Buddhism

Från Wikipedia, den fria encyklopedin
Hoppa till navigation Hoppa till sökning
Den internationella buddhistiska flaggan användes först 1885 och har varit en internationell symbol för buddhismen sedan 1950

Buddhismen är en av de stora världsreligionerna . Till skillnad från andra stora religioner är buddhismen inte en teistisk religion, så den har inte dyrkan av en allsmäktig Gud som centrum. Snarare är de flesta buddhistiska läror baserade på omfattande filosofiskt-logiska överväganden [1] i samband med praktiska riktlinjer, vilket också är fallet inom kinesisk daoism och konfucianism . Som med vilken religion som helst omfattar termen buddhism ett brett spektrum av manifestationer, som inkluderar filosofisk undervisning och kloster, såväl som kyrkor eller klubbliknande religiösa samfund och enkel folklig fromhet . När det gäller buddhismen hålls de dock inte ihop av någon central myndighet eller lärarorgan som förkunnar dogmer.

Vad alla buddhister har gemensamt är att de hänvisar till Siddhartha Gautamas läror, som bodde i norra Indien, enligt de dateringsmetoder som är dominerande inom forskningen idag på 6: e och möjligen till och med i början av 500 -talet f.Kr. Han kallas "historiska Buddha " för att skilja honom från de mytiska Buddha -figurerna som inte är historiskt intygade. "Buddha" betyder bokstavligen "det uppvaknade" och är en hedersbeteckning som hänvisar till en upplevelse som kallas bodhi ("uppvaknande"). Enligt den buddhistiska läran betyder detta en grundläggande och befriande inblick i de grundläggande fakta i allt liv, varifrån övervinnandet av den smärtsamma tillvaron kommer. Syftet med buddhistisk övning är att uppnå denna kunskap baserad på den historiska Buddhas exempel genom att följa hans läror - varigenom de två ytterligheterna med självdestruktiv asketism och ohämmad hedonism , men också radikalism i allmänhet, avråds, snarare en mellanväg bör väljas. [2] I detta sammanhang står uttalandena från religionens grundare Buddha inför traditionen, den centrala myndigheten är, och det finns en historiskt odlad kanon med texter, som i samband med buddhistiska råd har grundläggande religionslinjer fastställts. Ändå är det inte fråga om dogmer i betydelsen av en uppenbarad religion , vars auktoritet är baserad på tron ​​på gudomligt inspirerade heliga skrifter. Följaktligen är Buddha vördad i buddhismen, men dyrkas inte i snäv mening.

Beroende på källa och räkningsmetod har buddhismen mellan 230 och 500 miljoner [3] [4] [5] anhängare världen över - vilket gör den till den fjärde största religionen på jorden (efter kristendomen , islam och hinduismen ). Buddhismen har sitt ursprung i Indien och är idag mest utbredd i Syd-, Sydost- och Östasien. Ungefär hälften av alla buddhister bor i Kina . [6] Sedan 1800 -talet har det dock också börjat få fotfäste i västvärlden.

Översikt

utveckling

Buddhas första lärjungar med Dharmachakra , en symbolisk framställning av undervisningen som också står för Buddha själv i tidig buddhistisk konst

Buddhismen har sitt ursprung på den indiska subkontinenten genom Siddhartha Gautama . Enligt traditionen uppnådde han vid 35 års ålder genom upplevelsen av "uppvaknande" en inre förvandling och en rad insikter som gjorde det möjligt för honom att formulera den buddhistiska läran. Efter första tvekan (enligt tradition) började han snart sprida undervisningen, vann över de första studenterna och grundade det buddhistiska samhället. Fram till sin död vid 80 års ålder vandrade han slutligen genom norra Indien som lärare.

Från nordindiska hemlandet Siddhartha Gautama spred sig buddhismen först till den indiska subkontinenten , Sri Lanka och Centralasien [7] . Totalt sex buddhistiska råd bidrog till ”kanoniseringen” av lärorna och, tillsammans med den vidare spridningen i Öst- och Sydostasien , till utvecklingen av olika traditioner. Norra buddhismen ( Mahayana ) nådde Central- och Östasien via sidenvägen , där andra traditioner som Chan (Kina), Zen (Japan) och Amitabha -buddhismen (Östasien) utvecklades. Buddhismen kom också till Himalaya -regionen direkt från norra Indien; det fanns Vajrayana (Tibet, Bhutan, Nepal, Mongoliet, etc.) [8] . Buddhismens aspekter trängde in i andra religiösa traditioner eller gav impulser för deras institutionalisering (jfr Bön och Shintō eller Shinbutsu-Shūgō ). Från södra Indien och Sri Lanka nådde södra buddhismen ( Theravada ) länderna i Sydostasien, där den ersatte Mahayana. Buddhismen interagerade på många sätt med religionerna och filosofierna i de länder där den sprids. Det kombinerades också med religiösa och filosofiska traditioner, vars läror skiljer sig mycket från den ursprungliga buddhismens. [9]

lära

Dharmachakra (undervisningshjul) är symbolen för Buddhas undervisning. [10] Hjulets åtta ekrar indikerar Noble Eightfold Path .

Grunderna för buddhistisk praktik och teori formulerades av Buddha i form av de fyra ädla sanningarna [11] [12] [13] : Den första ädla sanningen är att livet som regel börjar med lidande ( dukkha ) vid födseln , åldern , Sjukdom och död , liksom mer subtila former av lidande som ofta inte erkänns som sådana av människor, såsom att hålla fast vid en lycka som dock är övergående (i detta sammanhang påpekas att ordet "dukkha" också sträcker sig till betydelser som "missnöje, frustration"). Den andra ädla sanningen är att detta lidande uppstår beroende på orsaker, nämligen i huvudsak genom andens tre gifter , som i tysk översättning vanligtvis kallas "girighet", "hat" och "okunnighet / vanföreställning". Den tredje ädla sanningen säger att lidande, beroende av orsaker, kan avskaffas i framtiden om bara dessa orsaker kan lösas, och att då fullständig frihet från lidande kan uppnås (dvs. frihet från födelse och död). Den fjärde ädla sanningen säger att det finns medel för att lösa orsakerna till lidande och därmed verklig lycka: detta är övningen av de ädla åttafärdiga övningarna. [14] De är enligt följande: rätt kunskap, rätt avsikt, rätt tal, rätt handlande, rätt livsföring, rätt träning, rätt uppmärksamhet och rätt meditation , och med ganska efterlevnad av praktiken med de fyra ädla sanningarna, som är att undvika lidande menas [15] .

