Narkotikabrott

Från Wikipedia, den fria encyklopedin
Hoppa till navigation Hoppa till sökning
Droger som hittades på ett panamanskt motorfartyg

Begreppet narkotikabrott är inte exakt definierat. EU: s narkotikahandlingsplan (2005-2008) [1] föreskrev att i Europeiska unionen , som en del av intensifieringen av arbetet med att förebygga narkotikabrott 2007, en gemensam definition av "narkotikarelaterade" ( engelska etablerade läkemedelsrelaterade brott) borde vara. [2] Europeiska unionens råd förföljde redan denna avsikt i den tidigare narkotikahandlingsplanen (2000-2004). År 2007 publicerade European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction en definition. Det finns dock fortfarande ingen officiell definition av EU .

uttryck

Definitioner

Begreppet narkotikabrott definieras mycket annorlunda inom de olika vetenskapliga disciplinerna och av experter. Enligt definitionen av Duden är narkotikarelaterad brottslighet totalt antal kriminella handlingar som begås under påverkan av droger och narkotikarelaterad brottslighet är brott som är relaterat till eller under påverkan av droger.

År 2007 utvecklade European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction i Lissabon en definition av narkotikarelaterad brottslighet för EU. [3] Hon noterade att varje försök att skapa en standarddefinition för ett så komplext fenomen som narkotikabrott är oundvikligen reducerande. Den drog också bland annat slutsatsen att en tydlig definition av narkotikarelaterad brottslighet är nödvändig för att en bedömning ska kunna göras.

Enligt definitionen som publicerats av European Observatory kan narkotikarelaterad brottslighet delas in i följande fyra kategorier:

 • Psykofarmakologiska brott: brott begångna under påverkan av psykoaktiva ämnen till följd av akut eller kronisk konsumtion.
 • Brott för ekonomiska begränsningar: brott som används för att få pengar (eller droger) för droganvändning.
 • Systembrott: brott som begås i samband med olagliga narkotikamarknader och som har samband med narkotikahandel och narkotikamissbruk.
 • Överträdelser av narkotikalag: Brott som bryter mot narkotikalagstiftning (och andra relaterade lagar).

Avgränsning

I tysktalande länder används ofta begreppet narkotikabrott i samma sammanhang som ordet narkotikabrott . Dessutom, alltmer, det direkta tillägget av narkotikabrott, drogrelaterad brottslighet som omfattas av termen narkotikarelaterad brottslighet.

Polisen i Tyskland under begreppet narkotikabrott [4] : S. 15.Alla brott enligt narkotikalagen (BtMG) samt rån för att erhålla narkotika, stöld av narkotika från apotek, medicinsk praxis, sjukhus, från tillverkare och grossister, stöld av receptblanketter och förfalskning för att få narkotika. Enligt polisens brottsstatistik omfattar direktupphandlingsbrott [4] i Tyskland brott mot rån för att få narkotika, stöld av narkotika från apotek, läkarkontor, sjukhus, från tillverkare och grossister, stöld av receptblanketter och förfalskning för att få narkotika.

Det tyska förbundskriminalpolisen skiljer mellan tre typer av narkotikarelaterad brottslighet: [5]

 • Konsumtionsrelaterade brott - Allmänna överträdelser av narkotikalagen (BtMG) = brott enligt 29 § BtMG, som omfattar innehav, förvärv och leverans av BtM samt liknande brott.
 • Handelsbrott - brott mot illegal handel med och smuggling av narkotika enligt 29 § BtMG samt brott mot illegal import av BtM enligt 30 § 1 § 4 BtMG.
 • Andra kränkningar - Olaglig odling av BtM (29 § 1 § 1 BtMG), BtM -odling, tillverkning och handel som medlem i ett gäng (30 § 1 § 1, 30 a), tillhandahållande av medel eller liknande tillgångar ( 29 §, stycke 1, nr 13), reklam för BtM (29 §, stycke 1, nr 8), leverans, administration eller frisläppande av BtM till minderåriga (29a §, stycke 1, nr 1, eventuellt § 30 st. . 1 nr. 2), som vårdslöst orsakar en annans död genom att leverera, administrera eller släppa BtM för direkt konsumtion (30 § punkt 1 nr 3), olagligt recept och administration av läkare (29 § punkt 1 nr 6) och olaglig handel med eller produktion, försäljning, innehav av BtM i inte små mängder (§ 29 a stycke 1 nr 2).

Detta så kallade narkotikabrott betraktas av vissa representanter för samhällsvetenskaplig missbruksforskning som ett brottsfritt offer . [6]

Jargong i läkemedelsmiljön

Genom åren har drogscenen utvecklat ett eget språk, som särskilt påverkades av ungdomens subkulturer på 1960 -talet och den ökade kriminaliseringen av narkotikamissbrukare. Scenuttrycken, varav många kommer från engelska, har en "teknisk språklig karaktär". Med drogjargong isolerar scenmedlemmar sig från omvärlden (t.ex. icke-användare, föräldrar, polis). Scenspråket kompletterar eller ersätter det vardagliga språket i läkemedelsmiljön.

berättelse

Opiumrökning 1874
Morfinsmuggling, 1921

Människor har använt droger av olika anledningar i tiotusentals år. Det fanns bevis för kritiska åsikter om konsumtion av enskilda droger även i förkristen tid (t.ex. förbudet mot bacchanalia av den romerska senaten ). Berusningsmedel som användes i en kultur för religiösa handlingar eller medicinsk behandling var inte tillåtna i andra sociala kulturer samtidigt.

I Tyskland reglerade en livsmedelslagstiftning hanteringen av droger redan på 1500 -talet. År 1516 föreskrev den bayerska renhetslagen att den mycket giftiga och hallucinogena växten henbane inte längre kunde läggas till tyskt öl. Det fanns också förbud i andra länder, till exempel ansträngningar på 1700 -talet i Kina för att förbjuda konsumtion och import av opium. På grund av detta inledde England två krig med Kina. Under första opiumkriget (1839–1842) och andra opiumkriget (1856–1860) kämpade England för att opiumförbudet skulle återkallas.

På 1800 -talet isolerade forskare aktiva ingredienser som morfin , koffein och kokain för första gången. Dessa ämnen såldes globalt av läkemedelsföretag fram till 1920 -talet. De första restriktionerna för vissa ämnen trädde i kraft tidigare i Tyskland. År 1901 utfärdade Riksdagen en förordning för utlämning av morfin på apotek. Sedan 1901 har det också funnits tillfälliga förbud mot alkohol . I tysktalande länder är uttrycket förbud övervägande förknippat med förbudet mot alkohol i USA från 1919 till 1933.

Ett antal internationella opium- och drogmissbrukskonferenser hölls mellan 1909 och 1925. Konferenserna i Shanghai (1909) och Haag (1912, 1913, 1914) ledde till lagregler även i Tyskland (1920). Tillfrågad om den första konferensen i Haag (1912), behandlad av den amerikanska sociologen JR Gusfield, är förspelet till det "symboliska korståget mot droger". [7] Fyra år efter de två Opiumkonferensen i Genève (1924-25) sätter Tyskland 1929 internationella bestämmelser i en separat opiumlag. Ytterligare internationella narkotikaavtal följde efter andra världskriget .

Ett år efter andra världskriget införde ockupationsmakterna kriminalpolisstatistik i sina ockupationszoner 1946, men dessa skilde sig så mycket att en sammanfattning av resultaten för endast ett fåtal kriminella grupper som Förbundsrepubliken Tysklands bidrag till Internationella brottsstatistiken för Interpols generalsekretariat sedan 1950 var möjlig. [4] : S. 2. Narkotikabrott tillhör dessa brottsgrupper (se ärendenummer 1950–1953).

Antal narkotikabrott
i Tyskland 1950–1953
( Källa: PKS 2004 )
1950 1737
1951 1,961
1952 1.916
1953 1746

Många droger har varit föremål för världsomspännande förbud sedan den enda konventionen om narkotika som FN undertecknade 1961. Trots detta ersattes den tyska opiumlagen först av lagen om trafik med narkotika (BTM -lagen, 1971). När man tar hänsyn till den historiska utvecklingen från opiumlagen till narkotikalagen, bör det noteras att Förbundsrepubliken Tyskland inte är fri om vilka mål den vill sträva efter inom narkotikapolitiken . Den är snarare bunden av ett antal konventioner inom ramen för FN (FN) (se tabell nedan).

Fram till mitten av 1960-talet var narkotikapolitiken ett extremt litet och socialt försummat politikområde i förhållande till andra politikområden. Främst på grund av det få antalet socialt iögonfallande narkotikamissbrukare var opiumlagen en lag utan en akut förföljelse. Antalet personer som dömdes enligt opiumlagen var på motsvarande sätt lågt. I början av 1960 -talet var detta antal två till tre fällande domar per vecka (mellan 100 och 150 per år) i hela Förbundsrepubliken Tyskland.

Vikten av narkotika och särskilt cannabispolitiken förändrades plötsligt i slutet av sextiotalet. Detta skedde mot bakgrund av internationell utveckling (internationella överenskommelser) och framför allt "ungdomsdrogproblemet" som uppfattas i USA. I Tyskland, efter det klumpiga exemplet i USA, gav pressen från slutet av 1960 -talet intrycket av en enorm "hasch- och drogvåg" som hotade att svepa landet. Samtidigt skissades bilden av ett dramatiskt samhällsproblem i opinionen, som också förknippades med det som förmodligen var den viktigaste inrikespolitiska händelsen på den tiden, nämligen proteströrelsen, som främst stöddes av studenter och som var känd som " Extra-parlamentariska oppositionen (APO)" från 1966 till 1969. "Hade bildats.

Mot denna bakgrund antog lagstiftaren ( tyska förbundsdagen och förbundsrådet ) i december 1971 opiumlagen av den 10 december 1929, som främst reglerade den administrativa kontrollen av befolkningens medicinska försörjning med opium, morfin och andra narkotika, med hjälp av en nya "Lagen om trafik med narkotika (narkotikalagen, BtMG)" ersatt.

Nya versioner följde 1982 och den 1 mars 1994 (Narcotics Act). Kort därefter, den 9 mars 1994, fastställde den federala författningsdomstolen i det så kallade " Cannabis Decision " (BVerfGE 90, 145 - Cannabis) att det inte finns någon "rätt att vara berusad" i Tyskland.

