Detta är en utmärkt artikel som värd att läsa.

Asiatisk kris

Från Wikipedia, den fria encyklopedin
Hoppa till navigation Hoppa till sökning

Asiatkrisen är den finansiella , valuta- och ekonomiska krisen i Öst- och Sydostasien 1997 och 1998. Det började i Thailand i mars 1997 och spred sig till flera asiatiska stater, särskilt många av de så kallade tiger- och panterstaterna .

De länder som drabbades hårdast var Indonesien , Sydkorea och Thailand . Krisen gjorde sig också känd i Malaysia , Filippinerna och Singapore , medan Folkrepubliken Kina och Republiken Kina (Taiwan) förblev i stort sett orörda. Den samtidiga ekonomiska krisen i Japan hade sina egna orsaker; den förvärrades av asiatkrisen.

Länder särskilt hårt drabbade av asiatkrisen

Ursprung och orsaker till krisen

När jag ser tillbaka misstänks vissa ekonomiska och politiska oönskade utvecklingar som orsaker eller gynnsamma faktorer för asiatkrisen, t.ex. B. alltför stora investeringar och handelsunderskott , överdriven upplåning - även i utländsk valuta - och institutionella underskott på regionala finansmarknader . [1] [2] [3] [4] Vissa förklaringar hävdade en självförvållad kris i samband med ett misslyckande på internationella finansmarknader; andra sätter Internationella valutafonden (IMF) i centrum för kritik.

Kreditbubbla

Som en följd av avregleringen av de finansiella sektorerna i asiatiska länder, en kredit boom uppstod i Asien under 1990-talet. Tillväxten av kreditvolym under denna period i genomsnitt 8-10 procent över tillväxten av BNP . Inte bara uppstod industriell överkapacitet, som i Sydkorea, utan en ökande andel av lånen användes för att köpa aktier och fastigheter . Konsekvenserna blev en uppgång på börserna och en kraftig uppgång i fastighetspriserna med upp till fyra gånger. När fastigheter och aktiekurser steg, trodde asiatiska banker att de hade goda säkerheter, vilket uppmuntrade till ytterligare utlåning. Detta kapital flödade i sin tur in i aktier och fastigheter. De resulterande prishöjningarna skapade en spekulativ bubbla i vissa områden. Denna ” onda cirkel ” av utlåning och det ökade säkerhetsvärdet resulterade i en mycket ensidig inriktning på utlåning. I slutet av 1997 låg andelen lån med säkerhet i fastigheter i Thailand, Indonesien och Malaysia mellan 25 och 40 procent. [5] Detta gjorde bankerna sårbara för prisfall på aktie- och fastighetsmarknaden .

Växelkurser till den tyska marken för utvalda asiatiska valutor från 1995 till 1999

Brist på valutasäkring

Andra problem berodde på olika lånevillkor och utländska valutor för de lån som togs och beviljades. Eftersom bankerna ville dra nytta av det gynnsamma ränteläget på de internationella finansmarknaderna var skulden ofta i amerikanska dollar eller yen (Japan) med korta löptider. Utlåningen till inhemska låntagare var mestadels långsiktig och i inhemsk valuta. Bankerna finansierade delar av de långfristiga lånen med hjälp av kortfristiga lånade pengar (" löptidstransformation "). Detta resulterade i allvarliga skillnader i löptid och valuta mellan de upptagna lånen och de beviljade.

Vid den tiden litade bankerna på stabiliteten i sina respektive inhemska valutor och deras nära koppling till den amerikanska dollarn eller yenen . På grund av de (förment) säkrade växelkurser, den växelkursrisken verkade för att låna från utländska fonder försumbara och valuta lån var jämförelsevis billig på grund av att de låga riskpremierna [6] . De långivande bankerna antingen såg inget behov av att säkra sina yen eller dollar skulder mot valutakursförändringar , eller att de inte använder valuta terminer för att säkra sina risker för att uppnå högre vinster. Genom att göra detta gynnades de av dollarns svaghet gentemot yenen mellan 1985 och 1995. Fram till 1995 var denna strategi mycket framgångsrik. De sydostasiatiska länderna var konkurrenskraftiga och hade en stark exportdriven tillväxt. I takt med att växelkursen för den amerikanska dollarn steg mot yenen, europeiska valutor och den kinesiska valutan , ökade plötsligt lokala valutor i reala termer, vilket resulterade i en allvarlig försämring av den internationella konkurrenskraften, lägre export och ett allvarligt bytesbalansunderskott .

Procentuell förändring av valutakurser till Deutsche Mark för utvalda asiatiska valutor från 1995 till 1999

Utlandsskulden översteg valutareserven

Huvudproblemet med denna finanspolitik var att de kortfristiga lån i utländsk valuta som de asiatiska bankerna hade tagit endast hade en relativt liten mängd valutareserver . [7] När krisen inträffade och de lån som de tidigare tagit kunde krisländerna inte betala tillbaka dem i tid med utländsk valuta . Vissa centralbanker (t.ex. den thailändska centralbanken ) försökte stödja sina valutakurser genom transaktioner på valutaterminer för att avvärja en valutakris .

Svaga regionala finansmarknadsstrukturer

Utöver de övergrepp som beskrivs ovan hade de flesta länder ingen eller otillräckligt fungerande tillsynsmyndighet (" banktillsyn "). Bankerna bedömde inte låntagarnas kreditrisk och kreditvärdighet tillräckligt. Många av bankerna hade också en soliditet som var alldeles för låg. De bank chefer tycktes ha litat regeringen att stödja dem skulle uppstå svårigheter. Krisen kan ha utlösts eller intensifierats av spekulanter som satsar på att dessa länder faller och säljer dem framåt.

Missförhållanden på de internationella finansmarknaderna

Den relativt låga räntenivån i Japan vid den tiden anses vara en faktor som fick asiatiska banker att ta lån i utländsk valuta i yen. Många investerare ville vara en del av den framtida marknaden i Sydostasien och finansierade sina åtaganden med en låg soliditet . Det fanns också en åsikt i väst om att problem skulle uppstå, skulle regeringarna i Asien ha resurser att hantera eventuella solvensproblem . Men när borgenärsbankerna slutade "stå stilla", när asiatiska valutor och tillgångar försämrades och deras fordringar förföll, skedde ett massivt uttag av kapital från dessa länder. Detta ledde i sin tur till en nedgradering av kreditvärdigheten i dessa asiatiska länder, vilket resulterade i ytterligare försäljning av investeringar som innehas av säkerhetsinriktade institutionella investerare. Denna självförstärkande kapitalflykt från krisländerna ses som ett misslyckande för samordning . Det var rationellt för en enda borgenär att samla in skulder så snabbt som möjligt och därmed begränsa förluster. Det faktum att många borgenärer agerade nästan samtidigt ( flockbeteende ) bidrog till avskrivningarna på deras investeringar.