Enligt buddhistisk lära är alla oupplysta varelser utsatta för en oändlig, smärtsam cykel ( samsara [16] ) av födelse och återfödelse [17] . Syftet med den buddhistiska övningen är att kliva ur denna cykel av det annars konstanta lidandetillståndet. Detta mål ska uppnås genom undvikande av lidande, dvs etiskt beteende, odling av dygderna ( Five Silas ), praktiken med "nedsänkning" ( Samadhi , jfr meditation) och utveckling av medkänsla (här tydligt åtskild från medkänsla) ) för alla varelser och allomfattande visdom ( prajna ) kan uppnås som ett resultat av övningen av den ädla åttafalda vägen. På detta sätt övervinns lidande och ofullkomlighet och genom upplysning (uppvaknande) förverkligas nirvana [18] . Nirvana är inte bara ett tillstånd där inget lidande känns, utan en omfattande förändring av sinnet där alla anlag för att någonsin orsaka lidande också har försvunnit. [19] Det är ett transcendent tillstånd som inte kan förstås verbalt eller av det gemensamma sinnet, men som i princip kan förverkligas av alla kännande varelser.

Genom att ta tillflykt till Buddha (staten), Dharma [20] (undervisning och väg till detta tillstånd) och Sangha [21] (utövarnas gemenskap) vittnar man om erkännandet och praktiken av de fyra ädla sanningarna och hans anslutning till gemenskapen av utövare av Dharma. Själva Sangha är indelad i utövarna av lekmän och de ordinerade munkarna och nunnorna . [22]

Siddhartha Gautama

Siddhartha Gautama, här som en staty på Nedre Rhen skildrad som Buddha Shakyamuni (hedersbeteckning: Visen från Shakya -familjen )

Datumen för Siddhartha Gautamas liv anses traditionellt vara utgångspunkten för kronologin i Sydasiatisk historia, men de är kontroversiella. Den konventionella dateringen (563–483 f.Kr.) används knappast idag. Den nyare forskningen antar att Siddhartha inte var 563 f.Kr. Föddes, men flera decennier, kanske ett sekel senare. De för närvarande rådande tillvägagångssätten för dating -död varierar mellan cirka 420 och cirka 368 f.Kr. Chr. [23] [24] [25]

Enligt traditionen föddes Siddhartha i Lumbini i det nordindiska furstendömet Kapilavastu , nu en del av Nepal , som son till Shakyas härskande hus. Därför får han smeknamnet Shakyamuni , "salvia från Shakyas hus". [26]

Vid 29 års ålder insåg han att rikedom och lyx inte är grunden för lycka. När han insåg att lidande som åldrande, sjukdom, död och smärta är oupplösligt kopplat till livet, gav han sig ut för att utforska olika religiösa läror och filosofier för att hitta den sanna naturen hos mänsklig lycka. Sex års asketism , studier och sedan meditation ledde honom äntligen på mitten . Han hade erfarenheten av att vakna ( Bodhi ) under en poppelfika i Bodhgaya i det som nu är norra Indien. Lite senare höll han sin första diskurs i Isipatana, dagens Sarnath , och satte därmed igång ”undervisningshjulet” ( Dharmachakra ).

Han tillbringade sedan resten av sitt liv som Buddha och undervisade och förmedlade läran, Dharma , till det samhälle han hade etablerat. Detta fyrdubbla samhälle bestod av munkar ( bhikkhu ) och nunnor ( bhikkhuni ) från buddhistkloster, liksom lekmän ( Upāsaka ) och lekmän (Upasika). Den buddhistiska kalendern börjar med hans (påstådda) dödsår vid 80 års ålder.

Buddhismens historia och spridning

De tre första råden

Tre månader efter Buddhas död träffades hans lärjungar i Rajagarha för det första rådet ( sangiti[27] ) för att diskutera Dhamma (doktrinen) och Vinaya (klosterreglerna) och spela in dem enligt Buddhas läror. Resten av traditionen var muntlig. Ungefär 100 år senare ägde det andra rådet rum i Vesali . Framför allt diskuterades klostergemenskapens regler, då hade då olika grupper bildats med olika tolkningar av de ursprungliga reglerna.

Under det andra rådet och efterföljande möten bildades upp till 18 olika skolor ( Nikaya -skolor), som var och en refererade till Buddhas ursprungliga läror på olika sätt. Dessutom framkom Mahasanghika , som förespråkade anpassning av reglerna till de förändrade omständigheterna och som kan betraktas som en tidig föregångare till Mahayana . De två första råden erkänns av alla buddhistiska skolor.[27] De andra råden accepteras endast av en del av skolorna.[27] Rådens historicitet klassificeras dock av sinologen Helwig Schmidt-Glintzer som osannolik.[27]

På 300 -talet f.Kr. Det tredje rådet träffades i Pataliputra (idag Patna), i regi av kung Ashoka och ordförandeskapet för munken Moggaliputta Tissa . Syftet med mötet var att enas om en enhetlig buddhistisk lära igen. Särskilt kättare bör uteslutas från gemenskapen och falska läror motbevisas. Under rådets gång skrevs boken Kathavatthu för detta ändamål, som sammanfattade de filosofiska och skolastiska avhandlingarna. Denna text blev mittpunkten i Abhidhammapitaka , en samling filosofiska texter. Tillsammans med Sutta Pitaka , de nedskrivna diskussionerna från Buddha och Vinayapitaka , samlingen av klosterregler, är det i Pali skrev Tipitaka ( sanskrit : Tripitaka, tyska: "tre korgar" och Pali Canon), den äldsta bra sammanfattning Buddistisk skrift God.

Endast dessa skrifter erkändes av rådet som den autentiska grunden för buddhistisk undervisning, som förseglade uppdelningen av klostergemenskapen. Medan Theravada, läran om de äldste, enades om oförändrat antagande av de ursprungliga lärorna och reglerna, fastställde Mahasanghika inte en fast skriftkanon och inkluderade också skrifter vars ursprung inte kunde bevisas klart av Buddha.