Liknande lagar gäller i Schweiz och Österrike . I Österrike trädde Addiction Act 1951 (SGG) i kraft. År 1998 ersattes läkemedelslagen av läkemedelslagen . Samma år den 3 oktober 1951 antogs narkotikalagen i Schweiz. Swiss Narcotics Act (1952) trädde i kraft ett år senare.

Sedan 1992 har det funnits en gemensam narkotikastrategi i Europeiska unionen med en EU -handlingsplan för narkotika och en EU -strategi för narkotikakontroll. Fem år senare inrättades FN: s kontor för droger och brottslighet (UNODC).

år Internationella konferenser / överenskommelser[8] under 1900 -talet
1909 Grundandet av International Opium Commission den 1 februari 1909 i Shanghai
1912 Internationella opiumkonventionen den 23 januari 1912 i Haag
1912, 1913, 1914 Opiumkonferenser i Haag
1924, 1925 Opiumkonferenser i Genève
1925 Internationella narkotikakonventionen den 19 februari 1925 i Genève
1931 Avtal om begränsning av produktionen och reglering av distributionen av narkotika den 13 juli 1931 i Genève [9]
1936 Avtal om att undertrycka obehörig trafik med BTM från 26 juni 1936 i Genève
1946 FN, med WHO -stöd, inrättar Committee on Drugs, 11 december 1946, kompletterande avtal i Lake Success / NY
1948 Tilläggsprotokoll av den 19 november 1948 från Paris om internationell kontroll av vissa ämnen
1953 Opiumproduktion och vallmodling är begränsad, minuter den 23 juni 1953 i New York
1961 Enlig konvention om narkotiska droger [10] ( enda konventionen om narkotiska läkemedel )
1971Convention on “Psychotropic Substances” av den 21 februari 1971 i New York
1972 Protokoll om ändring av den enda konventionen (1961) den 25 mars 1972 i Genève
1988 FN: s konvention mot olaglig konsumtion av psykotropa ämnen och narkotika av den 20 december 1988 i Wien
1992 EU: s handlingsplan för narkotika / EU: s strategi för narkotikakontroll
1995 Konventionen mot olaglig trafik med narkotiska läkemedel och psykotropa ämnen av den 31 januari 1995 i Strasbourg

fenomenologi

Beroende triangel

Orsakerna till varje droganvändning, en drogkarriär eller drogberoende är olika. Orsakerna till narkotikarelaterad brottslighet ligger också i detta sammanhang. Den första kontakten med olagliga droger sker vanligtvis i en livsfas som kännetecknas av spänningsfaser. I denna fas antar användningen av berusningsmedel psykosociala funktioner för barn och ungdomar. Till exempel kan konsumtion av olagliga droger öppna tillgång till klickningar, tjäna till att tillfredsställa nyfikenhet eller vara en form av social protest.

Berusningsberoende har alltid en historia. En populär teori är den om det så kallade illegal gateway-läkemedlet , som dock har motbevisats av flera studier. Vid allvarligt narkotikamissbruk eller efter att missbruket inletts kan den berörda personen inte längre eller endast i begränsad utsträckning leva ett vanligt liv. Inom vetenskapen finns det olika förklaringar eller teorier om utvecklingen av beroende. Den mest kända modellen för utveckling av missbruk är den multifunktionella modellen eller orsaksmodellen (så kallad missbrukstriangel av Kielholz & Ladewig, 1973). Den tar hänsyn till de tre väsentliga komponenterna i beroendeframkallande ämnen, miljön och människor.

Det finns flera vetenskapliga studier om sambandet mellan narkotikamissbruk och kriminalitet. Det nuvarande forskningsläget tillåter dock inga allmänna uttalanden om sambandet mellan läkemedel och brottslighet . Brottslighet och missbruk, drogkarriärer och kriminella karriärer är kanske inte orsakssammanhängande, utan snarare utvecklas från en livsstil som kan beskrivas som avvikande och avviker från sociala normer och värderingar. Det faktum att straffrätten i allmänhet, och i synnerhet påföljder som omfattar frihetsberövande, endast villkorligt lämpar sig för att förhindra framtida brott, anses nu vara en bevisad brottslig kunskap. [11]

Trots att de känner till dessa fakta reglerar varje stat tillverkning, distribution, marknadsföring och försäljning av vissa eller alla droger. De så kallade hårda drogerna är i allmänhet förbjudna utan begränsningar. Orsakerna till narkotikaförbud (t.ex. folkhälsa) är komplexa, liksom effekterna av dessa förbud. Några exempel:

 • Brottsbekämpning på området narkotikarelaterad brottslighet bestäms till stor del av polisens beteende. Till skillnad från många andra brottsområden är narkotikabrott så kallade brottsoffer utan att rapportering från tredje part endast spelar en mycket liten roll, så att tillsynsmyndigheternas proaktiva tillvägagångssätt är av avgörande betydelse för den officiella registreringen och formella sanktioner. av dessa brott. [12]
 • Olaglighet av droger går hand i hand med kriminaliseringen av dem som köper eller säljer dem. Olagliga droger tenderar att vara dyra. Av denna anledning finansierar den berörda personen ofta sitt missbruk genom brott eller prostitution .
 • Droger som klassificeras som olagliga ges också en särskild status för vissa människor och förmedlar en känsla av att vara annorlunda. I brist på normacceptans gynnar detta hanteringen av olagliga droger.
 • Förbjudna läkemedelsföretag är lukrativa företag. Skuggekonomin eller kriminella personer eller organisationer drar nytta av narkotikaförbuden.
 • Att odla eller sälja droger är den enda inkomstkällan för lokalbefolkningen i vissa regioner i världen. Människor som finansierar sin försörjning genom att odla droger kriminaliseras av narkotikaförbud.

Omfattningen av narkotikabrott

Narkotikabrott i Tyskland (PKS)
år siffra
2000 244,336
2001 246 518
2002 250 969
2003 255,575
2004 283 706
2005 276.740
2006 255.019
2007 248.355
2008 239 951
2009 235 842
2010 231.007
2011 236.478
2012 237.150
2013 253525
2014 276,734
2015 282 604
2016 302 594
2017 330 580
2018 350 662
2019 359 747
2020 365,753

Brott mot narkotikalagen är typiska kontrollbrott , vilket innebär att dessa brott bara kan upptäckas genom kontroll av polis eller säkerhetspersonal. Antalet kontrollbrott som hittas säger lite om antalet orapporterade fall . Strängare kontroller kan leda till ett ökat antal brott som upptäcks, även om antalet faktiska brott har förblivit oförändrat eller till och med minskat. Omvänt kan antalet upptäckta brott också förbli detsamma eller till och med minska till följd av mindre frekventa kontroller, även om antalet brott som begås har ökat.

statistik

År 2018 registrerades totalt 350 662 narkotikabrott i den federala tyska federala kriminalpolisbyrån; vilket motsvarar en ökning med 6,1% jämfört med föregående år. Antalet konsumtionsrelaterade brott (274 787 brott) ökade också med 7,6%, vilket var fallet med brott mot människohandel (53 367) - 2,3%. Liksom 2017 var andelen narkotikabrott i den totala brottsligheten cirka 6%. [13]

År 2018, enligt polisens brottsstatistik, registrerades totalt 1 276 narkotikadöd (+ 0,3%) i Tyskland. [14]

Mörkt fält

Vetenskapen använder så kallade mörka fältstudier , till exempel studien om drogaffinitet hos ungdomar från Federal Center for Health Education (BZgA), för att kunna göra mer exakta uttalanden om omfattningen av narkotikabrott. I princip tillåter dock sådana undersökningar inte en definitiv bedömning av antalet brott som faktiskt begås.

Ungdoms drogupplevelser i Tyskland, 2004

Enligt BZgA -studien (2015) om ungdoms drogaffinitet är droganvändning i Tyskland främst cannabisanvändning. Erfarenhet och användning av olagliga droger är vanligare bland unga vuxna än bland ungdomar. Cannabisprodukter som marijuana och hasch har redan använts av 34,5 procent av 18 till 25 -åringar i Tyskland. Ett annat resultat av BZgA -studien är att olagliga droger spelar en större roll hos manliga ungdomar och unga vuxna än i gruppen tjejer i samma ålder. Mindre än en procent av de tillfrågade har erfarenhet av användning av kristallmet, crack eller heroin. [15]

Resultaten av BZgA -studien korrelerar med två andra internationella mörkerfältstudier. Å ena sidan med WHO- studien [16] "Health Behavior in School-aged Children" (HBSC, 2014) som undersökte hälsa och hälsobeteende för elever i femte till nionde klass av alla typer av skolor i vissa delstater. Vidare med den så kallade ESPAD-studien [17] (European student study on alcohol and other drugs) från Institute for Therapy Research (IFT) från 2015.

Internationell narkotikahandel

Narkotikahandelpyramiden

Den internationella narkotikahandeln tillhör området organiserad brottslighet . Den årliga omsättningen av olagliga droger uppskattas till flera hundra miljarder amerikanska dollar. Enligt Drug Enforcement Administration (DEA) är det bara den globala oljeverksamheten som uppnår samma omsättning. Enligt uttalanden från Federal Intelligence Service är den internationella narkotikahandeln det viktigaste brottsfältet inom organiserad brottslighet där mer än hälften av all global organiserad brottslighet säljs. [18] Drogvägarna går genom internationella handlare, nationella handlare, mellanhänder till konsumenter eller missbrukare (se bild av narkotikahandelpyramiden).

I Europa var drog verksamheten styrs av maffian drogkarteller i den Cosa Nostra , Camorra och 'Ndrangheta fram till slutet av 20-talet. I USA var det La Cosa Nostra (särskilt genom tolerans av Pizza Connection av Sicilian Cosa Nostra ), i Asien var det Triaderna och Yakuza , i Mellanöstern Libanon -anslutningen och i Latinamerika olika kokainkarteller, främst från Colombia och Mexiko.