Kronologisk översikt över viktiga händelser

Detaljer om asiatkrisen från mars 1997 till augusti 1999 00
1997 Indonesien Malaysia Sydkorea Filippinerna Thailand
Mars 1997 Första officiella tillkännagivandet angående problem med två namnlösa finansförmedlare och start av rekapitaliseringar av dessa.
April 1997 Malaysias nationalbank , Bank Negara Malaysia, begränsar bankernas utlåning till fastighets- och aktieköp. Mellan mars och juni 1997 fick 66 finansiella mellanhänder icke-offentlig likviditet från den thailändska centralbanken . Betydande kapitalutflöden.
Maj 1997
Juni 1997 16 finansiella mellanhänder är stängda. Regeringen ger en spargaranti till alla finansinstitut.
Juli 1997 Den indonesiska rupian håller på att pressas och försämras mot den amerikanska dollarn. Bank Negara Malaysia ingriper massivt för att försvara växelkursen för den malaysiska ringgiten . Lite senare övergavs valutapinnen. Flera sydkoreanska banker betygsätts som "negativa utsikter" av kreditvärderingsinstitut Den filippinska pesot får fluktuera runt den amerikanska dollarn inom ett större intervall. Valutapinnen kommer att lyftas och den thailändska baht förlorar mellan 15 och 20 procent av sitt värde.
Augusti 1997 Pinnen till den amerikanska dollarn lyfts och den indonesiska rupiah förlorar sitt värde massivt. Regeringen utfärdade en garanti för alla skulder hos de sydkoreanska bankerna. Utländska investerare ger lån som förlängts till bankerna. Åtgärder för att stärka finansmarknaden vidtas. 42 finansiella mellanhänder stängde tillfälligt. Ett 3-årigt katastrofarrangemang med Internationella valutafonden, Världsbanken och andra bilaterala källor till ett värde av 17,1 miljarder dollar avtalas
September 1997
Oktober 1997 16 banker är stängda; En begränsad sparandegaranti ges. Ytterligare bankstängningar meddelas.
November 1997 Ett 3-årigt nödarrangemang med Internationella valutafonden godkänns. Biståndspaketet från IMF, Världsbanken och andra bilaterala källor på 48,1 miljarder US -dollar i mars 1999 godkändes. Den sydkoreanska wonen kommer under press och de tillåtna valutakursförändringarna expanderar. Det vunna förlorar massivt i värde. Korea Asset Management Corporation (KAMCO) fondbolag är etablerat för att ta lån som inte uppfyller kravenByte av regering . Genomförande av ekonomiska reformer. Nödregeringen beslutar att avlasta och omstrukturera finanssektorn.
December 1997 En bankkörning börjar. Hälften av alla bankinsättningar dras av. Ett 3-årigt katastrofarrangemang med Internationella valutafonden godkänns. Aktierna i 14 universalbanker är avstängda från handeln och 2 stora banker nationaliseras. Byte av regering. Reformer av finansmarknaden, inrättande av finansmarknadsregulator och genomförande av kontroller. 56 tillfälligt stängda finansiella mellanhänder kommer slutligen att stängas och avvecklas. Thailands nationalbank nationaliserar universalbankerna.
1998 Indonesien Malaysia Sydkorea Filippinerna Thailand
Januari 1998 Ett andra IMF -program tillkännages. Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) grundas och utfärdar en allmän garanti för de indonesiska bankerna. Åtgärder för att stärka tillsynsreglerna tillkännages. Bank Negara Malaysia utfärdar en allmän garanti för alla bankinsättningar. Avtal mellan Sydkorea och externa privata borgenärer om omläggning av kortfristiga skulder. 10 av 14 banker avstängda från börshandel kommer att stängas. De återstående 20 bankerna måste presentera omstruktureringsplaner. Den thailändska centralbanken ingriper med två affärsbanker; Aktieägare är uteslutna.
Februari 1998 Tvivel om finanssektorns framtid växer bland politisk osäkerhet. Den indonesiska rupian devalveras ytterligare och en valutatavla diskuteras. President Suharto omvaldes. En affärsbank köps av utländska strategiska investerare. Kim Dae-jung och en ny regering tillträder.
Mars 1998 Ett program för att konsolidera finanser och rekapitalisera företag och affärsbanker tillkännages. 3-årig standby-överenskommelse med IMF är överenskommen Ny klassificering för förestående förluster och deras avsättningar införs.
April 1998 IBRA stänger 7 banker och tar över 7 till. Fyra av de 20 omstruktureringsplanerna avvisas och de fyra bankerna stängs och avvecklas.
Maj 1998 Upplopp i Indonesien. Rupian värderas ytterligare. Bankerna intensifieras. Indonesiens centralbank , Bank Indonesia, måste tillhandahålla likviditet. IBRA tar över en stor privat bank. President Suharto avgår. Thailands bank ingriper med 7 finansiella mellanhänder; Aktieägare är uteslutna.
Juni 1998 Internationella långivare och indonesiska företag är överens om program för skuldsanering för indonesiska företag. Danaharta , ett statligt kapitalförvaltningsföretag, etableras. Den sydkoreanska regeringen stänger 7 mindre banker och ytterligare två banker slås samman med större affärsbanker. Ny klassificering för förestående förluster och deras avsättningar införs.
Juli 1998
Augusti 1998 Danamodal , en bankstruktur för omstrukturering och omorganisation, etableras. Omstruktureringsplan för finanssektorn tillkännagavs. Tillhandahållande av offentliga medel för att stödja bankkapitalisering. Intervention med två banker och fem finansbolag. Aktieägarintressen elimineras.
September 1998 Indonesiens utlandsskulder med institutionella investerare refinansieras. Bank Mandiri skapas genom sammanslagningen av de fyra största statsägda bankerna. Planer för en gemensam regering tillkännagavs. Återkapitaliseringsåtgärder från privata banker. Kapitalkontroller kommer att införas, växelkursen kommer att kopplas, upplysningskraven släpps upp och åtgärder för att uppmuntra bankutlåning att antas.
Oktober 1998 Den indonesiska regeringen antar ändringar i banklagen för att stärka IBRA.
November 1998
December 1998
1999 Indonesien Malaysia Sydkorea Filippinerna Thailand
Januari 1999
Februari 1999 Kapitalkontroller ersätts av avgifter.
Mars 1999 Indonesiens regering stänger 38 banker och IBRA tar över sju till. Statliga omstruktureringsplaner har tillkännagivits för nio banker.
April 1999 Stängning av en joint venture -bank. Indonesiens regering tillkännager en plan för att återkapitalisera tre nationaliserade konkursbanker.
Maj 1999
Juni 1999 Åtta privata banker kapitaliseras med offentliga och privata medel.
Juli 1999 Indonesiens regering meddelar en plan att avveckla IBRA -bankerna. Den thailändska regeringen ingriper på en mindre privat bank och förbereder försäljningen.
Augusti 1999 Sammanslagning av bankenheterna i Bank Mandiri.

Ekonomisk påverkan

Krisens effekter på de asiatiska länderna

Procentuell årlig BNP -tillväxt i utvalda asiatiska länder (bruttonationalprodukt med fasta priser och konstant nationell valuta dividerat med befolkningen i motsvarande land)

Efter år med stark tillväxt stod asiatiska länder inför en plötslig nedgång i lågkonjunktur 1997. Investerare på den tiden och potentiella investerare var skeptiska till regionens utsikter och reagerade därefter. Före krisens början var " tigerstaterna " fortfarande mycket framgångsrika på de globala kapitalmarknaderna, med amerikanska dollarmarknaden för cirka 33 miljarder dollar per år. 1998 sjönk värdet till bara 8 miljarder US -dollar för asiatiska låntagare. 1998 minskade BNP i Indonesien (−13,7%), Thailand (−8,0%), Sydkorea (−5,5%), Hongkong (−5,1%) och Filippinerna (−0,5%), efter att dessa länder hade registrerat lång- term tillväxt fram till 1996. I Japan sjönk BNP med 2,8%. I Sydkorea ökade arbetslösheten från 2% (1996) till 6,8% (1998), i Malaysia från 2,5% (1996) till 8% (1998) och i Indonesien till 22% (början av 1999).

