zu missachten, sondern indem ihr Profitstreben zur Bekämpfung der Korruption genutzt wird. Dies kann geschehen durch eine Änderung der Dilemmasituation selbst. Wenn Korruption bekämpft werden soll, müssen den Unternehmen auch Anreize geboten werden, dies tatsächlich auch umzusetzen. Hierzu werden in der Wissenschaft verschiedene Vorschläge diskutiert, z. B. die Einführung des Unternehmensstrafrechts in Deutschland oder die Umsetzung von Kronzeugenregelungen in Korruptionsfällen. Während es in den meisten europäischen Ländern schon ein Unternehmensstrafrecht gibt, wurde in Deutschland erst 2014 ein entsprechender Gesetzesvorschlag durch das Land Nordrhein-Westfalen eingebracht.

Manchmal wird behauptet, dieses Korruptionsdilemma bestehe bei öffentlichen Unternehmen nicht, da zum einen die Absicht der Subventionierung privater Unternehmen eine ebenso wichtige Rolle spielt wie die bloße eigene Gewinnerzielung und zum anderen der potentielle Konkurs durch eine Unterstützung der öffentlichen Hand abgewendet werden kann. Dies stimmt aber nicht vollständig. Tatsächlich haben öffentliche Unternehmen nur wenige Anreize, andere Unternehmen zu bestechen. Das gilt aber nicht für alle Mitarbeiter dieses Unternehmens. Wenn ein einzelner Mitarbeiter z. B. hohe Boni erhält für die Akquise von Aufträgen, dann hat dieser zwar einen Anreiz, dafür u. U. auch korrupte Mittel zu verwenden, ist aber als einzelner Angestellter in seinen finanziellen Möglichkeiten weitgehend eingeschränkt. Umgekehrt aber sind natürlich gerade öffentliche Unternehmen und deren Mitarbeiter in hohem Maße dafür anfällig, selbst bestochen zu werden. Gerade weil keine Gewinnerzielungsabsicht besteht, hat die Kontrolle über die effiziente Mittelverwendung, z. B. bei der Vergabe von Bauaufträgen, nicht dasselbe Ausmaß wie in privaten Unternehmen. Die Möglichkeiten für korrupte Akteure, sich durch Korruption Renten anzueignen, ist in solchen Unternehmen daher höher. Ein Argument für mehr öffentliche Unternehmen aus Gründen der Prävention passiver Korruption lässt sich daher nur schwer finden – ganz im Gegenteil zur aktiven Korruption, die traditionell eine Domäne der Privatwirtschaft ist.

Korruptionsbekämpfung

Polizeiliche Maßnahmen

Ihre Kenntnisse über Korruption können Hinweisgeber den Polizeibehörden als Strafanzeige oder anonym übermitteln. Nach dem Legalitätsprinzip muss die Polizei auch anonymen Anzeigen nachgehen. Durch die Anonymität können sich Wissensträger vor eventuellen Folgen ihrer Anzeige schützen.

Die Polizei Baden-Württemberg nutzt seit 2012 zur Korruptionsbekämpfung ein externes anonymes Hinweisgeberportal. [38] Die aktuelle Internet-Adresse wird auf der Homepage der Polizei Baden-Württemberg angegeben. Das System wird durch das Landeskriminalamt Baden-Württemberg betreut. Bei der Hinweisabgabe kann ein Hinweisgeber einen Postkasten einrichten. Über den Postkasten können dem Hinweisgeber Fragen gestellt werden. Das Hinweisaufkommen und die Verdachtsqualität soll durch eine wechselseitige anonyme Kommunikation mit dem Hinweisgeber gesteigert werden. Die Identität der Hinweisgeber ist nicht feststellbar.

Allgemeines

Damit keine Korruption stattfindet, muss nach der Prinzipal-Agent- Klient -Theorie entweder bei der Gewährung der Macht (Unterbindung der Prinzipal-Agent-Interaktion) oder beim Handel zwischen Agent und Klient (Unterbindung der Agent-Klient-Interaktion) eingegriffen werden. Um die Agent-Klient-Interaktion zu unterbinden, ist sie mit Strafe zu bedrohen, und mögliche Agent-Klient-Interaktionen sind transparent zu machen.

International wird versucht, durch dokumentierende Formvorschriften für Rechtsgeschäfte bei Liegenschaften, Unternehmenskapital oder Unternehmensanteilen, was zwar nicht spannend jedoch effektiv ist, das einfache und intransparente Verschieben von Kapital und die damit verbundene Verschleierung und Geldwäsche zu verhindern. In vielen Ländern müssen bestimmte Rechtsgeschäfte wie Veränderungen in Firmenstrukturen, Kapitalverschiebungen bei Unternehmen, Immobilien oder Firmenregistrierungen (- die für Geldwäsche, Verschleierung oder Korruption geeignet sein können) gerichtlich oder notariell protokolliert werden, um Scheingeschäfte , Fälschungen oder Rückdatierungen von Verträgen [39] zu verhindern.