USA: s hemliga tjänst CIA: s inblandning i den internationella droghandeln har bevisats offentligt flera gånger. Den amerikanska historieprofessorn Alfred W. McCoy beskrev till exempel ingående den amerikanska hemliga tjänstens inblandning i narkotikahandeln i sin bok "The CIA and Heroin". (se narkotikahandel # hemliga tjänster )

Kända fall av organiserad narkotikabrott

Tidigare har det alltid funnits ett stort mediaintresse när välkända droghandlare, t.ex. B. från Sydamerika och USA, greps. Dimensionerna för den internationella droghandeln blev tydliga i de efterföljande rättegångarna mot de anklagade. Enskilda huvudpersoner som ställts inför rätta uppnådde berömmelse. Till exempel:

Läkemedelsodlingar

Opium- och heroinproducerande länder i världen

Narkotika odlas bara i stor skala i några få regioner i världen och förs ut på den internationella marknaden därifrån av kriminella organisationer. Drogodlingsområdena har stått i fokus för den globala allmänheten sedan de första internationella avtalen. Den globala narkotikakontrollen har därför också begränsat läkemedelsodlingen sedan det enda avtalet om narkotika (1961). Odlingsförbud innebär dock ekonomiska förluster för respektive länder.

De världsomspännande odlingsområdena för opiumvallmo (som den gyllene triangeln eller den gyllene halvmånen ) ligger huvudsakligen i sydvästra och sydöstra Asien (se bild av opium- / heroinodlingsregioner). Guldtriangelns betydelse som leverantör för den globala heroinmarknaden har märkbart minskat på grund av läkemedelsproduktion i Afghanistan.

Kokodlingsområdena ligger i Sydamerika (särskilt i Colombia , Bolivia och Peru ). Kokaböndernas odling av kokabusken är endast laglig i vissa mängder i Andesländerna, bearbetning av bladen till kokain eller dess föregångare är strängt förbjuden.

Hampa odlas i många länder, ibland lagligt under statlig kontroll. De största producerande länderna är Afghanistan och Marocko .

Den globala årliga omsättningen inom narkotikahandel är cirka 400 miljarder US -dollar (enligt FN 1998). [19]

Albanien

År 2018 ansågs Albanien vara den största marijuana -leverantören för Europa av västerländska säkerhetsmyndigheter. För 2018 beräknas försäljningen från marijuanahandeln av albanska gäng ensam uppgå till 4 miljarder dollar, vilket motsvarar ungefär hälften av landets bruttonationalprodukt. Till detta läggs dess roll som ett viktigt nav för internationell heroin- och kokainsmuggling . [20]

Afghanistan

Vallmofält i Afghanistan

År 2005 bereddes enligt UNODC 30-000 hektar åkermark för odling av cannabis i Afghanistan . Detta är ungefär en tredjedel av odlingsområdet i Marocko, världens största hampaproducent. [21]

Under de senaste åren har Afghanistan blivit allt viktigare när det gäller odling av opiumvallmo. Hälften av bruttonationalprodukten (2002) genererades av opiumhandeln. De flesta av de internationella opiumvallmo -grödorna idag kommer från Afghanistan. År 2005 uppskattas att cirka 61% av opiaterna som produceras i Afghanistan kom till den internationella marknaden via Iran och 20% via Pakistan .

Enligt Afghanistan Opium Survey 2005 av FN: s kontor för narkotika och brottsbekämpning (UNODC) odlades opiumvallmo på ett 21% mindre område (endast 104 000 hektar) 2005 jämfört med 2004. Detta representerade den första minskningen av arealen sedan 2001. Denna framgång siktades dock i perspektiv av en produktivitetsökning . År 2005 sjönk avkastningen jämfört med föregående år med bara 2,5% till 4 100 ton. Av detta följer att Afghanistans andel av den globala opiumproduktionen 2005 nästan inte förändrades. Med 87% av den globala produktionen förblev Afghanistan den största producenten av opium 2005. [22]

UNODC: s utvärdering av satellitbilder och undersökningar på marken strax före skörden 2006 visar att opiumvallmoområdet har ökat med 59% jämfört med 2005. År 2006, enligt UNODC, odlades opiumvallmo på cirka 165 000 hektar jordbruksmark i Afghanistan. UNDOC -kontoret i Wien utgår från att cirka 200600 ton opium kommer att extraheras från de skördade opiumvalmukapslarna. Afghanistans världsopiumproduktion kommer således att öka till 92%. Av denna anledning har Counter Narcotics Police of Afghanistan (CNPA) etablerats i Afghanistan med internationellt stöd sedan 2002.

År 2016 växte arealen för opiumvallmo i Afghanistan med 63 procent till 328 000 hektar. Afghanistan producerade uppskattningsvis 70 till 90 procent av världens opium samma år. Omkring 9000 ton opium producerades 2017. Enligt FN var det 87 procent fler än föregående år. Opiumvalmodlingen överskred maxvärdet på 224 000 hektar från 2014. Provinsguvernörerna fick därför totalt 750 hektar förstörda med vallmofält 2017. [23]

Bolivia

Coca -odling är en av de viktigaste industrier i Bolivia , särskilt i Yungas och Chapare -regionerna. I Bolivia är coca inte bara en råvara för kokain, utan används också av lokalbefolkningen som te (mate de coca) eller för att tugga. Mellan 40 000 och 60 000 familjer (cirka 86%) i Chapare -regionen lever av att odla coca. Kokainverksamheten i Bolivia har en årlig omsättning på 1,5 till 2 miljarder dollar, varav, enligt de flesta uppskattningar, finns mellan 500 och 700 miljoner dollar kvar i landet. Dies entsprach 1997 in etwa dem Wert eines Drittels der legalen Exporte. Bei aller Unklarheit über den tatsächlichen Umfang der Gewinne aus dem Koka- bzw. Kokainsektor kann mit relativer Sicherheit behauptet werden, dass diese nach wie vor beträchtlich sind. Die Drogen- und Kokawirtschaft schafft angesichts hoher Arbeitslosigkeit, niedriger Löhne und einer verschärften ökonomischen Krise Beschäftigung und Einkommen für einen beachtlichen Teil der Bevölkerung von insgesamt 8 Mio. Menschen. [24] Um den Cocaanbau ist ein heftiger Streit zwischen der Regierung und den Cocabauern entbrannt, der mit zu der chaotischen politischen Situation 2002–2003 führte. Der Führer der so genannten cocaleros , Evo Morales , trat in der Präsidentenwahl 2003 als Kandidat an, unterlag jedoch in der Stichwahl knapp. Bei den Wahlen am 18. Dezember 2005 erhielt er 53,7 % der abgegebenen Stimmen und wurde somit zum Präsidenten gewählt.

Am 1. Juli 2001 ist Bolivien aus der internationalen Drogenkonvention ausgestiegen, um das Recht der Einheimischen auf ihre Cocablätter zu sichern. Es trat dem Einheitsabkommen am 10. Januar 2012 unter dem Vorbehalt zu Artikel 50 wieder bei, dass es Anbau, Handel und Konsum von Koka-Blättern in seinem Land gestatten darf. 15 Vertragsparteien erhoben innerhalb eines Jahres Einspruch, womit das für eine Ablehnung verlangte Quorum von einem Drittel aller Staaten klar verfehlt wurde. Somit konnte Bolivien am 11. Januar 2013 wieder als Vertragspartei aufgenommen werden. [25]

Kolumbien

Die Kokaanbaufläche stieg in Kolumbien im Jahr 2005 noch mal an, obwohl im Jahre 2004 130.000 Hektar Anbaufläche mit Pflanzenvernichtungsmitteln besprüht wurde. Die von den USA finanzierten Sprühaktionen kosteten 2004 umgerechnet schätzungsweise fast eine halbe Milliarde Euro. Im gleichen Zeitraum beschlagnahmten die Behörden etwa 80 Tonnen reinstes Kokain und Heroin mit einem Schwarzmarktwert von etwa fünf Milliarden Euro. [26] Das Land mit dem größten Kokain-Export weltweit hat erhebliche Probleme die Drogenkriminalität in den Griff zu bekommen.

Die Kokainproduktion stieg in Kolumbien von zwischen 2016 und 2017 um 25 Prozent auf rund 2000 Tonnen Kokain. Im Jahr 2017 kamen annähernd 70 Prozent des weltweiten Kokains aus Kolumbien. [27]

Laos

Die Bewohner des heutigen Laos sind seit dem 18. Jahrhundert mit Opium vertraut. Das Wissen über die Opiumproduktion kam im frühen 19. Jahrhundert mit Einwandernden nach Laos. Opium und andere Drogen sind aus verschiedenen Gründen bis heute in Laos sozial anerkannt. Für Bauern stellt die Opiumproduktion eine wichtige Einkommensquelle dar. Opium ist bedeutend im lokalen Tauschhandel und der Handel damit kompensiert die Umsatzerlöse aus zu niedrig ausgefallenen Reisernten.

1992 wurde geschätzt, dass etwa zwei Prozent der Bevölkerung opiumabhängig waren. 60 Prozent der Abhängigen waren Bewohner der bergigen Regionen im Norden des Landes. Laos war 1995 nach Afghanistan und Myanmar der drittwichtigste Opium produzierende Staat.

Seit 1996 sind Produktion, Handel und Gebrauch von Opium strafbar. Trotzdem wurde für 2001 eine Zahl von 58.000 Drogenabhängigen geschätzt. In zunehmendem Maße werden neben Opium auch Heroin, Amphetamine und Klebstoffe konsumiert. Die Regierung von Laos versucht in Zusammenarbeit mit dem UNDP und Nichtregierungsorganisationen, das Problem der Drogenkriminalität und -missbrauches zu bekämpfen. Schwerpunkte werden dabei darauf gelegt, den Produzenten von Opium eine alternative Einkommensquelle zu bieten. Parallel dazu werden Bildungsprogramme in den betroffenen Regionen durchgeführt.

Marokko

Marokko ist nach Angaben der UNODC der größte Produzent von Cannabis und Haschisch . [28] Der Anbau von Hanf erfolgt vor allem im Rif-Gebirge im Norden des Landes wie z. B. in Nador. In Marokko wurde im Jahr 2003 Hanf auf einer Fläche von ca. 134.000 Hektar angebaut. Die Anbaufläche ging bis zum Jahr 2005 auf 76.400 Hektar zurück. Die Cannabis-Produktion ging im gleichen Zeitraum von 3070 t (2003) auf 1070 t (2005) zurück. Etwa 800.000 Menschen leben in Marokko vom Cannabis-Anbau, obwohl er offiziell verboten ist. Die Regierung versucht mit Hilfe der EU, den Bauern Alternativen anzubieten.