Arbetslösheten i utvalda asiatiska länder 1995-1998

I takt med att asiatkrisen fortsatte att förvärras försökte Internationella valutafonden innehålla negativa konsekvenser. 1997/98 gav han 39 miljarder amerikanska dollar till Thailand, Indonesien och Sydkorea. Dessutom försökte många regeringar och internationella organisationer bistå. Då fanns det hopp om att marknaden snart skulle återhämta sig. De mest påverkade valutorna, den thailändska baht , den indonesiska rupiahen och den sydkoreanska wonen , hade kommit ikapp en del av deras avskrivningar i mitten av 1998 och hade stabiliserats. Exportsiffrorna stabiliserades också igen. Ett betryggande faktum var att inte alla länder drabbades lika. Kina var relativt immun mot krisens direkta effekter. Yuanen behöll sitt värde, bruttonationalprodukten fortsatte att växa och exporten fortsatte att växa starkt. Även om kapitalutflöden från utländska investerare också var betydande i Kina, var de externa skulderna och budgetunderskottet lägre än till exempel i Thailand och Malaysia. Dessutom var Kinas valutareserver betydligt större än i de länder som påverkades mest av asiatkrisen. [Åttonde]

Japan drabbades hårdare av de negativa effekterna av krisen än USA och Europa. Den japanska krisen, som har pågått sedan 1991, förvärrades av den asiatiska krisen. Japans BNP, som hade ökat med 3,8 procent 1996, minskade med 0,7 procent 1997, med 2,1 procent 1998 och med 0,7 procent 1999. [9]

Krisens effekter på andra länder

Marknadsprognoserna när krisen bröt ut var extremt dåliga och utlovade en allvarlig negativ effekt på hela världsproduktionen. Det fanns prognoser som antog en minskning med upp till en tredjedel. Faktum är att de direkta effekterna visade sig vara mycket mindre. Anledningen till detta är USA: s och Europas relativt små exportandel till de asiatiska länderna, med undantag för Japan. Till exempel 1996 gick endast 2,5% av USA: s export till Sydostasien. Däremot hade de asiatiska länderna en genomsnittlig hög exportkvot på 36% till USA och Europa och var därmed nära beroende.

USA kunde behålla sin ekonomiska tillväxt under händelserna och till och med öka den mot slutet av 1998. Samtidigt hölls inflationen låg, konsumentutgifterna var höga och arbetslösheten nådde en lägst på 30 år på 4,3%. Men höjdpunkten för den positiva utvecklingen för USA var höjningen av Dow Jones Index , som toppade 10 000 -märket och drog de europeiska börserna till rekordhöga.

Påverkan på EU: s ekonomi var begränsad, även om de europeiska investeringarna i Asien drabbades av ett bakslag. De sekundära och tertiära sektorerna hade störst svårigheter, eftersom ett antal europeiska industriprodukter och tjänster var avsedda för den asiatiska marknaden. Enligt regeringen uppskattades förlusterna förFörbundsrepubliken Tyskland till 10 miljarder DM . Tillväxttakten för den tyska ekonomin sjönk med 0,25% och arbetslösheten steg med 0,1–0,2%. [10]

Effekter på befolkningen

De sociala konsekvenserna av krisen manifesterade sig främst i ökningen av arbetslöshetssiffrorna och en kraftig nedgång i realinkomsten. Alla inkomstgrupper påverkades inte lika mycket. Andelen löner i den totala inkomsten sjönk, vilket ledde till förändringar i inkomstfördelningen. Landsbygdsinvånare som odlade eller höjde sin egen mat hade gynnats av att sälja sina produkter till stigande priser, medan urbana hushåll som var tvungna att köpa mat till högre marknadspriser påverkades negativt. Följaktligen ökade fattigdomen i staden snabbare än fattigdomen på landsbygden. Genom att minska de statliga sociala utgifterna minskade tillgängligheten till tjänster och kvaliteten på utbildning, hälsa och andra offentliga verktyg. Hushållens investeringar i utbildning, hälsa, kost och familjeplanering minskade också. När det gäller hälso- och sjukvård vände sig många hushåll till självhjälp eller tog traditionella läkare snarare än modern sjukvård. Privata sjukhus och kliniker i Malaysia rapporterade en minskning med mellan 15 och 50 procent i antalet patienter som får behandling. Kostnaden för preventivmedel steg och ett stort antal kvinnor hoppade av familjeplaneringsprogram . I Indonesien hittills fick deltagarna i de nationella familjeplaneringsprogrammen bära hela kostnaden. Uppskattningar antar därför att antalet olagliga aborter och barnmord har ökat betydligt. [11]

Krisen avtar och återhämtningen

Den ekonomiska återhämtningen från krisen var ganska snabb i de flesta drabbade länderna. [1] God makroekonomisk hantering för att stärka stabiliseringen av de finansiella marknaderna spelade en särskild roll. I de flesta asiatiska länderna var reala och nominella räntorpenningmarknaderna lägre två år senare än före krisen 1997. I takt med att spekulationstrycket på valutor minskade sjönk räntorna i Sydkorea, Thailand (början av 1998) och Indonesien (mitten av 1999) ). Den privata sektorns utlåning har minskat drastiskt, negativt påverkat den privata konsumtionen, men stabiliserat banksystemet.

Under åren 2005–2007 steg bruttonationalprodukten årligen i genomsnitt med 8%, lika snabbt som före krisen. Detta antal tar dock också hänsyn till tillväxten i Kina och Indien.

Studier tyder på att offentlig infrastruktur 2007, särskilt i Thailand och Indonesien, var värre än ett decennium tidigare vid krisen. Investeringsutgifterna har minskat på grund av ekonomisk och politisk osäkerhet och företagen är fortfarande mycket försiktiga med att låna. Den asiatiska utvecklingsbanken uppmanar därför regeringarna att göra mycket mer för att ändra detta: att investera mer i utbildning och infrastruktur, förebygga korruption och förbättra den rättsliga ramen. [12]

Internationella valutafondens roll

Internationella valutafonden genomförde program i Indonesien, Sydkorea och Thailand som omfattade ekonomiskt stöd men som var föremål för strukturreformer och makroekonomiska förhållanden. [13]

1997-98 betalade han cirka 39 miljarder dollar i finansiering för anpassnings- och reformprogram i Indonesien, Sydkorea, Filippinerna och Thailand. [14] Totalt 85 miljarder amerikanska dollar har pantsatts av bilaterala och multilaterala organisationer; detta belopp betalades dock aldrig ut i sin helhet. Dessa medel utlovades under antagandet att penningpolitiken i de respektive länderna skulle skärpas och därmed en ytterligare nedgång i växelkurser, liksom en mer restriktiv budgetpolitik. Vidare var frigörandet av medel knutet till strukturreformer, bland annat i synnerhet regelverk och inrättande av övervakningskommissioner för att lösa skuld-, effektivitets- och styrningsproblem i banksektorn och företagssektorn. Ytterligare reformåtgärder bör mildra de sociala konsekvenserna av krisen och budgetnedskärningar och stimulera ekonomisk tillväxt.