Sprids i Sydasien och Östasien

Buddistiskt monument i Horyu-ji

Under de följande århundradena spred sig undervisningen till Syd- och Östasien. Under kung Ashokas regeringstid (300 -talet f.Kr.) spred sig buddhismen över Indien och långt bortom. Delar av Afghanistan var också en del av hans imperium. I Gandhara , i gränsområdet till Pakistan, som påverkades av grekiska skulptörer som kom med Alexander den store , uppstod den grekisk-buddhistiska kulturen, en blandning av indiska och hellenistiska influenser. I deras tradition skapades bland annat Buddha -statyerna av Bamiyan .

Ashoka skickade sändebud till många riken vid den tiden. Således spred sig undervisningen gradvis utanför gränserna för regionen där Buddha bodde och undervisade. I väst reste Ashokas sändebud till Mellanöstern , Egypten , de grekiska öarna och Makedonien . Under de följande århundradena nådde Buddhas läror den malaysiska skärgården ( Indonesien , Borobudur ) och Sydostasien , dvs Kambodja ( Funan , Angkor ), Thailand , Myanmar ( Pegu ) och Laos via Sri Lanka. I norr och nordost blev buddhismen känd i höglandet i Himalaya ( Tibet ) samt i Kina , Korea och Japan .

Skjut tillbaka i Indien

Sanchi , Indien (300 -talet f.Kr.)

När buddhismen blev mer utbredd försvann den från de flesta delar av Indien från 1100 -talet och framåt. Orsakerna [28] ses å ena sidan i den ömsesidiga penetrationen av buddhismen och hinduismen , å andra sidan i den muslimska invasionen av Indien, under vilken många munkar dödades och kloster förstördes. Buddhismens sista fästen som fortfarande är kända idag på den indiska subkontinenten ( Sindh , Bengal ) tillhörde de islamiserade områdena. På den malaysiska skärgården (Malaysia, Indonesien) idag (med undantag för Bali) kan endast ruiner ses som visar att buddhistiska kulturer en gång blomstrade här. [29]

Ytterligare utveckling

En mångfaldig vidareutveckling av läran förutbestämdes av Buddhas ord: Som en lära som uttryckligen kan ifrågasättas har buddhismen blandat sig delvis med andra religioner som också känner till föreställningar om gudomar eller att buden om avhållsamhet är mindre strikta eller till och med mindre strikt hanterade inte.

Theravada ("de äldres undervisning") följer Buddhas undervisning som fastställdes vid rådet i Patna. Det är särskilt utbrett i länderna i Syd- och Sydostasien (Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Laos och Kambodja). Mahayana ("det stora fordonet") blandades mer med de ursprungliga religionerna och filosofierna i de kulturer där buddhismen kom in. Så kom z. I Kina till exempel tillkom element av daoismen , vilket i slutändan ledde till utvecklingen av Chan -buddhismen och senare Zen i Japan.

I synnerhet ledde kolonialismen på 1800 -talet till en renässans av buddhismen i många asiatiska länder. Skapandet av en internationell buddhistflagga 1885 är ett symboliskt uttryck för detta. Grunden för World Fellowship of Buddhists (WFB) 1950 beror särskilt på initiativ från Thailand och Sri Lanka.

Dagens distribution i Asien

Idag finns det cirka 450 miljoner buddhister över hela världen. Denna siffra är dock inte bindande eftersom det finns starka fluktuationer mellan individuell statistik. Länderna med den största spridningen av buddhismen är Kina , Bhutan , Japan , Kambodja , Laos , Mongoliet , Myanmar , Sri Lanka , Sydkorea , Taiwan , Thailand och Vietnam .

I Indien är andelen av befolkningen nu mindre än en procent. På senare tid har dock ett intellektuellt intresse för buddhistiska läror återuppväckts bland de utbildade klasserna. Även bland daliterna ("orörliga"), initierade av Bhimrao Ramji Ambedkar , "den indiska konstitutionens fader", har det funnits en rörelse sedan 1956 som ser konvertering till buddhismen som ett sätt att undkomma förtrycket av kastsystemet.

Land Andel av den buddhistiska befolkningen
i respektive land (i procent)
Kina 18: e
Japan okänd
Bhutan 72
Kambodja 93
Laos okänd , majoriteten tillhör Theravada -buddhismen
mongoliet 40
Myanmar 87.2 enligt officiell information (med lokala religioner)
Sri Lanka 70.2
Sydkorea 23.7
Taiwan okänd
Thailand 95
Vietnam 22: a
Indien 0 0,7

Situationen i andra delar av världen

Sedan 1800 -talet och särskilt sedan 1900 -talet har det också varit en växande tendens i de industrialiserade länderna i Europa, USA och Australien att vända sig till buddhismen som världsreligion . Till skillnad från de asiatiska länderna finns det en situation i väst att de många och ofta väldigt olika formerna av de olika undervisningsriktningarna dyker upp sida vid sida.

Organisationer som EBU ( European Buddhist Union ), som grundades 1975, har satt som mål att nätverka dessa grupper med varandra och involvera dem i en diskurs som bör uppmuntra en långsiktig inkulturationsprocess och därmed utvecklingen av en europeisk Buddhism. Ett annat mål är integration i det europeiska samhället så att de buddhistiska föreningarna kan utöva sitt andliga, humanitära, kulturella och sociala engagemang utan några hinder.

I många europeiska länder erkändes buddhismen offentligt och statligt som en religion mot slutet av 1900 -talet. I Europa fick buddhismen först fullständigt statligt erkännande i Österrike (1983). [30] I Tyskland och Schweiz är buddhismen inte officiellt erkänd som en religion.

Se även:

Buddhismens läror

Ett motto som tillskrivs Buddha finns i Karlsruhe Garden of Religions . Det är den femte versen av Dhammapada . Korrekt översatt skulle det betyda "icke-hat" istället för "kärlek".

I sin ursprungliga form, som bara kan återskapas i begränsad utsträckning från den äldsta traditionen som finns, och på grund av dess mångsidiga vidareutveckling, liknar buddhismen delvis en tradition av tanke eller filosofi som tillämpas i praktiken.