Mexiko

Der mexikanische Präsidenten Felipe Calderón hat die Bekämpfung der organisierten Drogenkriminalität in Mexiko zu einem seiner wichtigsten Ziele für seine Amtszeit 2006 bis 2012 erklärt. Der als Drogenkrieg in Mexiko bezeichnete bewaffnete Konflikt, der von Polizei- und Militäreinheiten gegen die im Drogenhandel tätigen Drogenkartelle ausgetragen wird, forderte in der Zeit von 2006 bis Juni 2018 rund 200.000 [29] und 250.000 [30] Todesopfer auf allen Seiten gefordert, 26.000 Leichen konnten (Stand August 2019) nicht identifiziert werden. [31]

Die US-Behörden gehen davon aus, dass der Hauptanteil der in die USA geschmuggelten Drogen aus Mexiko stammt. Ein Teil davon wie Marihuana und Methamphetamin wird in Mexiko selbst angebaut oder hergestellt. Vor allem aber ist Mexiko ein Transitland für Kokain aus Kolumbien und anderen südamerikanischen Ländern: Schätzungsweise 90 % des gesamten in den USA verkauften Kokains wird durch Mexiko transferiert und in die USA geschmuggelt. Der in den USA erzielte Erlös aus dem Drogenschmuggel soll für die mexikanischen und kolumbianischen Drogenkartelle jährlich zwischen 18 und 39 Milliarden Dollar betragen.

Myanmar

Myanmar liegt im sogenannten Goldenen Dreieck , in der Schlafmohn (Papaver somniferum) angebaut und zu Heroin verarbeitet wird. Die Bedeutung Myanmars als Lieferant für den weltweiten Heroinmarkt ist durch das Wiedererstarken der Drogenproduktion in Afghanistan nach dem Sturz der Taliban spürbar gesunken. Myanmar nimmt in der Welt jedoch eine Spitzenposition bei der Produktion von Amphetaminen ein. Das Amphetamin wird in schwer auffindbaren Dschungelfabriken tonnenweise hergestellt und vor allem über Thailand und China in die ganze Welt exportiert.

Peru

Nach den Angaben der nationalen Behörde zum Kampf gegen Drogen „DEVIDA“ (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas) wurden in Peru im Jahr 2004 110.000 Tonnen Kokablätter geerntet. Der Anteil Perus an der weltweiten Koka-Ernte (Stand 2005) lag mit 30 %, hinter Kolumbien mit 54 % und vor Bolivien mit 16 %, auf dem zweiten Platz. Ungefähr 85 % des Kokaanbaus sind für die illegale Produktion bestimmt. Eine Studie des Instituto Peruano de Economía y Política von 2005 schätzt das Herstellungspotential von Kokain in Peru auf fast 370 Tonnen, was im Land selbst einem Marktwert von einer Milliarde US-Dollar entspräche. Auf den internationalen Märkten in Nordamerika und Europa betrage der Wert dieser Menge das Zwanzigfache. Bei den rund 50.000 vom Kokaanbau lebenden Familien verbleibt laut Nils Ericsson, dem Vorsitzenden von DEVIDA, nur ein Bruchteil dieses Geldes. Sie müssen meist weiterhin in ärmlichen Verhältnissen leben. [32]

Rechtslage

Siehe auch: Rechtliche Aspekte von Cannabis

Deutschland

Betäubungsmittelrecht in Deutschland

Betäubungsmittelgesetz

Nach dem Betäubungsmittelgesetz (BtMG) in Deutschland (§ 3 Abs. 1) bedarf es der Erlaubnis des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte , wenn man Betäubungsmittel:

 1. anbauen,
 2. herstellen,
 3. mit ihnen Handel treiben,

beziehungsweise ohne mit ihnen Handel zu treiben, sie

 1. einführen,
 2. ausführen,
 3. abgeben,
 4. veräußern,
 5. sonst in den Verkehr bringen,
 6. erwerben
 7. oder ausgenommene Zubereitungen (§ 2 Abs. 1, Nr. 3 BtMG/Deutschland) herstellen will.

Ohne Erlaubnis ist der Umgang mit Betäubungsmitteln grundsätzlich strafbar. Ausnahmen von der Erlaubnispflicht gibt es nach § 4 BtMG beispielsweise für Betreiber von Apotheken oder für Ärzte. Der bloße Konsum von Betäubungsmitteln ist in Deutschland de jure nicht strafbar, kann jedoch von den Strafverfolgungsbehörden als Anfangsverdacht für einen Drogenbesitz gewertet werden. Bei Abhängigkeit (§ 35 BtMG) oder „wenn die Schuld des Täters als gering anzusehen ist, kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht und der Täter das Betäubungsmittel lediglich zum Eigenverbrauch in geringer Menge anbaut, herstellt, einführt, ausführt, durchführt, erwirbt, sich in sonstiger Weise verschafft oder besitzt“ (§ 31a BtMG) kann von einer Strafe abgesehen werden.

Erlaubnis nach § 3 Abs. 2 BtMG

Gemäß § 3 Abs. 1 BtMG erfordert der Anbau, die Herstellung, der Handel etc. mit Betäubungsmitteln eine Erlaubnis des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte. Eine Erlaubnis für die in der Anlage 1 genannten Betäubungsmittel kann nach § 3 Abs. 2 BtMG zu wissenschaftlichen oder anderen im öffentlichen Interesse liegenden Zwecken erteilt werden.

Nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG 19. Mai 2005 – 3 C 17/04) kann die Behandlung mit Cannabis im Rahmen einer Multiple-Sklerose -Erkrankung therapeutisch gerechtfertigt sein. Die Erlaubnis nach § 3 Abs. 2 BtMG ist deshalb zu erteilen: Nach der Begründung der Richter ist ein öffentliches Interesse dann gegeben, wenn das Vorhaben zumindest auch einem Anliegen der Allgemeinheit entspricht. Ein solches Anliegen ist die medizinische Versorgung der Bevölkerung, die laut § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG auch einer der Gesetzeszwecke des Betäubungsmittelgesetzes ist. Diese Versorgung realisiert sich jedoch in der Versorgung einzelner Individuen, z. B. eines Menschen mit Multiple-Sklerose-Erkrankung.

Straftatbestände in Zusammenhang mit Drogenkriminalität (Betäubungsmitteldelikte)

Eine Erscheinungsform von Drogenkriminalität sind die Betäubungsmitteldelikte, die unmittelbar mit dem Besitz, Verkauf, Handel pp mit Drogen in Zusammenhang stehen. Als weitere Form der Drogenkriminalität ist die Beschaffungskriminalität zu nennen.

Die Strafbarkeit von Betäubungsmitteldelikten richtet sich nach dem Betäubungsmittelgesetz . In den §§ 29–30b BtMG sind eine Vielzahl von Straftatbeständen geregelt, die beispielsweise auch die unerlaubte Abgabe von Betäubungsmittel durch Apotheken und Ärzte betreffen und damit nur am Rande mit dem Begriff der Drogenkriminalität in Zusammenhang stehen. Die nachfolgenden Ausführungen erheben daher keinen Anspruch auf vollständige Auflistung sämtlicher Straftatbestände des BtMG, auf Ordnungswidrigkeiten wird ebenfalls nicht eingegangen!

§ 29 I Nr. 1 und Nr. 3 BtMG

Von praktischer Bedeutung sind vor allem die Grunddelikte des § 29 I Nr. 1 und Nr. 3 BtMG. Danach macht sich strafbar, wer Betäubungsmittel unerlaubt anbaut, herstellt, mit ihnen Handel treibt, sie, ohne Handel zu treiben, einführt, ausführt, veräußert, abgibt, sonst in den Verkehr bringt, erwirbt oder sich in sonstiger Weise verschafft (Nr. 1) bzw. sie besitzt, ohne zugleich im Besitz einer schriftlichen Erlaubnis für den Erwerb zu sein (Nr. 3). Derartige Straftaten werden mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Der Konsum selbst ist nicht unter Strafe gestellt. Grundsätzlich ist jedoch davon auszugehen, dass derjenige, der Betäubungsmittel konsumiert oder konsumiert hat – was sich auch aus Blutproben ergeben kann, die der Täter anlässlich einer anderen Straftat, beispielsweise einer Trunkenheitsfahrt, abgeben musste – zuvor auch im Besitz dieser Betäubungsmittel war. Es besteht daher bei Feststellung eines Konsums zumeist auch ein Anfangsverdacht für den Besitz von Betäubungsmitteln, so dass ein Strafverfahren eingeleitet wird.

Delikte mit erhöhtem Strafrahmen

Beruhend auf diesen Grundtatbeständen werden eine Reihe von Delikten mit höherer Strafe bedroht. Auf den ersten Blick erscheint die nachfolgend geschilderte Regelung vergleichsweise verwirrend. Sie beruht jedoch grundsätzlich auf dem Prinzip, dass eine erhöhte Gefährdung auch zu erhöhter Strafe führt. Diese erhöhte Gefährdung kann insbesondere darauf beruhen, dass der Täter gewerbsmäßig handelt, die Mengen eine gewisse Grenze überschreiten oder die Täter sich zu einer Bande zusammengeschlossen haben oder auf einer Kombination mehrerer Erschwerungsgründe.

Mit Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG) vom 18. September 2006 (2 BvR 2126/05) [33] ist die gängige Auslegung des Begriffes „Handeltreibens“ des BGH mit dem Bestimmtheitsgrundsatz vereinbar und damit der Diskussion bis auf Weiteres weitgehend entzogen. Hiernach umfasst der Begriff des Handeltreibens (nach dem Betäubungsmittelgesetz) „jede eigennützige, auf den Umsatz von Betäubungsmitteln gerichtete Tätigkeit“ (vgl. auch NJW 2007, 1193). Das BVerfG legt damit eine sehr weite Auslegung des Handeltreibens zu Grunde. Eine Tat ist auch dann vollendet, wenn der erstrebte Umsatz von Betäubungsmitteln nicht erreicht wird. Die Eigennützigkeit liegt vor, wenn das Handeln des Täters „vom Streben nach Gewinn geleitet wird oder er sich irgendeinen anderen persönlichen Vorteil verspricht, durch den er materiell oder immateriell besser gestellt wird“ (vgl. BGH Beschluss vom 30. November 2004, 3 StR 424/04). Damit wird auch die Eigennützigkeit sehr weit ausgelegt. Ein immaterieller Vorteil muss „objektiv messbar“ sein, dh für einen Dritten erkennbar.