Stanley Fischer , första biträdande direktör för Internationella valutafonden från september 1994 till slutet av augusti 2001

”(...) för det första misslyckandet med att hålla igen det överhettningstryck som alltmer blev synligt i Thailand och många andra länder i regionen och som manifesterade sig i stora nationella budgetunderskott, fastigheter och börsbubblor; för det andra att bibehålla den knutna växelkursen för länge, vilket uppmuntrade extern upplåning och skapade överdriven valutaexponering i både finans- och företagssektorerna; banker ledde. "

- Stanley Fischer , första biträdande direktör för Internationella valutafonden om de interna orsakerna till krisen [15]

”Medicinen som IMF gav var rätt. Han kunde bara inte få patienterna att ta dem ordentligt. "

- Rudi Dornbusch : Intervju i FAZ [16]

Biståndsprogrammet för Thailand

Den 14 augusti 1997 vände Thailands regering sig till Internationella valutafonden med en avsiktsförklaring , i vilken strukturprogram beskrivs, som den thailändska regeringen avsåg att genomföra med samtidig begäran om ekonomiskt stöd. [17] Den 20 augusti 1997 godkände IMF 4 miljarder dollar i ekonomiskt bistånd under en period av tre år. Det primära målet med detta ekonomiska stöd bör vara att stabilisera den thailändska baht. Det ekonomiska stödet kom med flera villkor, bland annat en höjning av den thailändska styrräntan, en minskning av de statliga utgifterna, en höjning av momsen, långtgående privatiseringsåtgärder, omstrukturering av finanssektorn och slutligen övergivande av växelkursen peg av baht till amerikanska dollar. [13]

Biståndsprogrammet för Sydkorea

Den 4 december 1997 godkände Internationella valutafonden en avsiktsförklaring från den sydkoreanska regeringen för ett ekonomiskt biståndsprogram på 58 miljarder dollar, varav endast 21 miljarder dollar betalades ut under tre år. Vid den tiden var det det största monetära ekonomiska stödet från Internationella valutafonden till ett land. Villkoren för detta bidrag omfattade en kortfristig höjning av den sydkoreanska styrräntan, reformer av den starkt skuldsatta företagssektorn och omstruktureringsåtgärder avseende villkoren för kortfristiga lån. [13]

Biståndsprogrammet för Indonesien

1997/98 gav Internationella valutafonden 14,9 miljarder dollar i ekonomiskt stöd till Indonesien. De ekonomiska politiska åtgärderna kopplade till detta finansiella stöd omfattade omstrukturering och nedläggning av finansinstitut, bekämpning av korruption och maffialiknande strukturer, frigöring av rupiahastigheten och liberalisering av handeln. [13]

Kritik mot Internationella valutafondens agerande

Internationella valutafonden beskriver sina åtgärder som framgångsrika och nödvändiga. Ändå är IMF: s roll mycket kontroversiell än idag, och IMF: s agerande under och efter asiatkrisen mötte mycket kritik, särskilt från kritiker i USA. År 1997/98 hade IMF ”antagit” strukturprogram för utlåning i mer än 90 utvecklingsländer och tillväxtländer. Kritik an den Auflagen, an den Prioritäten dieser Auflagen und der zu implementierenden Strukturänderungen ( Liberalisierung der Märkte) kamen überwiegend aus dem Bereich der Politischen Linken . Im amerikanischen Kongress äußerte sich allerdings auch die Politische Rechte zur Zeit der Asienkrise kritisch zu den Aktionen des IWF. Sie warf dem IWF vor, auf Kosten der Steuerzahler US-amerikanische Banken und Anleihegläubiger vor weitreichenden Verlusten bewahrt zu haben. Teilweise forderten die Kritiker aus beiden politischen Lagern aus unterschiedlicher politischer Motivation die Abschaffung des IWF. [18]

Die Kritik, unabhängig von der politischen Motivation, am Internationalen Währungsfonds kann wie folgt zusammengefasst werden:

Induzierung von „moral hazard“ seitens des IWF
Die Gläubiger der asiatischen Finanzintermediäre wurden verführt, erhöhte Risiken einzugehen, da sie angeblich damit rechnen konnten, dass bei Zahlungsschwierigkeiten der IWF einspringen würde, wie er es in anderen Krisen zuvor getan hatte.
Die auferlegten Maßnahmen im Rahmen der Asienkrise waren falsch
Die Anhebung von Zinssätzen und Steuern einhergehend mit der Kürzung von Staatsausgaben während einer Rezession seien kontraproduktiv. [19]
Fokussierung auf wirtschaftspolitische Maßnahmen unter Vernachlässigung von sozialen Maßnahmen
Die vom IWF verordneten Strukturprogramme basierten auf rein fiskalischen Kriterien, wie zum Beispiel Geldwertstabilität, dem Vorrang der Schuldentilgung und ausgeglichenen Leistungsbilanzen. So wurden Länder indirekt dazu „gezwungen“ beispielsweise Investitionen ins Bildungssystem oder Subventionen für Grundnahrungsmittel einzustellen. Soziale Unruhen wie etwa in Indonesien seien die Folge. [20]
Die IWF-Agenda setze die Souveränität und die demokratische Kontrolle der abhängigen Staaten außer Kraft
Durch die Liberalisierung der Finanzmärkte hätten sich die Staaten vollständig dem Weltmarkt ausgeliefert. Zur Verhinderung von Kapitalflucht bei einer Krise oder zur Verteidigung ihrer Währung gegen Spekulationen, könnten sich diese Staaten nicht durch gesetzliche Regelungen, sondern nur durch eigenes Agieren am Markt, etwa durch Stützungskäufe für die eigene Währung, helfen. [20]

Theoretische Erklärungsmodelle

Die Ursachen von Währungs- und Finanzkrisen sind Gegenstand zahlreicher wissenschaftlicher Untersuchungen und Erklärungsansätzen in der ökonomischen Literatur. Hierbei sind Modelle drei verschiedener Generationen zu unterscheiden, welche auf mehreren theoretischen Erklärungsansätzen beruhen. [6]

Modelle erster Generation

Modelle der ersten Generation zur theoretischen Erläuterung von Finanzkrisen beruhen überwiegend auf dem Modell von Paul Krugman . [21] In diesen Modellen, so zum Beispiel auch bei dem 1984 präsentierten Modell von Robert Flood & Peter Garber [22] , wird erklärt, dass eine Finanzkrise ausgelöst werden kann, wenn die Regierung, deren Haushalt dauerhafte monetäre Haushaltsdefizite aufweist, versucht, bei beschränkten Devisenreserven einen an eine Leitwährung gebundenen Wechselkurs zu halten ( Wechselkursparität ). In diesen Modellen werden Finanzkrisen als reine Währungskrisen angesehen.

Modelle zweiter Generation

Die Modelle der zweiten Generation betrachten eine Finanzkrise ebenfalls lediglich als Währungskrise. In diesen Modellen, so zum Beispiel dem von Maurice Obstfeld im Jahre 1994 veröffentlichten Modell, [23] wird erklärt, dass auch ohne expansive Geldpolitik und ohne damit verbundenem starken Haushaltsdefizit eine Währungskrise ausgelöst werden kann. In diesen Modellen wird erläutert, dass internationale Finanzmarktteilnehmer spekulative Attacken auf eine Währung ausführen, wenn sie erwarten, dass ein Land eine Politik stabiler Wechselkurse zugunsten anderer Ziele, zum Beispiel die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, aufgeben würde. Diese Modelle der zweiten Generation basieren überwiegend auf der Erwartungshaltung der Wirtschaftssubjekte, welche das Auslösen einer Finanzkrise determiniert. [6]

Aktuelle Modelle

Aktuelle Modelle, auch Modelle der dritten Generation genannt, versuchen dem Umstand Rechnung zu tragen, dass es sich bei Finanzkrisen nicht nur um Währungskrisen handelt, sondern gleichzeitig beziehungsweise unmittelbar darauf folgend auch um Wirtschaftskrisen beziehungsweise Finanzmarktkrisen handelt. [24] Diese Modelle werden in der englischsprachigen Literatur unter dem Begriff „twin crises“ zusammengefasst. [25] Hierbei werden insbesondere die Rolle von Leistungsbilanzdefiziten, staatlichen Garantien für Banken [26] (auch indirekt über das Moral-Hazard -Problem) und schwache Finanzmarktstrukturen [27] in Verbindung mit Währungskrisen gesetzt.