Buddha såg sig själv varken som en gud eller som en budbärare om en gudens undervisning. Han gjorde det klart att han inte fick undervisningen, Dhamma (Pali) eller Dharma (sanskrit), på grundval av gudomlig uppenbarelse , utan fick snarare en förståelse för sitt eget sinne och alltingens natur genom sitt eget meditativ vision ( kontemplation ). Denna kunskap är tillgänglig för alla som följer hans undervisning och metodik. Därmed skulle den undervisning han påpekade inte följas dogmatiskt . Tvärtom varnade han för blind tro på auktoritet och betonade mänskligt ansvar. Han pekade också på det meningslösa i ansträngningarna att förstå världen med hjälp av begrepp och språk, och varnade för en skepsis mot det skrivna ordet eller etablerade läror som knappast finns i andra religioner i denna radikalism.

Buddhismen skiljer sig i grunden från de monoteistiska religionerna ( judendom , kristendom , islam ). Så den buddhistiska läran känner varken en allsmäktig Gud eller en evig själ . [31] Det, och även underlåtenhet att iaktta kastsystemet skiljer sig också från hinduism och Brahmanism , med vilken han delar karma läran å andra sidan. Utvecklad i sin miljö ses det ibland som en reformrörelse mot de vediska trossystemen i Indien. [32] Med denna antiritualistiska och antiteistiska inställning är den ursprungliga läran om Siddhartha Gautama sannolikt den äldsta hermeneutiska religionen i världen. [33] [34]

Dharma

Dharma (sanskrit) eller Dhamma (Pali) betyder i huvudsak två saker i buddhismen:

 • Buddhas läror (i Theravada Buddhas, i Mahayana och Vajrayana också tillsammans med Bodhisattvas läror och stora förverkligade mästare). De fyra ädla sanningarna är grunden för Dharma. Den utgör en av de tre juvelerna , de så kallade ”tillflyktsobjekten”, som består av läraren, undervisningen och munkars gemenskap (Buddha, Dharma och Sangha ). Det är också en del av de tio reflektionerna (Anussati).
 • Helheten av alla världsliga fenomen , naturen själv och de lagar som den bygger på (se avsnittet Det beroende som uppstår ).

Kärnan i Buddhas läror är de fyra ädla sanningarna som han namngett, från den fjärde av sanningarna följer den åttafaldiga vägen som vägen ut ur lidandet. I centrum för de ”fyra ädla sanningarna” är lidande ( dukkha ), dess orsaker och sättet att släcka det. Den åttafaldiga vägen är indelad i tre delar, huvudgrupperna är: insikten i undervisningen, dess etiska grund och fokus för andlig träning (meditation / mindfulness).

Den beroende uppstår

Den "beroende ursprung ", också "som uppstår i beroende" eller "villkorlig kontakt" [35] (Pali: Paticcasamuppada, sanskrit: Pratityasamutpada), är ett av buddhismens centrala begrepp. I en kedja av 12 sammanvävda element beskriver den hur alla fenomen är i deras dynamiska utveckling och ömsesidiga beroende. Kärnan i denna undervisning kan sammanfattas i meningen: "Detta är för att det är".

Orsak och verkan: karma

Kamma (Pali) eller Karma (sanskrit) betyder "handling, arbete" och betecknar den sensuella lusten och att hålla fast vid världens fenomen (girighet, hat, självberoende), de gärningar som uppstår som ett resultat och effekterna av Handlingar och tankar i moraliska termer, särskilt konsekvenserna för skådespelaren själv. Det motsvarar ungefär principen om orsak och verkan. Karma refererar till allt att göra och agera samt alla nivåer av tänkande och känsla. Allt detta skapar antingen god eller dålig karma, eller kan vara karmiskt neutral.

Både bra och dålig karma är resultatet av återfödelser, samsara . Buddhismens slutmål är att fly från denna cykel genom att inte längre generera karma - handlingar lämnar sedan inga spår i världen. I buddhismen kallas detta inträde till nirvana .

Eftersom detta mål ofta ansågs ouppnåeligt i ett liv i buddhismens historia, handlade det mer om att ackumulera god karma än att uppnå nirvana i detta liv, särskilt bland lekmän. Tillsammans med detta är tron ​​att den förtjänade förtjänsten (genom goda gärningar, tillfälligt medlemskap i Sangha, donationer till munkar, kopiering av sutran och mycket mer) också rituellt kan överföras till andra, till och med till de avlidna eller hela nationerna.

Livets cykel: samsara

Begreppet samsara , "konstant vandring", som är gemensamt för de viktiga indiska religionerna, beskriver livets kontinuerliga cykel från död och födelse, att bli och försvinna. Målet med buddhistisk övning är att komma ur denna cykel. Samsara omfattar alla nivåer av existens, både de vi känner som människor och alla andra, från helvetesvarelser ( niraya -varelser ) till gudarna ( devas ). Alla varelser är fångade i livscykeln, bundna till det av karma: deras handlingar, tankar och känslor, av begär och begär. Endast erkännandet och övervinnandet av dessa karmiska krafter gör det möjligt att lämna cykeln. Mahayana gav också upphov till teorin om identiteten av samsara och nirvana (i västerländska filosofiska termer, det vill säga immanens istället för transcendens).

Inte-jag och återfödelse

Astikaskolorna i indisk filosofi lärde ut " jaget " ( s. Attā , skt. Mantman ), jämförbart med begreppet en personlig själ . Buddha förnekade förekomsten av ātta som en personlig och permanent enhet. Däremot talade han om ” icke-jag ” (s. Anattā , skt. Anātman ). Idén om ett konstant jag är en del av vanföreställningen om världens natur. Enligt Buddhas läror består personligheten med alla dess erfarenheter och uppfattningar i världen av de fem grupperna (s. Khandhā , skt. Skandhas ): kropp, förnimmelser, uppfattningar, mentala impulser och medvetande. Ur buddhistisk synvinkel är jaget inte en konstant enhet, utan en process som kännetecknas av att ständigt bli, förändras och försvinner.

Mot denna bakgrund har begreppet återfödelse , punabbhava , (s. Puna 'igen', bhava ' att bli'), som redan fanns vid Buddhas tid, [36] tolkats om i buddhismen, eftersom den traditionella vediska doktrinen om reinkarnation baserades på idén om en själsöverflyttning. I buddhismen betyder emellertid återfödelse inte den individuella fortsättningen av en permanent kärna av varande, och det betyder inte heller att ett medvetande vandrar efter döden. Vielmehr sind es unpersönliche karmische Impulse, die von einer Existenz ausstrahlend eine spätere Existenzform mitprägen.