Sichergestelltes Heroin

Eine deutliche erhöhte Strafe, nämlich Freiheitsstrafe von einem bis zu fünfzehn Jahren, wird gemäß § 29 III BtMG dann verhängt, wenn ein besonders schwerer Fall vorliegt. Davon ist gemäß § 29 III Nr. 1 BtMG insbesondere dann auszugehen, wenn der Täter in den Fällen des § 29 I Nr. 1 gewerbsmäßig handelt. Gewerbsmäßig handelt er dann, wenn er die oben genannten Taten begeht, um sich daraus eine nicht nur vorübergehende Einnahmequelle von einigem Umfang zu verschaffen. Dies kann beispielsweise auch dann der Fall sein, wenn der Täter mit Drogen handelt, um daraus seinen eigenen Drogenkonsum zu finanzieren. Rechtlich werden diese Taten als Vergehen eingestuft, das heißt, dass zumindest die Möglichkeit einer Verfahrenseinstellung gemäß §§ 153, 153a der Strafprozessordnung (StPO) unter dem Gesichtspunkt des Opportunitätsprinzips besteht. Dies eröffnet Gerichten und Staatsanwaltschaften die Möglichkeit, das Verfahren beispielsweise wegen geringen Verschuldens einzustellen, auch wenn der Tatnachweis geführt werden kann.

Einen identischen Strafrahmen wie die Delikte gemäß § 29 III, nämlich Freiheitsstrafe zwischen einem und fünfzehn Jahren, haben auch die Delikte gemäß § 29a. Es handelt sich hierbei jedoch um Verbrechen . Dies bedeutet, dass eine Verfahrenseinstellung nach den §§ 153, 153a StPO rechtlich nicht möglich ist. Wenn der Tatnachweis zu führen ist, muss eine Strafe verhängt werden. § 29a stellt zum einen die Abgabe von Betäubungsmitteln durch eine Person über 21 Jahren an eine Person unter 18 Jahren (§ 29a I Nr. 1 BtMG) und zum anderen das Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie die Herstellung, die Abgabe und den Besitz von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge (§ 29a I Nr. 2 BtMG) unter Strafe. Die Grenzen zwischen geringer und nicht geringer Menge unterscheiden sich naturgemäß bei den verschiedenen Betäubungsmitteln. Es ist auch nicht die Gesamtmenge entscheidend, sondern die Menge des hierin enthaltenen Wirkstoffs. Diese kann – falls erforderlich – durch Gutachten festgestellt werden.

Eine nochmals höhere Freiheitsstrafe droht bei der Begehung der Verbrechenstatbestände des § 30 BtMG. Darin sind die unerlaubte Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, die leichtfertige Verursachung des Todes einer Person durch Betäubungsmittelabgabe, die gewerbsmäßige Begehungsweise des § 29a I Nr. 1 BtMG und bandenmäßiges Anbauen, Herstellen und Handeltreiben mit Betäubungsmitteln unter Strafe gestellt. Für derartige Taten wird Freiheitsstrafe zwischen zwei und fünfzehn Jahren verhängt.

Mit Freiheitsstrafe zwischen fünf und fünfzehn Jahren wird schließlich gemäß § 30a BtMG insbesondere das bandenmäßige Anbauen, Herstellen und Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge unter Strafe gestellt und das Handeltreiben unter Mitführung einer Waffe unter Strafe gestellt. Beim bewaffneten Handeltreiben ist Voraussetzung, dass mit einer nicht geringen Menge Betäubungsmittel Handel getrieben wird und dabei eine Schusswaffe oder ein sonstiger gefährlicher Gegenstand mitgeführt wird. Bei Gebrauchsgegenständen, die objektiv geeignet sind, körperliche Verletzungen herbeizuführen, ist das konkrete Verfügungsbewusstsein des Täters sehr kritisch zu prüfen.

Strafmilderungsgründe, Absehen von Strafe und Absehen von der Erhebung der öffentlichen Klage

Es macht sich auch derjenige gemäß § 29 ff. BtMG strafbar, der lediglich Betäubungsmittel in geringen Mengen zum Eigenverbrauch ankauft, besitzt usw. Gemäß den §§ 29 V und 31a BtMG können in diesen Fällen jedoch die Staatsanwaltschaft oder das Gericht das Verfahren einstellen bzw. von Strafe absehen. Ein Anspruch hierauf besteht jedoch nicht. Die Staatsanwaltschaften und Gerichte entscheiden vielmehr von Einzelfall zu Einzelfall. Eine bedingungslose Einstellung kommt zumeist nicht in Betracht, wenn die Tat zu einer Fremdgefährdung geführt hat.

Strafmildernd können sich gemäß § 31 BtMG Angaben des Täters zur Tatbeteiligung weiterer Personen auswirken, wenn dadurch die Tat über seinen eigenen Tatbeitrag hinaus aufgedeckt werden kann oder geplante Taten verhindert werden können. Erforderlich ist ein Aufklärungserfolg. Bei bloßen Aufklärungsbemühungen ist § 31 BtMG nicht anwendbar. Eine Strafmilderung ist ausgeschlossen, sobald das Gericht das Hauptverfahren eröffnet hat. Ab diesem Zeitpunkt können Angaben nur noch als allgemeiner Strafmilderungsgrund gewürdigt werden.

Mit dem § 37 bietet das Betäubungsmittelgesetz der Staatsanwaltschaft zudem die Möglichkeit, vorläufig von der Erhebung einer Anklage abzusehen, wenn die Tat aufgrund Betäubungsmittelabhängigkeit begangen wurde, keine höhere Strafe als eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren zu erwarten ist und der Täter sich einer Behandlung unterzieht und seine Resozialisierung zu erwarten ist. Unter denselben Umständen kann nach Anklageerhebung auch das Gericht mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft das Verfahren vorläufig einstellen. Erfüllen sich die genannten Voraussetzungen nicht, wird das Verfahren fortgesetzt.

Im Übrigen kommen auch Verfahrenseinstellungen nach den allgemeinen Regelungen der Strafprozessordnung bzw. bei Jugendlichen und Heranwachsenden nach dem Jugendgerichtsgesetz in Betracht.

Nach einer rechtsvergleichenden Untersuchung des Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in den Bundesländern gibt es eine ungleiche Rechtspraxis bei Verfahrenseinstellung nach § 31a BtMG. [34] In Nordrhein-Westfalen kommt beispielsweise in den Verfahren, die den Umgang mit anderen unerlaubten Betäubungsmitteln (Heroin, Kokain und Amphetamin usw.) betreffen, eine Anwendung von § 31a BtMG nur in Ausnahmefällen in Erwägung. Wegen der besonderen Gesundheitsgefahren und dem Erziehungsgedanken kommt bei jugendlichen und heranwachsenden Beschuldigten eine Einstellung wegen einer geringen Menge in der Regel nur unter Auflagen im Sinne des § 45 Absatz 2 JGG in Betracht. [35]

Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz

Das Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz (NpSG) [36] wurde am 21. November 2016 erlassen, um eine bestehende Gesetzeslücke zu schließen. Das NpSG verbietet grundsätzlich, mit einem neuen psychoaktiven Stoff Handel zu treiben, ihn in den Verkehr zu bringen, ihn herzustellen, ihn zu verlagern, ihn zu erwerben, ihn zu besitzen oder ihn einem anderen zu verabreichen ( § 3 Abs. 1 NpSG). In Ergänzung enthält das NpSG zum einzelstofflichen Ansatz des Betäubungsmittelgesetzes eine Stoffgruppenregelung, um NPS rechtlich effektiver begegnen zu können.

Die beiden Stoffgruppen von NPS, die dem Verbot unterliegen, sind in der Anlage des Gesetzes aufgeführt:

Beschaffungskriminalität

Die Beschaffungskriminalität richtet sich entweder auf die Erlangung von Drogen (vgl. oben Definition) oder auf die Erlangung von Bargeld oder Waren, für die ihrerseits wieder Bargeld zum Ankauf von Drogen erlangt werden kann. Neben Ladendiebstahl kommen hier insbesondere Einbruchsdiebstahl in Fahrzeuge und Firmenräume in Betracht.

Österreich und Schweiz

Drogenspürhund bei der Arbeit

Nach dem Suchtmittelgesetz ist dort, wie in anderen Ländern, fast alles strafbar. Dazu gehört: Der Erwerb, der Besitz, das Inverkehrsetzen, die Ein- oder Ausfuhr, die Erzeugung, das Überlassen oder Verschaffen von Betäubungsmitteln. Der Konsum von Suchtgiften an sich ist in Österreich nicht strafbar. In der Schweiz ist gemäß Art. 19a Betäubungsmittelgesetz auch der Konsum von Betäubungsmitteln strafbar. Das Neue-Psychoaktive-Substanzen-Gesetz (NPSG) in Österreich sieht seit dem 1. Februar 2012 Freiheitsstrafen für Händler von einem bis zu zehn Jahren vor.