Auch die vielfach vorgeschriebene Legitimationspflicht bei Bankgeschäften soll die Agent-Klient-Interaktionen transparent machen. In der internationalen Praxis werden aber Identifikationsverfahren, Identitätsprüfungen und diesbezügliche Vorschriften durch die Finanzdienstleister und Banken geflissentlich übersehen. [40] Vielmehr werden bankinterne Compliance-Einrichtungen angehalten, bei vorliegenden kriminellen Aktivitäten wegzuschauen bzw. diese zu verschleiern. [41]

Ein geeignetes Land ( Steueroase oder Offshoring [42] ) für die mit der Korruption verbundene Geldwäsche und Verschleierung hat am besten anonyme Gesellschaftsformen (z. B. British Trusts, Scottish Limited Partnerships oder US-Mantelgesellschaften), keinen Willen zur internationalen Kooperation und keine Formvorschriften, sodass die diesbezüglichen Unterlagen nicht öffentlich sind und auch rückwirkend verändert werden können. [43]

Die Einhaltung der zur Bekämpfung der Korruption vorgesehenen Dokumentations- und Formvorschriften bedingt die Mitarbeit staatlicher oder privatwirtschaftlicher Organe. Nur wenn diese Organe rechtlich und wirtschaftlich unabhängig vom korrupten Täter sind und diese Unabhängigkeit ausreichend abgesichert ist, können Korruption und die damit verbundenen Handlungen unterbunden werden. International gesehen sind diese gerichtlichen, behördlichen bzw. notariellen Organe oder auch Compliance-Abteilungen in Unternehmen oft schlecht bezahlt, weisungsgebunden, nicht (wirtschaftlich) unabhängig oder bewusst schlecht organisiert, um die Einhaltung der Bestimmungen nicht überwachen zu können. Ob es grundsätzlich positive Auswirkungen von Compliance-Abteilungen, die in der Unternehmensstruktur eingebettet sind, zur Verhinderung von rechtswidrigen, aber lukrativen Handlungen im Rahmen des Unternehmenszweckes geben kann, wird kontrovers diskutiert, denn Unternehmen maximieren grundsätzlich ihren Eigennutzen. [44] In vielen Ländern versuchen Unternehmerverbände, aber auch Politiker, die zur Korruptionsbekämpfung geeigneten Dokumentations- bzw. Formvorschriften als „wirtschaftsfeindlich“ zurückzudrängen. [45] Der Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz und der Basler Strafrechtler Mark Pieth weisen darauf hin, dass bei der Bekämpfung von Korruption aufgrund umfangreicher Lobbyarbeit nicht konsequent vorgegangen wird und effektive Dokumentationsvorschriften dadurch verhindert wurden. [46] Vielfach ist die Finanzindustrie zielgerichtet sehr damit befasst, Gesetzesänderungen und deren Folgen, auch in Bezug auf Steueroasen, in ihrem Sinn zu beeinflussen. [47]

Die Bekämpfung von Korruption fokussierte sich in Deutschland klassischerweise bislang vor allem auf die (straf-)rechtliche Perspektive. Immer mehr stellen jedoch auch andere Fachdisziplinen Überlegungen an, um der mannigfaltigen Korruption Einhalt zu gebieten. Durch internationale Übereinkommen versuchen die Vertragsstaaten, verpflichtende Strafrechtsbestimmungen zur Bekämpfung von Korruption zu schaffen. Transparency International gibt ein Corruption Fighters' Tool Kit heraus. [48] Massive Schwachstellen im Kampf gegen Korruption sind die fehlende Transparenz bei vielen Rechtsgeschäften, der Bankensektor und vor allem die Steueroasen. [27] Zur Korruptionsbekämpfung gehören aber nicht nur griffige gesetzliche Bestimmungen oder internationale Abkommen, vielmehr müssen die schon bestehenden Vorschriften wie zum Registerrecht, zu Formvorschriften bzw. die Legitimationspflicht korrekt und effektiv vollzogen werden. [49]

Beim Lobbyismus gibt es ähnliche Interaktionen wie die Agent-Klient-Interaktionen. Diese müssen jedoch nicht notwendigerweise in Korruption münden. Lobbycontrol ist ein Verein in Deutschland, der über Einflussnahme von Interessengruppen (Klient) auf Staatsorgane (Agent) berichtet.

Probleme

Korruptionsförderung

Korruption wird durch verschiedene Umstände gefördert oder ihre Bekämpfung behindert:

 • Das „Opfer“ erkennt die Korruption nicht oder kann sie nicht beweisen.
 • Es können zwei Arten der Korruption unterschieden werden: „Die erste hat eine Nähe zur Erpressung. Hier wird eine Machtstellung ausgenutzt, um Interaktionspartnern Sonderleistungen abzunötigen. Es handelt sich um Belastungskorruption. Sie ist vor allem in Entwicklungsländern weit verbreitet. Die zweite Art dominiert in entwickelten Rechtsstaaten wie Deutschland. Man kann sie als Entlastungskorruption kennzeichnen. Sie wird von den unmittelbar Beteiligten – wie ein Tausch – als vorteilhaft empfunden. Allerdings handelt es sich um einen Tausch zu Lasten Dritter. Entlastungskorruption ist immer mit einem Vertrauensbruch verbunden: Hier wird eine Delegationsbeziehung missbraucht, um ein illegales Einkommen zu generieren.“ [50]
 • „Die Einflussnahme der Politik auf Strafverfolgungsbehörden in Wirtschaftsverfahren gegen mächtige Personen, aber auch Einflussnahmen auf Verwaltungen, um Auftragsvergaben an bekannte und befreundete Unternehmer zu erreichen, sind in mehreren Strafverfahren belegt.“ [51]
 • „Politiker haben keinen Anreiz, Korruption zu bekämpfen. Sie wollen vielmehr gar nichts von dem Thema wissen. Auch das Unrechtsbewusstsein von Politikern ist nicht stark ausgeprägt. Im Gegenteil, manche halten ‚Provisionen' für einen legitimen Teil ihres Einkommens.“ [52]
 • „Politiker sind nicht nur resistent, sich selbst Korruptionsregeln zu geben und sich diesen zu unterwerfen, sie bewirken auch, dass so mancher gute Ansatz in der Verwaltung zunichte gemacht wurde. München und Frankfurt hatten die besten Korruptionsbekämpfungsstrategien. Diese haben jedoch fortwährend Korruptionsfälle zutage gefördert, so dass der Eindruck entstand, dass Frankfurt und München als einzige Städte Hochburgen der Korruption wären. Politikern, die den Anreiz haben, wieder gewählt zu werden, kann dann der Druck durch die öffentlichen Reaktionen zu stark werden, so dass sie für eine Änderung (Entschärfung) der Korruptionsstrategien plädieren.“ [53]
 • „… All dies nährt die Befürchtung, dass gerade in einer Zeit, in der ein Angriff der organisierten Kriminalität und der Wirtschaftskriminalität auf staatliche und wirtschaftliche Institutionen droht, die deutschen Strafverfolgungsbehörden nicht über die notwendige Handlungsfreiheit verfügen, um dieser für Deutschland neuartigen Form der Kriminalität entgegenzuwirken …“ [54]
 • Zur Frage „Wie unabhängig sind Staatsanwälte in Deutschland?“ siehe den gleichnamigen Vortrag von Dr. Winfried Maier, Richter am OLG München, Staatsanwalt a. D., Augsburg [55]
 • Kontrollorgane (z. B. Aufsichtsräte oder Justiz) gehören derselben Organisation an wie die Korrumpierten (z. B. Mitarbeiter, Manager oder Beamte), und sie decken einander.
 • Die Beteiligten haben kein Interesse am finanziellen Erfolg des Unternehmens, sondern vor allem am persönlichen Vorteil.
 • Auch die mit der Korruptionsbekämpfung beauftragten Staatsanwälte sind weisungsgebundene Beamte. Dabei sind die Weisungsgebenden (auch der Justizminister) nicht an die Schriftform gebunden. Oft sind Staatsanwalt schaften überlastet.
 • Die Korruption der Pharma industrie an niedergelassene Ärzte durch Anwendungsbeobachtungen und ähnlichem, ist nicht strafbar – bei Klinikärzten dagegen schon.
 • Journalisten dürfen Presserabatte entgegennehmen, wobei sich Journalistenverbände entsprechend dem Pressekodex zu bestimmten Regeln verpflichten.
 • Die Korruptionskriminalität ist aufgrund einer auf Konspiration angelegten Täter-Täter-Beziehung von einer hohen Dunkelziffer geprägt.

Der CPI – „Empfindungen oder Erfahrungen“

Seit 1995 gibt die Nichtregierungsorganisation (NGO) Transparency International alljährlich den Korruptionswahrnehmungsindex (Corruption Perceptions Index, CPI) heraus. Dieser Korruptionsindex will das Ausmaß der Wahrnehmung von Korruption in verschiedenen Ländern der Erde darstellen. Er entfaltet mittlerweile eine breite Wirkung in der Öffentlichkeit, die somit für das globale Problem der Korruption sensibilisiert wird. [56]

Das Ausmaß der Korruption in einem Land ist nicht mit wirtschaftswissenschaftlichen Methoden einzugrenzen. Deshalb zieht sich der CPI notgedrungen auf die Einschätzung von Beteiligten innerhalb der Klientelwirtschaft zurück, wobei lediglich deren subjektive „Wahrnehmung“ (engl. „perception“) im Sinne von „Empfindung“ im Gegensatz zur definitiven (und mutigen) „Feststellung“ (engl. „experience, detection, identification, diagnosis…“) von Korruption im eigenen Land mittels Umfragen gesammelt wird.

Das Ergebnis solcher Umfragen ist aber weit mehr von der Psychologie des eigenen wirtschaftlichen Erfolgs des Befragten abhängig [56] und eher selten von seinem Mut, Korruption zuzugeben. So ist es nicht verwunderlich, dass in sog. Exportländern die Korruption kaum (als schädlich) wahrgenommen wird, wo oft die effiziente Akquisition von Staatsaufträgen traditionell durch hochentwickelte und wegen ihrer gewaltigen Schattenwirtschaften äußerst liquide Klientelnetzwerke gesichert werden. Offensichtlich überwiegt in diesen Fällen der Nutzen für (fast) alle.

Begünstigt wird die nationale „CPI-Befindlichkeit“, wenn das betreffende Land hoch industrialisiert ist, wo ein wesentlicher Anteil der Gesellschaft unselbständiger Erwerbstätigkeit nachgeht und deshalb die Aktivitäten innerhalb der Klientelnetzwerke gar nicht wahrnehmen kann. Einen noch günstigeren Einfluss auf den CPI übt eine nationalistische Gesetzgebung aus, die einerseits die Korruption im Inland in einem vorgegebenen Maße kontrolliert, sie aber andererseits explizit straffrei ausgehen lässt, wenn sie sich ausschließlich gegen andere Volkswirtschaften richtet. Solcher Art Ermächtigungsgesetze für die eigene Privatwirtschaft sind besonders katastrophal, wenn sie – wie nach der EWG-Süderweiterung 1981/86 und dem EG-Binnenmarkt 1993 in Deutschland geschehen – durch milliardenschwere Steuersubventionen vom Staat co-finanziert werden.