Giancarlo Corsetti , Paolo Pesenti , Nouriel Roubini veröffentlichten 1999 ein Modell, welches basierend auf dem Moral-Hazard-Problem die Finanzmarkt- und Währungskrise in Asien makroökonomisch darzustellen versucht. Unter dem Moral-Hazard-Problem versteht man, dass ein indirektes staatliches Bürgschaftssystem für schwach regulierte und kontrollierte private Finanzinstitutionen einen Anreiz bietet, sich in exzessiven, riskanten Investitionen zu engagieren.

Annahmen und Erläuterungen

Der Privatsektor

Im Modell wird vereinfacht von einer kleinen offenen Volkswirtschaft ausgegangen, welche auf die Produktion eines handelbaren Gutes spezialisiert ist. Diese Marktwirtschaft wird mittels der Cobb-Douglas-Produktionsfunktion dargestellt.

mit
 • : Produktionsmenge
 • : Stochastischer Prozess , welcher den technischen Fortschritt abbildet. Als Faktor vor der Produktionsfunktion, wie im obigen Fall, bildet den Hicks -neutralen technischen Fortschritt ab.
 • : Kapitaleinsatz
 • : Arbeitseinsatz
 • : Zeit
 • : Partielle Produktionselastizität des Kapitals
 • : Partielle Produktionselastizität der Arbeit

Im Falle, dass die Summe der partiellen Produktionselastizitäten, ergo die Skalenelastizität = 1 ist, wie in oben genannter Gleichung bedeutet dies: Ein vermehrter/verminderter Einsatz dieser Produktionsfaktoren und führt zu einer im gleichen Verhältnis erhöhten/verminderten Produktion. Man spricht bei dieser Eigenschaft auch von konstanten Skalenerträgen .

Weiterhin wird angenommen, dass der Kapitalmarkt segmentiert und nicht vollkommen ist. Das bedeutet, dass nur ein geringer Teil der Bevölkerung Zugang zum Kapitalmarkt hat (zum Beispiel Banken, Versicherungen und andere institutionelle Investoren), im weiteren „Elite“ genannt (ELI), und die übrigen Bewohner im weiteren „Rest des Landes“ (ROC) nicht über Kapitalvermögen verfügen.

Die erwartete Nutzenfunktion der Elite wird dabei wie folgt definiert:

 • : Nominale Geldmenge
 • : Preisniveau
 • : Ertrag
 • : Nutzen
 • : Konsum der „Elite“
 • : Zeitparameter
 • : Inflation beziehungsweise Deflation

Weiterhin wird angenommen, dass für die Budgetbeschränkung der Elite gilt, dass der gesamte Kapitalstock des Landes durchweg von ausländischen Finanzinstitutionen fremdfinanziert ist. Diese Annahme ist eine realistische Vereinfachung, da Corsetti empirische Beweise darüber vorweisen kann, wie unzureichend die Eigenkapitalquote der einheimischen Unternehmen im Zeitpunkt des Entstehens der Krise war.

 • : Schulden bei ausländischen institutionellen Investoren
 • : Kapital
 • : Kreditkosten
 • : Anzahl der Investoren mit internationalen Kapitalmarktzugang (ELI)
 • : Steuern
 • : Nominaler Wechselkurs
 • : Arbeitseinkommen
 • : heimisches Preisniveau

Für den “Rest des Landes” ist Arbeitseinkommen die einzige Einkunftsquelle . Die Budgetbeschränkung für den Rest des Landes definiert sich über deren Konsum und die zu zahlenden Steuern.

 • : Anzahl der heimischen Investoren ohne internationalen Kapitalmarktzugang (ROC)

Aus diesen Budgetbeschränkungen wird ersichtlich, dass, sollte die ausstehende Menge der Schulden bei ausländischen institutionellen Investoren größer als der Kapitalstock des Landes sein, eine Krise ausgelöst würde, wenn die ausländischen Gläubiger keine weiteren Kredite mehr vergäben. Die Elite wäre dann gezwungen, Insolvenz anzumelden, sofern die Regierung beziehungsweise die Zentralbank nicht interveniert, beispielsweise bei Geldmenge oder Wechselkurs. [28]

Der öffentliche Sektor

Der Staat erhebt Steuern, verfügt über Geldreserven und kann am internationalen Geldmarkt Geld zu einem Marktzinssatz leihen und verleihen. Die konsolidierte (Staat und Zentralbank) Budgetgleichung ergäbe sich dementsprechend als:

 • : Nominaler Wechselkurs
 • : realer Wechselkurs
 • : Geldreserven (in ausländischer Währung)
 • : Verbindlichkeiten (in ausländischer Währung)
 • : Marktzinssatz

Unter der Annahme, dass die Regierung die heimische Währung an eine starke, nicht schwankende Währung koppelt ergibt sich folgende Budgetbeschränkung des öffentlichen Sektors vor der Krise.

mit

Vor der Krise verfügt der Staat über eine einigermaßen ausgewogene Leistungsbilanz . Dies bedeutet, dass das anfängliche Niveau der Geldreserven positiv ist und dass die Verschuldung durch Steuern auf das Arbeitseinkommen und Unternehmenssteuern ausgeglichen werden könnte. Das Preisniveau ist konstant und indiziert mit 1. Beim Eintreten der Krise werden die Schulden des öffentlichen Sektors um die finanziellen Aufwendungen des Staates, zur Rettung der insolvente Elite, erhöht. Dementsprechend verändert sich die Budgetbeschränkung des öffentlichen Sektors, ergänzt um die zusätzlichen Aufwendungen, wie folgt:

Wird diese Budgetbeschränkung in die vorher erwähnte Budgetgleichung eingesetzt, so erhält man die Budgetgleichung während der Krise:

 • = Gesamtes Steueraufkommen ( )

Diese Gleichung entspricht den anfallenden Verbindlichkeiten, also Schulden abzüglich der Geldreserven (linke Seite der Gleichung), und den diskontierten erwarteten Erträgen aus der Besteuerung der Arbeitseinkommen und dem Erhöhen der Geldmenge .

Refinanzierungsspirale

Im Folgenden wird modelliert, wie sich die Krisensituation verschlimmert, wenn die ausländischen institutionellen Investoren über den durch den Staat mit Reserven gedeckten Kapitalstock hinaus Kredite an die Elite vergeben. Die folgende Gleichung zeigt durch die erste Ableitung nach , was der Elite passiert, wenn sie eine weitere Einheit am internationalen Finanzmarkt als Kredit aufnehmen.

Da die Elite sich der Bürgschaftsgarantie der Regierung beziehungsweise der Zentralbank gewiss ist und sie daraus einen positiven Kapitaltransfer erwarten kann, wird sie keinen Verlust erleiden, egal, ob es zu einem negativen Produktionsschock ( Cobb-Douglas-Produktionsfunktion ) kommt oder nicht. Und genau aus diesem Grunde, dies ist der entscheidende Fehler , wird die Elite alle finanziellen Engpässe durch weitere Ausleihungen am internationalen Finanzmarkt refinanzieren. Somit folgt, dass die erwünschte Kapitalausstattung der Elite größer ist, als die eigentlich effiziente .

Dieses Phänomen wird von Paul Krugman als spezifisches „overinvestment“ bezeichnet. Dieses wird stimuliert durch einen erwarteten positiven Ertrag bei weiterer Kreditaufnahme. Diese weitere Kreditaufnahme zur Verlustdeckung wird auch als „Evergreening Effect“ bezeichnet.