Niederlande

Die Niederlande hatten sich internationalen Verträgen (ua 1961, 1971, 1988) angeschlossen. Deshalb sind nach dem niederländischen Betäubungsmittelgesetz (Opiumwet), anders als meist angenommen, fast alle Drogen verboten. Grundsätzlich sind in den Niederlanden dieselben Handlungen strafbar wie in vielen anderen Ländern. Dazu zählt auch der Besitz vieler Arten von Drogen. Nur der Verkauf von maximal 5 Gramm Cannabis in legalen Coffeeshops wird geduldet bzw. nicht sanktioniert. Der Konsum von Drogen ist wie in Deutschland und vielen anderen EU-Staaten straffrei.
Die Betreiber von Coffeeshops können ihre Ware nur illegal einkaufen, weil der Großhandel weiter verboten ist. Schon in den 1980er Jahren kam eine Kommission der niederländischen Regierung zu dem Ergebnis, dass die organisierte Kriminalität außer Kontrolle gerate. Der Vorsitzende der größten niederländischen Polizeigewerkschaft, Nederlandse Politiebond, kritisierte 2021, dennoch sei viel zu wenig in den Kampf gegen das Verbrechen und in die Polizei investiert worden; es werde „schlimmer und schlimmer.“ Drogen gelangen über die Seehäfen, darunter den Hafen von Amsterdam und den Hafen Rotterdam , ins Land. Die Niederlande gelten als wichtigstes Drehkreuz des Drogenhandels in Europa. [38]

Seit etwa 2000 sterben jedes Jahr 20 bis 30 Angehörige von Drogenbanden. Schießereien auf offener Straße sind dabei keine Seltenheit. Am 29. Dezember 2012 ermordete ein Killerkommando zwei junge Männer in einer Schießerei mit AK-47 -Sturmgewehren mitten in Staatsliedenbuurt , einem Wohnviertel von Amsterdam. Solche Auftragsmorde nennt die niederländische Polizei Liquidatie . Im September 2019 wurde Derk Wiersum, der Anwalt des Kronzeugen Nabil B., vor seinem Haus erschossen. Auch der ältere Bruder dieses Kronzeugen wurde erschossen. Peter R. de Vries stand im 'Marengo-Prozess' Nabil B. als Medienberater bei; er wurde am 6. Juli 2021 angeschossen und lebensgefährlich verletzt. [38] Im Oktober 2017 erschien eine im Auftrag des niederländischen Justizministeriums erstellte Studie mit dem Titel Liquidaties in Nederland . [39]

Tschechien

In Tschechien war der Besitz geringer Mengen an Drogen seit 2010 legal. Die Regierung hatte Obergrenzen für die verschiedenen Drogenarten festgelegt. [40] Das Verfassungsgericht in Brünn erklärte im August 2013 die bestehende Regelung aus dem Jahr 2010 für ungültig. [41] Die Höhe des erlaubten Drogenbesitzes muss nach dem Urteil wieder von den Gerichten im Einzelfall festgelegt werden. [42]

Drogenbekämpfung

Der deutsche Kriminologe Arthur Kreuzer unterschied bereits 1979 in der Drogenpolitik drei Grundstrategien ( approaches ) welche sich hauptsächlich auf den Konsumentenkreis illegaler Drogen bezog. Folgende drei unterschiedliche Strategien gab es nach der Ansicht von Kreuzer:

 1. Sozialpolitische Strategie (social approach) . Dieser Ansatz umfasst therapeutische, soziale und pädagogische Maßnahmen bzw. alle Empfehlungen der Prävention . Er richtet sich nicht an die Angebotsseite, sondern an die Nachfrageseite mit dem Ziel diese zu schwächen. Drogenkonsum ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Gesellschaft muss deshalb Alternativen zum Drogenkonsum schaffen.
 2. Kriminalpolitische bzw. legalistische Strategie (legal approach) . Die Strategie richtet sich gegen die Verfügbarkeit von Drogen. Träger dieses Ansatzes sind primär die Strafverfolgungsbehörden und die Justiz.
 3. Liberale bzw. Antiprohibitive Strategie (liberal approach) . Dieser Ansatz ist gegen die Kriminalisierung der Drogenkonsumenten. Die Strategie lehnt ein strafrechtliches Vorgehen gegen die Nachfrageseite und in vielen Fällen auch gegen die Angebotsseite ab.

In der heutigen deutschen Drogenpolitik gibt es in der Parteienlandschaft heftige Auseinandersetzung über die beste Strategie im Umgang mit Drogen, insbesondere mit Cannabis. Die Parteiprogramme der im Bundestag vertretenden Parteien enthalten unterschiedliche Konzepte zur Lösung der Drogenproblematik. Die Lösungsansätze der Parteien basieren auf den folgenden zwei Ansätzen:

 • Dem repressiven Ansatz, der den Anbau, die Herstellung, den Vertrieb sowie Besitz von Drogen verbieten möchte. Der repressive Ansatz propagiert eine drogenfreie Gesellschaft und kriminalisiert viele Drogen.
 • Dem akzeptierende bzw. progressive Ansatz, der geht davon aus, dass eine drogenfreie Welt illusorisch ist und die betroffenen Drogen trotz Repression konsumiert werden. Es gilt durch verschiedene Programme Schadensminimierung (Harm-Reduction) zu betreiben. Nach diesem Ansatz, sollte der Konsum von Drogen in privatem Rahmen erlaubt sein.

Ob der Schutz des Individuums besser durch den repressiven oder progressiven Ansatz geleistet wird, ist vor allem in der Politik strittig. Die Befürworter und Gegner ( Krieg gegen Drogen ) einer Drogenlegalisierung argumentieren häufig mit ideologischen Punkten. Ein Ende der Debatte ist derzeit nicht in Sicht. Diverse wissenschaftliche Studien zum Thema kommen zum Schluss, dass eine Drogenpolitik keinen Einfluss habe.

Die Drogenpolitik einzelner EU-Staaten muss heute in dem Zusammenhang europäischen und globalen Drogenpolitik gesehen werden. Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union tragen zur Gestaltung der Grundsätze und Maßnahmen in der europäischen Drogenpolitik bei und sind selbstverständlich, wie sämtliche Mitgliedsstaaten, zur Umsetzung derselben verpflichtet.

Alle EU-Staaten sind als Mitglieder der Vereinten Nationen sämtlichen Völkerrechtsverträgen zur Drogenkontrolle beigetreten. Die Staaten haben sich damit verpflichtet, die Bestimmungen dieser Übereinkommen innerstaatlich umzusetzen und die erforderlichen Informationen zur Überwachung an die UNDCP (Drogenkontrollorgane der Vereinten Nationen) weiterzuleiten.

Komplexität

In der Bekämpfung der Drogenbekämpfung wird unterhalb politischer und moralischer Methodenorientierung („social“, „legal“, „liberal“) auf den ausführenden Ebenen angestrebt, zielorientiert zu arbeiten, denn die Aufgabenstellung ist so komplex, dass mögliche Lösungen aus politischer und moralischer Sicht kontraintuitiv erscheinen können. Dazu muss die Komplexität des Drogengeschäftes mit seinen verschiedenen Faktoren verstanden werden: Ein praktisch angewandtes Instrument zur Darstellung komplexer Wirkzusammenhänge ist die Fuzzy Cognitive Map (FCM, wörtlich übersetzt: „unscharfe kognitive Karte “). Das „Fuzzy“ in FCM rührt daher, dass die mit Hilfe der FCM durchführbaren Berechnungen aus der Mathematik unscharfer Mengen (Fuzzy Sets) abgeleitet [43] werden können, obwohl die praktischen Berechnungen dann keine unscharfen Mengen verwenden, sondern nur einfach handhabbare Skalare. Rod Taber [44] verwendet eine solche FCM zur Darstellung von elf Faktoren des Drogengeschäfts in der Form eines Hasse-Diagramms . (Die FCM von Rod Taber wurde in Bart Koskos Buch Fuzzy Thinking [45] abgebildet.)

In der im Folgenden beschriebenen Darstellung ist das Ziel die Verringerung der Drogenverfügbarkeit. Gesucht sind die zur Zielerreichung geeignetsten Methoden. Dazu muss die Bedeutung der Faktoren des Drogenmarktes ermittelt werden. Aus Rod Tabers FCM lässt sich dafür eine Wirkmatrix ableiten: In der linken Spalte sind die Faktoren als Wirkfaktoren aufgelistet, in der obersten Zeile sind dieselben Faktoren als Objekte der Wirkungen nebeneinander aufgereiht. Dann wurde in der Tabelle eingetragen, wie die Faktoren in der linken Spalte auf die Faktoren in der oberen Reihe wirken. Im hier vorliegenden Fall wird dafür eine trinäre Logik mit drei Skalaren verwendet: positive Wirkung (Stärkung oder +1), negative Wirkung (Schwächung oder −1) und keine signifikante Wirkung (leeres Feld oder 0):

FCMdrug520.png Drogen-
konsum
intl.
Polizei
Landes-
Polizei
Drogen-
verfügbar-
keit
Korruption Ver-
braucher-
armut
Kartelle Anbau-
flächen
Profite Straßen-
gangs
Drogen-
preis
Drogen-
konsum
stärkt
internationale
Polizei
schwächt schwächt schwächt schwächt schwächt
Landespolizei schwächt schwächt schwächt stärkt
Drogenver-
fügbarkeit
stärkt stärkt stärkt
Korruption stärkt stärkt
Verbraucher-
armut
stärkt
Kartelle stärkt stärkt
Anbauflächen stärkt
Profite stärkt
Straßen-
gangs
stärkt
Drogen-
preis
schwächt stärkt stärkt

In solch einer Matrix dargestellt, lassen sich die Wechselwirkungen auch berechnen. [46] Damit ist es möglich, andere Wirkzusammenhänge zu diskutieren und ihre Wirkung zu simulieren, [47] denn der Inhalt der FCM ist nur eine von mehreren möglichen Hypothesen.

International

Deutschland

Zuchtanlage, sogenanntes Indoor-Growing

Die präventiven bzw. repressiven Maßnahmen in Deutschland werden in dem jährlich erscheinenden Aktionsplans Drogen und Sucht der Bundesregierung festgelegt. Derzeit basieren die Maßnahmen auf den nachfolgenden vier Säulen des Aktionsplans:

Dazu gehört auch ein umstrittener Modellversuch zur heroingestützten Behandlung sogenannter Originalstoffsubstitution in mehreren Bundesländern und Städten in Deutschland.