Insofern berücksichtigt der CPI weder die tatsächlich „gemessene“ Korruption noch die kriminelle Energie in den Exportländern. Stattdessen stellt er lediglich einen Wahrnehmungsindex des entstandenen Schadens in den Opferländern dar, nicht aber, wie oft falsch zitiert, das Ausmaß der „nationalen“ Korruption. Wie könnte er auch? Schließlich ist Korruption in einer globalisierten Welt ja „international“. Siehe dazu 1977 Foreign Corrupt Practices Act , 1999 OECD Anti-Bribery Convention, 2005 United Nations Convention against Corruption . [56]

Instrumente der Korruptionsbekämpfung

In deutschen Großstädten werden zunehmend Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften gegen Korruption ins Leben gerufen – dies vor dem Hintergrund, dass die Korruptionsbekämpfung ein extrem kompliziertes Unterfangen ist, das eine Bündelung von Ressourcen und Kompetenzen erfordert. Die Staatsanwaltschaft München I unterhält die zurzeit größte Anti-Korruptionsabteilung in Deutschland. Sie hat der Öffentlichen Hand, ua der Stadtverwaltung München , von 1994 bis 2004 zur Realisierung von 46 Mio. EUR Schadensersatz verholfen – ein Ausmaß, welches insoweit indes nur das Hellfeld von Korruption dokumentiert; der tatsächliche Schaden (inkl. Dunkelfeld ) geht vermutlich weit darüber hinaus. [52]

Ihre Kenntnisse von Fällen der Korruption können Hinweisgeber den Strafverfolgungsbehörden als Strafanzeige übermitteln. Dies kann auch anonym erfolgen, da nach dem Legalitätsprinzip die Polizei auch anonymen Anzeigen nachgehen muss. Mit einer anonymen Anzeige können sich Wissensträger vor eventuellen Folgen ihrer Anzeige schützen.

Im Bereich der privaten Unternehmen werden zunehmend wettbewerbsneutrale Selbstverpflichtungen einzelner Branchen (z. B. in der Bauindustrie) initiiert. Diese setzen sich das kollektive Ziel, der Korruption im Zuge eines umfassenden Ethik-Managements eine Absage zu erteilen. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt die Etablierung einer Compliance -Kultur innerhalb eines Unternehmens.

Auch die Wirtschaftsethik / Unternehmensethik befasst sich in neuerer Zeit speziell mit Optionen der Korruptionsprävention und -bekämpfung. Als Beispiel ist insoweit die wissenschaftliche Publikation von Pies und andere zu nennen. [57]

Nicht zuletzt gibt es auch für die öffentliche Verwaltung Ansätze eines expliziten Anti-Korruptionsmanagements. Auf dieser Ebene getroffene Maßnahmen zur Korruptionsprävention wurden seit Inkrafttreten der Richtlinie der Bundesregierung zur Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung [58] in deutschen Bundesbehörden implementiert. [59] Grundlagen aus Sicht der Verwaltungsethik liefert etwa das Werk von Thomas Faust Organisationskultur und Ethik. Perspektiven für öffentliche Verwaltungen . [60]

Mögliche Instrumente der Korruptionsbekämpfung in der öffentlichen Verwaltung sind beispielsweise Risikoanalysen für Korruption oder Schwachstellenanalysen für Korruption . [59]

Internationale Übereinkommen

In Anlehnung an den Foreign Corrupt Practices Act der USA hat die Internationale Handelskammer (ICC) 1977 als Vertretung der Weltwirtschaft erstmals einen umfassenden Bericht über Korruption im Geschäftsverkehr mit Handlungsempfehlungen veröffentlicht. Der Bericht rief internationale Organisationen und nationale Regierungen dazu auf, das Thema auf ihre Agenda zu setzen. Heute gibt es eine Reihe internationaler Übereinkommen, die gegen Korruption und Bestechung wirken sollen.

OECD Konvention gegen die Bestechung ausländischer Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr

Es handelt sich um ein internationales Abkommen, das die Vertragsstaaten verpflichtet, die Bestechung ausländischer Amtsträger unter Strafe zu stellen. Die Konvention wurde am 17. Dezember 1997 zur Unterzeichnung aufgelegt. Der Konvention beigetreten sind. Mittlerweile sind alle 34 OECD-Mitglieder, sowie die 7 Nicht-Mitglieder – Argentinien, Brasilien, Bulgarien, Kolumbien, Lettland, Russland und Südafrika. [61]

Das Übereinkommen dient dem Schutz offener und wettbewerblich strukturierter Märkte vor den negativen Auswirkungen der Korruption und sieht zu diesem Zweck die Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr mit den Mitteln des Strafrechts vor.

In Deutschland erfolgte die Umsetzung mit dem IntBestG vom 10. September 1998.

Strafrechtsübereinkommen über Korruption des Europarats

Das Strafrechtsübereinkommen über Korruption vom 17. Dezember 1997 des Europarates trat am 1. Juli 2002 in Kraft. Es beinhaltet weitergehende Forderungen zur Korruptionsbekämpfung. Die Konvention wurde von Deutschland am 1. September 2017 und von Österreich am 1. Januar 2014 ratifiziert. [62]

Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption

Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption

Das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption (UNCAC) ist am 16. September 2005 in Kraft getreten.