Die kumulierten Verluste zum Zeitpunkt durch uneinbringbare Forderungen der heimischen Institutionen werden wie folgt definiert:

Zum Zeitpunkt der Krise, also der Insolvenz der Elite, gehen die kumulierten Verluste der Elite in das Budget des öffentlichen Sektors über, so gilt

Der öffentliche Sektor in der Krise

Die Budgetbeschränkung nach dem die Krise ausgelöst wurde sieht demnach wie folgt aus:

 • durchschnittlicher Zinssatz nach dem die Krise ausgelöst wurde

Zu diesem Zeitpunkt kann die Finanzmarktkrise zu einer Währungskrise führen, sollte das Steueraufkommen vom Arbeitseinkommen und der Unternehmensbesteuerung nicht ausreichend hoch genug sein. Denn dann wäre die linke Seite der Gleichung positiv und eine Erhöhung der Geldmenge wäre nötig. Eine Möglichkeit, dies zu verhindern, wäre eine glaubhafte Implementierung eines Rückzahlungsplanes in Raten gewesen, sofern es mit den Gläubigern vereinbar gewesen wäre. Diese Möglichkeit wurde nicht genutzt, weshalb die Geldmenge erhöht werden musste. Das führte zu einem weiteren Anwachsen der Inflationsrate , welche schon durch das Aufbrauchen der Geldreserven rapide zugenommen hatte. Dies leitete zusätzlich zur Finanzkrise die Währungskrise ein.

Die Rolle der ausländischen institutionellen Investoren und Spekulanten

Die ausländischen institutionellen Investoren sind genau solange bereit, die heimische Elite zu finanzieren, solange ein Minimum an Geldreserven des öffentlichen Sektors vorhanden ist. In dem Moment, in dem die um die antizipierten kumulierten Verluste in die Staatsverschuldung zugerechneten Verbindlichkeiten die Geldreserveschwelle überschreitet, werden die ausländischen institutionellen Investoren ihre Forderungen einzuheben versuchen. („Show me the money- constraint“). Dies bedeutet, die Krise wird ausgelöst, sobald folgende Bedingung eintritt:

mit

 • : Offizielle Geldreserven ausgedrückt als Bruchteil der wachsenden eventuell auftretenden Verbindlichkeiten des Staates.

Mit Beginn der ersten insolventen Finanzinstitution begannen Spekulanten sofort auf den Verfall des Wechselkurses zu spekulieren. Denn sie rechneten mit einem Verfall der Wechselkurse, erstens durch das Aufbrauchen der Geldreserven, zweitens durch das Auslösen des „Show me the money constraints“ und drittens durch die Unterdeckung der ausstehenden Forderungen mit Steuereinnahmen. Diese Spekulation gegen die asiatischen Währungen verschlimmerte deren Situation noch weiter.

Ungewöhnlich an der Asienkrise war, dass die Probleme nicht national beschränkt waren, sondern regionale beziehungsweise globale Auswirkungen nach sich zogen. Aus diesem Phänomen wurden die unterschiedlichsten Theorien abgeleitet, darunter auch die Vorstellung, dass Krisen in Ländern, die eigentlich „gesund“ sind und noch kurz vor der Krise von Analysten gelobt wurden, anstecken können. Dieser Effekt wurde in der englischsprachigen Literatur als Contagion oder als Contagion-Effekt bekannt. [29] [30]

Kritik an den mathematischen Modellierungen

Paul Krugman kritisierte, dass die in Modellen der ersten Generation dargestellten Finanzintermediäre keinen sinnvollen Zweck erfüllten. Zwar sei die Annahme unter Moral-Hazard -Gesichtspunkten richtig, vernachlässige aber einen wichtigen Aspekt von Finanzmarktkrisen: Finanzmarktkrisen hätten gerade deshalb so schwere Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum, da insbesondere die Finanzintermediäre betroffen seien. [31]

Paul Krugman kritisiert weiter, dass es falsch sei, die alleinige Schuld des overinvestment und der Überbewertung von Vermögenswerten auf die inländischen Finanzintermediäre zu schieben. Er begründet dies damit, dass auch Privatpersonen und ausländische institutionelle Investoren in asiatische Aktien und Immobilien vor und während der Asienkrise investierten. Das deute darauf hin, dass insbesondere „ Herding “ eine entscheidende Rolle gespielt haben könne. [32]

Lukas Menkhoff kritisiert in Bezug auf die Modelle der dritten Generation „Das Unbefriedigende an der Vielzahl plausibel klingender Erklärungsansätze ist, dass sie sich nicht zu einem harmonischen Ganzen zusammenfügen. Es ist nicht klar, inwieweit die Erklärungen miteinander konkurrieren und in welcher Gewichtung sie eine Rolle spielen.“ [33]

Präventivmaßnahmen

Spekulative Attacken können verschiedene Formen annehmen, wobei eine Finanzmarktkrise eine Währungskrise bedingen kann. Unter gewissen Umständen kann, wie im Modell von Corsetti gezeigt, das „ Moral-Hazard “-Problem zu zusätzlichen staatlichen Verbindlichkeiten durch die Insolvenz von heimischen Kreditinstituten führen, welche im Gegenzug die Möglichkeiten zu einer Politik fester Wechselkurse einschränken.

Eine genaue und strikte Finanzmarktaufsicht zur Absicherung gegen eine unzureichende Bewertung des Risikos der ausstehenden Forderungen heimischer Finanzinstitutionen ist als wichtigstes Instrument zur Krisenprophylaxe zu sehen. In Europa wird dem, da ohne Steuerung der Kapitalströme spekulative Angriffe nicht kontrollierbar und auch nicht nur auf Entwicklungsländer reduziert sind, durch eine Kreditausfallrisikobewertung Rechnung getragen, die durch die Basel-II -Vorschriften europaweit eingeführt wird. Dadurch werden eventuelle Insolvenzen und Missmanagement der Kreditinstitute und Unternehmen, die exzessive Kredite ins Ausland vergeben beziehungsweise Kredit in Fremdwährung aufnehmen, frühzeitig erkennbar und der Staat beziehungsweise die Zentralbank kann Verbindlichkeiten, die nicht in der Leistungsbilanz aufscheinen, frühzeitig mit einplanen. Ein frühzeitiges Einschätzen der staatlichen eventuell auftretenden Verbindlichkeiten würde in Folge das Ausmaß von „overinvestments“ reduzieren. Gleichzeitig, würde auf einem neuen Effizienzlevel für Investitionen, das reale Einkommen des restlichen Landes fallen, einerseits aufgrund niedrigerer Reallöhne und andererseits aufgrund eines höheren Steuersatzes . Während der Subprime-Krise 2007 wiesen Kritiker darauf hin, dass die Basel-II Vorschriften nicht ausreichen würden. Die Mindesteigenkapitalanforderungen für Kreditrisiken seien zu gering. [34] [35]

Paulo Corsetti hingegen sieht als die einfachste Methode präventiver staatlicher Maßnahmen eine Kapitalflusssteuerung durch eine Besteuerung von Kreditabschlüssen beziehungsweise von Aufnahmen in Fremdwährung. Das hierbei auftretende Problem wäre, dass gerade Entwicklungsländer auf ausländische Direktinvestitionen angewiesen sind. Deren Kreditgeber versuchten, sich gegen die in Entwicklungsländern hohe Wechselkursvolatilität abzusichern, indem sie Kredite nicht in lokaler Währung, sondern auf US-Dollar- oder Yen-Basis abschlössen. Dennoch wäre aus theoretischer Überlegung bei der Implementierung einer Steuerung von Kapitalflüssen der Steuersatz so zu wählen, dass ein ausbalanciertes Verhältnis zwischen Nichtabschluss und Abschluss der Kredite in ausländischer Währung möglich ist.