EU

In Europa richten sich die Maßnahmen der Drogenprävention an die allgemeine Bevölkerung (universale Prävention), an die am stärksten gefährdeten Gruppen (selektive Prävention) oder Einzelpersonen (indizierte Prävention). Die am weitesten entwickelten Modelle der universalen Prävention sind Programme für Schüler, die in Bezug auf Inhalt und Umsetzung wissenschaftlich relativ gut fundiert sind. Die universale Prävention außerhalb der Schule verfügt ebenfalls über ein erhebliches Potenzial, jedoch wird diese Art der Prävention zurzeit nur in einigen wenigen Ländern umgesetzt. [48]

Am 12. November 2004 legte die EU in einem Rahmenbeschluss zur Bekämpfung des Drogenhandels [49] fest, in welchem Rahmen sich die gesetzlich vorzusehenden Höchststrafen in den Mitgliedsstaaten bei Drogenhandelsdelikten und beim unerlaubten Umgang mit so genannten Grundstoffen, die zur illegalen Drogenherstellung verwendet werden sollen, mindestens bewegen müssen:

 • Der Handel mit Drogen, der sich eine geringe Menge bzw. auf nicht besonders gefährliche Drogen bezieht, soll im Höchstmaß mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem bis drei Jahren belegt werden.
 • Drogenhandel mit einer großen Menge bzw. mit besonders gefährlichen Drogen oder der Handel mit Drogen, die bei mehreren Personen zu schweren gesundheitlichen Schäden führen könnten, sollen im Höchstmaß mit einer Freiheitsstrafe von mindestens fünf bis zehn Jahren bedroht werden.
 • Die Freiheitsstrafe soll im Höchstmaß mindestens zehn Jahre betragen, wenn solche Taten von einer kriminellen Bande begangen werden.
 • Bei näher umschriebenen schweren Fällen des illegalen Umgangs mit Grundstoffen, die zur Herstellung von Drogen verwandt werden, soll eine Höchststrafe von mindestens fünf bis zehn Jahren Freiheitsstrafe gelten.
 • Ferner enthält der Beschluss Vorgaben für die Definition der einzelnen Drogendelikte, die Möglichkeit der Strafmilderung, wenn der Täter den Strafverfolgungsbehörden sachdienliche Hinweise gibt, Regeln zur Verantwortlichkeit juristischer Personen, zu deren Gunsten die Tat geschieht, und schließlich Bestimmungen zur Gerichtsbarkeit der Mitgliedstaaten.

Das deutsche Betäubungsmittelgesetz berücksichtigt bereits die EU-Vorgaben.

Weitere Maßnahmen der Europäischen Union wurden in dem EU-Drogenaktionsplan (2013–2016) geregelt. Die Leitlinien des Planes konzentrieren sich auf fünf Aktionsachsen: Koordinierung, Nachfragereduzierung, Angebotsreduzierung, internationale Zusammenarbeit sowie Information, Forschung und Evaluierung. [50]

Der Europäische Rat hat weiterhin 2012 die EU-Drogenstrategie für den Zeitraum 2013–2020 verabschiedet. [51]

China

In China wurde am 22. August 2006 ein Gesetz zur Bekämpfung der Drogenkriminalität in die Tagesordnung des Ständigen Ausschusses des chinesischen Nationalen Volkskongresses aufgenommen. Dieses Gesetz soll die Expansion von Drogenkriminalität verhindern, Drogenstraftaten genau definieren, Drogenentzugmaßnahmen regeln und festlegen, ob die Einnahme von Drogen strafrechtlich verfolgt wird. Drogenbekämpfung wird zukünftig nach dem neuen Gesetz eine gesamt gesellschaftliche Aufgabe sein.

Im Jahr 2005 gab es laut offiziellen Angaben in China 1,16 Mio. Drogensüchtige. 700.000 davon sollen Heroin konsumieren. Legt man diese Zahlen zugrunde, kosten die Abhängigen jährlich 40 Mrd. Yuan RMB. [52]

USA

Viele internationale Konferenzen wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf Initiative der USA einberufen. Die ersten US-Regelungen entstanden hauptsächlich vor dem Hintergrund moralpolitischer Motive. Der Harrison Narcotic Act untersagte 1914 in den USA zunächst den freien Verkauf von Kokain und Opium. Drei Jahre später setzte die Abstinenzbewegung in den USA die Prohibition durch. Den Vereinigten Staaten wird seit mehreren Jahrzehnten von verschiedenen Seiten vorgeworfen, dass sie ihre politischen und taktischen Ziele über internationale Drogenverträge regeln wollen.

Hinweis auf Strafe bei Drogeneinfuhr

Die Drogenkriminalität hat in den USA seit den 1960er Jahren zugenommen. Die Drogenbekämpfung kostet, nach den Angaben des US Public Health Service im Jahr 2004, die USA rund 600 Dollar pro Sekunde. Im gleichen Jahr wurden nach FBI -Angaben in den USA 1.511.000 Personen wegen Drogendelikten festgenommen. Fast die Hälfte aller Festnahmen (46,5 %) stand im Zusammenhang mit dem Besitz von Cannabis. Die Drogenkriminalität beschäftigt allein in den USA rund 400.000 Polizisten. Die festgenommenen Täter belasten die US-Gerichte erheblich. Sie nehmen die Hälfte der Gesamtzeit aller US-Gerichtsverfahren ein. [53]

Erstmals in der Geschichte der USA hat nach einem vorherigen Referendum der Bundesstaat Colorado am 1. Januar 2014 für Bürger über 21 Jahre den Verkauf von Marihuana bis zu einer Unze (rund 28 Gramm) offiziell freigegeben. [54] Ergänzende Regeln verbieten weiterhin den Verkauf an Minderjährige und den Konsum auf offener Straße sowie die Mitnahme von Cannabis in andere Bundesstaaten . [55]

Andere Länder

In einigen Staaten gilt der Drogenhandel bzw. Drogenbesitz (ab einer bestimmten Menge) als ein besonders schwerwiegender Straftatbestand. Diese Drogenkriminalität wird in den Staaten mit dem Tode bestraft. Als Rechtfertigungsgründe für die Todesstrafe werden Abschreckungsgründe und der unmittelbare Schutz der Gesellschaft durch Beseitigung des Täters angeführt. Die Todesstrafe auf bestimmte Drogendelikte gilt z. B. in den Ländern Singapur , Philippinen , Saudi-Arabien , Thailand . In Thailand wurden allein im Juli 2001 über 30 Todesurteile gegen Drogendealer verhängt. [56] In Saudi-Arabien wurden im Jahre 2015, 63 Menschen wegen Drogendelikten hingerichtet. [57]

Auf den Philippinen ging Präsident Duterte bei seiner Wahl im Sommer 2016 noch weiter und rief seine Bürger zur Tötung von Drogenhändlern und Konsumenten auf, was innerhalb kurzer Zeit zu hunderten Opfern führte. [58]

Drogen und Straßenverkehr

Das Straßenverkehrsgesetz (StVG), die Fahrerlaubnisverordnung (FEV) und das Strafgesetzbuch (StGB) beschränken in Deutschland den Drogenkonsum.

 • Wer in Deutschland im Verkehr ein Fahrzeug führt, obwohl er infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen macht sich nach dem Strafgesetzbuch (§ 316 StGB) strafbar.
 • Ordnungswidrig nach § 24a Abs. 2 Straßenverkehrsgesetz handelt, wer unter der Wirkung eines in der Anlage zum StVG aufgeführten berauschenden Mittels (Cannabis, Heroin, Morphin, Kokain, Amphetamine, Designer-Amphetamine) im Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug führt.
 • Ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen für die Fahrerlaubnisbehörde nach Anlage 4, Ziffer 9, Fahrerlaubnisverordnung (FEV) ist,
  • wer Betäubungsmittel (außer Cannabisprodukte) konsumiert oder von ihnen abhängig ist (dh auch ohne ein Fahrzeug geführt zu haben).
  • wer Cannabis regelmäßig einnimmt oder, bei gelegentlicher Einnahme, Konsum und Fahren nicht trennen kann oder zusätzlich Alkohol oder andere psychoaktive Stoffe gebraucht (Mehrfachkonsum).
Drugwipe

Bei Verkehrskontrollen werden von den Kontrollbehörden Drogenschnelltests eingesetzt. Verläuft der Drogenschnelltest positiv, ordnen diese eine Blut- und/oder Urinproben an. Auch eine Haarprobe kann entnommen werden. Ein Brechmitteleinsatz ist nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und einer strengen Einzelfallprüfung nur bei schweren Delikten möglich.

In den anderen europäischen Staaten gelten ähnliche Vorschriften.

Legale Drogeninfrastruktur

Coffeeshop in Amsterdam

Cannabisprodukte können unter bestimmten Auflagen in den Niederlanden in geduldeten Verkaufsstellen (den so genannten Coffeeshops ) verkauft werden. Diese Verkaufsstellen sind Gaststättenbetriebe ohne Alkoholausschank, in denen der Verkauf einer geringen Menge Cannabis an (niederländische) Kunden mit sogenanntem „Wietpas“ (Gras-Pass) toleriert wird, obwohl der Verkauf von Cannabis grundsätzlich strafbar ist. Die legalen Coffeeshop-Betreiber erhalten in den Niederlanden von der örtlichen Kommune eine Genehmigung mit Weisungen. Wegen der Coffeeshops hatte der Drogentourismus von Deutschland in die Niederlande seit 1976 zugenommen.

Verkaufsstellen, die andere, nach niederländischem Recht sogenannte „ weiche Drogen “ oder halluzinogene Substanzen in den Niederlanden legal verkaufen, z. B. psychoaktive Pilze, meskalinhaltige Kakteen, Aphrodisiaka und Energizer, werden Smartshops genannt. Läden bzw. Geschäfte, die Drogenzubehör und szenetypische Produkte führen, bezeichnet man als Headshop . Wird hauptsächlich Zubehör zum Anbau angeboten, handelt es sich um einen Growshop .

Der straffreie Drogenkonsum wird jedoch europaweit durch verkehrsrechtliche Normen begrenzt.