Österreich hat diese Konvention am 11. Januar 2006 ratifiziert.

In der Schweiz wurde nach der Unterzeichnung am 10. Dezember 2003 die parlamentarische Behandlung der Konvention am 21. September 2007 mit einer Botschaft des Bundesrates eingeleitet. Die Ratifizierung erfolgte am 24. September 2009 vorbehaltlos.

Deutschland hat die Konvention am 9. Dezember 2003 unterzeichnet. Wegen fehlender strafrechtlicher Vorschriften gegen Abgeordnetenbestechung ( § 108e StGB aF) konnte diese jedoch lange nicht ratifiziert werden. Erst am 21. Februar 2014 verabschiedete der Bundestag in Zweiter und Dritter Lesung ein Gesetz zur Verschärfung der Regeln gegen die Abgeordneten bestechung , [63] welches am 1. September 2014 in Kraft getreten ist. [64] Am 25. September 2014 stimmte der Bundestag einstimmig für die Ratifizierung, [65] am 10. Oktober 2014 stimmte der Bundesrat zu. [66] Die Ratifikation erfolgte am 12. November 2014, sodass das Übereinkommen am 12. Dezember 2014 für Deutschland, als eines der weltweit letzten Länder, in Kraft trat (Art. 68 Abs. 2 des Übereinkommens [67] ).

Beispiele für Korruptionsfälle

Korruption nach Staaten

Allgemeine Fälle

Spezielle Fälle

Historisch ältere Fälle

Personen

Antikorruptionsinstitutionen

Kommissionen

Akademien

Institute

Organisationen

Anti-Korruptionsbehörden

Rechtliche Institutionen

Siehe auch

Literatur

 • Elmar Altvater : Privatisierung und Korruption. Zur Kriminologie von Globalisierung, Neoliberalismus und Finanzkrise. Libri.de, Hamburg 2009, ISBN 978-3-939594-02-2 .
 • Ioannis Androulakis: Die Globalisierung der Korruptionsbekämpfung. Eine Untersuchung zur Entstehung, zum Inhalt und zu den Auswirkungen des internationalen Korruptionsstrafrechts unter Berücksichtigung der sozialökonomischen Hintergründe. Nomos Verlag, Baden-Baden 2007, ISBN 978-3-8329-2396-9 .
 • Hans Herbert von Arnim (Hrsg.): Defizite in der Korruptionsbekämpfung und der Korruptionsforschung. Beiträge auf der 9. Speyerer Demokratietagung vom 26. und 27. Oktober 2006 an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer (= Schriftenreihe der Hochschule Speyer. Band 199). Duncker & Humblot, Berlin 2009, ISBN 978-3-428-13242-3 .
 • Britta Bannenberg , Wolfgang Schaupensteiner: Korruption in Deutschland. CH Beck, München 2004, ISBN 3-406-54818-0 .
 • Uwe Bekemann: Kommunale Korruptionsbekämpfung. Deutscher Gemeindeverlag Kohlhammer, Stuttgart 2007, ISBN 978-3-555-01389-3 .
 • Hartmut Berghoff : Von der Exportförderung zur Straftat. Die Kriminalisierung der Auslandskorruption in der Bundesrepublik Deutschland seit 1990. In: Zeithistorische Forschungen . Band 17, 2020, S. 91–115.
 • Hans-Eugen Bühler, Olaf Simons: Die blendenden Geschäfte des Matthias Lackas . Korruptionsermittlungen in der Verlagswelt des Dritten Reichs. Verlag Pierre Marteau, Köln 2004, ISBN 3-00-013343-7 .
 • Bundeskriminalamt: Korruption Lagebild 2011. Wiesbaden(Dezember) 2012.
 • Christian Caracas: Verantwortlichkeit in internationalen Konzernstrukturen nach § 130 OWiG – Am Beispiel der im Ausland straflosen Bestechung im geschäftlichen Verkehr. Nomos Verlag, Baden-Baden 2014, ISBN 978-3-8487-0992-2 .