Kulturalistische Erklärungen der Asienkrise, ihre Effekte und ihre Kritik

Neben den ökonomischen Erklärungsmodellen wurden in den Sozialwissenschaften kulturelle Ursachen der Asienkrise diskutiert.

In den 1990er Jahren formulierten amerikanische Soziologen der Harvard-Universität die These, dass die kulturellen Werte einer Gesellschaft maßgeblichen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung derselben zeitigen können. Die Diskussion dieses Zusammenhangs war zwar schon in den 1950er und 1960er Jahren, im Kontext der Debatte um die Modernisierungstheorie , geführt worden. Autoren wie Samuel P. Huntington , Lawrence E. Harrison , Francis Fukuyama uva (re-)aktualisierten jedoch die Behauptung, dass kultureller Eigensinn sich gegen die allgegenwärtige Verwestlichung auflehnen, sich durchsetzen und trotzdem (oder: gerade deswegen) dem Aufstieg in der kapitalistischen Weltwirtschaft den Weg ebnen könne. [36] Im Falle Ostasiens zeichneten demnach konfuzianische Werte für die institutionelle Ausprägung des Kapitalismus in der Region, für bestimmte Formen wirtschaftlichen Verhaltens von Individuen und für Differenzen in der weltwirtschaftlichen Entwicklung verantwortlich. Diese Argumentation wurde als Konfuzianismusthese paraphrasiert. [37]

Die Konfuzianismusthese konnte einige mediale und politische Resonanz gewinnen. In der Wissenschaft konnte die Argumentation darüber hinaus an die religionssoziologische Debatte einer weltweiten Erneuerung der Religion (→ These der Entsäkularisierung ) anknüpfen. [38] Auch die Herausforderung seitens neoliberaler und neoklassischer Argumentationen, trug zu dem Ausbau der kulturalistischen Erklärungen bei. [39]

Kritisch muss einerseits der explizite Rückbezug kulturalistischer Erklärungen auf Max Weber gesehen werden, da dieser den Rückschluss von Unterschieden moderner Kapitalismen auf die Religion – als dominanter kultureller Faktor der Erklärung – als „töricht-doktrinäre These“ verworfen hatte. [40] Für moderne Formen des Kapitalismus ist dessen anethische Qualität (≈ jenseits aller Ethik ), laut Weber, von konstitutiver Bedeutung. [41] Auf der anderen Seite widersprechen sich die verschiedenen Erklärungen diametral, insofern die Gründe für die asiatische Finanzkrise entweder als „ Säkularisierung “ (hier: Verwestlichung) konfuzianischer Werte im Zuge forcierter Globalisierung , oder umgekehrt in einem starken Nachwirken konfuzianischer Traditionen gesehen werden. [39] Die Problematik besteht insbesondere darin, dass „der distinkte, dominante Charakter der Religion als bestimmende Kraft der individuellen Lebensführung […] für die Vertreter der […] Konfuzianismusthese selten hinreichend identifizierbar [ist]“. [42]

Siehe auch

Literatur

 • G. Corsetti, P. Pesenti, N. Roubini: Paper Tigers? A model of the Asian crisis. In: European Economic Review. 43, 1999, S. 1211–1236.
 • G. Corsetti, P. Pesenti, N. Roubini: What Caused the Asian Currency and Financial Crises. In: A Macroeconomic Overview. Part I, 1998.
 • Stephan K. Green: Die Asienkrise und ihre Bedeutung für die Weltwirtschaft. In: Politische Studien. 50. Jg., Nr. 366, 07/08 1999.
 • H. Joebges: Transmissionsmechanismen von Währungskrisen. Am Beispiel der Tequilakrise (1994/95) und der Asienkrise (1997). Herbert Utz Verlag, München 2006, ISBN 3-8316-0659-5 .
 • P. Krugman: A model of balance of payments crises. In: Journal of Money, Credit, and Banking. 11, 1979, S. 311–325.
 • P. Nunnenkamp: Die Asienkrise und was daraus zu lernen ist. Institut für Weltwirtschaft, Beitrag für das Jahrbuch Dritte Welt, Kiel 1999.
 • GL Kaminsky, CM Reinhart: The Twin Crises: The Causes of Banking and Balance-of-Payments Problems. In: The American Economic Review. Juni 1999, S. 471–500.
 • GG Kaufman, TH Krueger, WC Hunter: The Asian Financial Crisis: Origins, Implications and Solutions. Springer, 1999, ISBN 0-7923-8472-5 .
 • Markus Pohlmann: Die Entwicklung des Kapitalismus in Ostasien und die Lehren aus der asiatischen Finanzkrise. In: Leviathan. Band 32, Nr. 3, 2004, S. 360–381. ub.uni-heidelberg.de (PDF)