Das Erwachen (Bodhi)

Bodhi ist der Vorgang des „Erwachens“, oft ungenau mit dem unbuddhistischen Begriff „Erleuchtung“ wiedergegeben. Voraussetzungen sind das vollständige Begreifen der „Vier edlen Wahrheiten“, die Überwindung aller an das Dasein bindenden Bedürfnisse und Täuschungen und somit das Vergehen aller karmischen Kräfte. Durch Bodhi wird der Kreislauf des Lebens und des Leidens ( Samsara ) verlassen und Nirwana erlangt.

Die buddhistische Tradition kennt drei Arten von Bodhi :

 • Pacceka-Bodhi wird durch eigene Bemühungen, ohne die Hilfe von Lehrern, erreicht. Ein derart Erwachter wird als ein Pratyeka-Buddha bezeichnet.
 • Savaka-Bodhi bezeichnet das Erwachen jener, die mit Hilfe von Lehrern Bodhi erlangen. Ein so Erwachter wird als Arhat bezeichnet.
 • Samma-Sambodhi wird von einem Samma-Sambuddha („Vollkommen Erwachter“) erlangt. Ein solcher „Vollkommen Erwachter“ gilt als die perfekte, mitfühlendste und allwissende Form eines Buddha. Der historische Buddha Shakyamuni aus dem Geschlecht von Shakya wird als ein solcher Samma-Sambuddha bezeichnet.

Verlöschen: Nirwana

Nirwana (Sanskrit) bzw. Nibbana (Pali) bezeichnet die höchste Verwirklichungsstufe des Bewusstseins, in der jede Ich-Anhaftung und alle Vorstellungen/Konzepte erloschen sind. Nirwana kann mit Worten nicht beschrieben, es kann nur erlebt und erfahren werden als Folge intensiver meditativer Übung und anhaltender Achtsamkeitspraxis . Es ist weder ein Ort – also nicht vergleichbar mit Paradies -Vorstellungen anderer Religionen – noch eine Art Himmel und auch keine Seligkeit in einem Jenseits. Nirwana ist auch kein nihilistisches Konzept, kein „Nichts“, wie westliche Interpreten in den Anfängen der Buddhismusrezeption glaubten, sondern beschreibt die vom Bewusstsein erfahrbare Dimension des Letztendlichen. Der Buddha selbst lebte und unterrichtete noch 45 Jahre, nachdem er Nirwana erreicht hatte. Das endgültige Aufgehen oder „Verlöschen“ im Nirwana nach dem Tod wird als Parinirvana bezeichnet.

Meditation und Achtsamkeit

Weder das rein intellektuelle Erfassen der Buddha-Lehre noch das Befolgen ihrer ethischen Richtlinien allein reicht für eine erfolgreiche Praxis aus. Im Zentrum des Buddha-Dharma stehen daher Meditation und Achtsamkeitspraxis. Von der Atembeobachtung über die Liebende-Güte-Meditation ( metta ), Mantra-Rezitationen, Gehmeditation, Visualisierungen bis hin zu thematisch ausgerichteten Kontemplationen haben die regionalen buddhistischen Schulen eine Vielzahl von Meditationsformen entwickelt. Ziele der Meditation sind vor allem die Sammlung und Beruhigung des Geistes ( samatha ), das Trainieren klar-bewusster Wahrnehmung, des „tiefen Sehens“ ( vipassana ), das Kultivieren von Mitgefühl mit allen Wesen, die Schulung der Achtsamkeit sowie die schrittweise Auflösung der leidvollen Ich-Verhaftung.

Achtsamkeit (auch Bewusstheit, Vergegenwärtigung) ist die Übung, ganz im Hier und Jetzt zu verweilen, alles Gegenwärtige klarbewusst und nicht wertend wahrzunehmen. Diese Hinwendung zum momentanen Augenblick erfordert volle Wachheit, ganze Präsenz und eine nicht nachlassende Aufmerksamkeit für alle im Moment auftauchenden körperlichen und geistigen Phänomene.

Buddhistische Schulen

Es gibt drei Hauptrichtungen des Buddhismus: Hinayana („Kleines Fahrzeug“), aus dessen Tradition heute nur noch die Form des Theravada („Lehre der Älteren“) existiert, Mahayana („Großes Fahrzeug“) und Vajrayana (im Westen meist als Tibetischer Buddhismus bekannt oder irreführender Weise als „Lamaismus“ bezeichnet). In allen drei Fahrzeugen sind die monastischen Orden Hauptträger der Lehre und für deren Weitergabe an die folgenden Generationen verantwortlich. Üblicherweise gilt auch der Vajrayana als Teil des großen Fahrzeugs. Der Begriff Hinayana wurde und wird von den Anhängern der ihm zugehörigen Schulen abgelehnt, da er dem Mahayana entstammt.

Theravada

Theravada bedeutet wörtlich „Lehre der Ordens-Älteren“ und geht auf diejenigen Mönche zurück, welche die Lehrreden noch direkt vom Buddha gehört haben, z. B. Ananda, Kassapa, Upali. Der Theravada-Buddhismus ist die einzige noch bestehende Schule der verschiedenen Richtungen des Hinayana . Seine Tradition bezieht sich in ihrer Praxis und Lehre ausschließlich auf die ältesten erhaltenen Schriften der buddhistischen Überlieferung, die im Tipitaka ( Pali ) (auch Tripitaka (Sanskrit) oder Pali-Kanon ), zusammengefasst sind. Dieser „Dreikorb“ (Pitaka: Korb) besteht aus folgenden Teilen:

Die Betonung liegt im Theravada auf dem Befreiungsweg des einzelnen aus eigener Kraft nach dem Arhat -Ideal und der Aufrechterhaltung und Förderung des Sangha . Theravada ist vor allem in den Ländern Süd- und Südostasiens (Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Laos und Kambodscha) verbreitet.