 • Jens Claussen: Compliance- oder Integrity-Management – Maßnahmen gegen Korruption in Unternehmen. Metropolis-Verlag, Marburg 2011, ISBN 978-3-89518-871-8 .
 • Dieter Dölling (Hrsg.): Handbuch der Korruptionsprävention. Beck, München 2007, ISBN 978-3-406-52296-3 .
 • Jens Ivo Engels :
  • Die Geschichte der Korruption. Von der Frühen Neuzeit bis ins 20. Jahrhundert. S. Fischer, Frankfurt am Main 2014, ISBN 978-3-10-002225-7 .
  • Alles nur gekauft? Korruption in der Bundesrepublik seit 1949. wbg Theiss, 2019, ISBN 9783806240238 . [68]
 • Thomas Faust : Compliance und Korruptionsbekämpfung. BOD, Norderstedt 2015, ISBN 978-3-7347-7125-5 .
 • Raymond Fisman, Edward Miguel: Economic Gangsters. Korruption und Kriminalität in der Wirtschaft. Campus Verlag, Frankfurt am Main 2009, ISBN 978-3-593-38973-8 .
 • Ernesto Garzón Valdés: Korruption – Zur systemischen Relativität eines universalen Phänomens. In: Harald Bluhm, Karsten Fischer (Hrsg.): Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit der Macht. Theorien politischer Korruption. Nomos, Baden-Baden 2002, ISBN 3-7890-8271-6 , S. 115–138.
 • Niels Grüne, Simona Slanička : Korruption. historische Annäherungen an eine Grundfigur politischer Kommunikation. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2010, ISBN 978-3-525-35850-4 .
 • Christian Höffling: Korruption als soziale Beziehung. Leske + Budrich, Opladen 2002, ISBN 3-8100-3382-0 .
 • Uwe Holtz , Manfred Kulessa (Hrsg.): Korruption als Entwicklungshindernis. Läßt sich Korruption durch rechtliche Rahmen in Deutschland unterbinden? 4 Bände. Deutsche Kommission Justitia et Pax , Bonn 1995, DNB 96791258X .
 • Leslie Holmes: Korruption: Was sie anrichtet und wie wir sie bekämpfen können. Reclam, Ditzingen 2017, ISBN 978-3-15020475-7 .
 • Stephan A. Jansen , Birger Priddat (Hrsg.): Korruption. Unaufgeklärter Kapitalismus – Multidisziplinäre Perspektiven zu Funktionen und Folgen von Korruption. VS-Verlag, Wiesbaden 2005, ISBN 3-531-14561-4 .
 • Birger Priddat , Michael Schmid (Hrsg.): Korruption als Ordnung zweiter Art. VS-Verlag, Wiesbaden 2011.
 • Thomas Kliche , Stephanie Thiel (Hrsg.): Korruption. Forschungsstand, Prävention, Probleme. Pabst Science Publishers, Lengerich 2011, ISBN 978-3-89967-694-5 .
 • Christoph Niehus: Korruption und Unternehmensführung. 2. Auflage. Verlag Metropolis, Marburg 2007, ISBN 978-3-89518-578-6 .
 • Jürgen Roth , Rainer Nübel, Rainer Fromm : „Anklage unerwünscht“ – Korruption und Willkür in der deutschen Justiz. Eichborn-Verlag, Frankfurt 2007, ISBN 978-3-8218-5667-4 .
 • Akatshi Schilling, Uwe Dolata (Hrsg.): Korruption im Wirtschaftssystem Deutschland. Jeder Mensch hat seinen Preis. R. Mankau Verlag, Murnau 2004, ISBN 3-9809565-0-4 .
 • Jan Sprafke: Korruption, Strafrecht und Compliance. Untersuchungen und Reformvorschläge zu § 299 StGB. Logos Verlag, Berlin 2010, ISBN 978-3-8325-2398-5 .
 • Carsten Stark : Korruptionsprävention. Klassische und ganzheitliche Ansätze. Springer-Gabler, Wiesbaden 2017, ISBN 978-3-658-06313-9 .
 • Werner Vahlenkamp, Ina Knauß: Korruption – ein unscharfes Phänomen als Gegenstand zielgerichteter Prävention. Ergebnisse eines Forschungsberichtes des Bundeskriminalamtes. Wiesbaden 1995, DNB 945748167 .