Siehe auch

Literatur

 • Harald Hans Körner : Betäubungsmittelgesetz (BtMG), Arzneimittelgesetz. 6. Auflage, Beck Juristischer Verlag, 2007, ISBN 3-406-55080-0 .
 • Jan Wriedt: Von den Anfängen der Drogengesetzgebung bis zum Betäubungsmittelgesetz 1. Januar 1972. Lang-Verlag, 2006, ISBN 3-631-54314-X .
 • Alfred W. McCoy: Die CIA und das Heroin. Weltpolitik durch Drogenhandel. Zweitausendeins-Verlag, 2006, ISBN 3-86150-608-4 .
 • Detlef Briesen: Drogenkonsum und Drogenpolitik in Deutschland und der USA. Ein historischer Vergleich. Campus Verlag, 2005, ISBN 3-593-37857-4 .
 • Andreas Paul: Drogenkonsumenten im Jugendstrafverfahren. Lit-Verlag, 2005, ISBN 3-8258-8826-6 .
 • Martin Krause: Drogen und Führerschein. Strafverteidigung und Rechtsprechungsübersicht. Books on Demand Verlag, 2003, ISBN 3-8311-4804-X .
 • Martin Lutterjahn: Drogen in Reiseländern. Gesetz und Realität. Reise Know-how Verlag Rump, 2003, ISBN 3-8317-1174-7 .
 • Wolfgang Schmidbauer , Jürgen vom Scheidt: Handbuch der Rauschdrogen. 4. Auflage, 1999, ISBN 3-596-13980-5 .
 • Norbert Thomas, Peter Loos, Knuth Stroh: Drogenkriminalität. Boorberg, 1996, ISBN 3-415-00946-7 .
 • Kornelie Schütz-Scheifele: Drogenkriminalität und ihre Bekämpfung. Schäuble, 1991, ISBN 3-87718-111-2 .
 • Alexander Niemetz: Die Kokain Mafia. Bertelsmann, 1990.
 • Regine Schönenberg: Internationaler Drogenhandel und gesellschaftliche Transformation. Deutscher Universitätsverlag, ISBN 3-8244-4406-2 .

Weblinks

Commons : Drogenkriminalität – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Statistiken

Maßnahmen

Rechtliches

Marktplätze

Einzelnachweise

 1. EU-Drogenaktionsplan (2005–2008) , S. 11, Punkt 25.1
 2. Pressemeldung der EU-Drogenbeobachtungsstelle vom 25. Juni 2007 (PDF; 79 kB)
 3. Drogen und Kriminalität – Erarbeitung einer Definition der Drogenkriminalität, Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht , 2007 (PDF; 86 kB) abgerufen am 9. November 2010.
 4. a b c PKS , Bundesrepublik Deutschland, 2004.
 5. BKA, Bundeslagebild Rauschgiftkriminalität 2011 . Wiesbaden 2012, S. 6, FN 1 bis 3.
 6. Henning Schmidt-Semisch: Kiffen dürfen reicht nicht oder: Radikale Alternativen in der Drogenpolitik. DrogenGenussKultur, 13. Juli 2002, abgerufen am 31. März 2008 : „Und schließlich darum, daß Menschen das Recht haben, die Substanzen zu sich zu nehmen, die sie konsumieren wollen. Es geht um ein allgemein zu begreifendes Recht auf Genuß und auch um ein Recht auf Rausch .“
 7. Schmidtbauer, v. Scheidt: Handbuch der Rauschdrogen. 4. Auflage, 1999, S. 635.
 8. Abkommen Eve-Rave
 9. Abkommen 1931 , PDF ( Memento vom 29. August 2005 im Internet Archive )
 10. Single Convention ( Memento vom 20. Mai 2009 im Internet Archive )
 11. Thomas Feltes , Vortrag auf dem XII. Mosbacher Symposium der Gesellschaft für Toxikologische und Forensische Chemie am 26. April 2001 Archivlink ( Memento vom 18. Juni 2007 im Internet Archive ).
 12. Rezension des Titels „Drogen und Polizei“ ( Memento vom 9. Februar 2008 im Internet Archive ) von Jürgen Stock, Artur Kreuzer durch Rudolf Egg in der Zeitschrift Sucht, Jahrgang 44/1998, Heft Nr. 2, S. 136.
 13. BKA: Rauschgiftkriminalität, Bundeslagebild 2018, S. 3.
 14. BKA: Rauschgiftkriminalität, Bundeslagebild 2018
 15. Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland. (PDF) Drogenbeauftragte.de, BZgA, S. 55 ff.
 16. WHO-Studie (PDF)
 17. ESPAD-Studie (PDF)
 18. BND-Internationaler Drogenhandel ( Memento vom 10. Juli 2007 im Internet Archive ).
 19. UN Aktionsplan gegen Drogen und Geldwäsche , Berliner Zeitung
 20. Borzou Daragahi: 'Colombia of Europe': How tiny Albania became the continent's drug trafficking headquarters. In: Independent.co.uk. 27. Januar 2019.
 21. NZZ Online ( Memento vom 6. August 2007 im Internet Archive )
 22. Drogen- und Suchtbericht der deutschen Bundesregierung, Mai 2006
 23. Deutsche Welle: Opiumproduktion in Afghanistan erreicht Rekordhöhe vom 15. November 2017 abgerufen am 21. März 2020.
 24. Bettina Schorr: Die Drogenpolitik in Bolivien und der amerikanische Krieg gegen die Drogen , S. 16 ff., Uni Köln ( PDF ( Memento vom 6. März 2007 im Internet Archive )).
 25. Boliviens Kampf um das Recht auf Rausch , Derstandard.at vom 29. Juni 2011
 26. Jan-Uwe Ronneburger: Kolumbien und der Fluch des weißen Goldes ( Memento vom 10. Februar 2008 im Internet Archive ), Netzeitung 15. Mai 2005
 27. Deutschlandfunknova.de: Kolumbien - Koks-Produktion auf Höchststand vom 26. Juni 2019 abgerufen am 21. März 2020.
 28. Marokko , Bundeszentrale für politische Bildung
 29. David Agren: Mexico's monthly murder rate reaches 20-year high . In: The Guardian . 21. Juni 2017, ISSN 0261-3077 ( theguardian.com [abgerufen am 9. August 2019]).
 30. José de Córdoba, Juan Montes: 'It's a Crisis of Civilization in Mexico.' 250,000 Dead. 37,400 Missing. In: Wall Street Journal . 14. November 2018, ISSN 0099-9660 ( wsj.com [abgerufen am 27. Mai 2020]).
 31. Mexico: The Other Disappeared. 15. Januar 2019, abgerufen am 27. Mai 2020 (englisch).
 32. Daniela Diegelmann: Peru auf dem Weg zum Drogenstaat?, KAS PDF ( Memento vom 2. November 2013 im Internet Archive )
 33. BVerfG, 2 BvR 2126/05 vom 18. September 2006 , abgerufen am 31. Januar 2011
 34. Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht: Drogenkonsum und Strafverfolgungspraxis, Eine rechtsvergleichende Untersuchung zur Rechtswirklichkeit der Anwendung des § 31a BtMG und anderer Opportunitätsvorschriften auf Drogenkonsumentendelikte ( Memento vom 27. September 2007 im Internet Archive ), abgerufen am 30. August 2009
 35. Gemeinsamer Runderlass des Justizministeriums und des Ministeriums für Inneres und Kommunales, Richtlinien zur Anwendung des § 31 a Abs. 1 des Betäubungsmittelgesetzes vom 19. Mai 2011. Abgerufen am 9. November 2020 .
 36. Text des Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetzes (NpSG) , BGBl. I S. 2615
 37. bmg.bund.de ( Memento vom 4. Mai 2016 im Internet Archive ; PDF)
 38. a b faz.net / FAS: „Eine Kamikaze-Aktion“
 39. Liquidaties in Nederland
 40. Radio Prag ( Memento vom 16. Dezember 2009 im Internet Archive )
 41. Verfassungsgericht kassiert Eigenbedarfsregelung bei Drogen ( Memento vom 23. September 2013 im Internet Archive ), Radio.cz, abgerufen am 3. August 2013
 42. Drogenbesitz in Tschechien – Gericht kippt Eigenbedarfsregelung ( Memento vom 5. August 2013 im Internet Archive ), Tagesschau.de, abgerufen am 3. August 2013.
 43. Benjoe A. Juliano, Wylis Bandler: Tracing Chains-of-Thought (Fuzzy Methods in Cognitive Diagnosis) , Physica-Verlag Heidelberg 1996, ISBN 3-7908-0922-5
 44. Rod Taber: Knowledge Processing with Fuzzy Cognitive Maps , Expert Systems with Applications, vol. 2, no. 1, 83–87, 1991 (Hasse-Diagramm als PDF ( Memento vom 30. September 2007 im Internet Archive ))
 45. Bart Kosko: Fuzzy Logisch (Eine neue Art des Denkens) , 1993/1995, ISBN 3-612-26161-4 (englisch: ISBN 0-7868-8021-X , Kapitel 12: Adaptive Fuzzy Systems)
 46. FCM-Berechnungen: http://www.ochoadeaspuru.com/fuzcogmap/index.php
 47. Ein einfaches Beispiel zur Anwendung von Cognitive Maps für Simulationen findet sich in einem Buch von William R. Taylor: Lethal American Confusion (How Bush and the Pacifists Each Failed in the War on Terrorism) , 2006, ISBN 0-595-40655-6 . In dem Buch werden die Kriege der USA in Afghanistan und im Irak mit einer quintären Logik (−1; −0,5; 0; +0.5; +1) analysiert.
 48. Drogenprävention Europa
 49. Drogen- und Suchtbericht. (PDF) Mai 2005, abgerufen am 9. November 2020 .
 50. Drogenaktionsplan der EU (2013–2016)
 51. EU-Drogenstrategie 2013–2020
 52. China verstärkt den Kampf gegen die Drogenkriminalität , China Economic Net vom 24. August 2006
 53. Josef-Thomas Göller: Der Krieg im eigenen Land , Das Parlament (Bundestag), 2005.
 54. Legalisierung von Cannabis – Colorado startet freien Verkauf von Marihuana , Spiegel-Online vom 1. Januar 2014, abgerufen am 2. Januar 2014.
 55. Jan Bösche: Nach Marihuana-Legalisierung, Colorado feiert das Cannabis , Tagesschau.de vom 2. Januar 2013, abgerufen am 2. Januar 2014.
 56. Todesstrafe Thailand .
 57. theguardian.com:Saudi Arabia: beheadings reach highest level in two decade
 58. Jonathan Kaiman: „Meet the Nightcrawlers of Manila: A night on the front lines of the Philippines' war on drugs“ , LA Times vom 26. August 2016