Hinayana

Der Hinayana-Buddhismus ( Sanskrit , n., हीनयान, hīnayāna, „kleines Fahrzeug“) bezeichnet einen der beiden großen Hauptströme des Buddhismus. Hinayana ist älter als die andere Hauptrichtung, der Mahayana. Im Hinayana strebt ein Mensch nach dem Erwachen, um selbst nicht mehr leiden zu müssen. Hinayana bezieht sich also nur auf eine Person, die danach strebt, vollkommen zu sein. In diesem Aspekt unterscheidet er sich vom Mahayana, in dem versucht wird, auch andere Lebewesen zum Erwachen zu führen.

Mahayana

Der Mahayana-Buddhismus („großes Fahrzeug“) geht im Kern auf die Mahasanghika („große Gemeinde“) zurück, eine Tradition, die sich in der Folge des zweiten buddhistischen Konzils (etwa 100 Jahre nach dem Tod des Buddha) entwickelt hatte. Der Mahayana verwendet neben dem Tripitaka auch eine Reihe ursprünglich in Sanskrit abgefasster Schriften („Sutras“), die zusammen den Sanskrit-Kanon bilden. Zu den bedeutendsten Texten gehören das Diamant-Sutra , das Herz-Sutra , das Lotos-Sutra und die Sutras vom reinen Land. [37] Ein Teil dieser Schriften ist heute nur noch in chinesischen oder tibetischen Übersetzungen erhalten.

Im Unterschied zur Theravada-Tradition, in der das Erreichen von Bodhi durch eigenes Bemühen im Vordergrund steht, nimmt im Mahayana das Bodhisattva -Ideal eine zentrale Rolle ein. Bodhisattvas sind Wesen, die als Menschen bereits Bodhi erfuhren, jedoch auf das Eingehen in das Parinirvana verzichteten, um stattdessen allen anderen Menschen, letztlich allen Wesen, zu helfen, ebenfalls dieses Ziel zu erreichen.

Bedeutende Schulen des Mahayana sind beispielsweise die des Zen -Buddhismus, des Nichiren-Buddhismus und des Amitabha-Buddhismus .

Vajrayana

Vajrasattva (Tibet)

Vajrayana („Diamantfahrzeug“) ist eigentlich ein Teil des Mahayana. Im Westen ist er meist fälschlicherweise nur als Tibetischer Buddhismus oder als Lamaismus bekannt, tatsächlich ist er jedoch eine Sammelbezeichnung für verschiedene Schulen, die außer in Tibet auch in Japan, China und der Mongolei (geschichtlich auch in Indien und Südostasien) verbreitet sind.

Er beruht auf den philosophischen Grundlagen des Mahayana, ergänzt diese aber um tantrische Techniken, die den Pfad zum Erwachen deutlich beschleunigen sollen. Zu diesen Techniken gehören neben der Meditation unter anderem Visualisierung (geistige Projektion), das Rezitieren von Mantras und weitere tantrische Übungen, zu denen Rituale, Einweihungen und Guruyoga (Einswerden mit dem Geist des Lehrers) gehören.

Diese Seite des Mahayana legt besonderen Wert auf geheime Rituale, Schriften und Praktiken, welche die Praktizierenden nur schrittweise erlernen. Daher wird Vajrayana innerhalb des Mahayana auch „esoterische Lehre“ genannt, in Abgrenzung von „exoterischen Lehren“, also öffentlich zugänglichen Praktiken wie dem Nenbutsu des Amitabha-Buddhismus .

Der tibetische Buddhismus legt besonderen Wert auf direkte Übertragung von Unterweisungen von Lehrer zu Schüler. Eine wichtige Autorität des tibetischen Buddhismus ist der Dalai Lama .

Die vier Hauptschulen des Tibetischen Buddhismus sind:

Der Tibetische Buddhismus ist heute in Tibet, Bhutan, Nepal, Indien ( Ladakh , Sikkim ), der Mongolei und Teilen Russlands ( Burjatien , Kalmückien , Tuwa , Republik Altai ) verbreitet.

Etwa im 9. Jahrhundert verbreitete sich der Vajrayana auch in China. Als eigene Schule hielt er sich nicht, hatte aber Einfluss auf andere Lehrtraditionen dort. Erst in der Qing-Zeit wurde der Vajrayana der Mandschu unter Förderung der tibetischen Richtungen wieder eine staatliche Religion.

Er wurde noch im gleichen Jahrhundert seiner Einführung in China nach Japan übertragen. Dort wird Vajrayana in der Shingon -Schule gelehrt. Mikkyō (jap. Übersetzung von Mizong ) hatte aber Einfluss auf Tendai und alle späteren Hauptrichtungen des japanischen Buddhismus .

Buddhistische Feste und Feiertage

Entzündung von Räucherstäbchen in einem Tempel in Malaysia

Buddhistische Zeremonien , Feste und Feiertage werden auf unterschiedliche Art und Weise zelebriert. Einige werden in Form einer Puja gefeiert, was im Christentum etwa einer Andacht – ergänzt durch eine Verdienstübertragung – entsprechen würde. Andere Feste sind um zentrale Straßenprozessionen herum organisiert. Diese können dann auch Volksfest-Charakter mit allen dazugehörigen Elementen wie Verkaufsständen und Feuerwerk annehmen. In Japan zum Beispiel werden sie dann Matsuris genannt. Die Termine für die Feste richteten sich ursprünglich hauptsächlich nach dem Lunisolarkalender . Heute sind dagegen einige auf ein festes Datum im Sonnenkalender festgelegt.