Weblinks

Commons : Korruption – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Korruption – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Literatur:

Statistiken:

Korruptionsbekämpfung:

Ethik, Organisationen:

Einzelnachweise

 1. Arnold A. Rogow , Harold Dwight Lasswell : Power Corruption and Rectitude. Prentice-Hall Englewood Cliffs , New Jersey 1963, S. 132–133. Wörtlich: “ A corrupt act violates responsibility toward at least one system of public or civic order and is in fact incompatible with (destructive of) any such system. A system of public or civic order exalts common interest over special interest; violations of the common interesst for special advantage are corrupt.
 2. Der Habsburger Effekt. Wie das untergegangene Großreich auch heute noch das Verhältnis der Bürger zu ihren staatlichen Institutionen prägt. , vgl. auch Sascha O. Becker, Katrin Boeckh, Christa Hainz, Ludger Woessmann: The Empire Is Dead, Long Live the Empire! Long-Run Persistence of Trust and Corruption in the Bureaucracy. In: The Economic Journal. Volume 126, Nr. 590, Februar 2016, S. 40–74.
 3. a b c Verhütung und Bekämpfung von Korruption in der öffentlichen Verwaltung. Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales, zugleich im Namen der Ministerpräsidentin und aller Landesministerien vom 20. August 2014.
 4. Landeskriminalamt Baden-Württemberg: Jahresbericht 2014, Korruptionskriminalität . S.   18, 19 ( polizei-bw.de [PDF]).
 5. BKA Korruption Lagebild 2011, S. 5).
 6. Korruption. Bundeskriminalamt, abgerufen am 17. Mai 2020 .
 7. FAQs on corruption. 5. März 2012, abgerufen am 16. Dezember 2012 . (englisch)
 8. Transparency International Deutschland eV: Was ist Korruption? Abgerufen am 24. April 2020 .
 9. Lukas Achathaler, Domenica Hofmann, Matthias Pazmandy: Korruptionsbekämpfung als globale Herausforderung: Beiträge aus Praxis und Wissenschaft . Springer-Verlag, 2011, ISBN 978-3-531-93305-4 ( com.ph [abgerufen am 24. April 2020]).
 10. Wilhelm Busch: Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's gänzlich ungeniert.
 11. Korruptionsindex von Transparency International 2015 , zuletzt abgerufen am 27. Januar 2016.
 12. Vgl. Marcus Theurer: Korruption so schlimm wie Terrorismus , in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12. Mai 2016.
 13. Vgl. ua Easterly, William (2005): National policies and economic growth: A reappraisal , in: Philippe Aghion, Steven Durlauf (eds.), Handbook of Economic Growth, Elsevier, ch. 15; Jürgen Stark: Zur Bedeutung von Institutionen in der wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklung in öffentl. Antrittsvorlesung an der Eberhard Karls Universität zu Tübingen am 1. Juni 2005; Sebastian Buckup: Wirtschaftswachstum: Ein Schlüssel zu mehr Produktivität in Die Zeit vom 20. August 2015.
 14. a b Bundeskriminalamt, 65137 Wiesbaden (Hrsg.): Korruption, Bundeslagebild 2019 . Wiesbaden Oktober 2020, S.   1–29 .
 15. So erstmals im Lagebild 2002 Korruption, S. 5; s. auch Lagebild 2011, S. 5.
 16. Britta Bannenberg: Korruption in Deutschland: Empirische Ergebnisse zur Korruption. In: BKA-Forschungsreihe. Band 22, 2002, S. 28.
 17. Zu den Korruptionsarten vgl. Britta Bannenberg: Korruption in Deutschland und ihre strafrechtliche Kontrolle. Eine kriminologisch-strafrechtliche Analyse. Luchterhand, Neuwied 2002, ISBN 3-472-05159-0 , S. 111 ff.
 18. Es sind sogenannte Begleitdelikte, s. BKA Lagebild 2011 Korruption, S. 7.
 19. BGH, Urteil vom 9. Mai 2006 , Az. 5 StR 453/05, Volltext.
 20. insbesondere durch das Korruptionsbekämpfungsgesetz vom 13. August 1997, BGBl. I S. 2038.
 21. Andreas Vogel: Sommerfeld muss Mandat abgeben: Bundesgerichtshof lehnt Revision ab / Urteil wegen Bestechlichkeit damit rechtskräftig. In: Märkische Allgemeine. 19. Oktober 2007.
 22. Ämterpatronage ( Memento vom 10. April 2005 im Internet Archive )
 23. Die Art der Vorteile und deren Häufigkeit in vH, auch die der Geberseite, stammen aus dem Bundeslagebild 2011 Korruption des BKA, S. 16 f.; die Beispiele in der vorherigen Version der Vorteile auf der Nehmerseite wurden beibehalten bzw. ergänzt.
 24. s. auch VW-Verfahren: Prozess der Peinlichkeiten. auf: Spiegel online. 20. Dezember 2007.
 25. Lagebild, S. 18.
 26. Europarat bemängelt Deutschlands Kampf gegen Korruption , erschienen am 10. Mai 2021 auf zeit.de , abgerufen am 5. Juni 2021.
 27. a b Eric Frey: Transparency-Gründer: Bürger nehmen Korruption nicht mehr hin. In: Der Standard. 18. Juli 2016.
 28. Vgl. Werner J. Marti: Gift und Lebenselixier In: NZZ. 18. Jänner 2017.
 29. Hans Herbert von Arnim: Korruption, Netzwerke in Politik, Ämtern und Wirtschaft. Droemer Knaur, München 2003, ISBN 3-426-77683-9 , S. 24.
 30. Bastian Obermayer, Frederik Obermaier: Panama Papers. KiWi-Paperback, 2016, ISBN 978-3-462-05002-8 , S. 308 ff.
 31. Was Korruption und Geldwäsche die Welt kosten In: Süddeutsche Zeitung 12. Mai 2016 (abgerufen am 19. Februar 2018)
 32. William Easterly: National policies and economic growth: A reappraisal. In: Philippe Aghion, Steven Durlauf (Hrsg.): Handbook of Economic Growth. Elsevier, 2005, S. 15.