Weblinks

Einzelnachweise

 1. a b Vgl. Heribert Dieter: Ostasien nach der Krise: Interne Reformen, neue Finanzarchitektur und monetärer Regionalismus. In: Bundeszentrale für politische Bildung : Aus Politik und Zeitgeschichte . B 37–38/2000.
 2. Allan H. Meltzer : Asian Problems and the IMF . In: Cato Journal . Band   17 , Nr.   3 , 1998 ( object.cato.org [PDF; abgerufen am 11. Januar 2016]).
 3. Vgl. R. Barry Johnston, Salim M. Darbar, Claudia Echeverria: Sequencing Capital Account Liberalization – Lessons from the Experiences in Chile, Indonesia, Korea, and Thailand. IMF Working Paper WP/1997/157. (PDF; 7,5 MB)
 4. Vgl. M. Goldstein, P. Turner: Banking Crises in Emerging Economies: Origins and Policy Options. BIS Economic Paper No. 46. 1996.
 5. Für Banken ist normalerweise der Anteil der durch Immobilien besicherten Kredite im Vergleich zur Gesamtkreditvergabe maximal 15 % bis 20 %. In Indien zum Beispiel betrug das durch Immobilien besicherte Kreditvolumen am 31. März 2006 durchschnittlich zwischen 8 % und 17 %. Vgl. WL Weber, M. Devaney: Bank Efficiency, Risk-Based Capital, and Real Estate Exposure: The Credit Crunch Revisited. In: Real Estate Economics. Vol. 27, March 1999 und RBI to cap banks' home loan exposure
 6. a b c Dirk Steinwand: Finanzkrisen der dritten Generation – Der Fall Asien . Hrsg.: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit. Eschborn 2002 ( gtz.de ( Memento vom 10. März 2014 im Internet Archive ) [PDF; 228   kB ; abgerufen am 11. Januar 2016]). Finanzkrisen der dritten Generation – Der Fall Asien ( Memento vom 10. März 2014 im Internet Archive )
 7. Ronald McKinnon, H. Pill: Credible Liberalizations and International Capital Flows: The “Overborrowing Syndrome”. In: Takatoshi Ito, Anne O. Krueger (Hrsg.): Financial Deregulation and Integration in East Asia. Chicago, London 1996, S. 7–42.
 8. Vgl. R. Tyers: Weathering the Asian Crisis: The role of China. ( Memento vom 20. August 2006 im Internet Archive ) East Asian Bureau of Economic Research Finance Working Papers 426, Oktober 2000.
 9. Frank Umbach : Konflikt oder Kooperation in Asien-Pazifik?: Chinas Einbindung in regionale Sicherheitsstrukturen und die Auswirkungen auf Europa . Oldenbourg, 2002, S. 144. (online)
 10. Despina-Simona Racota: Globale Konsequenzen der Asienkrise. ( Memento vom 19. März 2012 im Internet Archive ) Universität Göttingen, 1999. (PDF; 59 kB)
 11. The Social Impact of the Asian Crisis. Asian Development Bank, 2001.
 12. Gold from the storm – Ten years after Asia's financial crisis, the region is booming again. Has it fully recovered or are economic mistakes being repeated? In: The Economist. 28. Jun 2007.
 13. a b c d Vgl. Timothy Lane, Atish Ghosh, Javier Hamann, Steven Phillips, Marianne Schulze-Ghattas, Tsidi Tsikata: IMF-Supported Programs in Indonesia, Korea, and Thailand, A Preliminary Assessment. IMF Publications Occasional Paper 178, 1999. (PDF; 418 kB)
 14. Vgl. Arne Kleine-Hartlage, Pawel Redlich: Die Rolle des Internationalen Währungsfonds in der Asienkrise. ( Memento vom 10. Juni 2007 im Internet Archive ) Universität Bielefeld, Lehrstuhl für Volkswirtschaftspolitik, 2005.
 15. (…) first, the failure to dampen overheating pressures that had become increasingly evident in Thailand and many other countries in the region and were manifested in large external deficits and property and stock market bubbles; second, the maintenance of pegged exchange rate regimes for too long, which encouraged external borrowing and led to excessive exposure to foreign exchange risk in both the financial and corporate sectors: and third, lax prudential rules and financial oversight, which led to a sharp deterioration in the quality of banks' loan portfolios. In: Stanley Fischer: The Asian Crisis: A View from the IMF. Address at the Midwinter Conference of the Bankers' Association for Foreign Trade. IMF 1998
 16. Warum darf Rußland kein Geld mehr bekommen, Professor Dornbusch? In: FAZ Magazin. Interview mit Rüdiger Dornbusch in 25. September 1998, S. 58.
 17. Letter of Intent of the Government of Thailand. 14. August 1997.
 18. Vgl. M. Kreile: Deutschland und die Reform der internationalen Finanzarchitektur. In: Bundeszentrale für politische Bildung: Aus Politik und Zeitgeschichte. B 37-38/2000.
 19. H. Dieter: Die Asienkrise und der IWF: Ist die Politik des Internationalen Währungsfonds gescheitert? ( Memento vom 5. Oktober 2007 im Internet Archive ) (Institut für Entwicklung und Frieden) INEF-Report Nr. 29, 1998 Duisburg. (PDF; 4,6 MB)
 20. a b Joseph E. Stiglitz: Globalization and Its Discontents. WW Norton & Company , New York City 2002, ISBN 0-393-05124-2 .
 21. Paul Krugman: A Model of Balance of Payment Crises. In: Journal of Money, Credit and Banking. No. 8, 1979, S. 311–325.
 22. Vgl. R. Flood, P. Garber: Collapsing Exchange Rate Regimes: Some Linear Examples. In: Journal of International Economics. 17, 1984, S. 1–13. doi:10.1016/0022-1996(84)90002-3
 23. M. Obstfeld: The Logic of Currency Crises. NBER Working Paper No. 4640., 1994.
 24. Vgl. Roberto Chang, Andrés Velasco: Financial Crises in Emerging Markets: A Canonical Model. Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Paper 98–10, 1998.
 25. Vgl. Graciela L. Kaminsky, Carmen M. Reinhart: The Twin Crisis: The Causes of Banking and Balance-of-Payment Problems. International Finance Discussion Papers, No 544, Board of Governor of the Federal Reserve System, 1996.
 26. Vgl. Martin Schneider, Aaron Tornell: Balance Sheet Effects, Bailout Guarantees and Financial Crises. NBER Working Paper 8060, 2000.
 27. Vgl. Jorge A. Chan-Lau, Zhaohui Chen: Financial Crisis and Credit Crunch as a Result of Inefficient Financial Intermediation – with Reference to the Asian Financial Crisis. IMF Working Paper 98/127, 1998.
 28. Vgl. Díaz-Alejandro, Carlos F.: Good-bye financial repression, hello financial crash. In: Journal of Development Economics. 19, 1985, S. 1–24.
 29. Michael D. Bordo , Murshid Antu Panini: Are Financial Crises becoming increasingly more Contagious? What is the Historical Evidence on Contagion? NBER Working Paper 7900, Research, Februar 2000.
 30. Vgl. Marcel Fratzscher: What Causes Currency Crises: Sunspots, Contagion or Fundamentals? Paper presented at the Conference: „Financial Crises in Transition Countries“, Institut für Wirtschaftsforschung Halle, 2000.
 31. F. Mishkin: Anatomy of a Financial Crisis. In: Journal of Evolutionary Economics. 1992.
 32. Vgl. Paul Krugman: What happened to Asia?
 33. Lukas Menkhoff: Die Rolle (inter)nationaler Finanzmärkte in der Asienkrise. In: Renate Schubert (Hrsg.): Ursachen und Therapien regionaler Entwicklungskrisen – Das Beispiel der Asienkrise. (= Schriften des Vereins für Sozialpolitik. Band 276). 2000, S. 45–71.
 34. Vgl. Joseph E. Stiglitz: On the Davos World Economic Forum, What unfettered markets have wrought. ( Memento vom 26. März 2012 im Internet Archive ) 2008.
 35. Lilla Zuill: Has Basel II backfired? 5. März 2008, abgerufen am 11. Januar 2016 .
 36. Francis Fukuyama: Konfuzius und Marktwirtschaft. Der Kampf der Kulturen . Kindler, München 1995, ISBN 3-463-40277-7 . ; Gordon S. Redding: The Spirit of Chinese Capitalism . de Gruyter, Berlin/ New York 1990. ; Tu Wei-Ming: Confucian Traditions in East Asian Modernity. Moral Education and Economic Culture in Japan and the Four Mini-Dragons . Harvard University Press, Cambridge/ London 1996, ISBN 0-674-16086-X .
 37. Vgl. Markus Pohlmann: Die Entwicklung des Kapitalismus in Ostasien und die Lehren aus der asiatischen Finanzkrise . In: Leviathan . Band   32 , Nr.   3 , 2004, S.   371   ff . ( ub.uni-heidelberg.de ).
 38. Lawrence E. Harrison, Samuel P. Huntington (Hrsg.): Culture Matters. How Values shape Human Progress . Basic Books, New York 2000, ISBN 0-465-03176-5 . ; Samuel P. Huntington: Der Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert . Europaverlag, München und Wien 1996, ISBN 3-203-78001-1 .
 39. a b Markus Pohlmann: Die Entwicklung des Kapitalismus in Ostasien und die Lehren aus der asiatischen Finanzkrise . In: Leviathan . Band   32 , Nr.   3 , 2004, S.   372   f . ( ub.uni-heidelberg.de [abgerufen am 11. Januar 2016]).
 40. Max Weber: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie . Band   1 . Mohr, Tübingen 1988, ISBN 3-16-845373-0 , S.   83 (Erstausgabe: 1920).
 41. Max Weber: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie . Band   1 . Mohr, Tübingen 1988, ISBN 3-16-845373-0 , S.   202   ff . (Erstausgabe: 1920).
 42. Markus Pohlmann: Die Entwicklung des Kapitalismus in Ostasien und die Lehren aus der asiatischen Finanzkrise. In: Leviathan. 32, Nr. 3, 2004, S. 373.