Name Anlass Termin Region
Visakha Puja ( Vesakh ) Des Buddhas Geburt, Erleuchtung und Eintritt ins Nirvana. Es ist der höchste buddhistische Feiertag, auch „Buddha-Tag“ genannt. Ende Mai, Anfang Juni universell
Jahrestag der Geburt des Buddha Des Buddhas Geburt, siehe auch Kambutsue Hana-Matsuri 8. April Japan
Jahrestag der Erleuchtung des Buddha [42] Des Buddhas Erleuchtung Bodhitag , Jodo-e 8. Dezember Japan
Jahrestag des Eintritts in das Nirvana [42] Des Buddhas Eintritt in das Nirvana Nirvanatag , Nehan-e 15. Februar Japan
Uposatha Tag der inneren Einkehr, der Erneuerung der Dhamma-Praxis, va im Theravada-Buddhismus, vergleichbar dem jüdischen Schabbat je nach Kalender regelmäßig alle 5 bis 7 Tage universell
Magha Puja (Māgha Pūjā) Erinnerung an eine spontane Versammlung von 1.250 Schülern des Buddha, im Theravada-Buddhismus Ende Februar, Anfang März Thailand , Laos , Kambodscha
Abhidhamma Tag Des Buddhas Aufstieg ins Tushita , um seiner Mutter Abhidhamma zu lehren siebter Monat im Mondkalender (Juni) Myanmar
Ullambana Allerseelenfest, Fest der Universellen Erlösung [42] , siehe auch: Obon Vollmondtag des siebten Monats (August) Japan, evtl. noch andernorts
Asalha Puja Des Buddhas erste Rede vor seiner Gefolgschaft, auch „ Dhamma -Tag“ genannt. achter Monat im Mondkalender (Juli) Thailand
Vassa dreimonatige Rückzugszeit der buddhistischen Mönche, buddhistische „Fastenzeit“, siehe auch: Khao Phansa , Ok Phansa von Juli bis Oktober universell
Kathin-Zeremonie Dankerweisung gegenüber den Mönchen Mitte Oktober, November Thailand
 • Die „universellen“ Feiertage sind fett hervorgehoben. Damit sind Feiertage gemeint, die nicht nur in einem bestimmten Land oder einer bestimmten Schule des Buddhismus gefeiert werden, sondern die von grundlegender Bedeutung für die buddhistische Praxis sind (vergleichbar etwa dem christlichen Ostern oder Weihnachten).

Siehe auch

Literatur

Nachschlagewerke
Biographisches
 • Helwig Schmidt-Glintzer: Die Reden des Buddha. dtv CH Beck, München 2005, ISBN 3-423-34242-0 .
 • Hans W. Schumann: Der historische Buddha – Leben und Lehre des Gotama. Hugendubel, Kreuzlingen/ München 2004, ISBN 3-89631-439-4 . (Diederichs Gelbe Reihe).
Einführungen und Grundgedanken
Geschichte und Lehre
Indien
 • Heinz Bechert : Der Buddhismus I: Der indische Buddhismus und seine Verzweigungen. Kohlhammer, Stuttgart 2000, ISBN 3-17-015333-1 .
 • Edward Conze: Buddhistisches Denken. Drei Phasen buddhistischer Philosophie in Indien. Insel, Frankfurt am Main/Leipzig 1988. (2. Auflage. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1994, ISBN 3-518-38272-1 ) (Insel, Frankfurt am Main 2007, ISBN 978-3-458-34948-8 ) (Conzes Hauptwerk in der Nachkriegszeit)
 • Sukumar Dutt: Buddhist Monks and Monasteries in India. Their History and their Contribution to Indian Culture. Allen & Unwin, London, Erstdruck 1962.
Interkulturelle und naturwissenschaftliche Aspekte
 • Christian Thomas Kohl: Buddhismus und Quantenphysik – Schlussfolgerungen über die Wirklichkeit. 3. Auflage. Windpferd-Verlag, Oberstdorf 2013, ISBN 978-3-86410-033-8 .
 • Marco S. Torini: Apophatische Theologie und göttliches Nichts. Über Traditionen negativer Begrifflichkeit in der abendländischen und buddhistischen Mystik. In: Tradition und Translation. Zum Problem der interkulturellen Übersetzbarkeit religiöser Phänomene. De Gruyter, Berlin ua 1994, S. 493–520.
Rezeption des Buddhismus in der westlichen Welt
 • Roger-Pol Droit : L'oubli de l'Inde, une amnésie philosophique. Presses universitaires de France, Paris 1989. (Neuauflage Le Seuil, „Points“ series, Paris 2004)
 • Roger-Pol Droit: Le culte du néant, les philosophes et le Bouddha. Le Seuil, Paris, 1997. (Neuauflage Reihe „Points“, Paris, 2004)
 • Volker Zotz: Auf den glückseligen Inseln. Buddhismus in der deutschen Kultur. Theseus, 2000, ISBN 3-89620-151-4 .