 33. vgl. Thomas Mayer: Korruption blüht in EU-Krisenländern. In: Der Standard. 3. Februar 2014; Korruption kostet Europa 120 Milliarden pro Jahr. In: Die Welt. 3. Februar 2014.
 34. Korruption kostet Österreich 27 Milliarden. In: Der Standard. 16. März 2012.
 35. Korruption so schlimm wie Terrorismus. In: FAZ. 13. Mai 2016, S. 17.
 36. Eine Billion geht im Kampf gegen Korruption verloren. In: Die Welt. 16. Dezember 2014.
 37. Beispiel Siemens-Enelpower-Skandal: Siemens zahlt 3,5 Mio. € Schmiergeld, um in Italien einen Staatsauftrag im Umfang über 206 Mio. € zu erhalten.
 38. Anonymes Hinweisgeberportal . Landeskriminalamt Baden-Württemberg. Abgerufen am 15. Februar 2019.
 39. laut Florian Klenk, Josef Redl: Die große Offshore-Schau. In: Der Falter. 6. April 2016, S. 16, gibt es z. B. bei der Preisliste vom Rechtsdienstleister Mossack Foseca in Panama für die Rückdatierung von Verträgen einen Tarif von 8,75 Dollar pro Monat.
 40. Vgl. dazu ausführlich Bastian Obermayer, Frederik Obermaier: Panama Papers (2016), S. 316ff.
 41. Vgl. Markus Mayr, Alexander Mühlauer "Geldwäsche? Na und!" in SZ vom 9. Februar 2017.
 42. Hier liegen die Offshore-Gelder auf der Welt. In: FAZ. 7. April 2016, S. 19.
 43. Jan Dams, Ileana Grabitz , Martin Lutz, Karsten Seibel, Nina Trentmann: Vergesst Panama - hier wird wirklich Geld gewaschen. In: Die Welt. 13. April 2016.
 44. vgl. z. B. Stefan Hülshörster, Dirk Mirow (Hrsg.): Deutsche Beratung bei Rechts- und Justizreform im Ausland. 2012; Christin Emrich: Interkulturelles Marketing-Management. 2014, S. 356; Felix Brodbeck: Grundüberzeugungen orientieren sich an Maximierung von Eigennutz. In: Absatzwirtschaft. 10/2013, 27. September 2013.
 45. siehe Philip Faigle: Wir zerütten den Rechtsstaat. In: Die Zeit. 18. April 2016.
 46. Vgl. Rene Höltschi "Stiglitz und Pieth fordern Isolierung von Steueroasen" in NZZ vom 15. November 2016.
 47. Frederik Obermaier, Bastian Obermayer: "Finanzkontrolle auf luxemburgisch" in SZ vom 14. März 2017.
 48. Corruption Fighters' Tool Kit. In: transparency.org. Abgerufen am 21. August 2012 .
 49. Vgl. Martin Hilti (Geschäftsführer von Transparency International Schweiz) im Interview mit K. Wolfensberger "Gegen Korruption reichen Gesetze allein nicht" in 20 Minuten (CH) vom 5. April 2016.
 50. Ingo Pies : Wie bekämpft man Korruption? Lektionen der Wirtschafts- und Unternehmensethik für eine ‚Ordnungspolitik zweiter Ordnung'. wvb Wiss. Verlag, Berlin 2008, ISBN 978-3-86573-359-7 , S. 47.
 51. Britta Bannenberg: Korruption in Deutschland und ihre strafrechtliche Kontrolle. Luchterhand, Neuwied 2002, ISBN 3-472-05159-0 , S. 334.
 52. a b Gespräch mit Dr. Regina Sieh (Staatsanwaltschaft München). In: Ingo Pies, Peter Sass, Henry Meyer zu Schwabedissen: Wirtschaftsethik-Studie Nr. 2005–2 : Prävention von Wirtschaftskriminalität: Zur Theorie und Praxis der Korruptionsbekämpfung. S. 254f. (online auf: wcms.uzi.uni-halle.de )
 53. Gespräch mit Birgitt Collisi (Dt. Städtetag). In: Ingo Pies, Peter Sass, Henry Meyer zu Schwabedissen: Wirtschaftsethik-Studie Nr. 2005–2 : Prävention von Wirtschaftskriminalität: Zur Theorie und Praxis der Korruptionsbekämpfung. S. 241–243. (online auf: wcms.uzi.uni-halle.de )
 54. Raoul Muhm, Lehrbuch LMU, Der unabhängige Staatsanwalt – das italienische Modell. In: Rechtsphilosophische Hefte. Nr. 6 (Prinzipien des Rechts), 1996, S. 55 ff.
 55. Winfried Maier: Vortrag anlässlich der 6. Speyerer Demokratietagung der Hochschule Speyer zum Thema „Korruption in Politik und Verwaltung“ am 24. und 25. Oktober 2002. ( Memento vom 6. März 2005 im Internet Archive ) Augsburg 2002. (PDF; 21 kB)
 56. a b c paperroom.ipsa.org
 57. Ingo Pies, Peter Sass, Henry Meyer zu Schwabedissen: Wirtschaftsethik-Studie Nr. 2005–2 : Prävention von Wirtschaftskriminalität: Zur Theorie und Praxis der Korruptionsbekämpfung. (online auf: wcms.uzi.uni-halle.de )
 58. Bundesministerium des Innern: Richtlinie der Bundesregierung zur Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung. RKI, 30. Juli 2004, abgerufen am 20. Januar 2020 .
 59. a b Carsten Stark (Hrsg.): Korruptionsprävention. Klassische und ganzheitliche Ansätze . 1. Auflage. Springer, Gabler, Wiesbaden 2017, ISBN 978-3-658-06313-9 .
 60. Thomas Faust: Organisationskultur und Ethik. Perspektiven für öffentliche Verwaltungen - . Tenea, Berlin 2003, ISBN 3-86504-032-2 (Kurzrezension: Faust, Thomas: Organisationskultur und Ethik: Perspektiven für öffentliche Verwaltungen. Berlin 2003 ).
 61. Konvention gegen die Bestechung ausländischer Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr. OECD, abgerufen am 22. Februar 2020 .
 62. Unterschriften und Ratifikationsstand des Vertrags 173. Europarat , abgerufen am 13. August 2019 .
 63. Deutscher Bundestag: Erweiterung des Straftatbestandes der Abgeordnetenbestechung (PDF-Dokument)
 64. Artikel 1 und 6 des Achtundvierzigsten Strafrechtsänderungsgesetzes
 65. Deutschland ratifiziert UN-Regeln gegen Korruption , abgerufen am 26. September 2014.
 66. Bundesrat stimmt Übereinkommen gegen Korruption zu , abgerufen am 13. Oktober 2014.
 67. BGBl. 2015 II S. 140
 68. Interview mit Prof. Engels , Die Zeit 3/2021.