Weblinks

Portal: Buddhismus – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Buddhismus
Wikisource: Buddhismus – Quellen und Volltexte
Commons : Buddhismus – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Buddhismus – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Michael von Brück : Buddhismus – Philosophie oder Religion? , S. 39–64 und Michael Zimmermann : Der Buddhismus – Mehr als Religion und Philosophie , S. 65–70 in Carola Roloff, Michael Zimmermann (Hrsg.): Buddhismus im Westen: ein Dialog zwischen Religion und Wissenschaft. Auflage, Waxmann, Münster 2011, ISBN 978-3-8309-2555-2 .
 2. Hans Wolfgang Schumann: Der historische Buddha. Leben und Lehre des Gotama. München 2004, S. 82 f. (mit Quellentext).
 3. Encyclopædia Britannica 2005.
 4. Todd M. Johnson, Brian J. Grim: The World's Religions in Figures: An Introduction to International Religious Demography. Wiley-Blackwell, Hoboken, NJ 2013, S. 34. (pdf)
 5. Religions by adherents: Buddhism (english) , abgerufen am 26. Januar 2010.
 6. Todd M. Johnson, Brian J. Grim: The World's Religions in Figures: An Introduction to International Religious Demography. Wiley-Blackwell, Hoboken, NJ 2013, S. 35. Chapter 1 Global Religious Populations, 1910–2010
 7. Oliver Freiberger, Christoph Kleine: Buddhismus . Hrsg.: Vandenhoeck & Ruprecht. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2015, ISBN 978-3-525-50005-7 , S.   27 .
 8. Karenina Kollmar-Paulenz: Kleine Geschichte Tibets . Hrsg.: CH Beck. 3. Auflage. CH Beck, München 2014, ISBN 978-3-406-67094-7 , S.   13–15 .
 9. Oliver Freiberger, Christoph Kleine: Buddhismus Handbuch und kritische Einführung . Hrsg.: Vandenhoeck & Ruprecht. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2015, ISBN 978-3-525-50005-7 , S.   27–83 .
 10. Klaus-Josef Notz: Herders Lexikon des Buddhismus. Hohe, Erftstadt 2007, S. 133.
 11. Dalai Lama: Einführung in den Buddhismus. Die Harvard-Vorlesungen. Herder Verlag, Freiburg 1998. Insbesondere S. 42ff.
 12. Kevin Trainor: Buddhismus . Hrsg.: Kevin Trainor. Evergreen GmbH, Köln 2001, ISBN 978-3-8365-0253-5 , S.   64–66 .
 13. Oliver Freiberger, Christoph Kleine: Buddhismus. Handbuch und kritische Einführung. Hrsg.: Vandenhoeck & Ruprecht. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2015, ISBN 978-3-525-50005-7 , S.   201–202 .
 14. Kevin Trainor: Buddhismus . Hrsg.: Kevin Trainor. Evergreen GmbH, Köln 2004, ISBN 978-3-8365-0253-5 , S.   70 .
 15. Kevin Trainor: Buddhismus . Hrsg.: Kevin Trainor. Evergreen, Köln 2004, ISBN 978-3-8365-0253-5 , S.   71 .
 16. Kevin Trainor: Buddhismus . Hrsg.: Kevin Trainor. Evergreen, Köln 2004, ISBN 978-3-8365-0253-5 , S.   58–59 .
 17. Oliver Freiberger, Christoph Kleine: Buddhismus. Handbuch und kritische Einführung. Hrsg.: Vandenhoeck & Ruprecht. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2015, ISBN 978-3-525-50005-7 , S.   204 .
 18. Oliver Freiberger, Christoph Kleine: Buddhismus . Hrsg.: Vandenhoeck & Ruprecht. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2015, ISBN 978-3-525-50005-7 , S.   202 .
 19. Hans Wolfgang Schumann: Der historische Buddha. Leben und Lehre des Gotama. 4. Auflage der Neuausgabe. Eugen Diederichs Verlag, München 1997. Seite 175.
 20. Bernard Faure: Buddhismus . Hrsg.: Domino. Band   5 . Lübbe, Begrisch Gladbach 1997, ISBN 3-404-93005-3 , S.   24   ff .
 21. Bernhard Faure: Buddhismus . Hrsg.: Domino. Band   5 . Lübbe, Bergisch Gladbach 1997, ISBN 3-404-93005-3 , S.   52–55 .
 22. Kevin Trainor: Buddhismus . Hrsg.: Kevin Trainor. Evergreen, Köln 2008, ISBN 978-3-8365-0253-5 , S.   38, 98–99 .
 23. Heinz Bechert: The Date of the Buddha Reconsidered. ( Memento vom 14. November 2014 im Internet Archive ) In: Indologica Taurinensia. 10, 1982, S. 29–36.
 24. Heinz Bechert: Die Lebenszeit des Buddha – das älteste feststehende Datum der indischen Geschichte? In: Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Philologisch-Historische Klasse. Jg. 1986, Nr. 4.
 25. Richard Gombrich: Rezension von Heinz Bechert: Die Lebenszeit des Buddha. In: Göttingische gelehrte Anzeigen. 246, 1994, H. 1/2, S. 86–96; zahlreiche kontroverse Diskussionen in Heinz Bechert (Hrsg.): The Dating of the Historical Buddha. 3 Bände. Göttingen 1991–1997.
 26. Bernard Faure: Buddhismus . Hrsg.: Domino. Band   5 . Lübbe, Bergisch Gladbach 197, ISBN 3-404-93005-3 , S.   10 .
 27. a b c d Helwig Schmidt-Glintzer: Der Buddhismus. CH Beck, München 2005, S. 42.
 28. Nach: Edward Conze: Eine kurze Geschichte des Buddhismus. Suhrkamp, Frankfurt 1986, S. 121ff.
 29. BR Ambedkar, "The decline and fall of Buddhism," Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches, Vol. III, Government of Maharashtra. 1987, S. 238.
 30. Buddhismus in Österreich ( Memento vom 2. Januar 2014 im Internet Archive ), abgerufen am 16. Januar 2010.
 31. Was ist Buddhismus? Abgerufen am 2. November 2012 .
 32. Vgl. auch Helmuth von Glasenapp : Vedānta und Buddhismus (= Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Geistes- und sozialwissenschaftliche Klasse. Jahrgang 1950, Band 11). Verlag der Wissenschaften und der Literatur in Mainz (in Kommission bei Franz Steiner Verlag, Wiesbaden).
 33. Peter Antes : Grundriss der Religionsgeschichte . (= Theologische Wissenschaft. Band 17). Kohlhammer, Stuttgart 2006, ISBN 3-17-016965-3 , S. 65–66.
 34. Daniel Tschopp: Buddhistische Hermeneutik. Seminararbeit. Institut für Philosophie der Universität Wien, 2007, Online-Version , S. 2–4.
 35. Hans Wolfgang Schumann: Buddhismus. Stifter, Schulen und Systeme. Eugen Diederichs Verlag, Olten 1998, ISBN 3-424-01461-3 , S. 87–98.
 36. The Pali Text Society's Pali-English dictionary
 37. Hisao Inagaki, Harold Stewart (transl.): The Three Pure Land Sutras. Numata Center for Buddhist Translation and Research, Berkeley 2003, ISBN 1-886439-18-4 PDF ( Memento vom 21. Mai 2015 im Internet Archive )
 38. Oliver Freiberger, Christoph Kleine: Buddhismus . Hrsg.: Vandenhoeck & Ruprecht. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2015, ISBN 978-3-525-50005-7 , S.   357 .
 39. Oliver Freiberger, Christoph Kleine: Buddhismus . Hrsg.: Vandenhoeck & Ruprecht. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2015, ISBN 978-3-525-50005-7 , S.   360 .
 40. Oliver Freiberger, Christoph Kleine: Buddhismus . Hrsg.: Vandenhoeck & Ruprecht. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2015, ISBN 978-3-525-50005-7 , S.   358–359 .
 41. Oliver Freiberger, Christoph Kleine: Buddhismus . Hrsg.: Vandenhoeck & Ruprecht. Göttingen 2015, ISBN 978-3-525-50005-7 , S.   361–363 .
 42. a b c Buddhistische Fest- und Feiertage. (Nicht mehr online verfügbar.) In: wissen.de. Ehemals im Original ; abgerufen am 11. Juni 2012 . @1 @2 Vorlage:Toter Link/www.wissen.de ( Seite nicht mehr abrufbar , Suche in Webarchiven )